Antalya'da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi).pdf

Description
Antalya'da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi).pdf

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Earth Science

Publish on:

Views: 2 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
     A   N   T   A   L   Y   A   ’   D   A   T   E   K   K   U   B   B   E   L    İ   C   A   M    İ   V   E   M   E   S   C    İ   T   L   E   R    (   O   S   M   A   N   L   I   D    Ö   N   E   M    İ    ) SERKAN KILIÇ ANTALYA’DA TEK KUBBELİ CAMİ VE MESCİTLER   ( OSMANLI DÖNEMİ ) 1984 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk, orta ve l󰁩se öğren󰁩m󰁩n󰁩 Adıyaman’da tamamladı. 2010 yılında Anadolu Ün󰁩vers󰁩tes󰁩, Edeb󰁩yat Fakültes󰁩 Sanat Tar󰁩h󰁩 Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Ün󰁩vers󰁩tes󰁩 Sosyal B󰁩l󰁩mler Enst󰁩tüsü’nde Sanat Tar󰁩h󰁩 Anab󰁩l󰁩m Dalında yüksek l󰁩sansa başladı. 2013  yılında Akden󰁩z Ün󰁩vers󰁩tes󰁩 Sosyal B󰁩l󰁩mler Enst󰁩tüsü’nde Antalya’da Yer  Alan Osmanlı Dönem󰁩 Tek Kubbel󰁩 Cam󰁩 ve Mesc󰁩tler adlı yüksek l󰁩sans tez çalışmasını tamamladı. 2011 yılından 󰁩t󰁩baren Akden󰁩z Ün󰁩vers󰁩tes󰁩, Edeb󰁩yat Fakültes󰁩 Sanat Tar󰁩h󰁩 Bölümü’nde araştırma görevl󰁩s󰁩 olarak görev  yapmaktadır.  ANTALYA’DA TEK KUBBELİ CAMİ VE MESCİTLER (OSMANLI DÖNEMİ) ANTALYA 2015  ISBN 978-605-64722-7-5 ANTALYA’DA TEK KUBBELİ CAMİ VE MESCİTLER (OSMANLI DÖNEMİ)Serkan KILIÇGrafik Tasarım Kutlu&Avcı Ofset Ltd. Şti. BaskıKutlu&Avcı Ofset Ltd. Şti. Muratpaşa Mahallesi Emrah Caddesi No:17 Muratpaşa/ANTALYA T : +90 242  346 85 85 • F : +90 242  335 53 92 www. kutluavci .com.tr  1. Baskı: Antalya Aralık 2015ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sakıp Sabancı Bulvarı Antalya Kültür Merkezi (AKM) İçi 07030 ANTALYA T : +90 242  238 52 70 • F : +90 242  238 53 03 Bu kitabın tamamı veya herhangi bir bölümü, kaynak gösterilerek yapılacak alıntılar dışında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibinden izin alınmaksızın kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.  ANTALYA’DA TEK KUBBELİ CAMİ VE MESCİTLER (OSMANLI DÖNEMİ) Serkan KILIÇ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINLARI  İÇİNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ ............................................................................................................................................................... 6 SUNUŞ ........................................................................................................................................................................................ 8 ÖNSÖZ ........................................................................................................................................................................................ 9 I- GİRİŞ .................................................................................................................................................................................... 11 A- Konunun Tanımı, Sınırları ve Önemi .......................................................................................................................................11B- Araştırma Yöntemleri ............................................................................................................................................................11C- Konuyla İlgili Kaynaklar .........................................................................................................................................................11D- Antalya Tarihi ........................................................................................................................................................................14 II- KATALOG............................................................................................................................................................................... 17 1- Süleymaniye (Alâeddin) Cami ................................................................................................................................................172- Bali Bey-Bal Bey Cami .......................................................................................................................................................... 28 3- Murat Paşa Cami .................................................................................................................................................................. 35 4- Tekeli Mehmet Paşa Camii ..................................................................................................................................................... 50 5- Ömer Paşa Cami .................................................................................................................................................................. 70 6- Nasreddin-Kasaba-Yusuf Ağa Cami ...................................................................................................................................... 89 7- Müsellim Cami ..................................................................................................................................................................... 96 8- Hasköy (Eski) Mescidi (Cami) .............................................................................................................................................1089- Ağalar Önü Mescidi (Cami) ................................................................................................................................................11310- Takkacı Mustafa-Müftü Mescidi (Cami) ............................................................................................................................11911- Hacı Hasan Ağa Mescidi (Cami) ........................................................................................................................................12312- Edipzade Mescidi (Camii) ..................................................................................................................................................12813- İskele Mescidi (Cami) .......................................................................................................................................................13314- Yeşilkaraman Mescidi (Cami) ............................................................................................................................................13915- Kızıllı Mescidi (Cami) .......................................................................................................................................................14416- Alacami Mescidi (Cami) ...................................................................................................................................................14817- Kürüş Köyü Mescidi (Cami) .............................................................................................................................................151 III. DEĞERLENDİRME ..............................................................................................................................................................155 1- TİPOLOJİ ...........................................................................................................................................................................155 1.1- Merkezi Planlı Cami ve Mescitler .................................................................................................................................155 1.2- Tek Mekânlı Cami ve Mescitler ...................................................................................................................................156 2- MALZEME ve TEKNİK .........................................................................................................................................................156 2.1- Taş ...............................................................................................................................................................................1562.2- Tuğla ...............................................................................................................................................................................1572.3- Ahşap ...............................................................................................................................................................................1572.4- Alçı ...............................................................................................................................................................................1572.5- Çini ...............................................................................................................................................................................1572.6- Kurşun ..............................................................................................................................................................................1572.7- Demir ..............................................................................................................................................................................158 3- YAPI ELEMANLARI .............................................................................................................................................................158 3.1- Duvarlar ...........................................................................................................................................................................1583.2- Üst Örtü Elemanları ..........................................................................................................................................................1583.3- Kubbeler ..........................................................................................................................................................................1583.4- Tonozlar ..........................................................................................................................................................................1583.5- Geçiş Elemanları ..............................................................................................................................................................1593.6- Taşıyıcı Ayak ve Sütunlar ..................................................................................................................................................1593.7- Son Cemaat Yeri .............................................................................................................................................................159
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks