สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report - PDF

Description
สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 60 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร ช วยปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างเป นระบบและต อเน อง ตลอดจนให บร การสน บสน นการ ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย สารสนเทศแก บ คลากรและหน วยงานต างๆ ผลการด าเน นงานในป 2557 ศ นย คอมพ วเตอร ม งม นปฏ บ ต ภารก จตามนโยบาย ของมหาว ทยาล ยท ได ก าหนดให ม การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร การพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ โดยเน นความเท าเท ยมก น ด วยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร จะเห นได ว าท กระด บท กส งคมสามารถท จะน า เทคโนโลย สารสนเทศเข าไปใช ได โดยการแสวงหาความร ใหม ๆ หร อภ ม ป ญญาท ม อย แล ว นามาประย กต เพ อให เก ดประโยชน ก บตนเองและส งคม เพ อสร างภ ม ค มก นสามารถรองร บ การเปล ยนแปลงต างๆท เก ดข นได ในอนาคต ศ นย คอมพ วเตอร จ งได ร วมก นด าเน นงานเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อน กศ กษา บ คลากรมหาว ทยาล ยส วนรวม และเพ อเป นการเผยแพร ผลการด าเน นงานประจ าป 2557 ศ นย ฯ จ งได จ ดท ารายงานฉบ บน ข น เพ อท จะรวบรวมข อม ลผลการด าเน นงานในรอบป ท ผ านมา ตลอดจนแสดงให เห นถ งความส าเร จของการด าเน นงานในด านต างๆ ในระยะท ผ านมาได ผล กด นให เก ดการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของมหาว ทยล ยให เก ด ประโยชน ส งส ดอย างท วถ งและเป นธรรมส บไป (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร Annual Report ผ บร หารศ นย คอมพ วเตอร ผศ.ดร.เร องเดช วงศ หล า อธ การบด อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ผ อานวยการ อาจารย จาร ญ จ นทร ก ญชร รองผ อานวยการ อาจารย จ ฬาล กษณ มหาว น รองผ อานวยการ อาจารย พรเทพ จ นทร เพ ง รองผ อานวยการ Annual Report คณะกรรมการประจาศ นย คอมพ วเตอร อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ผ อานวยการ นายชวล ต คาเพ ง กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นางปานทอง ป ญญาเดช กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นายเอนก อ วมแจง กรรมการผ ทรงค ณว ฒ อาจารย ดร.พ ช ย ใจกล า ผ แทนบ คลากร อาจารย ดร.เชาวฤทธ จ นจ น ผ แทนบ คลากร นายน ต ธร อ นคาปา ผ แทนบ คลากร อาจารย จาร ญ จ นทร ก ญชร รองผ อานวยการ อาจารย จ ฬาล กษณ มหาว น รองผ อานวยการ อาจารย พรเทพ จ นทร เพ ง รองผ อานวยการ Annual Report สารบ ญ สารผ อานวยการ 2 ทาเน ยบผ บร หาร 3 คณะกรรมการประจาศ นย คอมพ วเตอร 4 ส วนท 1 : ศ นย คอมพ วเตอร 1.1 ว ส ยท ศน พ นธก จ โครงสร างการบร หาร ภารก จของศ นย งบประมาณ 13 ส วนท 2 : ผลการดาเน นงาน 2.1 ผลการดาเน นงานปฏ บ ต ราชการตามแผน ผลการดาเน นงานปฏ บ ต ราชการตามแผนธ รก จ 25 ส วนท 3 : การประเม นผลการดาเน นงาน 3.1 รายงานผลการประเม นค ณภาพภายในประจาป การศ กษา ส วนท 4 : ภาพก จกรรม 28 Annual Report ส วนท 1 ศ นย คอมพ วเตอร Annual Report ศ นย คอมพ วเตอร ศ นย คอมพ วเตอร เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจากสภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากร ให ม ความร ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร ช วยปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างเป นระบบและต อเน อง ร วมว จ ยและพ ฒนา เทคโนโลย คอมพ วเตอร และสารสนเทศ ตลอดจนให บร การสน บสน นการ ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย สารสนเทศแก บ คลากรและหน วยงานต าง ๆ โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธ ก จ กลย ทธ และเป าประสงค ด งน ปร ชญา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเป นป จจ ยสาค ญในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาและการ บร การว ชาการ ว ส ยท ศน ศ นย คอมพ วเตอร เป นศ นย กลางในการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารท ส งเสร ม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษาและบร การว ชาการ พ นธก จ บร การระบบสารสนเทศและการส อสารให ก บมหาว ทยาล ยในงานต างๆ บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารตามแผนธ รก จ ว ตถ ประสงค บร การระบบสารสนเทศและการส อสารให ก บมหาว ทยาล ยในงานต างๆ ด งน o งานบร การโครงข ายอ นเทอร เน ตและโครงข ายอ นเทอร เน ตไร สายภายใน มหาว ทยาล ย o งานบร การเคร องคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายในการส บค นข อม ล สารสนเทศ o งานบร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อใช สาหร บการเร ยนการสอน o งานฝ กอบรมหล กส ตรทางด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ o งานผล ตระบบสารสนเทศภายใน o งานสอบว ดความร มาตรฐานทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารตามแผนธ รก จ o งานฝ กอบรมหล กส ตรทางด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ o งานสอบว ดความร มาตรฐานทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ Annual Report กลย ทธ กลย ทธ ท 1 : ตรวจสอบและบาร งร กษา ว สด อ ปกรณ ระบบเคร อข ายให ใช งานได อย างสม าเสมอ กลย ทธ ท 2 : ให บร การเคร องคอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต จานวน 106 เคร อง กลย ทธ ท 3 : ให บร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อฝ กท กษะปฏ บ ต จานวน 7 ห อง กลย ทธ ท 4 : พ ฒนาระบบสารสนเทศภายในศ นย คอมพ วเตอร กลย ทธ ท 5 : ส งเสร มความร และท กษะปฏ บ ต ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ กลย ทธ ท 6 : สน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเองและเสร มสร างความเช ยวชาญในการปฏ บ ต งาน ของตน เป าประสงค พ ฒนาระบบสารสนเทศภายในของศ นย ไม น อยกว า 2 ระบบต อป บร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อฝ กท กษะปฏ บ ต จานวน 7 ห อง บร การเคร องคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต จานวน 106 เคร อง การให บร การโครงข ายอ นเทอร เน ตและโครงข ายอ นเทอร เน ตไร สายท ม ค ณภาพ หล กส ตรอบรมคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ไม น อยกว า 4 หล กส ตรต อป ภายในป พ.ศ.2558 จ ดสอบว ดความร มาตรฐานทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ Annual Report ข อม ลบ คลากร นายพ ช ต พวงภาค ศ ร ตาแหน ง ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร การศ กษา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (ว ทยาการคอมพ วเตอร ) ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย สารสนเทศ) นายจาร ญ จ นทร ก ญชร ตาแหน ง รองผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร การศ กษา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (ว ทยาการคอมพ วเตอร ) ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย สารสนเทศ) นายพรเทพ จ นทร เพ ง ตาแหน ง รองผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร การศ กษา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (ว ทยาการคอมพ วเตอร ) ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (ว ทยาการคอมพ วเตอร ) นางสาวจ ฬาล กษณ มหาว น ตาแหน ง รองผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร การศ กษา คร ศาสตรบ ณฑ ต (คณ ตศาสตร ) ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย สารสนเทศ) Annual Report นายพ เชฐ ล อโฮ ง ตาแหน ง น กว ชาการคอมพ วเตอร การศ กษา คร ศาสตรบ ณฑ ต (คอมพ วเตอร ศ กษา) บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต นายกฤษฎา กาทอง ตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ การศ กษา ร ฐประศาสนศาสตรบ ณฑ ต นางสาวกฤษวาร ว จ ตรก ล ตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ การศ กษา น เทศศาสตรบ ณฑ ต Annual Report โครงสร างการจ ดองค กรของศ นย คอมพ วเตอร (Organization Chart) การดาเน นงานของศ นย คอมพ วเตอร แบ งงานออกเป น 3 ฝ าย ค อ 1.ฝ ายงานจ ดการท วไป 2.ฝ ายงานการผล ตและการบร หาร และ 3. ฝ ายงานควบค มและจ ดการระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ม ผ อานวยการเป นผ บ งค บบ ญชาแต งต งโดยมหาว ทยาล ย และม รองผ อานวยการเป นผ ควบค มในแต ละ ฝ ายงาน โครงสร างการบร หารบ คลากรศ นย คอมพ วเตอร ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร นายพ ช ต พวงภาค ศ ร กรรมการท ปร กษา กล มงานบร หารและธ รการ กล มงานบร หารการศ กษา ฝ ายงานจ ดการท วไป นางสาวจ ฬาล กษณ มหาว น รองผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายงานการผล ตและการบร การ นายพรเทพ จ นทร เพ ง รองผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายงานควบค มและจ ดการ ระบบเคร อข าย นายจ าร ญ จ นทร ก ญชร รองผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร เจ าหน าท บร หารงานท วไป 3-6 (1) 1. นายกฤษฎา กาทอง 2. นางสาวกฤษวาร ว จ ตรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร 3-6 (2) - น กว ชาการคอมพ วเตอร 3-6 (1) 1. นายพ เชฐ ล อโฮ ง Annual Report โครงสร างการบร หารงานศ นย คอมพ วเตอร สภามหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ อธ การบด ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร คณะกรรมการประจ า ศ นย คอมพ วเตอร รองผ อ านวยการ กล มงานจ ดการท วไป กล มงานการผล ตและการบร การ กล มงานควบค มและจ ดการระบบ เคร อข ายคอมพ วเตอร - งานจ ดการและธ รการ - งานการเง น พ สด และทร พย ส น - งานนโยบายและแผน - งานการตลาดและล กค าส มพ นธ - งานว จ ยและพ ฒนา - งานผล ตภ ณฑ ส นค า เทคโนโลย คอมพ วเตอร และสารสนเทศ - งานพ ฒนาข อม ลสารสนเทศบนเคร อข าย มหาว ทยาล ย Annual Report งานบร การเคร อข ายคอมพ วเตอร และ สารสนเทศ - งานบร การส อสารผ านระบบเคร อข าย งบประมาณ ในป งบประมาณ 2557 ศ นย คอมพ วเตอร ได ร บจ ดสรรงบประมาณท งส น จานวน 6,007,800 บาท สามารถจาแนกได ด งน งบประมาณแผ นด น - หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด 915,000 บาท งบประมาณบาร งการศ กษา - หมวดค าตอบแทน ใช สอบและว สด 970,000 บาท - หมวดค าสาธารณ ปโภค 2,822,800 บาท - หมวดค าคร ภ ณฑ 1,300,000 บาท รวมงบประมาณท งส น 6,007,800 บาท Annual Report ส วนท 2 ผลการดาเน นงาน Annual Report 2.1 ผลการดาเน นงานตามแผนพ นธก จ ผลการดาเน นงาน พ ฒนาระบบสารสนเทศภายในของศ นย 2 ระบบ เว บไซต ศ นย คอมพ วเตอร (http://ccuru.uru.ac.th) ระบบย ม-ค นพ สด ของศ นย คอมพ วเตอร ( ) Annual Report ให บร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อฝ กท กษะปฏ บ ต จานวน 7 ห อง ศ นย คอมพ วเตอร ได ให บร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องประช ม Conference Room เพ อจ ดการเร ยนการสอนตามตารางเร ยนของมหาว ทยาล ย ม ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห อง Conference Room ด งต อไปน ห อง C201 ร น DELL จานวน 64 เคร อง ห อง C202 ร น HP จานวน 40 เคร อง ห อง C203 ร น DELL จานวน 40 เคร อง ห อง C206 ร น DELL จานวน 64 เคร อง ห อง C207 ร น HP จานวน 40 เคร อง ห อง C208 ร น DELL จานวน 40 เคร อง ห อง C209 ร น DELL จานวน 72 เคร อง Annual Report ตารางท 1 แสดงการใช บร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จาแนกตามห อง จานวนช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks