Anita Kuni c

Description
j

Please download to get full document.

View again

of 81
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 81

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET PRAVNIH NAUKA BANJA LUKA Anita Kuni ć   POSTUPAK STAVLJANJA POD OPTUŽBU U KRIVI Č NOM POSTUPKU BIH -specijalisti č ki rad- Mentor: prof. dr Miodrag N. Simovi ć  Banja Luka, septembar 2008. godina     Po č  astvovana mentorstvom, zahvaljujem se uvaženom prof. dr Miodragu Simovi ć u na motivaciji za izabranu nau č  nu oblast, kao i na njegovoj velikodušnoj podršci i  saradnji.   ii PREDGOVOR revashodno je na izbor teme uticalo vlastito interesovanje za izabranu oblast,  što svakako pretpostavlja: izbor podru č   ja istraživanja, odabiranje problema, identifikovanje č  injenica, organizaciju materije, formulaciju hipoteti č  kog okvira,  procjenu evidencija i odre đ  ivanje sadržaja zaklju č  ka. Nau č  na pristrasnost, koja  proizilazi iz teorijske radoznalosti i empirijske zainteresovanosti, svedena je na najužu mjeru: jasnim i preciznim ograni č  avanjem problema istraživanja, definisanjem klju č  nih pojmova, pozivanjem na pozitivne propise, dovode ć i u usku  povezanost zaklju č  ke sa pretpostavkama od kojih se polazilo.   iii SADRŽAJ PREDGOVOR.......................................................................................................................ii SADRŽAJ.............................................................................................................................iii 1. UVOD................................................................................................................................1 2. POJAM OPTUŽNICE.......................................................................................................3 2.1 Koncept „optužnice“ u smislu č lana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.........................................................................................................4 3. PODIZANJE OPTUŽNICE...............................................................................................7 3.1 Materijalni uslov za podizanje optužnice....................................................................7 3.2 Formalni uslov za podizanje optužnice.......................................................................8 4. SADRŽAJ OPTUŽNICE...................................................................................................9 4.1 Naziv suda...................................................................................................................9 4.1.1 Nadležnost krivi č nih sudova u Republici Srpskoj..............................................10 4.1.2 Stvarna nadležnost krivi č nih sudova u RS u prvom stepenu..............................11 4.1.3 Dopunska nadležnost krivi č nih sudova u Republici Srpskoj.............................11 4.1.4 Nadležnost Vrhovnog suda Republike Srpske...................................................12 4.1.5 Stvarna nadležnost opštinskih sudova FBiH......................................................13 4.1.6 Stvarna nadležnost kantonalnih sudova..............................................................15 4.1.7 Stvarna nadležnost Vrhovnoga suda Federacije.................................................16 4.2 Ime i prezime osumnji č enog......................................................................................17 4.3 Opis djela iz kojeg proizlaze zakonska obilježja krivi č nog djela, vrijeme i mjesto č injenja krivi č nog djela, predmet na kome je i sredstvo kojim je izvršeno krivi č no djelo, kao i ostale okolnosti potrebne da se krivi č no djelo što preciznije odredi......................17 4.4 Č injeni č ni osnov optužnice........................................................................................21 4.5 Zakonski naziv krivi č nog djela, s navo đ enjem odredbe krivi č nog zakona...............24 4.6 Prijedlog o dokazima koje treba izvesti, uz nazna č enje imena svjedoka i vještaka, spisa koje treba pro č itati i predmeta koji služe kao dokaz..............................................24 4.7 Rezultat istrage..........................................................................................................25 4.8 Materijali koji potkrepljuju sadržaj optužnice...........................................................26 5. POSTUPAK STAVLJANJA POD OPTUŽBU...............................................................27 5.1 Akuzatorsko (optužno) na č elo...................................................................................27 6. ODLU Č IVANJE O OPTUŽNICI....................................................................................29 6.1 Postupanje suda sa optužnicom.................................................................................29 6.1.1 Potvr  đ ivanja ili odbijanja svih ili pojedinih ta č aka optužnice............................29 6.2 Podnošenje nove ili izmjenjene optužnice.................................................................31 6.3 Prethodni prigovori....................................................................................................31 6.3.1 Razlozi za prigovor i odluka o prigovoru...........................................................32 6.3.2 Pojam nezakonitog dokaza.................................................................................33 6.4 Odbijanje optužnice...................................................................................................38
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks