anexa1-2312.rtf

Description
ANEXA 1 la contractul de finanţare nerambursabilă Nr. de înregistrare la agenţia teritorială pentru protecţia mediului: ......../............... Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM): ........../......... Numele şi prenumele solicitantului: ...................................... Adresa: .............................................................................. Seria şi nr. actului de identitate: BI/CI .................................. Cont nr. ...

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 2

Extension: RTF | Download: 0

Share
Transcript
   ANEXA 1 la contractul de finanţare nerambursabilă Nr. de înregistrare la agenţia teritorială pentru protecţia mediului: ......../............... Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu AFM!: ........../......... Numele i prenumele solicitantului: ...................................... Adresa: .............................................................................. #eria i nr. actului de identitate: $%/&% .................................. &ont nr. .......................... desc'is la ..................................  CERERE DE DECONTARE  (n ba)a &ontractului de finanţare nerambursabilă nr. ........... din ......./......./......* +ă rog să aprobaţi pre)enta cerere de decontare* pentru  __________________________________________________________________________| Suma totală aprobată conform | Suma solicitată prin | Suma aprobată prin || contractului de finanţare | prezenta cerere de | prezenta cerere de || nerambursabilă | decontare | decontare || (în lei) | | ||______________________________|______________________|____________________|| 1 | 2 | 3 ||______________________________|______________________|____________________|  N,-: &oloanele nr. 1 i  se completea)ă de către beneficiar* iar coloana nr. 0 se completea)ă de către personalul AFM. Ata e) la pre)enta cerere documentele ustificati+e #e +a menţiona dacă acestea sunt depuse în srcinal sau în copie.!: 1. ....................................... . ....................................... 0. ....................................... 2. ....................................... 3. ....................................... 4. ....................................... 5. ....................................... &unosc6nd pre+ederile &odului penal pri+ind falsul în declaraţii* declar că am +erificat dateledin pre)enta cerere i* în conformitate cu informaţiile furni)ate* o declar corectă i completă.  Numele şi prenumele beneficiarului probat ! !#! $reşedinte% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Semnătura &irectorul &irecţiei economice   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 'ontrol financiar preenti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &irectorul &irecţiei implementare proiecte% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! eful Sericiului implementare% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *eferent de specialitate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks