anexa-8---grila-de-punctaj-m1--mnm-23.02 (1)

Description
grila punctaj FLAG M1

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
     ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII Anexa 8 GRILA DE PUNCTAJ MASURA 1 Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII     Măsura  1 Diversificarea activitatii de pescuit si crearea de locuri de munca in zona FLAG DELTA DUNARII Titlul proiectului : ……………………………………………………………………………  Durata de implementare .… (luni); Valoarea eligibilă ……………… (lei); Fonduri publice .. (%) COD SMIS Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii Solicitant Responsabil legal Denumire……………………………   Tel/fax……………………… Email …………...................   Nume …………………………  Prenume ................................. Funcţie ............................... NR. CRT. CRITERII / SUBCRITERII PUNCTAJ 1 Tipurile de operațiuni propuse în proiect vizează: Maxim 25  1.1 Achizitie ambarcatiuni si dotari aferente pentru transport turisti, marfa Max 25 -  pentru transportul de persoane se va acorda punctaj pentru ambarcatiunile cu peste 20 de locuri 25 -  pentru transportul de persoane se va acorda punctaj pentru ambarcatiunile cu mai putin de 20 de locuri 10 1.2 Crearea, modernizarea, extinderea sau reabilitarea de unitati de cazare, masa si agrement cu specific pescaresc (inclusiv pontoane plutitoare) 25 1.3 Amenajare spatii de prezentare cu arhitectura specifica zonei pentru promovarea produselor din zona FLAG Delta Dunarii 20 1.4 Achizitie ambarcatiuni traditionale si dotari aferente pentru pescaturism, ecoturism, etc. 20 1.5 Crearea sau modernizarea unor centre de productie/comercializare produse traditionale, servicii de marketing, etc. (operatiunile se vor integra in specificul multicultural, istoric, gastronomic teritoriului FLAG Delta Dunarii) 20 1.6 Valorificarea resursei stuficole prin transfomarea in combustibili solizi, ateliere mestesugaresti, activitati traditionale zonei Delta Dunarii 15 1.7 Formarea profesionala pe tot parcursul vietii, schimburi de experienta pentru lucratori din sectorul pescuitului (inclusiv familiile acestora) si acvaculturii, cursuri, instruiri (ghid turistic), etc.; 5 Se va verifica daca: -codul/ codurile CAEN propus/propuse in Cererea de Finantare se afla in Lista codurilor CAEN, anexa la    Ghid (documente verificate: Cererea de Finantare si Lista codurilor CAEN), in cazul solicitantului privat ce se supune regulilor de minimis - codul/ codurile CAEN propus/propuse sunt înregistrate la Registrul Come rțului, autorizate/ neautorizate  în conditiile Legii nr. 359/ 2004 (documente verificate: Cerificat Constatator al firmei cu informatii extinse) in cazul solicitantului privat   -se va verifica daca codul CAEN ce are proportie financiara majoritara in cadrul proiectului este compatibil cu tipurile de operatiuni ce primesc punctaj (documente verificate: Cererea de Finantare, Bugetul proiectului, nomenclatorul codurilor CAEN- descrierile acestora),  in cazul solicitantului privat   -actiunile proiectului sunt in concordanta cu tipurile de operatiuni specifice masurii 1 si in care categorie de punctaj se incadreaza (documente verificate: Cererea de Finantare, Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/ Memoriu Justificativ), in cazul solicitantilor publici, ONG   *daca prin proiect se vor propune operatiuni aferente unor coduri CAEN ce nu sunt compatibile cu tipurile de operatiuni ce primesc punctaj, la acest criteriu vor fi punctati cu 0 (documente verificate: Cererea de Finantare, Bugetul proiectului, nomenclatorul codurilor CAEN- descrierile acestora) 2 Crearea locurilor de muncă:  Maxim 25  2.1 Crearea a mai m ult de 3 noi locuri de muncă 25 2.2 Crearea de 2-3 noi locuri de muncă  20 2.3 Creare unui 1 loc de munca 10 Se va verifica in Anexele financiare/ Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/ Cererea de Finantare, cate locuri de munca sunt propuse a se creea prin proiect. Se va verifica in cadrul Prognozelor financiare mentinerea locurilor noi de munca creeate prin proiect pentru o perioada de minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data efectuarii ultimei plati) 3 Menținerea locurilor de   muncă :   Maxim 15  3.1 Menținerea a mai mult de 9 locuri de muncă 15 3.2 Menținerea a 6  –  9 locuri de muncă 10 3.3 Menținerea a 3 locuri de muncă 5 Se va verifica in Extras din Revisal/ Anexele financiare/ Memoriul Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie/ Cererea de Finantare, cate locuri de munca sunt propuse a se mentine prin proiect cat si daca aceste locuri de munca vor fi mentinute in continuare pentru o perioada de minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului (5 ani de la data efectuarii ultimei plati) ATENTIE ! Punctajul insumat de la crt. 2 si crt.3 trebuie sa fie minim 5 (cinci) puncte 4 Tipul de beneficiar Maxim 10  4.1 Proiecte care sunt inițiate de pescari/ intreprinderi din domeniul pescuitului 10 4.2 Proiecte care sunt inițiate de membrii ai familiilor de pescari (rude de gradul I sau sot/sotie) 7 4.3 Proiecte care sunt inițiate de lucratori in domeniul pescuitului  si/ sau acvaculturii 3 Se va verifica: 4.1 Permisul de pescuit comercial vizat la zi eliberat pentru actionarul majoritar/ unic al solicitantului sau Statutul solicitantului - asociatie de pescari/ producatori si dovada recunoasterii acestei asociatii de catre  ANPA sau  Autorizați a solicitantului de Functionare in domeniului pescuitului si/sau acvaculturii, eliberata de  Autoritatea de Protectia Mediului, valabilă la data depunerii cererii de finanțare (pentru IMM)  4.2 Se vor verifica certificatul de nastere/ certificatul de casatorie al actionarul majoritar/ unic al solicitantului cat si permisul de pescuit comercial vizat la zi al membrului familiei sot/ sotie sau ruda de gradul I    4.3 Se vor verifica: -Contractul de munca si dovada inregistrarii in Revisal din care sa rezulte ca actionarul majoritar/unic al solicitantului este lucrator in domeniul pescuitului si/ sau acvaculturii si -  Autorizați a angajatorului de Functionare in domeniului pescuitului si/sau acvaculturii, eliberata de  Autoritatea de Prote ctia Mediului, valabilă la data depunerii cererii de finanțare , din care să reiasă că societatea activează în acest sector.   *in cazul in care solicitantul nu se incadreaza in nici una dintre cele 3 categorii, se va puncta cu 0 puncte 5 Zona de implementare a proiectului Maxim 10 5.1 Proiectul este implementat in zona umeda ( UAT-urile: Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc, Crisan, Sulina, Sfantu Gheorghe) 10 5.2 Proiectul este implementat in zona continentala (comunele Somova, Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Luncavita, Isaccea, Niculitel, Frecatei, Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Babadag si Municipiul Tulcea) 5 Se va verifica in Cererea de Finantare locul de implementare al proiectului 6 Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile  Maxim 10 6.1 Pentru o contribuție mai mare de 40% 10 6.2 Pentru o contribuție între 25-40% 7 6.3 Pentru o contribuție  între 10-25% 5 Se va verifica Bugetul proiectului 7 Operațiunea este inovatoare  la nivelul teritoriului eligibil FLAG Delta Dunarii   5  Se va verifica in documentul emis de un consilier in proprietate intelectuala atestat pe Legea 64/1991 de OSIM si autorizat de Ministerul Justitiei, daca proiectul prezinta caracteristici inovatoare la nivelul teritoriului FLAG Delta Dunarii PUNCTAJ TOTAL Maxim 100 Cererile de finanțare care nu realizează minim 25 puncte nu vor fi selectate pentru finantare!  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks