Ane mas Pwogram Egzamen Leta Nouyòk Egzamen Matematik Liv 1. Haitian Creole Edition Grade 8 Mathematics Test, Book 1 March 12 16, PDF

Description
Haitian reole Edition Grade 8 Mathematics Test, ook 1 March 12 16, 2007 Pwogram Egzamen Leta Nouyòk Egzamen Matematik Liv 1 ne mas 2007 Non H eveloped and published by T/McGraw-Hill LL, a

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 100 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Haitian reole Edition Grade 8 Mathematics Test, ook 1 March 12 16, 2007 Pwogram Egzamen Leta Nouyòk Egzamen Matematik Liv 1 ne mas 2007 Non H eveloped and published by T/McGraw-Hill LL, a subsidiary of The McGraw-Hill ompanies, Inc., 20 Ryan Ranch Road, Monterey, alifornia opyright 2007 by New York State Education epartment. ll rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of New York State Education epartment. Liv 1 TRIK POU FÈ EGZMEN N Men kèk sijesyon pou ede ou bay pi bon rannman: sire ou li avèk atansyon tout enstwiksyon ki nan tiliv egzamen an. Ou ka sèvi avèk enstriman pou ede ou rezoud nenpòt pwoblèm ki nan egzamen an. Li chak kesyon avèk atansyon epi reflechi sou chak repons anvan ou chwazi repons ou. Pòtre sa a vle di ou pral sèvi avèk règ ou. Pòtre sa a vle di ou pral sèvi avèk rapòtè ou. Liv 1 Paj 1 Egzanp Ki fòm chak baz yon silend? sèk rektang triyang kare Egzanp Ellen achte 24 ons pwa vèt nan boutik la. Pwa vèt la koute $1,90 pa liv. Konbyen li peye pou pwa vèt la anvan taks? 1 liv 16 ons $1,90 $2,53 $2,85 $3,80 RETE L Liv 1 Paj 3 1 Ki figi anba a ki montre yon refleksyon? 2 nneke ak paran li yo ale nan dine nan restoran yo pi pito a. òdwo dine a te $50,00, epi paran li yo te bay sèvè yo 20% nan bòdwo a pou poubwa. Konbyen lajan paran nneke te kite kòm poubwa? $1,00 $10,00 $20,00 $25,00 Kontinye Liv 1 Paj 5 3 Senplifye ekspresyon anba a. 12 xy 15x 6 xy 9xy 3xy 18xy 15x 6xy 15x 4 Nan figi ki anba a, R ak S fòme nan de dwat ki koupe. R S Si R mezire 55, ki mezi S? Paj 6 Liv 1 5 Ki valè x ki fè ekwasyon anba a vin vrè? x Ki longè, an santimèt, kote x nan triyang rektang ki anba a? x 9 cm 12 cm [pa trase selon echèl la] Teyorèm Pitagò: c 2 a 2 b Kontinye Liv 1 Paj 7 7 Echèl sou yon kat jeyografik se 1 pous 12 mil. istans ant de vil sou kat jeyografik 4 la se 3 1 pous. Ki vrè distans ant de vil yo an mil? Sarah touche 4% komisyon sou tout lavant li yo an mas. Lavant total li yo te $ an mas. Konbyen lajan li touche nan komisyon yo? $320 $3.200 $ $ Paj 8 Liv 1 9 Nan dyagram ki anba a, dwat f ak dwat h paralèl, epi dwat n se yon dwat transvèsal f h n Ki tèm ki eksprime relasyon ant 1 ak 8? adjasan korespondan siplemantè konplemantè 10 Ki pwodui (6a 2 b 3 c 4 ) ak (3a 3 b 4 c)? 9a 5 b 7 c 4 9a 5 b 7 c 5 18a 5 b 7 c 5 18a 5 b 7 c 4 Kontinye Liv 1 Paj 9 11 Ki sòm (3 3) 2 ak 2 3? Senplifye ekspresyon ki anba a. (3x 3 2x 2 5x) ( 8 x 3 3x) 11x 3 2x 2 2x 11x 3 2x 2 8x 5x 3 2x 2 2x 5x 3 2x 2 8x Paj 10 Liv 1 13 Wendy trase graf ki anba a pou reprezante yon sitiyasyon. Koleksyon tas Wendy y Tas Mwa x Ki fraz ki entèprete graf la kòrèkteman? vèk letan koleksyon tas Wendy ap diminye. vèk letan koleksyon tas Wendy ap ogmante. vèk letan koleksyon tas Wendy ap ogmante pafwa epi diminye pafwa. vèk letan koleksyon tas Wendy a rete menm dimansyon. 14 Pou Rosa ka achte yo nouvo platin, li dwe sere omwen $85,00. Ki inegalite ki prezante kantite lajan, m, Rosa dwe sere? m 85,00 m 85,00 m 85,00 m 85,00 Kontinye Liv 1 Paj 11 15 Ki de ang ki konplemantè nan triyang ki anba yo? 55º 110º 35º [pa trase selon echèl la] ak ak ak ak Paj 12 Liv 1 16 Nan dyagram ki anba a, dwat r ak dwat t paralèl, epi dwat p se yon dwat ki transvèsal r t p Ki ang ki siplemantè? 1 ak 3 1 ak 2 3 ak 6 3 ak 4 17 Ki kosyan 24x6 y 12 z 18 6x 3 y 6 z 9? 4 x 2 y 2 z 2 4 x 3 y 6 z 9 18 x 2 y 2 z 2 18 x 3 y 6 z 9 Kontinye Liv 1 Paj 13 18 Selon teyorèm Pitagò, ki relasyon ki vrè pou kote triyang ki endike anba a? Teyorèm Pitagò: c 2 a 2 b Yon sache pètpèt mayi 20 ons koute $2,80. Si pri initè a rete menm, konbyen lajan yon sache pètpèt mayi 35 ons koute? $3,60 $4,00 $4,50 $4,90 Paj 14 Liv 1 20 Ki pwodui ekspresyon ki anba a? (2x 5)(2x 3) 4 x 2 16 x 15 4 x 2 16 x 15 4 x 2 16 x 15 4 x 2 16 x Tablo ki anba a montre yon relasyon ant x ak y. x y Ki ekwasyon ki reprezante relasyon ant x ak y? y 2x y 4x y x 6 y 2x 2 Kontinye Liv 1 Paj 15 22 ruce bezwen 30 mòso kòd senk pye pou yon pwojè lekòl. Magazen atik kenkayri vann kòd yo pa yad. Konbyen yad kòd ruce ap bezwen achte? Senplifye ekspresyon ki anba a. (3a 2 5a 11) (11a 2 2a 12) 8a 2 3a 1 8a 2 7a 23 14a 2 7a 1 14a 2 3a 23 Paj 16 Liv 1 24 Ki pwodui ekspresyon anba a? (a 3b) (2a 2b). Kimoun ki senplifye ekspresyon an kòrèkteman? 2a 2 4ab 6b 2 2a 2 4ab 6b 2 2a 4ab 6b 2a 4ab 6b 25 Nan dyagram ki anba a, G ak H konplemantè. G (2x 10) (x 20) H [pa trase selon echèl la] Ki mezi G? Kontinye Liv 1 Paj 17 26 Madmwazèl Esnidè vle achte yon televizyon nan yon magazen elektwonik. Tout televizyon nan magazen an ap vann 3 4 pou pri orijinal, p. Li gen yon bon rabè $40 l ap itilize pandan l ap achte. Ki ekwasyon Madmwazèl Snyder ta dwe itilize pou jwenn pri final, f, yon televizyon? f 3 (p 40) 4 f 1 4 (p 40) f 1 4 p 40 f 3 4 p 40 Paj 18 Liv 1 27 Sèvi ak règ ou pou ede w rezoud pwoblèm sa a. Maria ap planifye yon vwayaj nan oto ant Niagara Falls ak East urora. Niagara Falls New York uffalo Lake Erie West Seneca East urora EHÈL 1 cm = 5 mil Ki distans apwoksimatif pou kondui ant Niagara Falls ak East urora? 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil RETE L Liv 1 Paj 19 ne 8 Egzamen Matematik Liv mas 2007 Grade 8 Mathematics Test ook 1 March 12 16, 2007
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks