Andrew_Solomon-Demonul_Amiezii.pdf

Description
Andrew Solomon s-a născut în 1963. Şi-a făcut studiile la Yale şi Cam- bridge. Trăieşte la New York şi Londra. Este doctor în psihologie şi scrie lit- eratură de factură politică, culturală, psihologică şi de ficţiune. Apare în mod regulat – cu o largă şi diversificată sferă de subiecte despre depresie, artiştii sovietici, renaşterea culturală afgană, politica libiană şi altele – în New Yorker, New York Times Magazine, Artforum, Travel and Leis- ure şi în alte publicaţii. Cartea sa The No

Please download to get full document.

View again

of 580
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 580

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Andrew Solomon s-a născut în 1963. Şi-a făcut studiile la Yale şi Cam-bridge. Trăieşte la New York şi Londra. Este doctor în psihologie şi scrie lit-eratură de factură politică, culturală, psihologică şi de ficţiune. Apare în modregulat – cu o largă şi diversificată sferă de subiecte despre depresie, artiştiisovietici, renaşterea culturală afgană, politica libiană şi altele – în  NewYorker ,  NewYorkTimesM  a g a  zine ,   rtforum , Tr a vel   a ndLeis-ure  şi în alte publicaţii. Cartea sa TheNoond  a y  D emon:   n   n a -tomyof   D epression  a câştigat în 2001 Premiul Naţional al Cărţii, în 2002 afigurat printre finalistele pentru Premiul Pulitzer, fiind inclusă în lista pub-licaţiei The Times  a celor mai bune o sută de cărţi ale deceniului.Opera: TheIronyTower:Soviet    rtistsin  a TimeofGl  a snost  ,Alfred A. Knopf, New York, 1991;    Stone  B o a t  , Faber & Faber, NewYork, 1994; TheNoond  a y  D emon:   n   n a tomyof   D epression ,Scribner, New York, 2001;  F  a rfromtheTree:P  a rents,Children, a nd the Se a r c h for Identity , Scribner, New York, 2012.  Andrew Solomon The Noond  a y D emon: n n a tomy of D epression Copyright © 2001, Andrew SolomonAll rights reserved.Copyright © 2001, Andrew SolomonFoto copertă: © Robert Semnic |  Dreamstime.com© Humanitas, 2014 (ediţia print)© Humanitas, 2014 (ediţia digitală)ISBN: 978-973-50-4491-6 (epub)EDITURA HUMANITASPiaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, Româniatel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51www.humanitas.roComenzi online: www.libhumanitas.roComenzi prin e-mail: vanzari@libhumanitas.roComenzi telefonice: 0372.743.382; 0723.684.194
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks