Analiza strategica

Description
analiza strategica

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    Motto : “prefer sa incerc sa fac ceva greu si sa nu reusesc , decat sa incerc sa nu fac nimic si sa reusesc .“ Robert Schuller  Spitalul urmareste imbunatatirea starii de sanitate a populatiei si realizarea unui sistem de sanitate modern si eficient , compatibilcu sitemele de sanitate din Uniunea Europeana pus permanent in slujba cetateanului. Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravietuire ci si ca ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diversi si cu noi asteptari. A.)   Descrierea situatiei actuale a spitalului : Analiza situatiei actuale a spitalului permite o planificare strategica a serviciilor de sanitate pentru a pozitiona spitalul in mediu si a-l orienta spre viitorul droit , astfel incat spitalul sa fie proactive si nu reactive, fata de un mediu in continua schimbare. Se va avea in vedere faptul ca orice schimbare de strategie implica schimbari in cultura organizatiei ce pot fi insotite de rezistenta la schimbar in cultura organizatiei cat si in exteriorul acesteia. Planificarea strategica are 4 elemente de baza si anume :    Evaluarea mediului extern    Evaluarea mediului intern    Misiunea    Implementarea si evaluarea Evaluarea mediului extern implica indentificarea problemelor din afara spitalului care au un impact asupra a cee ace vrea si poate face organizatia , fortele care guverneaza modul de operare si planificare a spitalului putand fi : -   Cumparatorii de bunuri si servicii furnizate de spital; -   Furnizorii; -   Inlocuitorii sau tipuri noi de servicii Evaluarea mediului extern trebuie privita si din punct de vedere relational cu autoritatile publice centrale si locale care isi pot pune amprenta in mod decisive asupra spitalului. Evaluarea mediului intern permite o analiza detaliata a sistemelor ce compun organizatia si anume structura organizatorica , resursele umane, resursele financiare, aparatura medicala, activitatea medicala, conditiile hoteliere , gradul de satisfactie a pacientilor. Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Ploiesti este unul dintre cele mai mari spitale monospecialitate din tara si din judetul Prahova. (ANEXA 5) Prin adresa Ministerului Sanatatii nr. XI / A / 43208 / 31.10.2000, unitatea a fost recunoscuta ca spital de interes judetean avand in vedere complexitatea cazuisticii si urgentelor pe care personalul medical le rezolva.  Potrivit O.M.S.F. nr.90/18.11.2002 privind criteriile de ierarhizare a sectiilor de spital cu specialitatea Obstetrica  –  Ginecologie si Neonatologie , Institutia a fost evaluate ca unitate de gradul II B , iar conform Ordinului nr. 583/23.05.2011 este clasificat in categoria V. Din analiza comparative a activitatii pe ultimii ani se observa o adresabilitate crescuta , continua la nivelul structurii de urgenta a spitalului ( camera de garda) , procentul internarilor in spital in regim de urgenta mentinandu-se peste 95% din internari; numarul mare de nasteri , constand in jur de 4000/an, demonstreaza ca cca 90% din patologia obstetricala intalnita la nivelul judetului se rezolva in aceasta unitate spitaliceasca.    Adresabilitatea permanent crescuta este reflectata printr-un indice de utilizare al patului de spital mai mare decat valoare optima de tara;    Spitalul fuctioneaza in baza autorizatiei de fuctionare cu termene de conformare.    Bugetul de venituri si cheltuieri este construit pe urmatorele surse de finantare: -   Fonduri obtinute prin contracte incheiate cu CAS-PH.; -   Fonduri de la bugetul de stat, MS; -   Fonduri de la bugetul de stat de accize; -   Fonduri de la Consiliul Judetean Prahova ; -   Fonduri din venituri proprii; -   Donatii si sponsorizari. Vor fi identificate problemele critice si se vor stabili prioritatile din mai multe nevoi existente.Va fi folosit ca instrument de planificare Analiza SWOT. a)   Prezentare generala a zonei : Spitalul Obstetrica Ginecologie Ploiesti este unul dintre cele mai mari spitale monospecializate din tara si din judetul Prahova.Judetul Prahova are o suprafata de 4716km patrati si la 20 Octombrie 2011 populatia stabila a judetului era de 762.886 persoane , din care 393.191 femei (51,54%). b)   Piata: Spiatalul Obstetrica si Ginecologie Ploiesti deserveste intr-un procent covarsitor populatia  judetului Prahova , dar exista si cazuri din judetele limitrofe . c)   Situaitia econumica a judetului : Judetul Prahova ,una dintre cele mai dinamice zone economice ale tari ocupa locula al doilea In Romania ca dezvoltare economica dupa capitala tarii, Bucuresti. Importanta Spitalului: In consecinta se poate concluziona ca importanta spitalului in zona este asigurata de urmatorii factori:    Populatia stabile a judetului era de 762.886 persoane din care 393.191 femei (51,54%)    Este singurul Spital pe o raza de 60km care asigura asistenta medicala pentru Obstetrica si Ginecologie 24 ore din 24, are 5 lini de garda continuua = 3 medici specialisti/primari obstetrica ginecologie , un medic ATI si un medic neonatologie .  1)   Imbunatatire structuri si organizarii spitalului: Potrivit prevederilor HG nr .529/2010 privind organizare si functionare Ministerului Sanatatii, spitalul se afla in subordinea Consiliului Judetean Prahova . 2)   Imbunatatirea managementului resurselor umane : 3)   Evaluare servicilor de snatate furnizate de Spital : Din analiza indicatorilor de utilizare a serviciilor medicale la nivel SOG Ploiesti , s-au constatat urmatoarele: -   Rata de ocupare a patului a scazut ,DMS a crescut la 5,7 , nr de zile de spitalizare de zi , cea ce duce la costuri mai mici pentru spital si la un confort sporit al pacientului. 4)   Analiza situatiei economico-financiara: Concluzii privind comparerea anilor 2014,2015 si 2016. La cheltuielile de personal cresterea anului 2015 a fost mai mare decat a anilor 2016 si 2014. Bunurile si servicile au crescut cu aproximativ 28% : -   Pentru medicamente s-au inresgistrat cresteri cu aproximativ 20% in anul 2016 fata de anii anteriori; -   Pentru materialele sanitare s-au inregistrat in 2016 fata de anii anteriorii o crestere. La cheltuiei de capital se inregistreaza o crestere a anului 2015 fata de anul 2014 , si o crestere semnificativa in anul 2016 fata de anul 2014. 5)   Evaluarea Spitalului din punct de vedere a calitatii: Conform ordinului nr 1027 din 15 iulie 2010 s-a introdus o clasificare DRG la nivelul tuturor unitatilor sanitare cu paturi in vederea utilizarii pentru clasificarea si codificarea morbiditatii spitalizate . Validarea datelor : Conform ordinului CNAS 445 /28.04.2010 a intrat in viguare setul de reguli de validare .Set ce contine 33 de reguli ce se impart in Grupa A  –  reguli pentru care nu se poate cere aviz de revalidare si Grupa B- reguli pentru care se poate cere aviz de revalidare . Utilizarea DRG pentru finantarea spitalelor cuprinde valorile relative ale DRG (VR), complexistatea cazurilor tratate (indicele de case  – mix ICM ) , tariful pe caz ponderat / spital (TCP) . In ceea ce priveste codificarea , ea este facuta de catre medical current in foaia de spitalizare de zi , datele sunt colectate la doua perioade din luna , respective 15 si 30,31 ale lunii , centralizate pe servicii medicale oferite si contractate si raportate catre CJAS in aplicatia SIUI . Pentru ambulatoriul de specialitate surasa de informative o ofera desfasuratorului pe CNP-ul consultatiilor , serviciilor medicale si tratamentelor , iar pentru serviciile paraclinice Biletul de trimitere care poate proveni de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu. Datele sunt introduse in programul SIUI . Dupa introducerea datelor se face listare pe fiecare medic in parte de unde rezulta 5 tipuri de centralizatoare care sunt semnate de medical curant , de operatorul calculator si de reprezentantul legal al instituiei  impreuna cu disketa care contine baza de date pe luna anterioara , sunt raportate la CJAS pana la data de 05, unde are loc validarea datelor .(SIUI=sistem informatic unic , DRG= diagnosis related groups ) 6)   Strategia managementului in domeniul achizitiilor : Achzitiile SOG Ploiesti se fac cu respectarea OG 34 si a legislatiei in viguare si sunt majoritatea achizitii directe in SEAP , dar si licitatii si acord cadru . 7)   Identificarea necesitatiilor investitionale pentru satisfacerea cerintelor de baza ale spitalului , in concordanta cu tipul acestuia , prioritizarea cresteri confortului de habitat si propuneri pentru cresterea veniturilor unitatii . Conditii hoteliere : Imbunatatirea conditiilor hoteliere standard este o preocupare permanenta a ultimilor ani , dra a fost reusita numai partial datorita lipsei fondurilor necesare cu aceasta destinatie . -Cladire necesita lucrari de reparatii , igienizarea si modernizarea in toate spatiile . -NU exista termoizolare a cladiri si partial tamplarie de PVC /Aluminiu cu structura Geam termopan . B.) Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegererii facute: Problema eficientizari activitatii SOG Ploiesti si oferirea serviciilor medicale cu o promtitudine si calitate crescuta , in conditiile actuale a sanatatii populatiei judetului Prahova si a finantarii perioadei acutale . C.) Dezvoltarea planului de management prioritatra pentru problema identificata : SCOP = Ridicarea  standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate , cu promptitudine , in climat de siguranta , incredere . OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE: 1. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate : Calitatea servicilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacientiilor , concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice . Calitatea servicilor medicale are numarate dimensiuni , dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitatea, eficienta si continuiitate ingrijirilor , siguranta pacientului , competenta echipei medicale , satisfactia pacientului, dar si a personalului medical Comform legii , ministerul sanatatii reglementeaza si aplica masuri de crestere a calitatii serviciilor medicale .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks