ANALIZA SESTAVE TELESA VZORCA ODRASLE ŽENSKE POPULACIJE Z ANTROPOMETRIJO IN Z METODO MERJENJA BIOELEKTRIČNE PREVODNOSTI - PDF

Description
UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Denis JEZERNIK ANALIZA SESTAVE TELESA VZORCA ODRASLE ŽENSKE POPULACIJE Z ANTROPOMETRIJO IN Z METODO MERJENJA BIOELEKTRIČNE PREVODNOSTI DIPLOMSKO

Please download to get full document.

View again

of 100
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 167 | Pages: 100

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Denis JEZERNIK ANALIZA SESTAVE TELESA VZORCA ODRASLE ŽENSKE POPULACIJE Z ANTROPOMETRIJO IN Z METODO MERJENJA BIOELEKTRIČNE PREVODNOSTI DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij BODY COMPOSITION ASSESSMENT OF YOUNG FEMALE ADULTS USING ANTHROPOMETRY AND BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS GRADUATION THESIS University studies Ljubljana, 2007 II Diplomsko delo je zaključek Univerzitetnega študija Biologije. Opravljeno je bilo na Katedri za antropologijo Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Meritve so potekale v okviru NATO-vega projekta, Znanje za varnost in mir, pod vodstvom prof. dr. Igorja B. Mekjavića. Raziskavo smo izvedli v laboratoriju na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Institutu Jožef Stefan in v antropometričnem laboratoriju v vojašnici Ankaran. Študijska komisija Oddelka za biologijo je za mentorja diplomskega dela imenovala doc. dr. Tatjano Tomazo Ravnik. Komisija za zagovor in oceno diplomske naloge: Predsednik: prof. dr. Boris BULOG Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Član: prof. dr. Marija ŠTEFANČIČ Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Član: doc. dr. Tatjana TOMAZO RAVNIK Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Datum zagovora: Naloga je rezultat lastnega raziskovalnega dela. Podpisani se strinjam z objavo svoje naloge v polnem tekstu na spletni strani Digitalne knjižnice Biotehniške fakultete. Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddal v elektronski obliki, identična tiskani verziji. Denis Jezernik III KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA (KDI) ŠD Dn DK UDK (043.2)=863 KG AV SA sestava telesa / telesna masa / odstotek maščevja / bioelektrična impedančna analiza / BIA / antropometrija / antropometrija nadlahti / vojaki / vojakinje / obsegi telesa / kožne gube JEZERNIK, Denis TOMAZO RAVNIK, Tatjana (mentor) KZ SI-1000 Ljubljana, Večna pot 111 ZA LI 2007 IN TD OP IJ JI AI Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo ANALIZA SESTAVE TELESA VZORCA ODRASLE ŽENSKE POPULACIJE Z ANTROPOMETRIJO IN Z METODO MERJENJA BIOELEKTRIČNE PREVODNOSTI DIPLOMSKO DELO (Univerzitetni študij) XIII, 77 str., 23 tab., 31 sl., 6 pril., 62 vir. sl sl/en V diplomski nalogi obravnavamo dvokomponentno sestavo telesa ter sestavo telesa, določeno z metodo bioelektrične impedančne analize (BIA). Izmerili smo 34 pripadnic Slovenske vojske. Ugotovili smo visoke korelacije med parametri telesne sestave, določenimi z antropometrijo in z metodo bioelektrične impedančne analize, zato menimo, da sta obe metodi ustrezni za določitev sestave telesa. Odstotek maščevja merjenk je večji od pričakovanih vrednosti, ne glede na uporabljeno metodo. Mišična masa je presegala maso maščevja. Z antropometrijo nadlahti smo potrdili povečano količino maščevja pri naših merjenkah. Primerjava med rezultati naše skupine merjenk in skupinama slovenskih študentk (Zerbo-Šporin in Jakopič, obe 2002) ter skupino švicarskih merjenk (Kyle s sod., 2005) kaže, da obstajajo razlike v sestavi telesa med našimi merjenkami in ostalimi skupinami. S pomočjo antropometrijske metode po Zerbo-Šporin smo določili količino podkožnega maščevja in merjenke razdelili v tri faktorske skupine. Vrednosti indeksa pas boki (IPB) kažejo, da imajo merjenke več maščevja v predelu bokov, vrednosti trupno okončinskega indeksa (TEI) pa, da imajo merjenke enakomerno porazdeljeno maščevje med trupom in okončinami. Predlagamo ponovne meritve sestave telesa na večjem vzorcu slovenskih vojakinj. IV KEY WORDS DOCUMENTATION (KWD) DN Dn DC UDC (043.2)=863 CX AU AA body composition assessment / body mass / body fat percentage / bioelectrical impedance analysis / BIA / anthropometry / upper arm anthropometry / soldiers / female soldiers / circumferences / skinfolds JEZERNIK, Denis TOMAZO RAVNIK, Tatjana (supervisor) PP SI-1000 Ljubljana, Večna pot 111 PB PY 2007 TI DT NO LA AL University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology BODY COMPOSITION ASSESSMENT OF YOUNG FEMALE ADULTS USING ANTHROPOMETRY AND BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS GRADUATION THESIS (University studies) XIII, 77 p., 23 tab., 31 fig., 6 ann., 62 ref. sl sl/en AB This graduation thesis deals with two-component body composition analysis using anthropometry and body composition assessed using bioelectrical impedance analysis (BIA). We measured a sample of 34 female adult soldiers of Slovenian army. Our results revealed strong correlation between anthropometrically determined body composition and body composition determined from bioelectrical impedance analysis. This indicates that both methods are appropriate for accurate assessment of body composition. The average percentage of total body fat determined was higher than expected, regardless of the method used. Measured muscle mass was higher than fat mass. Upper-arm anthropometry results confirmed higher amount of body fat than expected. By comparing our results with the results of similar groups two different Slovenian female student samples (studies of Zerbo-Šporin and Jakopič, both 2002) and results of Swiss subjects sample (Kyle G. et al., 2005), we showed that assessed body composition differs from those studies. In our study we also estimated the quantity of subcutaneous fat by using a predictive equation, proposed by Zerbo-Šporin. This anthropometric method is based on 5 skinfolds and distributes subjects into three factor groups, according to amount of subcutaneous fat. Distribution of fat has been determined by waist-to-hip ratio (IPB) and by trunk-extremities index (TEI). IPB showed more fat was located on hips while TEI ratio revealed evenly distributed fat between trunk and extremities. Another study of Slovenian army female soldiers body composition on a larger sample is recommended. V KAZALO VSEBINE KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA...III KEY WORDS DOCUMENTATION...IV KAZALO VSEBINE...V KAZALO TABEL...VIII KAZALO SLIK...IX KAZALO PRILOG...X OKRAJŠAVE IN SIMBOLI...XI 1. UVOD CILJI IN NAMEN DIPLOMSKEGA DELA PREGLED OBJAV MODELI ZA DOLOČANJE SESTAVE TELESA SPREMEMBE V SESTAVI TELESA MED ONTOGENEZO METODE ZA DOLOČANJE SESTAVE TELESA Denzitometrična metoda ali podvodno tehtanje Določanje sestave telesa s pomočjo antropometrije Pletizmografija metoda izpodrivanja zraka Dilucijske metode Celotni telesni kalij Nevtronska aktivacijska analiza Dvoenergijska absorpciometrija z rentgenskimi žarki (DEXA) Magnetno resonančno slikanje (MRI) in metoda računalniške tomografije (CT) Metoda infrardeče spektroskopije (NIR) Ultrazvočna metoda BIOELEKTRIČNA IMPEDANČNA ANALIZA (BIA) OBJAVE O SESTAVI TELESA V SLOVENIJI MERJENKE IN METODE DELA MERJENKE METODE DELA ANTROPOMETRIJSKE MERITVE Uporabljeni antropometrijski merilni inštrumenti Izmerjeni antropometrijski parametri, opis metod in načinov merjenja BIOELEKTRIČNA IMPEDANČNA ANALIZA (BIA) Meritve bioelektrične impedance IZRAČUNANI PARAMETRI Antropometrični izračun gostote telesa, odstotka maščevja, mase maščevja in brezmaščobne mase Antropometrični izračun ocene mišične mase iz popravljene mišične površine nadlahti (cama) po Heymsfieldu Določanje količine podkožnega maščevja, predstavljene s faktorsko vrednostjo Z po Zerbo-Šporin Antropometrija nadlahti Indeks pas boki (IPB)...34 VI Trupno okončinski indeks (TEI) Indeks telesne mase (ITM) STATISTIČNE METODE OBDELAVE PODATKOV REZULTATI OPISNA STATISTIKA IZMERJENIH IN IZRAČUNANIH PARAMETROV SESTAVA TELESA, DOLOČENA Z ANTROPOMETRIJO IN Z METODO BIOELEKTRIČNE IMPEDANČNE ANALIZE (BIA) PRIMERJAVA MASE MAŠČEVJA IN BREZMAŠČOBNE MASE, DOLOČENIH Z ANTROPOMETRIJO IN Z METODO BIA KORELACIJE MED ANTROPOMETRIJSKIMI PARAMETRI KORELACIJE MED PARAMETRI TELESNE SESTAVE, DOLOČENIMI Z BIA METODO PRIMERJAVA DEJANSKE KOLIČINE MIŠIČJA IN OCENJENE KOLIČINE MIŠIČJA, IZRAČUNANE IZ POPRAVLJENE MIŠIČNE POVRŠINE NADLAHTI (cama) ZANESLJIVOST OCENE SESTAVE TELESA POVEZANOST AANTROPOMETRIJSKE METODE IN METODE BIA PRIMERJAVA OBRAVNAVANE SKUPINE MERJENK Z OSTALIMI SSKUPINAMI Rezultati meritev sestave telesa z antropometrijo in z BIA metodo skupine sslovenskih študentk vzorec Zerbo-Šporin, Rezultati meritev sestave telesa z BIA metodo skupine slovenskih študentk vzorec Jakopič, Rezultati BIA meritev skupine švicarskih merjenk Razlike med obravnavano skupino vojakinj in skupino slovenskih študentk vzorec Zerbo-Šporin, Razlike med obravnavano skupino vojakinj in skupino švicarskih merjenk Indeks telesne mase (ITM) KOLIČINA PODKOŽNEGA MAŠČEVJA, PREDSTAVLJENA S FAKTORSKO VREDNOSTJO Z PO ZERBO ŠPORIN PRIMERJAVA OBRAVNAVANE SKUPINE MERJENK Z OSTALIMI SSKUPINAMI Rezultati Jakopič (2002) PRIMERJAVA FREKVENČNIH PORAZDELITEV V SKUPINE»Z«MED OBRAVNAVANO SKUPINO MERJENK Z OSTALIMA SKUPINAMA ANTROPOMETRIJA NADLAHTI PRIMERJAVA REZULTATOV OBRAVNAVANE SKUPINE MERJENK Z Z REFERENČNIMI VREDNOSTMI INDEKS PAS BOKI (IPB) PRIMERJAVA OBRAVNAVANE SKUPINE MERJENK Z OSTALIMA SKUPINAMA Rezultati Zerbo-Šporin (2002) in Jakopič (2002)...56 VII PRIMERJAVA FREKVENČNIH PORAZDELITEV V SKUPINE IPB MED OBRAVNAVANO SKUPINO MERJENK IN OSTALIMA SKUPINAMA TRUPNO EKSTREMITETNI INDEKS (TEI) PRIMERJAVA OBRAVNAVANE SKUPINE MERJENK S SKUPINO ŠTUDENTK Rezultati Zerbo-Šporin (2002) PRIMERJAVA FREKVENČNIH PORAZDELITEV V SKUPINE TEI MED OOBRAVNAVANO SKUPINO MERJENK IN SKUPINO ŠTUDENTK RAZPRAVA IN SKLEPI RAZPRAVA Starost, telesna višina in telesna masa Sestava telesa, določena na osnovi antropometrijskih meritev Korelacije med antropometrijskimi parametri Sestava telesa, določena z bioelektrično impedančno analizo Korelacije med parametri telesne sestave, določenimi z BIA metodo Razlike v sestavi telesa, določene z BIA metodo in antropometrijo Primerjava obravnavane skupine merjenk z ostalimi skupinami Količina podkožnega maščevja, določena z antropometrijsko metodo po Zerbo Šporin Antropometrija nadlahti Indeks pas boki in trupno okončinski indeks SKLEPI POVZETEK VIRI...71 ZAHVALA PRILOGE VIII KAZALO TABEL Tabela 2.1: Stopnja tveganja za zdravje glede na vrednost IPB...8 Tabela 3.1: Starostna sestava vzorca...23 Tabela 4.1: Opisna statistika starosti in izmerjenih antropometrijskih parametrov: telesne višine in mase, telesnih obsegov in debelin kožnih gub...38 Tabela 4.2: Opisna statistika izmerjenih in izračunanih parametrov, dobljenih z BIA analizatorjem Akern STA/BIA...38 Tabela 4.3: Opisna statistika izračunanih parametrov...39 Tabela 4.4: Korelacije med antropometrijskimi parametri...42 Tabela 4.5: Korelacije med parametri telesne sestave...42 Tabela 4.6: Opisna statistika za parametre cama in oceno mase in odstotka mišičja iz cama...43 Tabela 4.7: Parametri telesne sestave slovenskih študentk vzorec Zerbo-Šporin, Tabela 4.8: Parametri telesne sestave slovenskih študentk vzorec Jakopič, Tabela 4.9: Parametri BIA analize švicarskih merjenk (Kyle s sod., 2005)...46 Tabela 4.10: Razlike v značilnostih spremenljivk med slovenskimi študentkami (Zerbo-Šporin, 2002) in obravnavano skupino vojakinj (2007)...46 Tabela 4.11: Razlike v parametrih sestave telesa med švicarskimi merjenkami (Kyle s sod., 2005) in obravnavano skupino vojakinj (2007)...47 Tabela 4.12: Opisna statistika parametra ITM, primerjava rezultatov majhnih vzorcev slovenskih študentk Jakopič (2002) in slovenskih vojakinj ter rezultatov velikega vzorca švicarskih merjenk...48 Tabela 4.13: Povprečne vrednosti in standardne deviacije izmerjenih kožnih gub, ki so vključene v enačbo za izračun faktorske vrednosti Z...49 Tabela 4.14: Frekvence merjenk v faktorskih skupinah Z...49 Tabela 4.15: Opisna statistika vrednosti Z, rezultati Jakopič (2002) in rezultati obravnavanega vzorca...50 Tabela 4.16: Rezultati meritev antropometrije nadlahti...52 Tabela 4.17: Normativi antropometrije nadlahti, Frisancho (1990)...52 Tabela 4.18: Frekvence merjenk v skupinah IPB...55 Tabela 4.19: Opisna statistika vrednosti parametra IPB primerjava rezultatov vzorcev študentk Zerbo-Šporin in Jakopič ter vojakinj...56 Tabela 4.20: Frekvence merjenk v skupinah TEI...58 Tabela 4.21: Opisna statistika vrednosti indeksa TEI, primerjava rezultatov med vzorcem študentk Zerbo-Šporin in vzorcem vojakinj...59 IX KAZALO SLIK Slika 2.1: Modeli telesne sestave...4 Slika 2.2: Spremembe v sestavi telesa med fetalnim razvojem...5 Slika 2.3: Merilni sistem pletizmografije metode izpodrivanja zraka...11 Slika 2.4: Shema valjastega prevodnika homogene zgradbe...14 Slika 2.5: Shema električnega krogotoka, ki ponazarja električne lastnosti bioloških tkiv...15 Slika 2.6: Diagram zveze med reaktanco in rezistenco kot funkciji frekvence...16 Slika 3.1: Starostna sestava vzorca...23 Slika 3.2: Antropometrijski merilni inštrumenti...25 Slika 3.3: Analizator STA/BIA Akern Bioresearch...27 Slika 3.4: BIAVECTOR nomogram...29 Slika 3.5: BIAGRAM nomogram...30 Slika 3.6: Kotomer...31 Slika 3.7: Pravilni položaj merjenke...31 Slika 4.1: Primerjava povprečnih ocen mase maščobnega tkiva FM (kg), dobljenih z uporabo metode merjenja bioelektrične impedance (BIA) in z antropometrijo (jp80 Siri1, jp80 Siri2)...40 Slika 4.2: Primerjava povprečnih ocen mase brezmaščobne telesne komponente FFM (kg), dobljenih z uporabo metode merjenja bioelektrične impedance (BIA) in z antropometrijo (jp80 Siri1, jp80 Siri2)...41 Slika 4.3: Primerjava povprečnih ocen odstotka maščevja (%FM) in odstotka mišičja (%MM)...43 Slika 4.4: Korelacijski prikaz povezanosti med FM BIA in FMjp80 Siri Slika 4.5: Korelacijski prikaz povezanosti med FM BIA in FMjp80 Siri Slika 4.6: Deleži merjenk v faktorskih skupinah Z...50 Slika 4.7: Vretenast diagram prikazuje primerjavo vrednosti Z (po Zerbo-Šporin) med vzorcema študentk in vojakinj...50 Slika 4.8: Primerjava frekvenčnih porazdelitev v skupine za parameter Z med tremi vzorci...51 Slika 4.9: Vretenast diagram primerjava površine nadlahti...53 Slika 4.10: Vretenast diagram primerjava mišične površine nadlahti...53 Slika 4.11: Vretenast diagram primerjava maščobne površine nadlahti...54 Slika 4.12: Vretenast diagram primerjava odstotka maščevja roke...54 Slika 4.13: Deleži merjenk v skupinah IPB...55 Slika 4.14: Vretenast diagram primerjava vrednosti indeksa IPB med skupinama študentk in vojakinjami...56 Slika 4.15: Primerjava frekvenčnih porazdelitev v skupine za parameter IPB med tremi vzorci...57 Slika 4.16: Deleži merjenk v skupinah TEI...58 Slika 4.17: Vretenast diagram primerjava vrednosti trupno ekstremitetnega indeksa (TEI) med skupinama študentk in vojakinj...59 Slika 4.18: Primerjava frekvenčnih porazdelitev v skupine TEI med vzorcema študentk in vojakinj...60 X KAZALO PRILOG Priloga A: Antropometrični list Priloga B: Vzorčni primer poročila o sestavi telesa, določeni z BIA analizatorjem Akern Priloga C: Izmerjeni antropometrijski parametri za posameznice (1) Priloga Č: Izmerjeni in izračunani parametri za posameznice, dobljeni z BIA metodo (2) Priloga D: Izračunani parametri za posameznice (3) Priloga E: Izračunani parametri za posameznice (4) XI OKRAJŠAVE IN SIMBOLI POJMI, POVEZANI S TELESNO SESTAVO BD (g/cm 3 ) FM (kg) %FM (%) %BF (%) FFM (kg) %FFM (%) MM (kg) %MM (%) BIA TBW (l) %TBW (%) BCM (kg) %BCM (%) Rz (Ω) Xc (Ω) Z (Ω) PA (stopinj, o ) DEXA (DXA) Z F.V. A (cm 2 ) M (cm 2 ) F (cm 2 ) FI% (%) cama (cm 2 ) IPB TEI ITM telesna gostota, angl. body density masa maščevja, masa telesnega maščevja, angl. fat mass odstotek telesnega maščevja odstotek telesnega maščevja, angl. body fat brezmaščobna telesna masa, brezmaščobna telesna komponenta, angl. fat free mass odstotek brezmaščobne telesne mase masa mišičja, angl. muscle mass odstotek mišičja bioelektrična impedančna analiza, angl. bioelectrical impedance analysis celotna telesna voda, angl. total body water odstotek celotne telesne vode masa telesnih celic, angl. body cell mass odstotek mase telesnih celic upornost, rezistenca, angl. resistance reaktanca, angl. reactance impedanca, angl. impedance fazni kot, angl. phase angle dvoenergetska absorpciometrija z x-žarki, angl. dual-energy x-ray absorptiometry faktorska vrednost Z po Zerbo Šporin faktorska vrednost površina nadlahti, angl. upper arm area mišična površina nadlahti, angl. upper arm muscle area maščobna površina nadlahti, angl. upper arm fat area odstotek maščevja roke, angl. arm fat index popravljena mišična površina nadlahti, angl. corrected arm muscle area indeks pas boki, razmerje med obsegom pasu in bokov, angl. waist hip ratio: WHR trupno okončinski indeks, trupno ekstremitetni indeks, razmerje med trupnimi in okončinskimi kožnimi gubami, angl. trunk extremities index (ratio): TEI (TER) indeks telesne mase, angl. body mass index BMI XII ANTROPOMETRIČNE MERE IN STAROST STA (leta) TV (cm) TM (kg) ONadl (cm) OP (cm) OB (cm) KGTri (mm) KGSubs (mm) KGSupil (mm) KGAb (mm) KGS (mm) KGG (mm) starost telesna višina telesna masa obseg nadlahti, obseg relaksirane nadlahti obseg pasu obseg bokov kožna guba na tricepsu subskapularna kožna guba suprailiakalna kožna guba abdominalna kožna guba, kožna guba na trebuhu (horizontalno) stegenska kožna guba (sredinska) golenska kožna guba (mediano) MERE SESTAVE TELESA FM BIA (kg) %FM BIA (%) FFM BIA (kg) %FFM BIA (%) MM BIA (kg) %MM BIA (%) TBW BIA (l) %TBW BIA (%) BCM BIA (kg) %BCM BIA (%) masa maščevja, določena z metodo BIA odstotek maščevja, določen z metodo BIA brezmaščobna telesna masa, določena z metodo BIA odstotek brezmaščobne mase, določen z metodo BIA masa mišičja, določena z metodo BIA odstotek mišičja, določen z metodo BIA celotna telesna voda, določena z metodo BIA odstotek celotne telesne vode, določen z metodo BIA masa telesnih celic, določena z metodo BIA odstotek mase telesnih celic, določen z metodo BIA BDjp80 (g/cm 3 ) telesna gostota, izračunana po Jacksonu in Pollocku 1980 %BFjp80 Siri1 (%) odstotek maščevja, izračunan po Jacksonu in Pollocku 1980, dobljen s pretvorbo po Sirijevi formuli 1 (enačba št. 2) FMjp80 Siri1 (kg) masa maščevja, izračunana po Jacksonu in Pollocku 1980, dobljena s pretvorbo po Sirijevi formuli 1 (enačba št. 2) FFMjp80 Siri1 (kg) brezmaščobna masa, izračunana po Jacksonu in Pollocku 1980, dobljena s pretvorbo po Sirijevi formuli 1 (enačba št. 2) %FFMjp80 Siri1 (%) odstotek brezmaščobne mase, izračunan po Jacksonu in Pollocku 1980, dobljen s pretvorbo po Sirijevi formuli 1 (enačba št. 2) %BFjp80 Siri2 (%) odstotek maščevja, izračunan po Jacksonu in Pollocku 1980, dobljen s pretvorbo po Sirijevi formuli 2 (modificirana Sirijeva enačba, posebej primerna za odrasle belke; enačba št. 4) XIII FMjp80 Siri2 (kg) masa maščevja, izračunana po Jacksonu in Pollocku 1980, dobljena s pretvorbo po Sirijevi formuli 2 (enačba št. 4) FFMjp80 Siri2 (kg) brezmaščobna masa, izračunana po Jacksonu in Pollocku 1980, dobljena s pretvorbo po Sirijevi formuli 2 (enačba št. 4) %FFMjp80 Siri2 (%) odstotek brezmaščobne mase, izračunan po Jacksonu in Pollocku 1980, dobljen s pretvorbo po Sirijevi formuli 2 (enačba št. 4) MM (kg) %MM (%) masa mišičja, dobljena iz cama (antropometrija nadlahti) odstotek mišičja, dobljen iz cama (antropometrija nadlahti) STATISTIČNI POJMI N min max VR Xs SE Xs SD SE SD KV% SE KV% t r p sig. numerus, število oseb v vzorcu minimalna vrednost, minimum maksimalna vrednost, maksimum variacijski razmik povprečna vrednost, povprečje standardna napaka povprečja standardni odklon, standardna deviacija standardna napaka standardne deviacije koeficient variabilnosti standardna napaka koeficienta variabilnosti t vrednost za testiranje razlik med povprečjema vzorcev Pearsonov korelacijski koeficient stopnja tveganja pri testiranju hipotez značilnost 1 1. UVOD Sestavo človeškega telesa lahko obravnavamo z različnih vidikov. Organizem kot celoto sestavljajo številni nivoji b
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks