ANALIZA FACTORIALĂ A VALORII ECONOMICE CREATE - PDF

Description
ANALIZA FACTORIALĂ A VALORII ECONOMICE CREATE LECT. UNIV. DR. CAMELIA BURJA Universitatea Decembrie 98 Alba Iulia, Alba Iulia, Str.Nicolae Iorga, nr.-3, Tel: 0258/852 Abstract:

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 15 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ANALIZA FACTORIALĂ A VALORII ECONOMICE CREATE LECT. UNIV. DR. CAMELIA BURJA Universitatea Decembrie 98 Alba Iulia, Alba Iulia, Str.Nicolae Iorga, nr.-3, Tel: 0258/852 Abstract: The economic created value it is at this time an existent and usefull indicator for outcomes measurement, those which are obtained by an economic agent. The paper presents the method of indicator s calculation, his significance and his possibilities of analysis. Întâlnită în teorie şi sub numele de câştig economic, EVA se poate determina porninduse de la profitul net al activităńii de exploatare sau de la fluxul de numerar net al exploatării, diminuate cu costul capitalurilor investite. Modelul de analiză a valorii economice create porneşte de la relańia de calcul: EVA = PN CKI () unde: PN reprezintă profitul net; CKI - costul capitalului investit. Ca ipoteză de lucru se consideră că rezultaul exploatării nu este afectat de celelalte tipuri de activităńi (financiară şi extraordinară) iar profitul net exprimă în acest caz corect câştigul obńinut de firmă din activitatea de exploatare. Întrucât capitalul investit este structurat de regulă, pe cele două componente, capital propriu şi capital împrumutat, în ecuańie trebuie introduse elemente care exprimă costul capitalului propriu investit în afacere precum şi costul împrumuturilor făcute pentru a completa fondurile proprii. Costul capitalului propriu este echivalent cu nivelul de rentabilitate sperat de finanńatorii afacerii, acńionari sau creditori. Câştigul potenńial al deńinătorilor de capital trebuie să fie suficient de mare astfel încât să îi incite pe aceştia să cumpere acńiuni dar şi să le conserve, situańie caracterizată de o rată de rentabilitate estimată ce acoperă riscurile investińiei financiare. În teoria şi practica financiară se acceptă ca rată de remunerare a capitalurilor proprii, o rată a dobânzii la care se adaugă o primă de risc. Riscul pe care acńionarii şi-l asumă poate fi generat de variabilitatea unor indicatori macroeconomici (PIB, rata inflańiei, rata dobânzii, cursul valutar), numit risc sistematic şi/sau de riscul specific datorat întreprinderii (variabilitatea rentabilităńii economice şi financiare, riscul de faliment etc.) sau sectorului economic din care face parte. În ceea ce priveşte costul capitalului împrumutat el corespunde unui nivel de rentabilitate sperat de creditori care egalează fondurile împrumutate cu valoarea actuală a plăńilor privind rambursările şi dobânda viitoare. Corespunde de obicei ratei dobânzii nominale, atunci când rambursarea are loc o singură dată la finele perioadei şi când nu luăm în calcul incidenńele impozitului (costul calculat este un cost înaintea impunerii) şi a cheltuielilor de emisiune şi de derulare a serviciului împrumutului. łinând cont de aceste elemente costul capitalului investit în afacere va depinde de mărimea capitalului investit () şi de costul mediu ponderat al capitalului (CMPC) care la rândul său este influenńat de costul ponderat al diferitelor surse de finanńare a afacerii. 39 CMPC = Cpr Cfp + Dat Cd (2) unde: Cpr - capitaluri proprii; - capital investit; Dat - capital împrumutat; Cfp - costul fondurilor proprii; Cd - costul datoriei. Notând sintetic cu g i ponderea celor două categorii de capital, propriu şi împrumutat şi cu k i costurile surselor de finanńare, relańia de determinare a costului mediu ponderat al capitalului devine: CMPC g 2 = K + K 2 adică, 00 g 00 CMPC = n i= g i K i 00 (3) Formula valorii economice create va deveni: EVA = PN CMPC (4) ScoŃând factor comun capitalul investit (), formula valorii economice create se transformă în: PN EVA = ( CMPC) (5) PN În relańia 5 se identifică prezenńa ratei de rentabilitate economică nete ( ) iar prin deducerea costului capitalurilor investite din rata remunerării nete se obńine de fapt, o mărime care arată în cifre relative sporul de rentabilitate generat de exploatarea capitalului total investit în afacere. Deoarece valoarea economică creată creşte odată cu mărirea distanńei dintre rata rentabilităńii economice nete şi costul mediu ponderat al capitalului, şi invers, sporul relativ de rentabilitate constituie un adevărat levier investińional (Linv). O mărime negativă a levierului investińional va avea ca efect pierderea de valoare economică, valoarea sa pozitivă fiind un indiciu al capacităńii firmei de a produce efecte favorabile pentru investitori. EVA = Linv (6) Pentru o analiză mai complexă a valorii economice create se identifică şi alńi factori de influenńă şi anume: rentabilitatea comercială, viteza de rotańie a capitalului investit, structura capitalului investit, mărimea capitalurilor investite. În continuare se propune un model de analiză factorială a valorii economice create care surprinde atât influenńa unor factori direcńi, capital investit şi levier investińional, cât şi a factorilor indirecńi. Aceştia, aflańi pe două nivele intermediare de influenńă interacńionează cu valoarea economică creată prin intermediul levierului investińional. 392 Pentru ilustrarea complexelor interdependenńe care afectează nivelul şi evoluńia valorii economice create în micromediul economic, se foloseşte un studiu de caz care prezintă următoarea situańie a principalilor indicatori economico-financiari (tabel nr. ): Tabel nr. Indicatori Perioada n- n Cifra de afaceri () Capital propriu () Ponderea capitalului propriu (%) 22,7 22,0 Capitaluri investite () Datorii () Ponderea capitalului împrumutat (%) 77,3 78 Rezultatul net al exercińiului () Cheltuieli privind dobânzile () Costul capitalului propriu (%) 8 5 Costul datoriilor (%) 2,5 7,6 Costul mediu ponderat al capitalului investit (%) 6,0 9,23 Valoarea economică creată (mil.lei) Aplicarea modelului factorial de analiză a valorii economice create pe exemplul din tabelul nr. conduce la obńinerea rezultatelor prezentate în continuare. Dinamica valorii economice create a fost: PN PN 0 EVA = CMPC 0 CMPC0 = Factorii de influenńă au acńionat asupra valorii economice create astfel:. InfluenŃa capitalurilor investite: PN 0 EVA( ) = CMPC0 = InfluenŃa levierului investińional: PN PN 0 EVA( Linv) = CMPC CMPC0 = InfluenŃa costului capitalurilor investite: EVA( CMPC) = CMPC = InfluenŃa structurii capitalului investit: g K g K EVA( g i ) = = 2..2. InfluenŃa costurilor individuale ale capitalurilor investite: g K g K 0 EVA( K i ) = = InfluenŃa rentabilităńii economice: PN PN EVA( ) = = InfluenŃa rentabilităńii comerciale: PN PN CA0 EVA = = 676 CA CA InfluenŃa vitezei de rotańie a capitalurilor investite: CA PN CA EVA = = 2346 CA 0 Studiul de caz referitor la analiza valorii economice create a prilejuit cunoaşterea modului de acńiune a factorilor şi desprinderea mai multor concluzii. O primă constatare este că la agentul economic vizat câştigul net final apreciat prin prisma valorii economice create a scăzut în timp, înregistrându-se o pierdere de valoare de 762. Comparativ cu câştigul înregistrat de firmă, de 3360, dacă examinăm activitatea cu ajutorul indicatorului profit net, pierderea sesizată exprimată prin indicatorul valoare economică creată pare surprinzătoare, dar abea acesta exprimă situańia reală a randamentului economico-financiar al firmei. Deoarece indicatorul valoare economică creată a introdus în ecuańia de analiză costul capitalurilor investite, evoluńia negativă a EVA ilustrează o diminuare însemnată în timp a rentabilităńii economice, care este devansată de către creşterea costurilor capitalurilor angajate în afacere. Levierul investińional a avut o puternică influenńă negativă provocând investitorilor pierderi serioase de capital (-808 ), făcându-se remarcată o simńitoare micşorare a capacităńii activităńii de exploatare de a genera profit net în urma gestionării capitalului investit, care să fie superioară remunerării acestuia. În acest caz s-a produs riscul investińional iar angajarea de capital nu a generat efectul aşteptat de proprietarii capitalului, încât averea reală a acestora s-a micşorat. InfluenŃa negativă a costului mediu al capitalurilor investite asupra EVA (-483 ) a fost contracarată de influenńa rentabilităńii economice (4023 ), care însă nu s-a dovedit suficientă pentru a evita pierderea de valoare economică creată. Din acest punct de vedere o rezervă de creştere a EVA ar fi atât creşterea rentabilităńii comerciale a firmei, cât şi accelerarea vitezei de rotańie a capitalurilor angajate, astfel ca rentabilitatea să devină superioară remunerării capitalului şi să se obńină o îmbunătăńire a levierului investińional. Bibliografie:. Burja V., Todea N., Burja C. Analiza financiară şi evaluarea societăńilor comerciale, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2. Dîmbean-CreŃa O. Decizia de investińii. Valoarea economică adăugată, Editura Tehnică, Bucureşti, Pantea I.M., Stark L Principii ale cuantificării performanńelor manageriale pe baza valorii economice adăugate, Simpozionul înternańional Timişoara, Pantea I.M., Stark L.E. Model de analiză factorială a valorii economice adăugată pe baza fluxurilor de numerar, Sesiune de comunicări ştiinńifice, Cluj-Napoca,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks