Analiza_3_0910

Description
analiza 3

Please download to get full document.

View again

of 122
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 122

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Univerzitet u Zenici Pedagoški fakultet Akademska 2009/2010. Vježbe iz predmeta Analiza 3 Sedmica br. 1  Beskona č  ni brojni redovi  ã Furijeovi redovi. 3 Sedmica br. 2  Beskona č  ni brojni redovi ã Razvijanje funkcije u Furijeovi red u intervalu [a, b], a < b 11 ã Razvijanje funkcije u red sinusa ili kosinusa u intervalu [0, l] 15 Sedmica br. 3 Uvod u analizu funkcija više realnih promjenjivih ã Metri č ki prostori i prostor R  19 n  ã Funkcija dvije nezavisne promjenjive 22 ã Grani č ne vrijednosti funkcija dviju i više promjenjivih 23 Sedmica br. 4 Uvod u analizu funkcija više realnih promjenjivih ã Neprekidnost funkcija dviju i više promjenjivih. 27  Diferencijalni ra č  un funkcija više realnih promjenjivih. ã Parcijalni (djelimi č ni) izvodi i parcijalni diferencijali funkcija dviju i više realnih  promjenjivih. 30 ã Totalni diferencijal i diferencijabilnost funkcija. 32 ã Izvod složene funkcije 32 Sedmica br. 5  Diferencijalni ra č  un funkcija više realnih promjenjivih ã Parcijalni izvodi i diferencijali višeg reda funkcije dvije i više promjenjivih 35 ã Tejlorova formula za funkciju dvije i više promjenjivih 38 Sedmica br. 6  Diferencijalni ra č  un funkcija više realnih promjenjivih ã Jedna č ina tangentne ravni i jedna č ina normale na površ 43 ã Izvod funkcija u datom smijeru i gradijent funkcije 46 Sedmica br. 7  Diferencijalni ra č  un funkcija više realnih promjenjivih ã Ekstremne vrijednosti funkcija dvije promjenjive 51 ã Uslovni ekstremi funkcija dvije promjenjive 54 ã Ekstremi funkcija tri promjenjive 56 Sedmica br. 8 Višestruki i krivoliniski integrali ã Dvojni (dvostruki) integrali 59 ã Smjena promjenjivih u dvojnim integralima 63 1  Sedmica br. 9 Višestruki i krivoliniski integrali ã Smjena promjenjivih u dvostrukim integralima 63 ã Primjena dvojnog integrala 68 ã Trojni (trostruki) integrali 71 Sedmica br. 10 Višestruki i krivoliniski integrali ã Ra č unanje trostrukih integrala uvo đ enjem cilindri č nih i sfernih koordinata 75 ã Primjena trostrukog integrala 80 Sedmica br. 11 Višestruki i krivoliniski integrali  ã Krivoliniski integrali prve vrste (po luku) 83 ã Krivoliniski integrali druge vrste (po koordinatama) 87 Sedmica br. 12 Višestruki i krivoliniski integrali ã Green-Gausova formula za ravan 91 ã Ra č unanje površine ravnog lika 93 ã Nezavisnost krivoliniskog integrala od vrste konture. Odre đ ivnje primitivnih f-ja. 95 Sedmica br. 13 Višestruki i krivoliniski integrali ã Površinski integrali prve vrste 99 ã Površinski integrali druge vrste 103 Sedmica br. 14  Višestruki i krivoliniski integrali ã Stoksova formula 108 ã Formula Gaus-Ostrogradskog 111 Sedmica br. 15 Višestruki i krivoliniski integrali ã Vektorska teorija polja 115 ã Cirkulacija i fluks vektorskog polja 118 Literatura za dodatno istraživanje: ã Vajzovi ć , Malenica; Diferencijalni ra č un funkcija više promjenjivih, ã Vajzovi ć , Malenica; Integralni ra č un funkcija više promjenjivih, ã Demidovi č ; Zadaci i riješeni primjeri iz Više matematike s primjenom na tehni č ke nauke ã Ljaško, Boljar  č uk, Gaj, Golova č ; Zbirka zadataka iz Matemati č ke analize 2 ã Mili č i ć , Uš ć umli ć , Zbirka zadataka iz više matematike 2 ã Fakti ć , Dragi č evi ć , Diferencijalni ra č un funkcija dviju i više promjenjivih ã Demidovi č ; Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehni č ke nauke ã Берман ; Сборник   задач   по   курсу   Математического   анализа 2  3  4
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks