Alina Bronsky - Posljednja Ljubav Babe Dunje

Description
xy

Please download to get full document.

View again

of 105
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 105

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
         Naslov izvornika: Alina Bronsky BABA DUNJAS LETZTE LIEBE Copyright © 2015 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln Copyright © za hrvatsko izdanje: Naklada Ljevak, d.o.o., Zagreb, 2017. ISBN 978-953-355-052-7 (meki uvez) CIP zapis dostupan u ra č unalnom katalogu Nacionalne i sveu č ilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000960992. ISBN 978-953-355-053-4 (tvrdi uvez) CIP zapis dostupan u ra č unalnom katalogu Nacionalne i sveu č ilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000960993. elektronsko izdanje priredila Meli www.balkandownload.org   Usred no ć i opet me probudi Marjin pijetao Konstantin. Marji je on neka  vrsta zamjenskog muža. Odgojila ga je, tetošila i razmazila dok je još bio pile, a sad je izrastao i od njega nikakve koristi. Bahato se ko č operi po njezinu dvorištu i škilji prema meni. Unutrašnji sat mu je poreme ć en, oduvijek je bio, ali ne vjerujem da to ima neke veze s radijacijom. Ne možemo zra č enje okriviti baš za sve što se blesavo rodi. Maknem poplun i spustim stopala na pod. Na podnim daskama je prostira č  što sam ga splela od starih plahti razderanih u duge vrpce. Zimi imam mnogo vremena jer se tada ne moram brinuti za vrt. Tada rijetko izlazim van, samo po vodu ili drva, ili izlopatati snijeg pred ku ć nim vratima. Ali sad je ljeto, i ja sam ranom zorom na nogama da Marjinu pijetlu zavrnem  vratom. Svako jutro se za č udim kad ugledam svoja stopala, tako č  vornata i široka u njema č kim sportskim sandalama. Sandale su č  vrste. Sve ć e nadživjeti, za nekoliko godina sigurno i mene. Nisu mi uvijek stopala bila tako široka i razgažena. Neko ć  su bila uska i delikatna, zaprljana skorenim blatom s ulice, predivna i bez ikakvih cipela. Jegor ih je obožavao. Bio mi je zabranio da hodam bosa jer bi ve ć  od pogleda na moja stopala muškarce spopala vru ć ina. Kad sad navrati, pokažem mu kvrge u sportskim sandalama i kažem: „Vidiš što je ostalo od one divote?“ A on se nasmije i kaže da su i dalje lijepa. Jako je pristojan otkako je mrtav, lažljivac jedan.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks