Alcoi Fullet Alcoi Modernisme 15x15 Val

Description
Modernismo en Alicante

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
      a     l    c    o      i     t    u    r      i    s    m    e  .    c    o    m ALCOI industrial i modernista  VALENCIÀ  TOURIST INFO ALCOI Plaça d’Espanya, 1403801 Alcoi (Alicante)Tel. +34 965 537 155Fax. +34 965 537 153alcoi@touristinfo.net www.alcoiturisme.com L’srcen de la indústria a Alcoi cal situar-lo durant el segle XV a la zona del Molinar. El cabal d’aigua permanent i l’existència de forts desnivells van afavorir l’establiment d’indústries.La localització de les antigues edificacions industrials va estar afavorida i condicionada per l’existència de petits cursos d’aigua que creuen el terme d’Alcoi; així, el riu Barxell o Riquer va ser el punt triat per a l’establiment de molins paperers, en el seu curs alt, i tints per a llanes, en el seu curs baix, localitzats ja prop de la seua unió amb el riu Molinar, escenari que des d’antany va tenir una extraordinària activitat manufacturera i que actualment té la declaració de Bé d’Interès Cultural.El procés d’industrialització d’aquesta ciutat és un fenomen bàsic per a entendre la nova societat que va sorgir entre les últimes dècades del segle XVIII i la primera meitat del segle XX. Com a testimoni de tot això, la ciutat disposa d’exemples notables d’edificacions fabrils, des dels primitius molins paperers i batans fins a grans fàbriques de manufactura combinada. Alcoi va ser una ciutat amb una especial rellevància en la Revolució Industrial, especialment en el sector tèxtil, encara que també en el metal·lúrgic i la indústria paperera.En l’actualitat perdura tota l’estructura que conformava aquest enclavament industrial que es va adaptar amb gran habilitat a l’orografia i això va permetre l’ús de l’energia hidràulica d’una manera racional.  alcoi industrial alcoi modernista El modernisme, com a art urbà inspirat en la naturalesa i en la bellesa, arriba a Alcoi gràcies al seu desenvolupament industrial tan important i al seu vincle sociocultural amb l’alta burgesia. Aquesta època de grans canvis socials deixa a la ciutat un llegat que avui constitueix un patrimoni artístic singular inclòs en la Ruta Europea del Modernisme.És, sobretot, en l’arquitectura on més es manifesta la tendència gràcies al protagonisme dels arquitectes Vicent Pascual Pastor i Timoteu Briet Montaud amb la col·laboració d’importants mestres d’obra. Mentre que el primer s’inclina, en els moments centrals del modernisme alcoià (1906-1910), cap a formes vinculades amb l’Art Nouveau, no exemptes de components historicistes, neorococó i un cert gaudinisme per influència del modernisme català; Timoteu Briet demostra més passió pel seguiment del moviment de la Sezession vienesa.El modernisme no va ser privatiu de l’habitatge burgès, sinó que atés el seu valor esteticosocial, es va manifestar també en els dissenys de portades de comerços, a l’antic edifici de la Subestació Hidroelèctrica i a l’Escorxador Municipal, en nombroses façanes de fàbriques dels voltants de la plaça de Gonçal Cantó i fins i tot en alguns dels panteons del cementeri municipal. D’altra banda, va tenir gran repercussió en les arts gràfiques: dissenys de llibrets de paper de fumar, capçaleres de diaris, anuncis publicitaris, cartells, catàlegs...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks