«Актуальні проблеми юридичної науки і практики» - PDF

Description
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі IV Всеукраїнської науково - практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні проблеми юридичної науки і практики», яка відбудеться грудня 2013

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 37 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі IV Всеукраїнської науково - практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні проблеми юридичної науки і практики», яка відбудеться грудня 2013 року у м. Харкові на базі факультету підготовки юристів для МЗС України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Конференція проводиться відповідно до плану Студентського самоврядування факультету підготовки юристів для МЗС України «Про проведення всеукраїнських науково - практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у навчальному році». У рамках конференції планується робота за такими тематичними напрямами: 1. Теорія та історія держави і права; 2. Конституційне право, міжнародне публічне і приватне право; 3. Муніципальне,адміністративне та фінансове право; 4. Цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право; 5. Кримінальне та кримінально-процесуальне право, криміналістика, кримінологія; 6. Трудове право; 7. Земельне, аграрне та екологічне право. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей учасників. Для участі у конференції необхідно до 15 ЛИСТОПАДА 2013 року включно: - для учасників з м. Харкова - надати тези доповіді (див. вимоги до оформлення) у друкованому вигляді з підписом наукового керівника організаторам конференції разом з вартістю збірника тез, а також надіслати тези (документом Microsoft Word) доповіді разом з реєстраційною анкетою на електронну адресу організаторів; - для учасників з інших міст - надіслати тези доповіді (див. вимоги до оформлення) та відсканований варіант з підписом наукового керівника разом з реєстраційною анкетою на електронну адресу організаторів, а також сплатити вартість збірника тез. Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Іванов А.А.). Вартість збірника тез доповідей складає 60 грн., які сплачуються учасниками: - з м. Харкова - безпосередньо організаторам конференції під час надання роздрукованого варіанту тез доповіді; - з інших міст - реквізити сплати можна дізнатися безпосередньо у координатора учасників з інших міст. Координати організаторів конференції для учасників з м. Харкова: Єлизавета Ярушинська моб.тел Марія Хакімова моб.тел Координати організаторів конференції для учасників з інших міст: Анна Бужор моб.тел Сторінка в соц. мережі для запитань: Вимоги до оформлення тез доповіді: - Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word для Windows; - Обсяг тексту: до 3 сторінок; - Праворуч - прізвище, ім'я, по-батькові автора, назва факультету, повна назва ВНЗ, де навчається автор (наприклад - Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»); - Нижче, через один інтервал, посередині рядка - назва доповіді (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ; - Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве - 2 см, шрифт Times New Roman, кегель - 14, міжрядковий інтервал 1, відступ першого рядка абзацу 1 см. - Наприкінці зазначається степінь, посада, ПІБ наукового керівника з повною назвою навчального закладу, де працює: к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Петров І. В. УВАГА! У разі недотримання вимог оформлення тез організатори мають право повернути тези учаснику для доопрацювання! Зразок оформлення: ПЕТРЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА студентка факультету підготовки юристів для МЗС України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ На сучасному етапі розвитку світової політичної та правової думки позитивна роль політичних партій є загальновизнаною. Практично в усіх державах світу, за деякими винятками, вони легально функціонують у політичній системі суспільства... Науковий керівник: асистент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Іванов Б. Б. БУДЬТЕ УВАЖНІ! РЕЄСТРАЦІЙНУ АНКЕТУ РАЗОМ З ЕЛЕКТРОННИМ ВАРІАНТОМ ТЕЗ ДОПОВІДІ УЧАСНИКИ 3 м. ХАРКОВА НАПРАВЛЯЮТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: УЧАСНИКИ З ІНШИХ МІСТ - Типові питання стосовно участі у науково-практичній конференції 1. Чи можуть приймати участь учасники з інших міст? Так, звичайно. У такому випадку учасник повинен надіслати на електронну пошту організаторів конференції тези доповіді в електронному варіанті, оформленні відповідно до вимог, а також додати відскановані тези доповіді з підписом наукового керівника. Також, учасник повинен у цьому ж листі надіслати реєстраційну анкету, яку можна завантажити за посиланням: За наявності квитанції про сплату внеску, надсилається її відсканована копія. 2. Де можна дізнатися реквізити оплати збірника тез? Реквізити оплати збірника тез необхідні тільки для учасників не з м. Харкова. Реквізити оплати збірника тез Ви можете дізнатися, попередньо зв'язавшись з організатором конференції Анною Бужор за тел або 3. Чи можу я надати роботу, яка перевищує обсяг, зазначений у вимогах до оформлення (3 сторінки)? Так, але кожна наступна сторінка оплачується додатково. Вартість - 20 грн. 4. Чи можу я опублікувати декілька робіт? Так, але не більше трьох. 5. Чи повинен я особисто з'явитися для участі у засіданні секції науково - практичної конференції? Так, якщо Ви учасник з м. Харкова, то Ви маєте бути присутнім особисто на засіданні конференції, проте не обов язково виступати з доповіддю. Кожен учасник вирішує це на свій розсуд. Учасники з інших міст України можуть приймати заочну участь. 6. Коли учасник отримає збірник тез доповідей? Збірник тез доповідей разом з дипломом про участь буде наданий учасникам безпосередньо під час проведення науково - практичної конференції. Для тих учасників, які проживають у м. Харкові, та не з'явилися на засідання конференції, збірник тез буде наданий після проведення науково - практичної конференції. Для учасників, які мешкають в інших областях України, і які не з'явилися на засідання конференції, збірник тез доповідей буде відправлено поштою протягом 2-3 тижнів з дня закінчення конференції.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks