Актуальні проблеми теорії держави і права - PDF

Description
Форма N Н-3.04 ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра адміністративного, фінансового, інформаційного та європейського публічного права ЗАТВЕРДЖУЮ

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 44 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Форма N Н-3.04 ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра адміністративного, фінансового, інформаційного та європейського публічного права ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор 2014 року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Актуальні проблеми теорії держави і права спеціальність «Правознавство» факультет європейського права та правознавства Ужгород 2014 рік Робоча програма «Актуальні проблеми теорії держави і права» для студентів «Правознавство». спеціальності 2014 року 14 с. Розробник: Олексик Х.М., к.і.н., проф. кафедри теорії та історії держави і права Робоча програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного та європейського публічного права Протокол від 20 року N Завідувач кафедри: (підпис) проф. Лазур Я.В. ( ) (прізвище та ініціали) 20 року Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) «Правознавство» (шифр, назва) Протокол від 20 року N 20 року Голова (підпис) ( ) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни Найменування показників Кількість кредитів 1 Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень Галузь знань _0304 Право_ (шифр і назва) Напрям підготовки Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання Нормативна заочна форма навчання Модулів 1 Спеціальність (професійне Рік підготовки: Змістових модулів 1 спрямування): Правознавство 2-й Семестр Загальна кількість годин 36 Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст Лекції 3-й 6 год. Практичні, семінарські Лабораторні Самостійна робота - 30 год. Індивідуальні завдання: Вид контролю: залік 2. Мета та завдання навчальної дисципліни Навчальний курс має на меті глибоке засвоєння студентами знань щодо закономірностей становлення, розвитку та функціонування таких суспільних явищ як держава та право, наукових і методологічних основ походження і розвитку держави, опанування методології дослідження державно-правових явищ, проблем прав і свобод людини, поняття правової держави та громадянського суспільства, процесу нормотворення і тлумачення нормативно-правових актів, системи законодавства і права, правових форм діяльності держави. За результатами вивчення курсу студенти повинні: Знати природу основних закономірностей розвитку держави і права; концепції походження держави і права; поняття, сутність і форми держави; типи держав, поняття та зміст правової держави, її основні принципи; поняття і сутність права, його визначення; правову норму та її структуру; поняття правовідносин, законності, правопорядку, правомірної поведінки, правопорушення і юридичної відповідальності, структуру права і законодавства. Вміти - використовувати теоретичні знання в юридичній практиці; правильно користуватися літературою з різних галузей правової науки; використовувати нормативну базу для практичної діяльності; обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються. Змістовий модуль Програма навчальної дисципліни Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права. Тема 2. Проблеми сутності, типу і форми держави. Тема 3. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. Функції та механізм держави. Тема 4. Проблеми сутності і типи права. Тема 5. Право в системі нормативного регулювання суспільних відносин. Тема 6. Норми права. Тема 7. Форми (джерела) права. Тема 8. Система права і система законодавства. Тема 9. Проблеми правових відносин та механізму правового регулювання. Тема 10. Застосування і тлумачення права. Тема 11. Правомірна поведінка. Правопорушення. Юридична відповідальність. Тема 12. Законність, правопорядок, державна дисципліна. 4. Структура навчальної дисципліни Назви змістових модулів і Кількість годин тем денна форма Заочна форма у тому числі у тому числі л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. усього Модуль 1 Змістовий модуль 1. Тема 1. Предмет і метод 2 2 теорії держави і права. Тема 2. Проблеми сутності, типу і форми держави Тема 3. Місце і роль 2 2 держави в політичній системі суспільства. Функції та механізм держави. Тема 4. Проблеми сутності і типи права. Тема 5. Право в системі нормативного регулювання суспільних відносин. Тема 6. Норми права 2 2 Тема 7. Форми (джерела) 2 2 права. Тема 8. Система права і система законодавства. Тема 9. Проблеми правових відносин та механізму правового регулювання. Тема 10. Застосування і тлумачення права Тема 11. Правомірна 5 5 поведінка. Правопорушення. Юридична відповідальність. Тема 12. Законність, 5 5 правопорядок, державна дисципліна Усього годин усього 6. Самостійна робота з/п Назва теми Кількість годин 1 Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права. 2 2 Тема 2. Проблеми сутності, типу і форми держави. 2 3 Тема 3. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. 2 Функції та механізм держави. 4 Тема 4. Проблеми сутності і типи права. 2 5 Тема 5. Право в системі нормативного регулювання суспільних 2 відносин. 6 Тема 6. Норми права 2 7 Тема 7. Форми (джерела) права. 2 8 Тема 8. Система права і система законодавства. 2 9 Тема 9. Проблеми правових відносин та механізму правового 2 регулювання. 10 Тема 10. Застосування і тлумачення права Тема 11. Правомірна поведінка. Правопорушення. Юридична 5 відповідальність. 12 Тема 12. Законність, правопорядок, державна дисципліна 5 7. Питання для самопідготовки 1. Політико юридична природа теорії держави і права. 2. Державний орган: поняття, функції, порядок утворення і припинення. 3. Право як суспільний феномен: поняття, форми виразу. 4. Юридична теорія і практика: проблеми співвідношення. 5. Законодавча влада в системі поділу влад. 6. Право в системі соціальних норм: поняття, співвідношення. 7. Предмет теорії держави і права: проблеми розуміння. 8. Загальнотеоретична характеристика органів виконавчої влади. 9. Держава та влада: проблеми взаємодії. 10. Теорія держави та права в системі наук. 11. Судова влада в системі поділу влад, особливості її статусу. 12. Категорії форма та джерело права: проблеми співвідношення. 13. Функції теорії держави і права: поняття, ознаки, види. 14. Органи держави та місцевого самоврядування: проблеми співвідношення. 15. Особливості зовнішнього виразу права України. 16. Сутність держави. Сучасні підходи до визначення поняття Форми держави: поняття та її елементи. 18. Система нормативно-правових актів. 19. Громадянське суспільство, право і держава. 20. Закон в системі нормативно-правових актів. 21. Форми держави: поняття, основні характеристики, динаміка, зв язок з режимом. 22. Проблеми співвідношення категорій людина, особа, громадянин. 23. Проблеми співвідношення держави і права. 24. Характеристика системи підзаконних нормативно-правових актів та перспективи її вдосконалення. 25. Держава та громадянське суспільство: проблеми взаємовпливу. 26. Характеристика сучасного вітчизняного праворозуміння. 27. Тлумачення права: поняття, необхідність і значення. 28. Держава та громадянське суспільство: проблеми взаємодії. 29. Природна школа права. 30. Тлумачення норм права: поняття, способи та проблеми. 31. Держава в політичній системі суспільства. 32. Історична школа права. 33. Загальні особливості держави і права перехідного періоду та специфіка їх прояву в Україні. 34. Правовий статус особи та громадянина: спільні риси. 35. Нормативістська школа права. 36. Суб єкти тлумачення норм права та їх компетенція. 37. Правовий статус особи та громадянина: спільне та відмінності. 38. Психологічна теорія права. 39. Характеристика актів тлумачення. 40. Теорія поділу влад: поняття, проблеми. 41. Соціологічна теорія права. 42. Правова норма як юридична категорія. Ознаки. 43. Демократія: поняття, форми, їх особливості. 44. Юридичний позитивізм. 45. Проблеми класифікації правових норм. 46. Основні завдання та функції держави перехідного типу. 47. Сутність права: критерії визначення. 48. Правосвідомість та правова культура: поняття, структура та проблеми формування. 49. Функції та завдання держави: відмінності. 50. Функції права: природа та значення. 51. Правові засоби: поняття та основні елементи. 52. Проблеми класифікації функцій держави. 53. Характеристика регулятивної функції права. 54. Правовідносини: поняття, риси, зміст. 55. Методи реалізації функцій держави. 56. Принципи права. 57. Види правовідносин. 58. Правова норма: поняття, логічна структура, види. 59. Характеристика загально правових принципів. 60. Правовідносини: поняття, зміст, суб єкти та об єкти. 61. Організаційні форми реалізації функцій держави. 62. Поняття та види соціального регулювання. 63. Юридичні факти: поняття, види, їх юридична природа. Презумпції та фікції. 64. Механізм держави: підходи до визначення. 65. Право в системі засобів соціального регулювання. 66. Проблеми співвідношення норми права та правовідносин. 67. Джерела права та їх характеристика. Правові сім ї сучасності. 68. Об єктивне та суб єктивне право: поняття, характеристика, співвідношення. 69. Поняття та форми реалізації права. 8. Теми рефератів 1. Держава перехідного періоду: особливості та проблеми 2. Сутність держави: підходи до визначення 3. Співвідношення понять людина, особа та громадянин. 4. Держава та громадянське суспільство: проблеми взаємодії 5. Держава в політичній системі суспільства 6. Правовий статус особи громадянина: співвідношення 7. Держава як центральний елемент політичної системи 8. Поняття та ознаки функцій держави 9. Функції та завдання держави: проблеми співвідношення 10. Класифікація функцій держави: підходи до визначення 11. Методи реалізації функцій держави 12. Форми реалізації функцій держави 13. Механізм держави: підходи до визначення 14. Державний орган та державна організація: проблеми співвідношення 15. Особливості органу держави 16. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої влади 17. Загальнотеоретична характеристики органів виконавчої влади 18. Загальнотеоретична характеристика органів судової влади 19. Органи держави та самоврядування: проблеми співвідношення 20. Поняття та елементи форми держави 21. Порівняльна характеристики монархії та республіки 22. Характеристика складних держав, що мають форму державних об 'єднань 23. Причини формування права 24. Право як особливий засіб соціального регулювання 25. Держава та право - єдність 26. Держава та право - відмінності 27. Держава та право - проблеми взаємодії 28. Поняття та види соціального регулювання 29. Право в системі засобів соціального регулювання 30. Поняття та види соціальних норм 31. Поняття та види соціального регулювання 32. Право в системі засобів соціального регулювання 33. Поняття та види соціальних норм 34. Функції права 35. Сутність права: критерії визначення 36. Принципи права 37. Співвідношення об 'єктивного та суб 'єктивного права 38. Сутність права: критерії визначення 39. Природна школа права 40. Історична школа права 41. Нормативістська школа права 42. Марксистська школа права 43. Психологічна теорія права 44. Соціологічна теорія права 45. Юридичний позитивізм 46. Правова норми як юридична категорія. Ознаки 47. Поняття, риси та види правовідносин 48. Проблеми класифікації правових норм Правова норма та стаття нормативно-правового акту: співвідношення 50. Зміст правовідносин 51. Юридичний фа
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks