AKIŞ ÖRNEK

Description
AKIŞ ÖRNEK

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 9 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  İŞİN ADIAKIŞ DİYAGRAMI ÖRNEKAlan: Bilişim Teknolojileri  TAŞINIR MAL HURDAYA AYIRMA AKIŞ DİYAGRAMI İŞE BAŞLAMAİŞİ BİTİRMEDEĞERLENDİRME Tarih09!0"0!#Tarih:09!0"0!#De$erlen%irme#0"0!0&0!00Y'()aa*:+++,,)aa*:++++,Tam -.an/ Verilen SüreKullanılan Süre De$erlen%irmeKri*erleriİş Al/şkanl/$/Reim)'reTeknolojiRak,Ya(/1la++,)aa*+)aa*++,Dakika++,Dakika2erilen -.an ÖĞRENCİNİNEğitici Per!nelinK!!r"inat#r Öğret$enin İm(a/İm(a/:İm(a/:A%/ 3e )o1a%/:G45ŞA6 YA7ABA)ANA%/ 3e )o1a%/:MA85M KARABİBERA%/ 3e )o1a%/: EMİNE 8RA ŞİMŞEK  %ARCAMA BİRİMİ%arca$a &iri$in"e e'!n!$i' #$rünü ta$a$la$ı( )e*a te'ni' )e +i,i'i ne"enlerle 'ullanıl$aın"a *arar -#rül$e*en $al,e$eler te.it e"ilir/ Ve &iri '!nunun u,$anı 0 'i(i"en !lu(an '!$i*!n 'urul$aı i1in !na* *a,ıı 2a,ırlanır/3na* *a,ıı 2arca$a *et'iliince i$,alanır/K!$i*!n t!.lanara' "eğerlen"ir$e *a.ar/Mal,e$e 2ur"a*a a*rılın $ı4Mal,e$enin 'ullanı$ına i,in )erilirMe),uat u*arınca il-iine -#re 2arca$a *et'iliinin )e*a üt *#neticinin !na*ı ile te.it e"ilen $al,e$eler 'a*ıttan "ü(ürülür/ Taşınır işlem fişi düzenlenir ve komisyon değerlendirme raporda eklenerek malzemenin kayıtlardan düşümü yapılır.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks