АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ФОРУМ - PDF

Description
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ФОРУМ Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2008 фінансовий рік та звіт незалежних аудиторів АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ФОРУМ ЗМІСТ Звіт

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 19 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ФОРУМ Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2008 фінансовий рік та звіт незалежних аудиторів АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ФОРУМ ЗМІСТ Звіт незалежних аудиторів Фінансова звітність ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 1 БАЛАНС 2 ЗВІТ ПРО ЗМІНИ КАПІТАЛУ 3 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 4 ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ 5 2 УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ БАНК 5 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 7 4 ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 19 5 ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ 21 6 НОВІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 22 7 ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД 25 8 РЕЗЕРВ НА ЗНЕЦІНЕННЯ ТА ІНШІ РЕЗЕРВИ 25 9 ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ЗА ВИПЛАТАМИ ТА КОМІСІЙНИМИ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НА РАХУНКУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІНШИХ БАНКІВ КРЕДИТИ КЛІЄНТАМ ІНВЕСТИЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПРОДАЖУ ПРИМІЩЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ІНШІ ФІНАНСОВІ ТА НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ КРЕДИТИ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД ІНШИМИ БАНКАМИ КОШТИ КЛІЄНТІВ ВИПУЩЕНІ БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ ІНШІ ПОЗИКОВІ КОШТИ ІНШІ ФІНАНСОВІ ТА НЕФІНАНСОВІ ЗОБОВ ЯЗАННЯ СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ УМОВНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ ЯЗАННЯ ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОПЕРАЦІЇ З ПОВ ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 75 1 ОРГАНІЗАЦІЯ Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2008 фінансовий рік для Акціонерного комерційного банку «Форум». Акціонерний комерційний банк «Форум» (далі «Банк») є відкритим акціонерним товариством, заснованим в Україні 7 грудня 1993 року як Закрите акціонерне товариство «Лад- Кредит Банк» та зареєстрованим Національним банком України (НБУ) 31 січня 1994 року. 28 лютого 1997 року назву Банку було змінено на Акціонерний комерційний банк «Форум». Юридична адреса Банку: бульвар Верховної Ради 7, Київ, Україна. Діяльність Банку регулюється НБУ. Банк здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії 62 від 3 грудня 2001 року. Основна діяльність Банку включає комерційну діяльність, торгові операції з цінними паперами, надання кредитів та гарантій, а також інші види банківської діяльності. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційне свідоцтво 781 від 6 червня 2002 р.), що діє відповідно до Закону 2740-III «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 року (зі змінами). Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує повернення вкладникам депозитів до 150 тисяч гривень на одну особу (у 2007 році 50 тисяч гривень) у випадку, якщо в банку розпочата процедура ліквідації. Головний офіс Банку знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького 17/52, Київ, Україна. Станом на 31 грудня 2008 року Банк мав 30 філій та 301 відділення (у 2007 році 30 філій та 271 відділення) в Україні та представництва у Республіці Чехія і Казахстані. Станом на 31 грудня 2008 року чисельність персоналу Банку становить особи (у 2007 році осіб). Станом на 31 грудня 2008 року та 31 грудня 2007 року акціонерами Банку були: 2008 рік 2007 рік Commerzbank Auslansbanken Holding 60,04% - ВАТ «Інвестиційний фонд «Унібудінвест» 15,00% 66,79% Пан Леонід Юрушев 10,02% - The Bank of New York 6,21% 7,30% State Street Bank and Trust Company 5,85% - ТОВ «Елмак» - 11,58% Julius Baer International Equity Fund - 5,5% Інші 2,88% 8,83% Всього 100,00 % 100,00 % Бенефіціарним власником Банку є Коммерцбанк АГ (Німеччина) (у 2007 році пан Леонід Юрушев). Цю фінансову звітність подано в українських гривнях, якщо не зазначено інше. Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Правлінням Банку 28 травня 2009 року. 2 УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ БАНК В Україні, як і раніше, спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується. Ці ознаки включають, крім іншого, валюту, що не є вільно конвертованою за межами України, обмеження та контроль у валютній сфері, а також високу інфляцію за 2008 рік на рівні 22,3% (у 2007 році на рівні 16,6%). Фінансова ситуація на ринку України суттєво погіршилася у 2008 році, особливо у четвертому кварталі. Поточна глобальна фінансова та економічна криза, що є наслідком суттєвого падіння глобальної ліквідності, яке розпочалася у середині 2007 року (яке зазвичай називають «кредитною кризою»), призвела, крім іншого, до скорочення обсягів фінансування на ринках капіталу, суттєвого зниження ліквідності банківського сектору та інших галузей економіки, періодичного підвищення процентних ставок за міжбанківським кредитуванням і різкого зростання волатильності фондового та валютного ринків. Крім того, нестабільна ситуація на світових фінансових ринках спричинила неплатоспроможність і банкрутство банків та інших учасників фінансового сектору і вжиття термінових заходів, спрямованих на виведення цих банків з кризової ситуації, у Сполучених Штатах Америки, Західній Європі, Україні та інших країнах. З жовтня 2008 року НБУ запровадив тимчасову адміністрацію у ряді українських банків внаслідок проблем, пов язаних з їхньою ліквідністю. Всі наслідки поточної фінансової кризи повною мірою передбачити неможливо, як і неможливо повністю уникнути її впливу. 5 2 УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ БАНК (ПРОДОВЖЕННЯ) Основні негативні наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України полягають у зменшенні притоку капіталу та скороченні попиту на продукцію українського експорту. Крім того, у жовтні 2008 року міжнародні рейтингові агенції понизили рейтинги країни. Ці фактори у поєднанні із зростаючою внутрішньою нестабільністю в країні призвели до волатильності валютного ринку та спричинили суттєве падіння гривні по відношенню до основних іноземних валют. Починаючи з жовтня 2008 року, НБУ вживає заходи, спрямовані на підтримання національної валюти. Девальвація встановленого НБУ офіційного курсу обміну української гривні до долару США складає 37% - з 4,861 гривні станом на 30 вересня 2008 року до 7,70 гривні станом на 31 грудня 2008 року. У зв язку з поточною економічною кризою Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився виділити Україні стабілізаційний кредит у сумі 11 мільярдів СПЗ за умови, що країна виконає певні вимоги. Україна отримала перший транш цього кредиту в сумі 3 мільярди СПЗ у листопаді 2008 року і повинна була отримати наступний транш у сумі 1,25 мільярда СПЗ у лютому 2009 року. Проте перша перевірка результатів економічної діяльності України за програмою «Стенд-бай» була завершена із суттєвим запізненням, і виділення другого траншу кредиту у сумі 1,9 мільярда СПЗ було затверджене лише у травні 2009 року після того, як Рада директорів МВФ звільнила Україну від обов язкового дотримання певних критеріїв ефективності. Основною умовою надання кредиту була розробка та ратифікація комплексу антикризових заходів Уряду, спрямованих на стабілізацію економіки України, в тому числі визначення дефіциту капіталу і ліквідності в банківському секторі та вживання необхідних заходів для усунення дефіциту. Цей кредит, як очікується, матиме позитивні наслідки для економіки України, проте отримання наступних траншів залежить від висновку МВФ щодо успіху, досягнутого Україною у вирішенні структурних питань. Для стабілізації фінансового ринку України були вжиті відповідні заходи, в тому числі: 13 жовтня 2008 року Національний банк України прийняв рішення про введення обмежень на дострокове вилучення банківських депозитів. Додаткові обмеження були введені також на кредитні та валютні операції, що призвело до значного скорочення обсягів кредитування. 31 жовтня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який, зокрема, збільшив суму повернення вкладникам депозитів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до гривень на одну особу у випадку, якщо в банку розпочаті процедури ліквідації. Перелік активів, які можуть передаватись у заставу за укладеними з НБУ договорами про рефінансування, був значно розширений. НБУ суттєво збільшив обсяги підтримки ліквідності українських банків; протягом жовтнягрудня 2008 року загальний обсяг операцій з підтримання ліквідності, включаючи кредити «овернайт», кредити, продані на аукціонах, та інші кредитні кошти, становив 99 мільярдів гривень. З метою забезпечення додаткової ліквідності банківського сектору були послаблені вимоги до обов язкових резервів. Починаючи з серпня 2007 року, суттєво зменшились обсяги операцій з інституційного фінансування. Ця ситуація може вплинути на спроможність Банку залучати нові позикові кошти та рефінансувати вже існуючі позикові кошти на умовах, на яких здійснювались подібні операції у попередніх періодах. Внаслідок несприятливих ринкових умов суттєво зменшились обсяги операцій на міжбанківському ринку. Основними факторами, які чинять вплив на цю динаміку, є діяльність українських банків в умовах загальної низької ліквідності ринку та більш жорстка монетарна політика НБУ. 6 2 УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ БАНК (ПРОДОВЖЕННЯ) Існуюча фінансово-економічна ситуація може негативно вплинути на позичальників Банку, що, в свою чергу, може вплинути на їхню спроможність повернути отримані ними кредити. Оскільки значна частина кредитів позичальникам Банку була надана в іноземних валютах, девальвація гривні відносно цих валют може суттєвим чином вплинути на спроможність позичальників обслуговувати кредити. Погіршення економічних умов, в яких працюють позичальники Банку, може також вплинути на прогнози грошових потоків та на оцінку керівництвом знецінення фінансових та нефінансових активів. На підставі усієї наявної у нього інформації керівництво відобразило переглянуті прогнози очікуваних грошових потоків у своїй оцінці знецінення. Сума резерву на знецінені кредити визначена на підставі здійснених керівництвом оцінок цих активів станом на звітну дату після належного врахування грошових потоків, які можуть виникнути у результаті набуття кредитором права володіння майном боржника за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави. Нещодавні події, які призвели до волатильності світових фінансових ринків, надзвичайно негативно вплинули на український ринок багатьох видів застави, особливо нерухомого майна, що стало причиною падіння ліквідності окремих категорій активів. У результаті, фактична вартість реалізації застави після набуття кредитором права володіння майном боржника може відрізнятись від вартості, визначеної на підставі оціночного розрахунку резервів на знецінення. Волатильність світових фінансових та товарних ринків призвела, крім іншого, до значного спаду активності на українському фондовому ринку з середини 2008 року. Справедлива вартість інвестицій, які котируються на активних ринках, основана на поточній ціні пропозиції (фінансові активи) або на ціні попиту (фінансові зобов язання). За відсутності активного ринку
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks