af89011232abd4bf606d

Description
Merhea Domingo Objectius:  Construïr una transformació geomètrica (homotècia) per tal de generar polígons semblants.  Comprovar, a partir de la construcció, que els polígons així construïts són semblant i les propietats que es compleixen.  Connectar continguts de la matèria per raonar com s’aplica el teorema de Tales en la construcció .  Ús de programes de geometria dinàmica tant com a eina de representació com eina que em permet modificar

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 7

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Merhea Domingo Objectius:    Construïr una transformació geomètrica (homotècia) per tal de generar polígons semblants.    Comprovar, a partir de la construcció, que els polígons així construïts són semblant i les propietats que es compleixen.    Connectar continguts de la matèria per raonar com s’aplica el teorema de Tales en la construcció .    Ús de programes de geometria dinàmica tant com a eina de representació com eina que em permet modificar construccions per tal de conjecturar i argumentar. Entrega: S'haurà d'entregar una carpeta comprimida que contingui:    Aquest document amb les respostes a tots els apartats i amb totes les imatges requerides. Recorda que s'avaluarà tant la correcció dels teus resultats com la correcta explicació de les respostes, utilitzant els arguments i el llenguatge matemàtic adequat.    El fitxer geogebra (final) amb l’homotècia o homotècies realitzades .    Entrada al portfoli digital : S’haurà d’inserir l’arxiu ggb (des del geogebr atube) i fer una breu descripció dels què és una homotècia.  Merhea Domingo 1)   Còpia aquí la definició d’homotècia  donada a classe. Explica per a què es pot utilitzar aquesta transformació geomètrica. Una homotècia és una transformació geomètrica del pla o de l'espai en la qual es compleixen dues condicions: cada punt i la seva imatge estan alineats amb un punt fix O, i s'estableix una relació constant entre els segments que uneixen el centre d'homotècia amb cada punt i la seva imatge. 2)   Construcció d’un políg on semblant mitjançant una homotècia (TUTORIAL GEOGEBRA). Segueix pas a pas aquest tutorial, hauràs d’inserir al final la imatge de la construcció acabada. (1)   Amaga els eixos de coordenades, dibuixa un punt qualsevol, canvia-li el nom i anomena’l O . (2)   Amb l’eina polígon, no regular, dibuixa un quadrilàter irregular. Observa el nom dels vèrtex, aquests per defecte seran A-B-C-D . (3)   Insereix a la vista gràfica un punt lliscant , anomena’l k. Canvia l’  interval de variació perquè prengui només valors positius. Mou-lo fins que prengui un valor més gran que 1. (4)   Des del punt O construeix una semirecta que passi pel punt O  i el vèrtex A . (5)   Amb l’eina circumferència donat el seu centre i el seu radi construeix una circumferència amb centre O  i radi k·d(O,A ). Nota: La distància de O a A (d(O,A) o el que és el mateix la mesura del segment OA) la pots trobar de diferents maneres utilitzant les eines del geogebra. (6)   Fes la intersecció de la circumferència que acabes de trobar amb la semirecta que has construït en el punt anterior. Aquesta intersecció et donarà un punt. Anomena’l A’ . (7)   Repeteix els apartats 4,5 i 6 pels vèrtexs B,C,D, és a dir en el cas de B construirem la semirecta per O i B i el radi de la circumferència serà k·d(O,B). (8)   Amb l’eina polígon construeix el polígon A ’B’C’D’ . (9)   Utilitza colors diferents pels dos polígons i “amaga” tots els noms dels objectes excepte els dels punts. (10)   Insereix la imatge en aquest document.  Merhea Domingo 3)   Manipulem la construcció: a)   Comprova que les figures així obtingudes són semblants. Utilitzant les eines de mesura d’angles i longituds del geogebra i les definicions de semblança donades a classe.   Insereix la imatge d’aquestes mesures.    Merhea Domingo b)   Desplaça el punt lliscant fins que prengui un valor entre 0 i 1. Insereix la imatge d’aquesta modificació. Què observes? El quadrilàter que teniem més gran (en tot cas, va ser el verd), una vegada que desplacem el punt lliscant (k), a un valor entre 0 i 1, es torna més petit respectivament amb l’altre quadrilàter.  c)   Desplaça el punt lliscant fins que prengui un valor més gran que 1. Insereix la imatge d’aquesta modificació. Què observes?  En aquest cas, es el contrari, ja que desplacem el punt lliscant a un valor més gran de 1, això fa que el quadrilàter verd es faci més gran que l’altre (quadrilàt er rosa).
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks