เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 - PDF

Description
เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 1 เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 Photoshop เป นโปรแกรมสาหร บสร างและตกแต งภาพท ม ช อเส ยงและได ร บความน ยมมากท ส ด อ น เน องมาจากค ณสมบ ต

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 18 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 1 เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 Photoshop เป นโปรแกรมสาหร บสร างและตกแต งภาพท ม ช อเส ยงและได ร บความน ยมมากท ส ด อ น เน องมาจากค ณสมบ ต เด นซ งม อย อย างมากมาย ไม ว าจะเป นความสามารถจ ดการก บไฟล สารพ ดชน ดท ใช ใน งานประเภทต าง ๆ ท งร ปท จะนาไปผ านกระบวนการพ มพ และร ปท นาไปใช ในเว บเพจหร อส งผ านส อ อ เล กทรอน คส ม ความสามารถเป นเย ยมในการแก ไขตกแต งภาพ และการสร างเอฟเฟ คต พ เศษต าง ๆ ม เคร องม อท ม ประส ทธ ภาพและความย ดหย นส ง สามารถบ นท กข นตอนท ต องทาซ า ๆ ไว เร ยกใช ภายหล ง ตลอดจนม ผ ผล ตปล กอ น (plug-in) ให เป นจานวนมาก ซ งปล กอ นก ค อโปรแกรมเสร มสาหร บช วยให การ ทางานท ซ บซ อนสาเร จลงได อย างรวดเร ว ต อไปน เป นต วอย างของงานประเภทต าง ๆ ซ งค ณสามารถใช Photoshop ช วยจ ดการได อย างง ายดาย แก ไขภาพถ าย ท บกพร องหร อม ตาหน เช นปร บส ท เพ ยนปร บแสงเงาท สว างหร อม ดเก นไปลบ แสงแฟลชท สะท อนในดวงตา ตกแต งภาพ เช น ต ดส วนท ไม ต องการออกไป ลบองค ประกอบท รกร งร ง ปร บภาพให เบลอหร อ คมช ด ปร บผ วกายนางแบบให ขาวนวลและขจ ดไฝฝ าต าง ๆ ขจ ดเม ดส ท เก ดในภาพท สแกนจากส งพ มพ ด ดแปลงภาพเช นทาภาพใหม ให กลายเป นภาพส ซ เป ยแบบโบราณหร อแปลงภาพเก าๆท เป นขาว ดาให กลายเป นภาพส เปล ยนภาพคนให อ วนข นผอมลงหร อเด กแก กว าท เป นจร ง ใส เอฟเฟ คต พ เศษให ภาพ เช นทาให เหม อนกาล งมองภาพผ านกระจกชน ดและลายต าง ๆ หร อ เหม อนเงาสะท อนในน าเปล ยนภาพถ ายให ด คล ายภาพวาดด วยเคร องม อหลากหลายชน ดใส ประกายแสงหร อ เงาให ว ตถ ทาว ตถ แบนๆให ด เป น3ม ต เปล ยนโทนส ของภาพ สร างภาพกราฟ กซ งผสมผสานระหว างภาพถ ายข อความและภาพว ตถ หร อเอฟเฟ กต พ เศษท สร าง ข นในPhotoshopเพ อใช ในงานผล ตส อโฆษณาทาปกหน งส อหร อน ตยสารหร อใช ตกแต งเว บเพจ สร างองค ประกอบท ใช ในเว บเพจ (โดยปกต ทางานร วมก บโปรแกรม ImageReady CS3 ท ให มา ด วยก นแต ในPhotoshopCS3น นimagereadyถ กนาไปรวมไว ในต วPhotoshopCS3แล วจ งสามารถเร ยกใช โดย เล อกแท บ Windows แล วเล อก Animations น นเอง ) เช น การต ดแบ งภาพขนาดใหญ ออกเป นส วน ๆ (Slice), การแบ งพ นท ภาพเพ อสร างไฮเปอร ล งค เฉพาะส วน(image map). การสร างภาพเคล อนไหว (animation) และ การสร างป มท เปล ยนสถานะตามเมาส (rollover) และอ น ๆ อ กมากมาย เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 2 การเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 สามารถทาได ตามข นตอนต อไปน 1. คล กเมาส ท ป ม Start 2. เล อนเมาส มาช ท Programs แล วเล อนมาคล กท ห วข อ Adobe Photoshop CS3 หร อ Adobe master collection CS3จากน นเล อก Adobe Photoshop CS3 จะสามารถเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ได จากน นจะเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ด งร ป เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 3 ส วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS3 1. Title Bar เป นแถบท อย ด านบนส ดของหน าต างโปรแกรมม หน าท แสดงช อของโปรแกรม 2. Menu Bar เป นแถบท รวบรวมคาส งท งหมดของโปรแกรมเอาไว โดยแยกประเภทคาส งออกเป น หมวดหม ตามล กษณะการทางานอย างเช น เมน File ม หน าท จ ดการไฟล เมน Window จะรวบรวมคาส ง ท งหมดในการจ ดการหน าต างโปรแกรมเอาไว เป นต น Ctrl+O ค อ การเป ดเมน ด วยว ธ ล ด Menu - File - Open แต เป ดด วยว ธ ล ดค อ กดป ม Ctrl พร อมก บ O ก สามารถ เป ด ไฟล ท ต องการได 3. Toolbox เป นกล องเคร องม อท รวบรวมช ดเคร องม อท โปรแกรม Photoshop เตร ยมไว ให ใช งาน เพ อแก ไข ตกแต ง หร อสร างช นงานในล กษณะต าง ๆ เคร องม อหร อคาส งท เห นใน Toolbox เป นเคร องม อท ม กจะถ กเร ยกใช งานบ อยๆ โปรแกรม Photoshop จ งนามาไว ใน Toolbox เพ อความสะดวกในการทางานซ ง นอกจากเคร องม อเหล าน แล ว โปรแกรม Photoshop ย งม คาส งท ใช ในการแก ไข ตกแต ง หร อสร างช นงานอ ก มากมาย ซ อนอย ตามเมน ต างๆ ใน Menu Bar อย างเช น Filter ท ภายในจะรวบรวมคาส งท ใช ในการสร างเอฟ เฟ กต ของร ปไว มากมาย 4. Option Bar (ออปช นบาร ) เป นพ นท ส วนท โปรแกรม Photoshop จะแสดงค ณสมบ ต ของ เคร องม อท เราเล อกมาใช งาน เพ อให เราปร บแต งค าของเคร องม อน นให เหมาะสมก บมากย งข น ด งน น ส งท แสดงข นมาท Option Bar จ งต างก นไปตามค ณสมบ ต ของเคร องม อแต ละชน ด เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 4 5. Paletes กล มหน าต างเล กๆ ท ม หน าท การทางานเฉพาะ ส วนใหญ แล วจะช วยเสร มการทางาน และ ควบค มรายละเอ ยดในด านต างๆของโปรแกรม อย างเช น พาเลท Swatches ใช สาหร บเล อก หร อกาหนดส, พาเลท History ใช จ ดการข อม ลการทางานในข นตอนต างๆ ท ผ านมา เป นต น เราสามารถป ดพาเลทเก บไปบ าง หร อเป ดพาเลทใหม ข นมาเพ มได โดยคล ก เมน window รายช อของพาเลท ท งหมดจะปรากฏข นมา พาเลทท เป ดอย ค อพาเลทท ม เคร องหมายถ กอย หน าช อ ด งน น การเป ดพาเลทก ค อ การคล กให ม เคร องหมายถ กหน าช อพาเลทน นๆ ส วนจะป ดก เปล ยนเป นคล กให เคร องหมายถ กหายไป 6. Canvas พ นท ทางาน หร อกระดานวาดภาพ ตรงน เป นส วนท เราจะสร างไฟล ใหม ข นมาทางาน ตกแต งช นงาน หร อเป ดไฟล ร ปข นมาแก ไข การใช เคร องม อท ส าค ญ (Tools) เล อกพ นท ทางาน เคล อนย ายร ปภาพ เล อกพ นท ทางาน เล อกพ นท ทางาน เล อกพ นท ทางาน ต ดร ปภาพ สาหร บร ท สภาพ ใช ระบายส ใช ลอกแบบ ใช ระบายส ใช ลบภาพ ใช ไล เฉดส ใช ปร บความช ดของส ใช ปร บค าโทนส เคล อนย ายว ตถ ใช สร างต วอ กษร สร างเส นร ปทรงตามต องการ สร างร ป,เส น,วงกลม ฯลฯ ใช อธ บายร ปภาพแบบเส ยง ใช เล อกส ใช เล อนด ภาพ ใช ย อ/ขยายร ปภาพ ช องแสดงส ใช งาน เคร องหมายสล บส ค าส ท ต งไว ช องแสดงส พ นหล ง แสดงโหมดการทางานปกต แสดงการทางาน Quick Mask หน าจอแบบมาตรฐาน แสดงเฉพาะภาพแบบเต มจอ เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 5 การต งหน ากระดาษใหม เม อต องการทางานก บภาพใน Photoshop ควรจะกาหนดขนาดภาพหร อต งค าหน ากระดาษเส ยก อน แล วจ งนาไฟล ภาพเข ามาใช งาน ซ งจะทาให ได ขนาดของภาพท ตรงก บความต องการใช งาน สาหร บการต ง หน ากระดาษม ข นตอนด งน 1. คล กเมน File new 2. ต งช อไฟล (หน ากระดาษ) ในช อง Name 3. เล อกร ปแบบของกระดาษ ในช อง Preset คาอธ บาย Default Photoshop Size กระดาษแบบมาตรฐาน International Paper กระดาษแบบสากล Web กระดาษของหน าเว บไซต Mobile & Devices กระดาษบนโทรศ พท ม อถ อ Film & Video กระดาษท ใช งานก บภาพยนต และว ด โอ เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 6 การเป ดไฟล ภาพทางาน ก อนเร มต นการทางานให เป ดไฟล ภาพท ต องการข นมา โดยเล อกแฟ มท ได จ ดเก บไฟล ภาพไว (ถ า ต องการเป ดหลายไฟล ภาพข นมาพร อมก นให กดป ม (Ctrl) ท ค ย บอร ดค างไว แล วเล อกไฟล ภาพท นท ) ด งน 1. คล กเมน File Open 2. เล อกท เก บไฟล ภาพหร อโฟลเดอร ในช อง Look in เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 7 การบ นท กไฟล ภาพ การบ นท กไฟล ภาพถ อว าเป นข นตอนท สาค ญมาก เพราะสามารถนากล บมาใช แก ไขภายหล งหร อ บ นท กเพ อส งต อไปทางานร วมก บโปรแกรมอ น ส วนไฟล ภาพท รองร บ Photoshop ค อไฟล นามสก ล PSD (Photoshop Document) ซ งสามารถบ นท กภาพแบบแยกเลเยอร ให เป นส วน ๆ ด งน 1. คล กเมน File Save As 2. เล อกตาแหน งบ นท กไฟล ภาพ ในช อง Save in 3. ต งช อไฟล ภาพในช อง File name เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 8 ออปช นในการบ นท กไฟล ภาพในช อง Save Option ม ด งน - As a Copy เป นการบ นท กไฟล จากภาพต นฉบ บให เป นไฟล ใหม - Alpha Channels จะใช บ นท ก Channels เพ อเก บค ณสมบ ต ส - Layer บ นท กค ณสมบ ต ของเลเยอร - Annotations เป นหมายเหต ใช อธ บายภาพและเส ยง - Sport Color เล อกร ปแบบส - Use Proof Setup ใช กาหนดโหมดส ในการพ มพ - ICC Profile เล อกโหมดส ภาพ - Thumbnail ขนาดไฟล ต วอย าง ไฟล ภาพท ใช ใน Photoshop Photoshop สามารถรองร บการทางานก บไฟล ภาพได หลายชน ด ด งน.GIF เป นการบ นท กร ปภาพท จะสามารถบ บอ ดข อม ลให ม ขนาดเล ก ส วนมากจะนาไปบ นท กเป น ไฟล ภาพเคล อนไหว.PNG ใช บ นท กร ปภาพประเภทเวกเตอร จะม ค ณสมบ ต คล ายก บไฟล GIF ซ งสามารถบ บอ ดข อม ล ให ม ขนาดเล ก บ นท กส วนท โปร งใส และสามารถเล อกระด บส ให แสดงถ ง 16.7 ล านส.Tiff เป นการบ นท กไฟล ภาพซ งสามารถบ บอ ดข อม ลทาให ค ณภาพของส ภาพเหม อนต นฉบ บแต ไฟล ภาพน นจะม ขนาดใหญ ในกรณ ท บ นท กเป นไฟล สก ล TIFF สามารถนาไปใช ร วมก บ PageMaker เพ อ สร างส อส งพ มพ ต อไป.BMP เป นร ปแบบของไฟล มาตรฐานท ใช ในระบบปฏ บ ต การ Windows และ Dos ซ งสามารถท จะ จ ดเร ยงส ดาไปหาส ขาว (1 ไบต ต อ 1 pixel) และจะสามารถเล อกระด บส ส งถ ง 24 บ ต หร อ 16.7 ล านส.EPS เป นร ปของไฟล ท สามารถบรรจ ภาพแบบเวกเตอร และบ ตแม บสน บสน นการนาร ปภาพไปเป น ภาพประกอบใน Illustrator หร อนาไปใช ร วมก บโปรแกรมจ ดหน าเอกสาร ในกรณ ท นาภาพแบบเวกเตอร มา เป ดใน Photoshopจะถ กแปลงเป น Bitmap ท นท.PDF เป นร ปแบบของไฟล ท ใช เป นเอกสารอ เล กทรอน กส หร อนาเสนอข อม ลบนเน ต ข อด ของไฟล PDF ค อ ร กษาร ปแบบหน ากระดาษ ต วอ กษร ร ปภาพให เหม อนก บต นฉบ บและน ยมนาไฟล PDF บ นท ก ไฟล งานก อนส งโรงพ มพ ส วนโปรแกรมท ใช อ านไฟล PDF ค อ Adobe Acrobat Reader.JPEG เป นไฟล ท สามารถบ บอ ดข อม ลท เป นไฟล ร ปภาพประเภท Bitmap หร อ ภาพถ ายและ สามารถกาหนดการแสดงภาพบนเว บจากหยาบไปหาความละเอ ยดท เร ยกว า Progressive ซ งเราสามารถปร บ ค าออปช นของร ปแบบไฟล JPEG ได (ส วนมากไฟล ภาพเป น *.jpeg เก อบท งหมด เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 9 การปร บไฟล ภาพให เล กลง Image size เป นคาส งท ช วยในการปร บขนาดของร ปภาพ ให ม ขนาดท เล กลงและย งช วยให ขนาด ของไฟล ภาพเล กลงอ กด วย ซ งม การปร บขนาดด งน 1. คล กเมน Image Image Size หร อ กดป ม Alt + Ctrl + I 2. กาหนดขนาดของไฟล ให เล กลง ในส วน pixel Dimensions: 3. กาหนดความละเอ ยดของภาพ Resolution Width = ความกว าง Height = ความส ง Resolution = ความละเอ ยด Inches = น ว เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 10 การสร าง Selection หล กการทางานท สาค ญของ Photoshop ค อ การสร าง Selection ซ งเป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks