ค ม อการใช งาน Adobe Captivate 4 โดย อ.คมกฤช เจร ญ - PDF

Description
ค าน า ในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตได พ ฒนาเต บโตอย าง รวดเร ว และได ก าวมาเป นเคร องม อช นส าค ญท เปล ยนแปลงร ปแบบการเร ยนการสอน การฝ กอบรม รวมท งการถ ายทอดความร โดยพ ฒนา

Please download to get full document.

View again

of 81
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 16 | Pages: 81

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า ในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตได พ ฒนาเต บโตอย าง รวดเร ว และได ก าวมาเป นเคร องม อช นส าค ญท เปล ยนแปลงร ปแบบการเร ยนการสอน การฝ กอบรม รวมท งการถ ายทอดความร โดยพ ฒนา CAI แบบเด มๆ ให เป นส อการเร ยนการสอนท อย บนฐานของ เทคโนโลย เว บ หร อ WBI (Web Base Instruction) ส งผลให การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนได ร บ ความน ยมอย างส ง สามารถเผยแพร ได รวดเร ว และกว างไกลกว าส อ CAI ด วยประเด นส าค ญได แก ค ณสมบ ต ของเอกสารเว บท สามารถน าเสนอข อม ลได ท งข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว เส ยงว ด ท ศน และสามารถสร างจ ดเช อมโยง (Links) ไปต าแหน งต างๆ ได ตามความต องการของ ผ พ ฒนา บร การต างๆ ในเคร อข ายอ นเทอร เน ต ท าให เก ดช องทางการส อสารระหว างผ เร ยนก บ ผ สอน ไม จ าก ดด วยสถานท ด งน นการพ ฒนาส อการเร ยนการสอนด วยโปรแกรมต างๆ น นก เพ อประโยชน ต อผ เร ยน ท งส น สารบ ญ ท าความร จ ก Adobe Captivate จ ดเด นของโปรแกรม 1 ความต องการของระบบ 2 การเป ดใช งานโปรแกรม 3 ส วนประกอบหน าจอแรกของโปรแกรม 3 ส วนประกอบในโปรแกรม 4 เร มต นใช งาน Adobe Captivate การสร างภาพเคล อนไหว 7 การแก ไขสไลด 11 การแทรกเส ยงในสไลด 15 การบ นท กงาน 17 การด ผลงานสไลด Movie 17 การสร างงานด วย Blank Project 18 การสร าง Text Animation 19 การสร าง Caption หร อสร างหน งส อท วไป 20 การสร าง Rollover Caption 21 การสร างป มควบค ม 22 การแทรก Rollover Slidelet 22 การแทรก Zoom area 25 การแทรก Text Entry 26 การแทรกร ปภาพ 27 การแทรกร ปภาพในล กษณะ Rollover image 28 การท า Click Box 29 การแทรก Animation 30 การแทรกไฟล FLV 31 การแทรกแบบทดสอบ 32 ข นตอนการสร างแบบฝ กห ดแบบต าง ๆ 34 ข นตอนการสร างแบบฝ กห ดแบบถ ก/ผ ด (True/False) 34 ข นตอนการสร างแบบฝ กห ดชน ดเล อกตอบ (Multiple choice) 38 ข นตอนการสร างแบบฝ กห ดแบบตอบค าถามส น ๆ (Short Answer) 43 ข นตอนการสร างแบบฝ กห ดแบบเต มค าในช องว างให สมบ รณ (Fill-in-the-blank) 47 ข นตอนการสร างแบบฝ กห ดแบบจ บค (Matching) 52 การสร างคล งข อสอบ 59 การสร างแบบทดสอบแบบส ม 59 การส งออก (Publish) ไฟล 61 การบ นท กเพ อน าไปใช ก บ Moodle 64 การน าบทเร ยนท ส าเร จใช ร วมก บ โปรแกรม Moodle 65 โปรแกรมตกแต งภาพ Adobe Photoshop 70 ภาพบ ตแมปและภาพเวกเตอร 70 ภาพบ ตแมป 70 ภาพเวกเตอร 71 ความละเอ ยดของภาพ 71 การใช เคร องม อพ นฐาน 73 แถบเคร องค มท วไป 73 แถบรายการ 73 รายการแฟ ม 73 รายการแก ไข 74 รายการร ปภาพ 75 รายการช น 75 รายการเล อก 76 รายการกรอง 76 รายการแสดง 76 รายการหน าต าง 77 รายการช วยเหล อ 78 แถบเคร องม อ 78 การสร างแฟ ม 80 การเป ดแฟ มใหม 81 การป ดแฟ ม 83 การบ นท กแฟ ม 83 ต วเล อกท วไปส าหร บการบ นท กแฟ มข อม ล 84 การลบประว ต และสแน ปช อต 85 การลบเพ ยงบางส วน 85 การลบเพ ยงบางส วนแบบท 2 86 การลบท งหมด 86 การใช เคร องม อพ นฐานเพ อตกแต งภาพ 87 การต ดภาพโดยใช เคร องม อต ดส วนภาพ 87 การต ดภาพ 87 การปร บเปล ยนพ นท ต ดส วนภาพ 87 การสร างข อความแบบหลายบรรท ด 89 การปร บแต งต วเล อกส าหร บต วอ กษร 90 ต วเล อกของเคร องม อลบ 91 โหมด (Mode) 91 กล มเคร องม อระบายส 92 กล มเคร องม อระบายส ท วไป 92 การเต มส และลวดลายด วยเคร องม อ Paint Bucket 93 การปร บขนาดของภาพ 94 1 ท าความร จ ก Adobe Captivate 4.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย ท งส อแบบข อความ ร ปภาพ เส ยงภาพเคล อนไหว ส อม ลต ม เด ย ท บรรจ อย ในแผ นซ ด หร อเผยแพร ผ านทางอ นเทอร เน ต ซ ง โปรแกรมท น ามาสร างส อเร ยนร หร อส อน าเสนอแบบม ลต ม เด ยท เราร จ กน นม มากมายหลาย โปรแกรม เช น Office TLEImpress, Microsoft PowerPoint, Macromedia Authorware, Adobe Flash ฯลฯ โปรแกรมเหล าน จะต องใช เวลาในการเร ยนร เพ อพอสมควรจ งจะสร าง งานออกมาได โปรแกรม Adobe Captivate 4.0 เป นผล ตภ ณฑ น องใหม จากค าย Adobe ท ถ กพ ฒนาข น มา เพ อสน บสน นการสร าง Movie ในร ปแบบส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เช น การ น าเสนอผลงาน การจ บหน าจอภาพเพ อน าไปสร างส อเร ยนร การสร างส อจากข อม ลต างๆ การสร าง แบบทดสอบ รวมไปถ งการ ต ดต อว ด โอเพ อใช ส าหร บงานน าเสนอหร อผล ตส อเร ยนร โดย โปรแกรม Adobe Captivate 4.0 เป นโปรแกรมท ใช สร างช นงานได ง ายและเร ว จ ดเด นของโปรแกรม Adobe Captivate4.0 - สร างส อเร ยนร หร อส อน าเสนอม ลต ม เด ยได อย างง ายดาย - ต ดต อว ด โอได ท งภาพน งและภาพเคล อนไหว - สร างส อเร ยนร โดยการจ บหน าจอภาพ (Screen capture movie) อ ดเส ยงบรรยายประกอบ - เหมาะส าหร บการน าไปใช เป นส อการเร ยนการสอน - สร างแบบทดสอบได ง าย และม แบบทดสอบให เล อกท าได หลายร ปแบบ - น าเข าไฟล จากแหล งต างๆ ได หลากหลาย ไฟล จาก Adobe flash ไฟล ร ปภาพ (Image) เช น JPG, BMP, GIF ไฟล เส ยง (Sound) เช น MP3, WAVเส ยงบรรยายผ านไมโครโฟน ไฟล ว ด โอ (Video) เช น AVI สไลด จากโปรแกรม Microsoft Power Point (.PPT) 2 - ส งออกไฟล ได หลายร ปแบบFlash movie File (.swf) ล กษณะเช นเด ยวก บโปรแกรม Adobe Flash HTML File (.html) ส าหร บการน าไปใช ก บเว บไซต EXE File (.exe) ส าหร บการ น าไปใช แบบ Stand alone ค อ การแสดงผล โดยไม ต องต ดต งโปรแกรม Adobe captivate และ zip file ส าหร บบทเร ยนในแบบ storm เพ อน าเข าไปใช ในบทเร ยนออนไลน และย งสามารถเป นไฟล AVI ได ด วย ความต องการของระบบ - Microsoft Windows หร อ Windows XP MHz Intel Pentium III Processor หร อ เท ยบเท า MB of Ram ถ าจะให ด ต องใช ท 512 MB - พ นท ว างของฮาร ดด สก อย างน อย 200 MB - ความละเอ ยดของจอ SVGA 3 การเป ดใช งานโปรแกรม Adobe Captivate 4.0 การเร ยกใช งาน Adobe Captivate 4.0 คล กท Start, Programs, Adobe, Adobe Captivate 4 ส วนประกอบหน าจอแรกของโปรแกรม Adobe Captivate Open a recent project แสดงไฟล ล าส ดท เคยบ นท กไว ในโปรแกรม เป ดไฟล ท เคยบ นท กไว Create project (ส าหร บการเร มต นใช งานแนะน าให ใช งานตรงส วนน ) ส าหร บสร าง project บ นท ก movie (จ บหน าจอภาพ) Getting started tutorials แนะน าข นตอนการสร าง Project ด วยโปรแกรม Adobe Captivate เร มต งแต การบ นท ก การแก ไขตกแต ง การส งออก การน าเข าไฟล เส ยงการสร างส วน ตอบโต การใส ล กเล นเพ อเพ มความน าสนใจ ตามล าด บ 4 ส วนประกอบในโปรแกรม 5 เร มต นใช งาน Adobe Captivate 4.0 เป นท ทราบก นแล วว าจ ดเด นของโปรแกรม Adobe Captivate 4.0 ม ความสามารถในการ สร าง Movie ได หลากหลายร ปแบบ เร มแรกให คล กท create project 6 Software Simulation หมายถ งว าจะเป นการจ าลองการจ บหน าจอภาพตามท เรากระท า โปรแกรมจะท าการเก บภาพหน าจอตามท เรากระท าก บ Mouse หร อกระท าอ นใดก บจอภาพ ในส วน ท โปรแกรมให เราเล อกจากรายการท ก าหนด ม หล กการท างาน ด งน - Application ส าหร บการ Capture movie ท งหน าจอภาพ ของโปรแกรมท เรา ต องการจะ ท าการบ นท กการท างานของหน าจอ เล อกโปรแกรมท เป ดอย ท ต องการจะ Record - Custom size ส าหร บการ Capture movie แบบก าหนดขนาดหน าจอภาพได - Application window ส าหร บการ Capture movie โปรแกรมท เราต องการ Capture ท งหมด - Application Region ส าหร บ capture พ นท ท างานในโปรแกรมท เราจะ capture 7 From Template เป นการสร างงานด วยต วอย างหร อ template ท ม อย Blank Project เป นการสร างด วยตนเองท สไลด เปล า การสร างผลงานส อการเร ยนการสอนด วยโปรแกรม Captivate รวมถ งการสร าง Movies ควรเร มต นโดยวางแผนการสร างภาพเคล อนไหว (Movie) โดยออกแบบ Storyboards, Scripts หร อ ใน ร ปแบบอ น ต งค าเร มต นการใช งานในการจ บจอภาพเคล อนไหว (Movie preferences) บ นท กภาพเคล อนไหว ท กระท าก บจอภาพ การคล กก บว ตถ ใด ๆ บนจอภาพ โปรแกรมจะ บ นท กไว 1 สไลด ในการคล กแต ละคร ง หร อจะน าเข าไฟล ภาพเคล อนไหวก ได เพ มข อความ ร ปภาพ เส ยง ข อความเคล อนไหว และรายละเอ ยดส วนอ น ๆ แก ไขปร บปร ง Timeline ทดลองด ภาพเคล อนไหวท สร างข น ก าหนดเง อนไขในการสร าง E-Learning และสร างสไลด ค าถามใน (เต มค าในช องว าง, แบบเหม อน, จ บค, ต วเล อก, ตอบส นๆ, ถ กผ ด) เล อกจ ดเก บร ปแบบในการเผยแพร (Publish) จ ดเก บและเผยแพร ในล กษณะไฟล ฟอร แมต EXE จ ดเก บและเผยแพร ในล กษณะไฟล ฟอร แมต Flash และ เร ยกใช โดย HTML จ ดเก บและเผยแพร ในล กษณะไฟล ฟอร แมต Zip เพ อใช เป น SCORM จ ดเก บและเผยแพร ในล กษณะไฟล ฟอร แมต Avi จ ดเก บและเผยแพร ในล กษณะไฟล ฟอร แมต Word หร อ Handout (ค ม อการใช งาน) จ ดเก บและเผยแพร ไปบนเว บไซต ด วย FTP ส ง Movie โดยใช การสร างภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Adobe Captivate 4.0 Step by Step Step 1 คล กท Software Simulation Step 2 จะปรากฏหน าต าง new projects 8 เล อกโปรแกรมท เป ดอย ท ต องการจะ Record - Custom size ส าหร บการ Capture movie แบบก าหนดขนาดหน าจอภาพได - Application window ส าหร บการ Capture movie โปรแกรมท เราต องการ Capture ท งหมด - Application Region ส าหร บ capture พ นท ท างานในโปรแกรมท เราจะ capture เม อต องการให คล ก OK Software Simulation ใช ส าหร บจ บภาพการเคล อนไหวของหน าจอภาพ แสดงออกมา ใน ร ปแบบของสถานการณ จ าลอง Application ส าหร บการจ บภาพของหน าต างท เป ดใช งานอย (Active window) Custom size ส าหร บการจ บภาพหน าจอท ก าหนดขนาดของขอบเขตได Full Screen ส าหร บการจ บภาพท ง จอภาพ 9 Demonstration หมายถ ง โปรแกรมจะจ บหน าจอตามการกระท าท เก ดข น ม การ เคล อนไหว ของเมาส ม กรอบโต ตอบก บผ เร ยน Assessment โปรแกรมจะบ งค บให ผ เร ยนกระท าตามท ได บ นท กหน าจอไว เช นถ าม การ บ นท กการคล กเมาส ไว เม อเล นมาจนถ งช วงท ต องคล กเมาส โปรแกรมจะหย ด เล นจนกว าจะม การ คล กเมาส และหากคล กผ ดท จะม กล องข อความข นมาบอกว าต องคล ก ท ใด เม อผ เร ยนคล กเมาส ถ กต อง โปรแกรมจะเล นต อไปจนกว าจะม เหต การณ ใหม เก ดข น Training หมายถ งการจ บหน าจอแบบการฝ กอบรม โปรแกรมจะท าการบ นท ก หน าจอ ท งหมด เม อม การเล นโปรแกรมจะแสดงกล องข อความโต ตอบให ผ เร ยนท าตาม การบ นท กหน าจอ แบบน เหมาะส าหร บสอนการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ท งน สามารถ บ นท กเส ยงบรรยายไปพร อม ก นได ด วย Custom โปรแกรมจะให เราเข าไปก าหนดค าในการบ นท กได ด วยตนเองและสามารถแก ไข ได อ กในภายหล ง การ Capture movie หน าจอภาพเป นการใช งานท น าสนใจมากท เด ยว เพราะสามารถ น าไปใช เป นส อเร ยนร แบบม ลต ม เด ย ท ด งด ดความสนใจได เป นอย างด ซ งข นตอนการ Capture movie หน าจอภาพท าได ด งน 1 คล ก ป มส แดง ก จะเร ม Record 2. ถ าหากต องการยกเล กคล กป ม กากบาท 3 กดป ม End บนแป นพ มพ เม อส นส ดการ Record แล วท าการบ นท กงานให เร ยบร อย 10 4. ปรากฏสไลด Movie (Movie Frame) ซ งจ านวนสไลด จะข นอย ก บจ านวนคร งท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks