Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม - PDF

Description
0 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 1 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 15 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
0 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 1 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย ท งส อแบบขอความ ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว ส อม ลต ม เด ย ท บรรจ อย ในแผนซ ด หร อเผยแพรผานทางอ นเทอร เน ต ซ ง โปรแกรมท น ามา สรางส อเร ยนร หร อส อน าเสนอแบบม ลต ม เด ยท เราร จ กน นม มากมายหลาย โปรแกรม เชน Office TLEImpress, Microsoft PowerPoint, Macromedia Authorware, Adobe Flash ฯลฯ โปรแกรมเหลาน จะตองใชเวลาในการ เร ยนร เพ อพอสมควรจ งจะสราง งานออกมาได ท าความร จ ก Adobe Captivate 3.0 โปรแกรม Adobe Captivate 3.0 เป นผล ตภ ณฑ นองใหมจากคาย Adobe ท ถ กพ ฒนาข น มาเพ อ สน บสน นการสราง Movie ในร ปแบบส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอแบบม ลต ม เด ย เชน การน าเสนอผลงาน การจ บหนาจอภาพเพ อน าไปสรางส อเร ยนร การสรางส อจากขอม ลตางๆ การสรางแบบทดสอบ รวมไปถ งการ ต ดตอว ด โอเพ อใชส าหร บงานน าเสนอหร อผล ตส อเร ยนร โดยโปรแกรม Adobe Captivate 3.0 เป นโปรแกรม ท ใชสรางช นงานไดงายและเร ว จ ดเดนของโปรแกรม Adobe Captivate3.0 - สรางส อเร ยนร หร อส อน าเสนอม ลต ม เด ยไดอยางงายดาย - ต ดตอว ด โอไดท งภาพน งและภาพเคล อนไหว - สรางส อเร ยนร โดยการจ บหนาจอภาพ (Screen capture movie) อ ดเส ยงบรรยายประกอบ - เหมาะส าหร บการน าไปใชเป นส อการเร ยนการสอน - สรางแบบทดสอบไดงาย และม แบบทดสอบใหเล อกท าไดหลายร ปแบบ - น าเขาไฟล จากแหลงตางๆ ไดหลากหลาย ไฟล จาก Adobe flash ไฟล ร ปภาพ (Image) เชน JPG, BMP, GIF ไฟล เส ยง (Sound) เชน MP3, WAVเส ยงบรรยายผานไมโครโฟน ไฟล ว ด โอ (Video) เชน AVI สไลด จากโปรแกรม Microsoft Power Point (.PPT) - สงออกไฟล ไดหลายร ปแบบFlash movie File (.swf) ล กษณะเชนเด ยวกบโปรแกรม Adobe Flash HTML File (.html) ส าหร บการน าไปใชกบเว บไซต EXE File (.exe) ส าหร บการน าไปใชแบบ Stand alone ค อ การแสดงผล โดยไมตองต ดต งโปรแกรม Adobe captivate และ zip file ส าหร บบทเร ยนในแบบ scorm เพ อ น าเขาไปใชในบทเร ยนออนไลน ความตองการของระบบ - Microsoft Windows หร อ Windows XP MHz Intel Pentium III Processer หร อ เท ยบเทา MB of Ram ถาจะใหด ตองใชท 256 MB - พ นท วางของ ฉาร ดด สด อยางนอย 200 MB - ความละเอ ยดของจอ SVGA ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 2 การเป ดใชงานโปรแกรม Adobe Captivate 3.0 การเร ยกใชงาน Adobe Captivate 3.0 คล กท Start, Programs, Adobe, Adobe Captivate 3 สวนประกอบหนาจอแรกของโปรแกรม Adobe Captivate Open a recent project แสดงไฟล ลาส ดท เคยบ นท กไว ในโปรแกรม เป ดไฟล ท เคยบ นท กไว Record new project (ส าหร บการเร มตนใชงานแนะน าใหใชงานตรงสวนน ) ส าหร บสราง project บ นท ก movie (จ บหนาจอภาพ) Getting started tutorials แนะน าข นตอนการสราง Project ดวยโปรแกรม Adobe Captivate เร ม ต งแตการบ นท ก การแกไขตกแตง การสงออก การน าเขาไฟล เส ยงการสรางสวน ตอบโต การใสล กเลนเพ อ เพ มความนาสนใจ ตามล าด บ เร มตนใชงาน Adobe Captivate 3.0 เป นท ทราบกนแลววาจ ดเด นของโปรแกรม Adobe Captivate 3.0 ม ความสามารถในการ สราง Movie ไดหลากหลายร ปแบบ เร มแรกใหคล กท Record or create a new project จะ ปรากฏหนาตาง New project options ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 3 Software Simulation หมายถ งวาจะเป นการจ าลองการ จ บหนาจอภาพตามท เรากระท า โปรแกรมจะ ท าการเกบภาพหนาจอตามท เรากระท ากบ Mouse หร อกระท าอ นใดกบจอภาพ ในสวนท โปรแกรมใหเรา เล อกจากรายการท กาหนด ม หล กการท างาน ด งน - Application ส าหร บการ Capture movie ท งหนาจอภาพ ของโปรแกรมท เรา ตองการจะท าการ บ นท กการท างานของหนาจอ - Custom size ส าหร บการ Capture movie แบบกาหนดขนาดหนาจอภาพได - Full Screen ส าหร บการ Capture movie ท งหนาจอภาพ การสรางผลงานส อการเร ยนการสอนดวยโปรแกรม Captivate รวมถ งการสราง Movies ควรเร มตน โดย วางแผนการสรางภาพเคล อนไหว (Movie) โดยออกแบบ Storyboards, Scripts หร อใน ร ปแบบอ น ต งคาเร มตนการใชงานในการจ บจอภาพเคล อนไหว (Movie preferences) บ นท กภาพเคล อนไหว ท กระท ากบจอภาพ การคล กกบว ตถ ใด ๆ บนจอภาพ โปรแกรมจะ บ นท กไว 1 สไลด ในการคล กแตละคร ง หร อจะน าเข าไฟล ภาพเคล อนไหวกได เพ มขอความ ร ปภาพ เส ยง ขอความ เคล อนไหว และรายละเอ ยดสวนอ น ๆ แกไขปร บปร ง Timeline ทดลองด ภาพเคล อนไหวท สรางข น กาหนดเง อนไขในการสราง E-Learning และสรางสไลด ค าถามใน (เต มค าในชองวาง, แบบเหม อน, ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 4 จ บค, ต วเล อก, ตอบส นๆ,ถ กผ ด) เล อกจ ดเกบร ปแบบในการเผยแพร (Publish) จ ดเกบและเผยแพรในล กษณะไฟล ฟอร แมต EXE จ ดเกบและเผยแพรในล กษณะไฟล ฟอร แมต Flash และ เร ยกใชโดย HTML จ ดเกบและเผยแพร ในล กษณะไฟล ฟอร แมต zip เพ อใชเป น SCORM จ ดเกบและเผยแพร ในล กษณะไฟล ฟอร แมต Word หร อ Handout (ค ม อการใช งาน) จ ดเกบและเผยแพร ไปบนเว บไซต ดวย FTP สง Movie โดยใช การสรางภาพเคล อนไหวดวยโปรแกรม Adobe Captivate 3.0 Step by Step Step 1 คล กท Record or create a new project Step 2 จะปรากฏหนาตาง New movie options ใหคล กท Record or create a new project ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 5 เมน การใชงาน New Project Options Software Simulation ใชส าหร บจ บภาพการเคล อนไหวของหนาจอภาพ แสดงออกมา ในร ปแบบ ของสถานการณ จ าลอง Application ส าหร บการจ บภาพของหนาตางท เป ดใชงานอย (Active window) Custom size ส าหร บ การจ บภาพหนาจอท กาหนดขนาดของขอบเขตได Full Screen ส าหร บการจ บภาพท งจอภาพ เล อกโปรแกรมท จะสรางส อ การเร ยนการสอน เล อกโปรแกรมใหพอด กบขนาดท ต งคาไว ล กษณะท จะบ นท ก อ ดเส ยงบรรยาย เร มการบ นท ก Demonstration หมายถ ง โปรแกรมจะจ บหนาจอตามการกระท าท เกดข น ม การ เคล อนไหวของเมาส ม กรอบโตตอบกบผ เร ยน Assessment Simulation โปรแกรมจะบ งค บใหผ เร ยนกระท าตามท ไดบ นท กหนาจอไวเชนถาม การ บ นท กการคล กเมาส ไว เม อเลนมาจนถ งชวงท ตองคล กเมาส โปรแกรมจะหย ด เลนจนกวาจะม การคล กเมาส และหากคล กผ ดท จะม กลองขอความข นมาบอกวาตองคล ก ท ใด เม อผ เร ยนคล กเมาส ถ กตอง โปรแกรมจะเลน ตอไปจนกวาจะม เหต การณ ใหมเกดข น Training Simulation หมายถ งการจ บหนาจอแบบการฝ กอบรม โปรแกรมจะท าการบ นท ก หนาจอ ท งหมด เม อม การเลนโปรแกรมจะแสดงกลองขอความโตตอบใหผ เร ยนท าตาม การบ นท กหนาจอแบบน เหมาะส าหร บสอนการใชโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ง น สามารถ บ นท กเส ยงบรรยายไปพรอมกนไดดวย Custom โปรแกรมจะใหเราเขาไปกาหนดคาในการบ นท กไดดวยตนเองและสามารถแก ไข ไดอ กใน ภายหล ง การ Capture movie หนาจอภาพเป นการใชงานท นาสนใจมากท เด ยว เพราะสามารถ น าไปใชเป นส อ เร ยนร แบบม ลต ม เด ย ท ด งด ดความสนใจไดเป นอยางด ซ งข นตอนการ Capture movie หนาจอภาพท าไดด งน 1. คล ก Start, Programs, Macromedia, Adobe Captivate 2. คล ก Record or create a new movie จะปรากฏหนาตาง New movie options 3. คล ก Full screen เพ อ Capture movie ท งหนาจอภาพ 4. คล ก OK ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 6 Monitor แสดงสถานะจอภาพท กาล งใชงาน Record narration เป นการบ นท กเส ยงบรรยายพรอมๆ กบการ Screen capture movie Recording size บอกขนาดการ Capture movie หนาจอภาพ Options เป นการปร บแตงเพ มเต ม ปกต จะใชคาท โปรแกรมกาหนดมาให Record เม อกดป มน จะเป นการเร มบ นท กการ Capture movie หนาจอภาพ 5. คล กป ม Record เพ อเร มบ นท ก การ Capture movie หนาจอภาพ 6. กดป ม End บนแป นพ มพ เม อส นส ดการ Capture ต งช อการบ นท ก เล อก folder ท บ นท ก ตกลงบ นท ก 7. ปรากฏสไลด Movie (Movie Frame) ซ งจ านวนสไลด จะข นอย กบจ านวนคร งท ค ล ก เมาส เชน หากม การคล กเมาส 10 คร งกจะไดจ านวนสไลด เทากบ 10 สไลด หร อ 10 เฟรม สไลด Movie (Movie Frame) 8. คล กป ม Edit เพ อแกไขสไลด 9. การปร บแตง Timeline ปกต แตละสไลด จะม คา Timeline อย ท 4 ว นาท ในร ปขางลางจะเป น Slide 4 (4.0s)สามารถปร บแตงเพ มหร อลดคา Slide Timeline ได ว ตถ ท วางบนสไลด จะวางเร ยงกนเป นเลเยอร (Layer) ถาตองการปร บแตง Timeline ว ตถ ใดกใหคล กท ว ตถ น นแลวลากซายขวาคล กแลวลากเพ อปร บแตง Timeline โปรแกรมจะสราง ขอความใหอ ตโนม ต สามารถด บเบ ลคล กเพ อแกไขขอความได ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 7 แทรก Flash Vedio จ ดต าแหนง แทรกภาพ แทรก Animation แทรก Rollover image เมาส ผานเกดเป นภาพ แทรก Text Animation แทรกป มบ งค บในสไลด แทรก Click Box คล กต าแหนงภาพ แทรก Text Emtry การเต มค าในชองวาง แทรก Zoom Area ขยายพ นท ตองการ แทรก Rollover slidelet เม อเมาส ลากผานต าแหนงท กาหนดจะม ขอความ หร อภาพท กาหนดใหเห นและย งสามารถท แทรกงานตางๆไดเหม อนสไลด ท วไปเกดข น การแกป ญหาต วอ กษร เม อ Adobe Captivate แสดงผลต วอ กษรผ ดปกต โดยสระบางต วสามารถแกไขไดโดยม ข นตอนด งน เล อกเพ มท แทรก เม อตองการเนนขอควมหร อภาพ แทรก Rollover caption เม อเมาส ลากผานต าแหนงท กาหนดจะม ขอความเกดข น แทรก caption ค อการแทรกต วหน งส อ เล อกเมน edit เล อก Preferences ในหนาตางท ปรากฏข น ใหกาหนดคาของ Don t Anti-alias Captions Project โดย ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 8 เลเยอร Timeline 10. การแกไขขอความในสไลด ปกต โปรแกรมจะสรางขอความในสไลด ใหอ ตโนม ต เราสามารถแกไขขอความได โดย ด บเบ ลคล กแลวแกไขขอความ ด งร ปขางลาง เม อตองการแกไขขอความภายใน ขอความได Text Caption ใหด บเบ ลคล กกจะสามารถแกไข ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 9 11. การลบสไลด การลบสไลด ท าไดโดยคล กสไลด ท ตองการลบ แลวกดป ม Delete บนแป นพ มพ 12. การเพ มสไลด จ ดประสงค เพ อท าสไลด ไตเต ล การเพ มสไลด ท าไดโดยคล กท เมน animation เป นสไลด ไตเต ลกอนท จะเขาเน อหา Insert, Blank Slide หล งจากเพ มสไลด เราก สราง Text เม อได Slide แลวใหน าข นไปเป นสไลด แรก แลวจ งแทรก Text animation ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม การใสส พ นหล งใหกบสไลด การใสส พ นหล งใหกบสไลด ท าไดโดยคล กท เมน หล งท เล อก Text animation Slid, Properties เล อกส พ น หล ง ส พ น ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม การด ผลงานสไลด Movie การด สไลด Movie ท าไดโดยคล กท ป ม Preview เชนเล อก Preview In Web Browser สไลด จะโชว เป นภาพเคล อนไหวตามล าด บสไลด เม อด ผลงานเสร จแลวใหคล กป ม Close แลว บ นท กไฟล เกบไวเพ อแก ไขใน ภายหล ง 15 การบ นท กไฟล โปรแกรม Adobe Captivate การบ นท กไฟล โปรแกรม Adobe Captivate ค อการเกบ ไฟล ท เราสรางไวเพ อประโยชน ส าหร บการแกไขในภายหล ง โดยโปรแกรม Adobe Captivate ม นามสก ลไฟล *.CP โดยว ธ การ บ นท กให ไปท เมน File, Save หร อคล กป ม Save บน Main Tools Bar การสรางงานดวย Blank Project ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 12 ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks