เอกสารประกอบการฝ กอบรม Adobe Acrobat XI X Pro - PDF

Description
เอกสารประกอบการฝ กอบรม Adobe Acrobat XI X Pro ประส ทธ คล องง เหล อม Technology Consultant Thai Photo and Print Page 2 การแปลงไฟล PDF ว ธ การแปลงไฟล PDF เพ อใช ในสำาน กงาน 1.แปลงโดยการส งพ มพ จากโปรแกรมต

Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 76 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการฝ กอบรม Adobe Acrobat XI X Pro ประส ทธ คล องง เหล อม Technology Consultant Thai Photo and Print Page 2 การแปลงไฟล PDF ว ธ การแปลงไฟล PDF เพ อใช ในสำาน กงาน 1.แปลงโดยการส งพ มพ จากโปรแกรมต าง ๆ การแปลงไฟล PDFด วยว ธ น จะต องอาศ ยPrinterDriverซ งทำาหน าท ได แปลงไฟล PDF เช น AdobePDF PrinterของAdobe 2.แปลงโดยการ Drag anddropหร อคล ก-ขวาท ร ปส ญล กษณ ไฟล งานเพ อแปลงไฟล PDF 3.แปลงโดยตรงจากโปรแกรมท วไป โดยอาศ ยเคร องม อ หร อคำาส งท ม อย ในโปรแกรม หร อม การเพ มเคร องเข าไปในภายหล ง เพ อใช ในการ แปลงไฟล PDFเช น PDF Maker ท เพ มเข าไปในโปรแกรมช ดMicrosoftOffice 4.แปลงจากโปรแกรม หร อเคร องม อสำาหร บแปลงไฟล PDF โดยเฉพาะเช น โปรแกรม Acrobat Distiller 5.แปลงโดยตรงจากโปรแกรม AdobeAcrobat การแปลงPDFจากโปรแกรมช ด MicrosoftOffice (Windows)โดยใช Adobe PDFMaker ใน Windows เม อทำาการต ดต ง Adobe Acrobat เข าส คอมพ วเตอร จะม การต ดต งแถบเคร องม อAcrobatPDF- Maker และเมน Adobe PDF ไปพร อมก นAcrobat PDFMakerเป น Macroท ทำางานร วมก บโปรแกรมช ดของ Microsoft เช น Microsoft Office, Microsoft Project, MicrosoftPublisher,Microsoft Visioเป นต น สามารถเล อกใช แถบเคร องม อ Acrobat PDFMaker หร อเมน Adobe PDF สำาหร บการแปลงไฟล PDFซ งจะทำาให ง ายและสะดวกในการแปลงไฟล เอกสารต างๆ ในเมน AdobePDF ม คำาส งสำาค ญซ งเก ยวก บข อกำาหนดของการแปลงไฟล PDF อย ด วยและก อนท จะทำาการ แปลงไฟล PDF แนะนำาว าควรจะเข ามาตรวจเช คและแก ไขข อกำาหนดของการแปลงไฟล PDFให ถ กต อง และเหมาะสม เส ยก อนท จะลงม อทำาการแปลงไฟล สำาหร บ Microsoft Office 2007 และเวอร ช นล าส ด เช น โปรแกรม Word, Excel, และ PowerPoint, ข อกำาหนด สำาหร บการแปลงไฟล PDF สามารถเล อกใช ได จาก Acrobat ribbon หมายเหต : ถ าค ณไม เห นป มแถบเคร อง PDF ในโปรแกรม ค ณจะต องกำาหนดให แสดง หร อเป ดใช งานแถบเคร อง ม อ PDF เส ยก อน การแสดง หร อเป ดใช งาน PDFMaker ใน Microsoft Office และ Lotus Notes ถ าป มแถบเคร องม อ PDF ไม ปรากฎในโปรแกรม Microsoft Office หร อ Lotus Notes ให ทำาอย างใดอย างหน งด ง ต อไปน เพ อแสดง หร อเป ดใช งาน PDFMaker. สำาหร บ Lotus Notes 8 หร อเวอร ช นล าส ด, เล อก File Preferences. ใน dialog box ท ปรากฏข นมา, เล อก Toolbar Toolbars, และเล อก Visible สำาหร บ Acrobat PDFMaker สำาหร บ Office 2003 หร อเวอร ช นก อนหน าน, เล อก View Toolbars Acrobat PDFMaker สำาหร บ Office 2007 หร อ Office 2010, ให ทำาตามข นตอนต อไปน : 1. เล อกอย างใดอย างหน งต อไปน - โปรแกรม Outlook 2007 เล อก Tools Trust Center - โปรแกรม Office 2007 อ นๆ คล กป ม Office และจากน นคล กท ป ม [Application] Options, ท [Application] ค อช อโปรแกรม Office ต วอย างเช น ใน Word, ช อป ม ค อ Word Options Page 3 - โปรแกรม Office 2010 คล กท แถบ File และจากน นคล ก Option 2. คล ก Add-Ins อย ด านซ ายของ ของ dialog box 3. เล อกอย างใดอย างหน งต อไปน : - ถ า PDFMOutlook หร อ Acrobat PDFMaker Office COM Add-in ไม ม อย ในรายการ, เล อก COM Add-Ins จากรายการ Manage pop-up และคล ก Go - ถ า PDFMOutlook หร อ Acrobat PDFMaker Office COM Add-in ม อย ในรายการ ภายใต Disabled Application Add-ins, เล อกห วข อ Disabled จากรายการ Manage pop-up และคล ก Go 4. เล อก PDFMOutlook หร อ Acrobat PDFMaker Office COM Add-in และคล ก OK 5. ป ด และเป ดโปรแกรม Office ใหม การแปลงไฟล PDF 1.เป ดไฟล ท ต องการจะแปลงในโปรแกรม Microsoft Office 2. คล กป ม Convert To Adobe PDF บนแถบเคร องม อ Acrobat PDFMaker สำาหร บโปรแกรม Microsoft Office 2007 หร อ 2010 เช น Word, Excel, และ PowerPoint, คล กท ป ม Create PDF บน Acrobat ribbon 3. พ มพ ช อไฟล และกำาหนดตำาแหน งในการจ ดเก บไฟล PDF, และคล ก Save ด การต งค า PDFMaker สำาหร บการแปลงไฟล PDF การต งค า PDFMaker สำาหร บการแปลงไฟล PDF จะแตกต างก นข นอย ก บชน ดของไฟล ต วอย างเช น ต วเล อก สำาหร บไฟล PowerPoint จะไม เหม อนก บต วเล อกของไฟล Word ด งน น ค ณจะต องเล อกการต งค าการแปลงท กไฟล ก อนการแปลงไปเป น PDF 1. เป ด PDFMaker-จากโปรแกรมท กำาล งเป ดใช งานอย (เช น Word หร อ Excel) 2. ดำาเน นการอย างใดอย างหน งด งต อไปน : - Lotus Notes, เล อก Actions Change Adobe PDF Conversion Settings - โปแกรม Office 2007 หร อ 2010 ใน Acrobat หร อ Adobe PDF ribbon, คล ก Preferences - โปรแกรมอ นๆ ท งหมด เล อก Adobe PDF Change Conversion Settings 3. (หากต องการ) เพ อกล บไปย งค าเร มต นเด ม, คล ก Restore Defaults บนแถบ Settings Page 4 รายละเอ ยดการต งค าข อกำาหนดต างๆ ใน ChangeConversionSettings ต งค าท แถบ ของ Adobe PDFMaker Preferences การต งค าข อกำาหนดต างๆ สำาหร บ PDFMaker ข นอย ก บแต ละโปรแกรมท ค ณกำาล งใช งาน Settings จะแยกออกเป น PDFMaker Settingและ ApplicationSetting PDFMaker Setting (ข อกำาหนดของPDFMaker) -ConversionSetting กำาหนดต วเล อกสำาหร บการแปลงไฟล -ViewAdobe PDF resultแสดงไฟล PDFข นมาหล งจากม การแปลงไฟล -PromptforAdobe PDFFile Name จะปรากฏข อความเต อนเพ อให ต งช อไฟล และกำาหนดตำาแหน งในการจ ดเก บไฟล หากไม ได เล อกต วเล อกน จะ Save ไฟล และจ ดเก บอย ในโฟว เดอร เด ยวก บไฟล ต น ใช ช อเหม อนก น แต นามสก ลจะเป น.pdf -Create PDF/A-1a:2005 compliant fileทำาการแปลงไฟล มาตรฐานPDF/A -Convert DocumentInformation ทำาการใส รายละเอ ยดของเอกสารไปท ไฟล PDF ซ งนำาข อม ลมาจากใน Properties ของไฟล ต นฉบ บ Application Setting(ข อกำาหนดของโปรแกรม) -Attact source File toadobepdfจะแนบไฟล ต นทางไปท PDF -AddbookmarkstoAdobePDFใส bookmarks ท ใช ในไฟล ต นทางไปท PDF -AddlinkstoAdobe PDFใส link ท ใช ในไฟล ต นทางไปท PDF -Enable accessibility andreflow withtagged PDFเป ดใช ระบบเพ มความสะดวกในการอ านไฟล PDF และการจ ดต วอ กษรตามการปร บขนาดของหน างาน โดยการTagged PDF หมายเหต ข อกำาหนดในPDFMakerของโปรแกรมช ด Microsoft Office จะเหม อนก น แต ข อกำาหนดของApplicationจะแตกต างก นออกไปในแต โปรแกรมในช ด MicrosoftOffice Security: เป นการกำาหนดเง อนไขของระบบป องก นในไฟล PDF -Document Open Passwordกำาหนดรห สผ านสำาหร บเป ดเอกสารPDF -PremissionsPasswordกำาหนดรห สผ านเพ ออน ญาต ให แก ไขเอกสารและการส งพ มพ PDF : PrintingAllowedอน ญาต เก ยวก บการส งพ มพ เช น ไม ให พ มพ, พ มพ ความละเอ ยดต ำา 150 dpi : ChangesAllowed อน ญาต เก ยวก บการเปล ยนแปลงแก ไข เช น การแยกหน างาน,การกรอกแบบฟอร ม : Enablecopyingoftext, images,and othercontentsสามารถทำาสำาเนาต วอ กษร, ภาพ และ ข อม ลอ นๆ : EnabletextaccessforScreen reader deviecs for thevisullyimpaired ส ทธ ในการปร บ ใช ต วอ กษรบนหน าจอของอ ปกรณ อ านไฟล PDF เพ อจำาลองด ความไม สมบ รณ ของการอ านต วอ กษร Page 5 การแปลงไฟล Word และ PowerPoint ไปเป น PDF 1. เป ดไฟล ใน Word หร อ PowerPoint 2. ดำาเน นการอย างใดอย างหน งด งต อไปน : - โปรแกรม Office 2003 หร อร นท เก ากว า, จากเมน Adobe PDF, เล อก Convert To Adobe PDF - โปรแกรม Office 2007 หร อ 2010, จาก Acrobat ribbon, เล อก Create PDF, Create And Attach to , หร อ Create And Send For Review 3. ใน dialog box ของ Save Adobe PDF File As, ระบ ช อไฟล และตำาแหน งสำาหร บ PDF 4. คล กเล อกป ม Options เพ อเปล ยนการต งค าของการแปลง PDF (ด รายละเอ ยด การต งค าข อกำาหนด) 5. เล อก Page Range (Word) หร อ Slide Range (PowerPoint) 6. คล ก OK, จากน นคล ก Save เพ อทำาการสร างไฟล PDF การฝ งไฟล ม ลต ม เด ย ในเอกสาร Word และ PowerPoint (เฉพาะโปรแกรม Acrobat Pro เท าน น) 1. ดำาเน นการอย างใดอย างหน งด งต อไปน : - โปรแกรม Office 2003 หร อร นท เก ากว า, เล อก Adobe PDF Embed Video And Convert To Flash Format - โปรแกรม Office 2007 หร อ 2010, ใน Acrobat ribbon, คล ก Embed Flash 2. ใน dialog box ของ Insert Flash, เล อไฟล ม ลต ม เด ยจากรายการ หร อ คล ก Browse ไปย งตำาแหน งของไฟล ท จ ดเก บไฟล และเล อกไฟล ท ต องการ 3. (หากต องการ) ทำาการเล อกเฟรมของว ด โอ เฟรมใดเฟรมหน ง เพ อท จะกำาหนดให เป นภาพโปสเตอร, จากน น คล ก Set Poster Image From Current Frame 4. เล อกร ปแบบของ skin ท ใช แสดงส อ จากในรายการ 5. คล ก OK, โปรแกรม Acrobat จะทำาการแปลงไฟล ไปเป นร ปแบบ FLV และใส เข าไปในเอกสาร PDF Page 6 ข อกำ หนดอ นๆ สำ หร บApplication Setting สำาหร บโปรแกรม Microsoft Word Word:เป นการกำาหนดค ณสมบ ต เก ยวก บ MicrosoftWord - Convert displaycommentsto notes inadobe PDF: เปล ยนcomment จาก word ไปเป นnotesใน PDF - Convert cross-references and tableof contentstolinkes: เปล ยนจาก cross-referencesและ tableofcontensจากwordไปเป น links ใน PDF - Convert footnote and endnotelinks: เปล ยน footnoteและendnoteจากword ไปเป นPDF - Enable advanced tagging: สามารถใช การ tag ข อม ลระด บส งได Bookmarks:กำาหนดต วเล อกเก ยวก บ Bookmarks ค ณสามารถกำาหนดต วเล อกของ elementเช น ห วเร อง,Index เพ อให เป น bookmarks ในไฟล PDF โดยคล กเล อกท กรอบส เหล ยมในรายการ Bookmarks สำาหร บMicrosoft PowerPoint:เป นการกำาหนดค ณสมบ ต เก ยวก บ Microsoft Powerpoint ApplicationSetting (ข อกำาหนดของโปรแกรม เฉพาะท แตกต างจาก MS Word) Page 7 - Convert Multimedia to PDF Multimedia:แปลงม ลต ม เด ยจากpowerpoint ไปเป นม ลต ม เด ยในPDF - Save Animation inadobepdf: จ ดเก บเอน เมช น จากpowerpoint ไปไว ในAdobe PDF - Save Slide TransitioninAdobe PDF:จ ดเก บสไลด ทรานซ ช นไปไว ในAdobePDF - Convert hiddenslideto PDFpages: แปลงสไลด ท ซ อนไว ไปเป นหน าPDF - Convert speaker notes totextnoteinadobepdf: แปลงspeakernotes ไปเป นtextnote ในAdobe PDF - PDF layout baseon powerpointprintersetting:โครงร างหน าPDF ย ดจากข อกำาหนดการพ มพ ของ Powerpoint การแปลงไฟล MicrosoftExcel ไปเป น PDF 1.เป ดไฟล ท ต องการจะแปลงจากโปรแกรม MicrosoftExcel 2. ดำาเน นการอย างใดอย างหน งด งต อไปน : - โปรแกรม Office 2003 หร อร นท เก ากว า, จากเมน Adobe PDF, เล อก Convert To Adobe PDF - โปรแกรม Office 2007 หร อ 2010, จาก Acrobat ribbon, เล อก Create PDF 3. ใน dialog box ของ Acrobat PDFMaker, เล อก Conversion Range, จากน นเล อก Convert To PDF 4.เล อกข อกำาหนดอย างใดอย างหน งจากในรายการConversion Setting 5.คล กเล อก OK เพ อย นย นข อกำาหนดท ม การเปล ยนแปลง 6.เล อกปฏ บ ต อย างใดอย างหน งได ด งต อไปน เพ อทำาการแปลงเอกสารPDF :เล อกเมน AdobePDF และเล อกคำาส งท ต องการจะแปลงเอกสารPDF :คล กป ม Convert toadobepdf ท อย บนแถบเคร องม อ เพ อทำาการแปลงไฟล ไปเป น เอกสารPDF :คล กป ม Convert toadobepdf and ท อย บนแถบเคร องม อ เพ อทำาการแปลงไฟล ไปเป นเอกสารPDF และทำาการผ กต ดเอกสารPDF ไปก บ คล กป ม Convert toadobepdf andsendfor Review ท อย บนแถบเคร องม อ 7.กรณ ท ม การเล อก Prompt forselectingexcelsheetsไว จะปรากฏ dialog box สำาหร บกำาหนดเล อก sheets ท ต องการจะแปลงข นมา เม อเล อก Sheets เร ยบร อยแล ว ให คล กป ม Convert to PDF 8. ระบ ช อไฟล และตำาแหน งในการจ ดเก บและจากน นคล กSave Page 8 หมายเหต โปรแกรม Excelเล อกAdobePDF ConvertEntireWorkbook เพ อทำาการแปลงWorksheets ท งหมดในไฟล Excelถ าข อกำาหนดน ไม ถ กเล อกไว จะแปลงเฉพาะหน าท เป ดอย ขณะน น โปรแกรมจะกำาหนดไว ใน เบ องต นให ม การแปลงเฉพาะ Sheet ท กำาล งเป ดใช งานอย ในExcel เท าน น รายละเอ ยดต างๆใน Change Conversion Settings Application Setting (ข อกำาหนดของโปรแกรม เฉพาะท แตกต างจาก MS Word) -Convert comments tonotes: แปลงcommentไปเป น noteใน PDF -FitWorksheettoa single page: ปร บขนาดของworksheetให พอด ก บหน งหน า -Promptforselecting Excelsheets การแปลงไฟล ข อความ ข าวสาร ไปเป น PDF สามารถใช PDFMaker เพ อแปลงไฟล ข อความ ข าวสาร เพ ยงหน งข อม ล หร อหลายข อม ล จาก Microsoft Outlook หร อ Lotus Notes หร อข อม ลท ม อย ใน folders ท ง folders รวมเป น PDF เพ ยงไฟล เด ยว หร อรวมอย ใน PDF Portfolio ใน PDF Portfolio ไฟล ข อความจะปรากฏแยกก นแต ละไฟล ท dialog box ของ Acrobat PDFMaker จะม ต วเล อก ให ทำาการกำาหนดว าต องการให ร
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks