Adair O Carte Inchisa

Description
ssed

Please download to get full document.

View again

of 160
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 160

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  GILBERT ADAIR O CARTE ÎNCHISĂ Original: A Closed Book (2000) Traducere din limba engleză și prefaă de:A! #$$A #%&'C$A!'irual*pro+ec,eu200- 2  Autoportretul artistului în întuneric There is no more to see .&$/A 1$&O3A45 ancer in 6e ark7Ce legăură ar puea e8isa 9nre auoporreul lui #embrand4realiza cu două zile 9naine de moare4 un scriior faimos rămasfără edere 9n urma unui acciden și un năr cu un recumiserios;&ă facem 9mpreună un e8erciiu de imaginaie4 reaminindu*ne penru o clipă cel mai cumpli coșmar al omenirii: un spaiu 9ngus4 cufunda 9n 9nuneric, <mposibiliaea oricărei eadări,As=8ierea repaă și agonică, &ingurăaea absoluă șiconșiina morii ineiabile, /egnd cele două informaii depnă acum4 obinem indiciul*c6eie al cării lui Adair4 un romansufocan4 cumpli4 coșmaresc4 al răăcirii prin 9nuneric și lipseioricărei ceriudini, >loul ese unul simplu4 crescndambiguiaea: un scriior rămas fără edere 9și 5cumpără7 operec6e de oc6i ? pe 1o6n4 un năr londonez despre care nu șiemare lucru și care are misiunea de a*i descrie lumea din +ur4 așacum o percepe4 asfel 9nc acesa să*și poaă scrie ulima care4nișe memorii presărae cu aforisme și cugeări legae4 eiden4de orbire, !umai că inrarea miserioasei călăuze 9n iaa lui>aul a aea consecine greu de bănui dinaine: 9n 9ncercareade a reconsiui isoria acuală4 >aul a a@a despre cele mainăsrușnice sc6imbări 9n cursul unei lumi de care se izolase de+ade cea ani ? cum ar = că Ton Blair ese 6omose8ual și are&< A4 sau că ianei i s*a ridica o sauie 9n Trafalgar &uare, 'nsoi de solidariae șc6ioapă și de amiciie bazaă pe unelea=niăi elecie deloc fericie se 9nc6eagă 9nre cei doi4 dublae 9n permanenă de mizanropia obosiă a scriiorului blaza și deun soi de furie mocnindă a nărului său inerlocuor4ine8plicabilă pnă la surpriza ma+oră din =nal, Talenul lui Adair consă 9nsă 9n șiina de a consrui un 6rillerde o acuiae greu suporabilă de căre cei mai slabi de 9nger, >ernd4 ciiorului 9i or iui urec6ile de singurăae4 a orbecăi    9nspăimna 9n 9nunericul inim al unei băi 9n care se a simiprii 9n impul celor mai +enane momene4 a răi cele maicumplie senimene de ulnerabiliae absoluă4 de frică dusă laparo8ism4 se a simi na4 alcăuind o soiul de scenarii pnăla =nalul de două ori neașepa, Cnd a cădea4 brusc4 corina4la fel de 9nunecaă ca și 9nregul raseu narai,Dnr*un aricol din The Guardian,  Adair (admiraor declara și 9mpăimi al scrierilor Aga6ei C6risie) orbeșe despre relaiaauor*ciior ca despre cea dinre doi +ucăori concenrai 9n faaunei able de șa6, uările lui Adair sun imposibil de inui 9naceasă care4 9n care ciiorul se rezeșe rapid 9n iposaza depion manipula fără milă, Asa4 pnă ce a = și el scos din +oc4 cuun 56ere is no more o see.7 6oăr de alcinea4 de mnadiabolică ce conduce un +oc psi6ologic de o inensiae ma8imă,'n roman*meaforă4 despre orbirea de sine a scriiorului4 despreconsecinele cumplie ale acesei orbiri4 despre singurăae șipoliele pe care4 mai dereme sau mai rziu4 iaa oricum epune să le plăeși, Un jeu d E esprit   sau o poese subilă despreiposaza oedipiană4 a =inei apăsae de o ină mea=zică4 penru connaisseuri.  O ură cu monagne*russe*ul penru amaorii desenzaii ari, Fi4 mai ales4 o care pe care*o cieși 9n cea ore4pnă la lăsarea serii4 cnd primul insinc a = cel de a aprindemai repede lumina,Gilber Adair ese un auor cameleonic4 ce poae cu aceeașiușurină să scrie romane 9n muliple regisre4 să alcăuiascăbiogra=i =cionale (precum cea despre Tadzio4 androginul*nimfeă din 5oare la 3eneia7) și scenarii ale unor =lmecelebre (precum 53isăorii7 lui Bernardo Berolucci), #omanelesale reușesc să mulumească deoporiă ciiorul de literary fction,  căuăor al sensurilor profunde și amaor de +ocuriinelecuale ra=nae4 dar și publicul pasiona de enigmisică4naraiune noir și 6rillere,5O care 9nc6isă7 ar rebui inerzisă clausrofobilor, >enru căciiorul4 așa cum ese aeriza 9ncă din ilu4 a rămne penruodeauna capi 9nre paginile sale,  Andreea Răsuceanu H
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks