شرح و بسط نظریه هرتسفلد مبنی بر این همانی زرتشت سپیتمان با سپیتاک سپیتمان (According to Herodotus, Zoroastra Spitman is the historical Spitak Spitman)

Description
زرتشت سپیتمان و گوتمه بودای نیمه تاریخی و نیمه اساطیری در وجود شخص سپیتاک سپیتمان (گائوماته بردیه) داماد و پسرخوانده کوروش و حاکم دربیکان سمت بلخ و ناظر امور دره سند (هند) به هم می رسند.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mental Health

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    و   حررظ   ک      ن   ترز   ندو      ر      در   م دو ) شاد      روّ   اد ( رو      وا   و   تر   رد  - ّوا   و - ازوا دو   و   ت   د         ناو   فدار در ب      تا در   وئ د   یدور   یاد   دو   در () ًرا   تار   یور  . تا   هدو      تا   ادر   رظ   نا   ئارا      نآ   رد   و   هدر   ر      یادو   م         سا   رد دو   و ن وئدر ا      هدازتط   زا   ن   در   و  و    ترز رد   ن   و   تا   هدار   د   ا : د   یداو   ر   در   او   رد   نر   نا      مد   ئارا لا   ترار یا   داو   م   و   رد   م   سا   ر   آ   گرز   سارا   و   س رز و    نو   ل   و  ر   رظ   نا   و  . تا   اد   ما   مود         د   رد   ار   ود   نا      ناب " نود   زا   د   هدر  . تا   ر   رار   ش   و   و   درو      ل   رد   یو خر   و   ترز   هداز   شرازنارا   یرطا م   ل   او   رد   یو   قد   رظ   ند  "    خر    فوود   چوئ   روا   فأ١٢   د۷زا   ش   نوا   و   مدو   درو   ر٥   تا   لفاو   رظ   نا   رد      ش   زور   زا   ش   زور   ر      ندو      لد  . مو    ک و    ترز : تا   رار   نا   زا   د      رد ١ - دو      س     گآ   دو   و   داد د   آ    ر   ود   وا   زا   و   دو   هدر   جاودزا   گآ   رد   ا ر سر   هدرد ( و  ) ر  ( و   در  = دو         دراداد   رد   نا  . تاد  ) شرومو ( ودر ند      زا   د  )  آ و  ند   ل   و   شرو   طو د   آ ررد    رو   ) داو   ردار    ( داو   ر   م رو تو      بر      و   ددآ   رد ر و    نرد . دد   با   رد   ی   س در   وئ ر   ار      م د   آ ا         نا  . تا   هدروآ    ک  در   وئ . تا   ؟داد   ار      رد   نرد   گرز   رد   و   رد   د   رد   ر   ش  ) اد   آ   و      نار ( ردار   ود   نار   ب   رد      سر  ( پو شردار   و  ) ر   و    درز ید   یاراد   یرئو   یرئز (  د   رد  ) ن رو و   گرز    پو رد   بر      ود   نا      دراد      مو د   رو   و  ) ندر   و   نرا ( ر ( ئ   هزاورد   و   رر =    هزاورد   ن = س  . دا   اد   اورر  )  نا   زا   طار   نا   رد   وا   و و ا   ت   شردار   و و ) پ ( و رز ید   یاراد (  نرز . دا   هدو   د  ) ن ٢ - رد   ی   س    م د   رد   ار شرو و   زآ   و جو   وئ   اد . تا   هدنا   زا   تط      عوضو وئ   اد و  ) ردا ( ک ر  . مر    ۳ - نار   اورر      ود   ی   زا        د و جرذآ و نارا دو      دو   مو    د   رد رآ    شر   و  ) هرو   ور ( آ و   ن   رد  ) کدژا ( طا   بئ   ناو       گآ م   ی         رد  . تا   هدو      تو     یو   با    ج   ) دؤ   ه ( ع   مو   نداو   زردو و  ) شزرا      یدور   یاراد   ن   او ( ج . مرو      ر  ) ر   بو ("    ددر   مو   نا   ر     ر  "  ( شرد   گرز   رد   و   شرد   د   رد   ادا  ) ن   ک   ش      او   نآ   زا   گرز   شرو   د   رد   یو   اورر   ن   د   تا   هدو   نارا   و   نرذآ   م   گآ   تو   ی   یژو   ن   نا      تا   هد   ل      نرد    ترز رد   ادا      تا   هدو ررذآ   رز ) ار ( نج    آ   زا   شئاورر   ر   د   و   هدار   نر  . تا   هد   هدر      مدو   مو   در   جا   ر   نوزا   ا   رد    ردرز   ک ن   رد   یو   زا در   وئ و   داد (  زا   ت         تا  ) شرو   هداو   ر و   شرو و و   جو شردار   و ودر   ادز زا    زر ر    ناو      یو   ن   ر   رد   س   ر   ر   قط     . تا   اد   ترظ   نود   ر   ل   روا خ   نرد . دا   اد   روض   م   ید   ن   و   ناراو در   وئ بئ   ر      و      ر   د   ردا   هدو   نارا   رد   یو   طات   زا   د   یو   در   نارا      ر   رد   و   گر   ر      نو  . ت هودر   ادز یروطارا   ر            ش   و   یدا   تا      ار   دو   تو   سر   بو   رد   و  . دو   ما   ر    و و در   ادز   هو نر   رد   شرو   دو   و   ر د   یدوور ن   ناو   یو   یو   زا   و   هداد   تد   زا   ار   دو    در . در   ار   نورد  ) یدو =( ردار   ما  جو   هد   ر   شوراد   یدو   زآ   رد   م   و   دو      تا   نآ   ر   ر   ترو   شوراد   یو   زا      م   تو   رد  . تا در   وئدر   دز    نرد      دو   تودور    آ ل   زا در   وئغرد . ددرو در   وئ ن    رز   ک ت   مدر   بو   هداز   رز   داو   قط   رد   یو   زا  و     خ   یادو   و ن   تو   وّ   رد      تا وراد ر   م   ت   آ   رد و   و ر   َد     . تا      آ   قر   و   بو   رد   ًو   ن   هر   ناو   نا   ت   و   هد دزر   ج   یادواروز مو   ناو   ت   دو   ا   م    ع ضو   ن   یاراد   نور   ط   رز   لئارا   رد . ددر ترز   ۀدآ   و   د   ل      ک   ص   دو   اد   ترظ   ز   نود   روا   ر      زر   زا         ت   نرد   م ( ن   رو      هار  ) داد      ن   ترز   ار   وا   در 188 نر   دو   یور   رد   وا   یرترز  . تا   او  )    وئاوا ( نر -  تر   و   وا   ت      ارورزتر         ترز ( ن   ترز   آ   ن   زا      تا   هدو      نادو   ب   وا   یو   ر         تا   هدد   نرز   م  . تا   هدو   گآ   یرد   هداو   و   شورو   هداو   ر   و      ر   ن   ک   ن  )    ناد   زا   َ ( ر      ن -) و   هدراد  = ر ک ( ن   ترز   ن      طرا   هد   هداو   فر   راز   ًد      ار      ت   رد  )    و   اد   تود ( و   هدآ   نارا   یر   یو   ب   قط   نو   دراد  ) ادآ      هددر   ث   د   ت   ر      ر   نا   م   ندو   ل   م  . تا   هدر      ادبو      ما   هر . ددردرودو ( اووا ) روئدر ( اد ) دوروا . وووئدرآوروا . دو مردآداوورواراررزاد . رورورروداوئدردادردوادر رداووا ( و ) ارودرا . ازرورطارور ردودا . دادارور ( هدازوئدر ) ددواد رطادادوردآورروراددا .      ن   لصا   رد   ادو   وئ : تا   ترز   وئ   زا   ش   م   نر   رد   ترز   وئ   سوررو   و   تودور      زا   ن   نو   ر         مدد      ن   تود   ر   ار   یو   آ   مدر   هژو     . تا   هدو   قآ   ۀر   تا   فور      ندا   ل   نر         د  . دا   هدر      ار   وا   و   ادیآ   ت   ندر      مر      دآ      ش   ط   لاؤ   نا   ا   رد   نار   نآ   رد   دّ   یو      نا   ر   م      ًو   دا            و   م      ت   ار   یو   ن   و   نود   و   رد   یو   و   ت  هدو   د   رر   م   و      رر   م   آ   رد   و   اد   تو  )  ( ًد        . تا   فور   د   و   دو   هد   یرئادو   ا   زر    رو ادو   د   ن   تا   هدو   ر   رار   نآ   ردتا   هدور   ن   نآ   درو   رد   دو      ردا   رد   ظ      رز : تدرز   رذآو   دآ            بآ   نو   ر   نوط      و      ند   ار   ل   هز   و   ز   دو      رد   زورا   لدر      مرّ   و         ر   نو   وا   رد   ار   یر   دو      دراد      مو   ور   ر   و   یو   لد   و   داو ادو   و ز      ر رز   وئ ر   و   قر   رد   نآ   ًد      تا   هدوت   ود   ررد   و   هدآرد   یا   اد   ب   ود   ترو      نارا   ت   ب   ب   رد   ار   دو   لد      یا   رد  . تا   هد   و   آ   قر   رد   نآ   ادو   ل   رد   و   ر   د      نارا   ت   زا   نآمد   ئارا   را      ترز   و   ادو   ندو    : ١ - دو     وّ و ور   و اد   تا   ترز   ا   ما ک       ز دور . د         نا   مّ   ب   نا   ر   نوزا وئ اد (”  ” و  ) د   یدور   ظ      وئ یدور   یاد (  ن     ) د ز    زا  )  (       ماد     . تا   ن   م  ) د   یدور   ن ( رد   یوورز   ارورز ( ترز   دو   د   یدور - آ      ر     ) ن   یدور   یاد      ارا . ٢ - نداو   م دو   وددو (    مو   یارادو  )  نداو   ا      حوضو     ) گرز   یاد ( ترز   ک   د ( یا   موو  ) د   آ ( د   رندرور   ودر   دو   ه  . دراد   تط  )  نآ   داز   یورو ور و رز   جراد    دور   چ   رد   او         هدو   فدار   ارا   ت   د . ۳ - و   اد      ور   تّ   نارا   ت   قر   و   نود   ل   ت   رد   د   زا   ش   م   نر   رد   ود   رندو ر و  ) اد   ق ( دزروا ا   اد      ا  ) اد   رور ( . ۴ -    اد   رار   نو      ل   رد   درر   ودر   نا   داز   ر   ارا   و   ادو      را   قط      زا   روظ  . دو   هد   او  ) د     =( رر   و   ر   هو   نآ   دز   ردا   رد   فر   ر   هو      هو   ن  . تا   نرذآ دو   داز   تو   ی      ل   دز و رار     ) یزررد ( تا   ر . ۵ - ر   و      تّ   لّ و       ادو  ر   و و ً   تا   و  ) خر   ک ( ن      قطار      ارا   و   و رز   وئ   رد   ن   نزر گر   ن (  ر   و  ) رد   وئ ورو دز   رد  ) ر   خر      ه   ه      نرو ( خ دو   و  ر  =(  م      یدور   ماد      نا   ر   نوزا  . تا   ه   دو  ) لا   و   ت ر قر   ت   ردا   یر      ر .  ۶ -    ادو   ند   لّ ر   و ( د   د   لّ   روآد   حوضو     ) رز   وئ  ووا  ( دو   یور   ور     = نا /    رد  ) نار   نر   نر ( ر   ید   و      نارو  = ا  )   ) نار   فا ( ن   م      تا   رذ   ل  . د      مدر    ( لئرا   یا      م   و   یر   نار   م   رد   ن   م   ر  : تا   هددر   رذ   ز   نو   تروتا   هد   یر  ) هدوآ . ۷ - رظ   ار   ادو   وئ      اژ   ی   ادو   ر رز   وئ یارادو   لآ   و   را   و   لا      یور   ر   ار   دو   ا   ا   ت   ودر   نا      نا   ر   نوزا  . د      ر راد   ر   و رادر   . دا   هدو   ر   مدر   و   ر   ار   د   دا   ف   ودر      نار   هو  . دا   هد   دط   یار   ادو      تااذ  . د      بو         نر    وئ دز   یرد   وئ   م   ت   ترز   وئ   ن   د   هد   ر   ادو   زا      ۀدار   ناو            وئ   نو  . تا   هد   و   نر      یو   داو   اورر   ب   ناو      د   ترز وار د   ۀد (    ش   ن   و  ) مار   سارا    ت   د   ترز   وئ   ب   روآد   حوضو     ) دو   و   هو   در ( وئ ن   یاراد    (  و   اد   دزا   م   رد   ادزاروا  ( ر   و  ) شآ   دزا   رذآ ( آ   برد      زا   یو   ادو   یدور  . تا  ) گرز   ت  . د     ) شآد      تا   هد   د   ز   ار      ناود   گرز   زر   رد   یو   با   و   م   نا   ط      ار   یو   ق   حوضو      نا      دو   رادد  ) غ ( َ   م      ناو   ر   تئ      رطا   رد   ادو   وئدادر   رآ   ن      د   نور . ۸ - ود   تا      مار   ت   ادو   یراوّ   ن   و   دوو دآ د ( شز   و  ) ف   قرط      اد   اردو ن      قط   بر     )    ۀدراد ( هود ترز   در   ن   و   م   ر  )    و   گرز   یاد (  و وو و   ترز   دو      ۀداز      یوور   رد  . د      ترز   نز  ) داژ    ( و   هداز   ناو   ت   ا   م      یا   ازر دا   مارا . تا   هددر   رظ  ) ر      رو   مارا    ( ارا ناو     )    رد (  ارو ا      لا یر   هد   مود وا    زا   مد   د   گرز   ند   ر   و   یر   م   اد   اورد   ترز   وئ ( رامرطا   مداا   هدو   ترزرد   ّ   ّ     ) سوو ( ر   ر      ن   و  ) . ۹ -    م دو  وار ب     ) گر      هرو   یور  =( چدرو ر   رو رز گرز   ردار   م            ترز   دو پو   نر   . تا   فدار  ) ناددز   هدرد   نار ( ر   م   ر   رد      تا   ب دج ) ترز   وئ   روظ   نرد   دو ( و  ر م   فدار         هدآ وار ر دو   و  . ١۰ - ارا   م دو ) اد (  اذو        ت ر رز   وئ یاد   نرز   ۀدد   تر ( ) د   یدور ارور   ت   د ا . ١١ - زا   روظ                 ادو   هداز د   نزر فور   سد   آ   ر   ن   لا   رد   تا      نارا   ت   قر    خ    ن   ی     . تا   هدو   ترز   وئ   و   ر   ارو          ر و  ترو     - ار و  -        بر    د   ر و ر   و   ج   ر  . تا١٢ -  رظ      تو دازرز   وئ م  وا   گر   رد   دو   تودور      تا   هدو   ن مدرآ    گو      و   ددرو   غرد  ) نرا   ن   و   ر   یآ   و   نارا   و      یآ   و   د ( ار   و   ن  . د      د   و      ت   رد دازخ   یادو   و . تا   هدو   اراد : د     ) ن   ترز ( ن   ک   ن   لصا   رد   تارو   نو   نآرق   صر   نرز   ص ندر      ب      شو      نآر   رد   سد   ر   یاراد      در     را   ر    ( یوند        ) یو   دو آ   د   ص و    ( و     ن   دو     ) ترز   وئ نادؤ   تادر       (          د    نرز   ناد   دور یو         تا  )  طو   زور   نآ   رد وراد او      شار   و      و    (  وو       رر  ) یو      آر   م  . دد دوث  د   یدور   نداو (  ن      هرا   حوضو      م  ) نود وو    نآر   رد      تا  ) ُ ( و  د         ر     . تا   هد   ر   و   ر   آا   م   ر   ۀژاو   روآ   د   ندو   شو      رد   تو / تو / دو .   ب   رد ارو   ر م  ) وئ   ر   وآ  = را ( رز   وئ ترو    ججا   ن ۀد   زز (  هداو   زا  ) تد اد : تا   هددر   ر  ) نو   یر ( دنررار   ز   و   آ   بض   درو   ب   نرط   تودور      ن   مو   د   تارو   رد   ن   ل   زور   رد   د وئ م   ل  ) تز    (  ل   ۀروطا   ترو      تارو   رد   او   نا  . دا   هار      ن   زا   رز     زز      شدا    ( ه   د     ) ترز   وئ   مور ا و  ) وآ ( در    دو      ند   ن   و  ) شُ ( رو  ( و   ت   ظ      شوراد      رزا   ز   تودور  : تا   هد   ّ  ) رد   ر   یو   ند   ن   ش . تا   ر   ترو   ن   غ   و   غ   یوئ   ل   زا   د      دار      ن   نارا  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks