Acatistul şi viaţa Sfinţilor mucenici Rafail, Nicolae şi Irina

Description
Sfinţii mucenici Rafail, Nicolae, Irina din insula Lesvos, Grecia care l-au mărturisit pe Hristos Domnul şi s-au jertfit pentru El în anul 1463 sunt prăznuiţi în 9 aprilie, ziua muceniciei. Vinerea Mare a fost ziua arestării lor de către turci, iar Marţea luminată a fost ziua înmormântării lor.

Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks