AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. µè Ï Ô ª ıëù - PDF

Description
AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ µè Ï Ô ª ıëù Y PAºEI KPITE -A IO O HTE EIKONO PAºH H ºI O O IKH E IME EIA Y EY YN π TOY MA HMATO KATA TH Y PAºH Y EY YNH TOY Y OEP OY à POEKTY øtike EP A IE ÓÙÈÁfiÓË ªappleÚ ÙÛfiÏË, Îapple

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 138 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ µè Ï Ô ª ıëù Y PAºEI KPITE -A IO O HTE EIKONO PAºH H ºI O O IKH E IME EIA Y EY YN π TOY MA HMATO KATA TH Y PAºH Y EY YNH TOY Y OEP OY à POEKTY øtike EP A IE ÓÙÈÁfiÓË ªappleÚ ÙÛfiÏË, Îapple È Â ÙÈÎfi ÁÁÂÏÈÎ È Ì ÓÙ Ô, Ù. ÔÏÈÎ Ì Ô ÏÔ ÃÚÈÛÙ Ó ÁÈ ÎÏ, ÔÏÈÎ Ì Ô ÏÔ Ï ÓË ªappleÈÓÙ Î, ÔÏÈÎ Ì Ô ÏÔ ÚÈÛ ÁÂÓË È ÓÓ ÚË, Îapple È Â ÙÈÎfi Ó Ú ÙÛ Ô ÓË, ÎÈÙÛÔÁÚ ÊÔ - EÈÎÔÓÔÁÚ ÊÔ ÚÁ Ú appleôûùôï Ô, ºÈÏfiÏÔÁÔ πˆû Ê. ÃÚ ÛÔ fiô, Ú ÚÔ Â.ı. ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ ÙÚÔ ªappleÂÚÂÚ, Ì Ô ÏÔ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ ÕÓÓ ÈÁ ÓÔ, EÎapple È Â ÙÈÎfi π ƒ ªª ACCESS Ú ÊÈÎ T Ó A.E. ã... / ππ / Ó ÚÁÂÈ / ÙËÁÔÚ Ú ÍÂˆÓ : «Ó ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ ÛappleÔ ÒÓ Î È Û ÁÁÚ Ê Ó ˆÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎÒÓ apple Î ÙˆÓ» π ø π π π À ËÌ ÙÚÈÔ. µï Ô ÌfiÙÈÌÔ ıëáëù ÙÔ... Úfi ÚÔ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ Ú ÍË Ì ٠ÙÏÔ: «ÁÁÚ Ê Ó ˆÓ È Ï ˆÓ Î È apple Ú ÁˆÁ appleôûùëúèîùèîô ÂÎapple È Â ÙÈÎÔ ÏÈÎÔ Ì ÛË ÙÔ Î È Ù ÁÈ ÙÔ ËÌÔÙÈÎfi Î È ÙÔ NËappleÈ ÁˆÁ Ի appleèûùëìôóèîfi Àapple ı ÓÔ ŒÚÁÔ ÂÒÚÁÈÔ apple Ì Ô ÏÔ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ Ó appleïëúˆù appleèûùëìôóèîfi Àapple ı ÓÔ ŒÚÁÔ ÂÒÚÁÈÔ ÈÎÔÓfiÌÔ Ì Ô ÏÔ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ ŒÚÁÔ Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÔ ÌÂÓÔ 75% applefi ÙÔ Úˆapple Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È 25% applefi ÂıÓÈÎÔ applefiúô. À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À AÓÙÈÁfiÓË MappleÚ ÙÛfiÏË ÁÁÂÏÈÎ È Ì ÓÙ Ô ANA OXO Y PAºH : AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ µè Ï Ô ª ıëù OP ANI MO EK O Eø I AKTIKøN BIB IøN A HNA Contents LESSON SKILLS LANGUAGE Functions Unit 1: BACK TO SCHOOL pp A new student in class Reading: My new school Describing buildings/rooms Speaking: What s my school like? Measuring quantity in numbers pp Listening: Which one is my classroom? Writing: Fill in the survey 2. My timetable Reading: Andrew s timetable Asking and answering Speaking: Find the differences about timetables pp Listening: What s the day today? Writing: My timetable 3. This is my school My project: Interview your teachers and talk about Finding information about your school! your school and making pp a poster about it Unit 2: WHAT S YOUR FAVOURITE HOBBY OR SPORT? pp My favourite sport Reading: Basketball or football? Talking about my favourite sport pp Speaking: Guess the sport Listening: Which is his/her favourite sport? Writing: Which sports do you like? 2. Have you got a hobby? Reading: My pen friend, Olina Talking about my favourite hobby Speaking: What do you think about this hobby? and my friend's hobby pp Listening: He/she likes... Writing: My friend likes but he/she doesn't like The Olympic Games My project: Find out about Olympic sports Finding information about Olympic sports pp Compare Olympic Sports between the past and now /famous athletes Unit 3: THIS IS WHERE I LIVE 1. My country pp Reading: Tell me about your country, Andrew Asking and answering about nationality Speaking: Which is this country? Finding and determining position pp Listening: My penfriend is.. of buildings on a map Writing: He's/She's from He's/she's 2. My city Reading: Oxford, England - Athens, Greece Describing my village/town/city Speaking: Is there a supermarket next to the cinema? Asking and answering about facilities pp Listening: Greta lives in... in a city Writing: In my area, there is. 3. Let's talk about Greece My project: Find out about a place in Greece Finding information about places in Greece pp Unit 4: TIME pp Happy Birthday! Reading: Party invitation Telling the time Speaking: When's your birthday? Talking about your birthday pp Listening: What's the time? and about your favourite season Writing: My birthday is in What's the weather like? Reading: What a great party! Asking about the weather Speaking: Finish the phrase Describing the weather pp Listening: Sophia's holiday habits Talking about activities typical Writing: My holiday habits of months/seasons 3. Weather around the world My project: Find out about the weather Describing the weather in other parts of Greece and about climate and food, Expressing feelings about seasons pp jobs and houses Write your poem about your favourite season Unit 5: HABITS AND CUSTOMS pp It's only a dream! Reading: I have a dream Describing daily routines Speaking: Maria never... pp Listening: Sophia's real life Writing: My habits 2. British customs Reading: Christmas and Halloween! Describing customs in the UK Speaking: Guess the word and other countries pp Listening: Bonfire Night Writing: Christmas in Greece 3. Finding out about habits My project: Find out about customs in Greece Describing customs in Greece and customs pp and other countries and other countries on Christmas, Halloween, Easter and other national holidays 4 LANGUAGE Structures/Lexis STRATEGIES/RELATED SUBJECTS There is/there are Numbers School/classroom vocabulary Focus on Vocabulary Language, Art, Maths, Music, School Life Have got for possession School subjects Days of the week There is/there are, Numbers Have got for possession, There is/there are, Numbers School/classroom vocabulary I like - I don't like... Vocabulary for sports Focus on Reading Language, Art, P.E., Olympic Sports Studies, Music, History He/she likes... He/she doesn't like... Vocabulary for hobbies Vocabulary for Olympic sports Countries and Nationalities I'm from.. Where are you from? Focus on Listening Language, Environmental Studies, Art, School Life, History, Music Is there..?/are there? There is./there are.. Prepositions and prepositional phrases of place (next to, between, on the corner of..) /Facilities in a city There is/there are Prepositions and prepositional phrases of place It s o clockfocus on Speaking It s half past.. Language, Music, Environmental Studies, History It s (a) quarter to/past My birthday is in., Weather words/expressions Present simple for seasonal activities Weather words/expressions Present simple for seasonal activities Present simple for daily routines Adverbs of frequency Focus on Writing Language, Art, Maths, Music, School Life, Environmental Studies Present Simple to describe customs Adverbs of frequency Vocabulary for Christmas, Halloween Present Simple to describe customs Adverbs of frequency 5 Contents LESSON SKILLS LANGUAGE Functions Unit 6: ANIMALS pp My pet Reading: A poem: My dog, Archie Describing animals and talking about their life Speaking: Guess the animal pp Listening: I want a. Writing: My favourite animal: a riddle 2. A visit to the Sea Turtle Reading: Learn about the caretta caretta sea turtle Giving factual information about Rescue Centre Speaking: Which animal is it? endangered animals pp Listening: Let's find out about the monachus monachus seal Writing: The carreta caretta sea turtle: some facts 3. Animals in danger My project: Find out about endangered animals Describing endangered animals and giving pp in Greece or in other parts of the world factual information about them Unit 7: WHAT ARE YOU DOING? 1. Helping around the house pp Reading: Helping in the kitchen Asking and answering about on-going actions pp Speaking: What am I doing? Listening: Jobs in the house Writing: Remember and write 2. What do you do? Reading: My father's and my mother's jobs Giving factual information about professions pp Speaking: Places and things Listening: What are they doing? Writing: Neil White and my friend's father/mother 3. Tell me about your job My project: Interview a professional in your area Asking and answering in search of pp Write about an old or endangered job factual information Unit 8: AROUND THE CITY 1. At the park pp Reading: A school outing at the parktalking about rules and regulations Speaking: School rules Giving/Following orders or instructions pp Listening: Can you write a secret message? Giving permission Writing: School rules 2. A traffic warden visits Reading: Do you know this traffic sign? or instructions Giving/Following orders our school Speaking: My rules Giving permission pp Listening: Find the correct road sign Talking about obligation Writing: My rules 3. Walking in the street My project: Draw large road signs and find out what Talking about rules and regulations pp they mean/write road safety advice for pedestrians Giving permission, Talking about obligation Unit 9: THE SCHOOL PARTY 1. At the supermarket pp Reading: At the supermarket Talking about quantity Speaking: What shall we buy for the party? Shopping pp Listening: Eating healthy Writing: My healthy menu 2. Let's make some sandwiches Reading: Don't fight! Talking about quantity Speaking: Salty or sweet? Giving cooking instructions pp Listening: Let's make some pancakes Writing: Let s make a Spanish omelette 3. Recipes from around the world My project:find a recipe from Greece or another Talking about quantity pp country Giving cooking instructions Unit 10: ENJOY YOUR HOLIDAYS! 1. Our yearbook pp Reading: Our yearbook entries Giving information about oneself pp Writing/Speaking: Talk about yourself and one s family Asking questions to find out personal information 2. Dairy the fairy Listening: Listen and guess Listening for gist Speaking: Guess the end of the story Guessing and developing the ending of a story pp Guessing from context 3. Your yearbook My project: Make a yearbook. Interview your Using descriptive and personal information classmates and write about them. to write about somebody pp Use photos and make a booklet. Appendix I Appendix II Appendix III Appendix IV Appendix V pp pp pp pp p. 166 Work at your own pace- Ô Ï  ÛÙÔ ÈÎÔ ÛÔ Ú ıìô My grammar corner ÁˆÓÈ ÙË ÁÚ ÌÌ ÙÈÎ Glossary Ô ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÌÔ Maps Acknowledgements 6 LANGUAGE Structures/Lexis STRATEGIES/RELATED SUBJECTS Present simple for statement of fact Have got for description Animals Focus on Grammar Language, Environmental Studies, Music, History Present simple for statement of fact Have got for description Animals Present simple for statement of fact Have got for description Endangered animals Present Continuous to describe on-going actions Household chores Focus on Songs and Games Language, Environmental Studies, Music, History Present Simple for statement of fact Present Simple vs. Present Continuous Jobs Present Simple for statement of fact Imperative for orders Can/Can t for permission School rules Focus on Group Work Language, Art, Music, P.E., Road Safety Instruction Can/Can t for permission Must/mustn t for obligation Road signs. Traffic regulations Imperative for orders, Must/mustn t for obligation Can/Can t for permission, Road signs, Traffic regulations Countable and uncountable nouns Some a/an Food vocabulary Focus on Revising Language, Music, Maths, Environmental Studies, History, Health Instruction Countable and uncountable nouns Some a/an Imperative for cooking instructions Countable and uncountable nouns Some a/an, Imperative for cooking instructions Wh- questions, I ve got /I haven t got, I can.../i can t, I like /I don t like, Habits, Pets, Sports, Food, Family What I like best about learning English Language, Environmental Studies, Music, History, Art Present Simple for narration Wh- questions, He/she likes/doesn t like... He/she has got/hasn t got, He/she can/can t Habits, Pets, Sports, Food, Family 7 Á appleëù Ì apple È È, Ïapple Ô Ì fiùè ÙÔ È Ï Ô appleô ÎÚ Ù Ù ÛÙ ÚÈ Û ı Û ÔËı ÛÂÈ Ó ÌÈÏ ÛÂÙÂ Î È Ó ÁÚ ÂÙ ÛÙ ÁÁÏÈÎ ÏÏ Î È Ó ÚıÂÙ Û Âapple Ê Ì ÙÔ appleôïèùèûìô ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ Î È ÏÏˆÓ Ï ÒÓ Î È Ó Ó ÁÓˆÚ ÛÂÙ ÙÈ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ Î È ÙÈ È ÊÔÚ appleô Ô Ó Ì ÙÔ ÈÎfi Ì appleôïèùèûìfi. ÙÔ È Ï Ô Ùfi ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÙ ٠ÁÁÏÈÎ ÁÈ Ó Û ÔÏËı Ù ÌÂ È ÊÔÚ ı Ì Ù ÍÈÔappleÔÈÒÓÙ ÙÈ ÁÓÒÛÂÈ Î È ÙÈ ÈÎ ÓfiÙËÙ appleô ÂÙ appleôîù ÛÂÈ Ì Û applefi ÏÏ Û ÔÏÈÎ Ì ı Ì Ù, fiappleˆ Ë ÏÒÛÛ, Ë πûùôú, Ù ª ıëì ÙÈÎ, Ë ªÂÏ ÙË ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ, Ë ÌÓ ÛÙÈÎ, Ë ªÔ ÛÈÎ Î È Ù ÏÏÈÙ ÓÈÎ. ÂÎÌÂÙ ÏϠ٠٠ÙÈ ÁÓÒÛÂÈ Î È ÙÈ ÈÎ ÓfiÙËÙ Û Ù ÁÈ Ó ÊÙÈ ÍÂÙÂ Û È ÂÚÁ Û (projects), Û ÌÌÂÙ ÔÓÙ Û ٠ÙÔÌÈÎ ÔÌ ÈÎ. appleâú ÛÂÙ  ÚÈÛÙ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Ù ÁÁÏÈÎ Û apple È Ó È, ÙÚ ÁÔ È Î È ÔÚfi. Ô È Ï Ô Û ÂÈ 10 ÎÂÊ Ï È Î È ÙÔ Î ıâ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÈ 3 Ì ı Ì Ù. Ù Ô appleúòù Ì ı Ì Ù Î ıâ ÎÂÊ Ï Ô apple Ú Ô Ó appleâúèûù ÙÈÎ applefi ÙË ˆ ÌÈ ÔÌ Û ÌÌ ıëùòó ÛÙËÓ Ù ÍË ÂÓfi ÈÂıÓÔ Û ÔÏ Ô. Ô ÙÚ ÙÔ Ì ıëì Â Ó È Û ÈÔ ÂÚÁ Û Û ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ı Ì ÙÔ ÎÂÊ Ï Ô. ÙÔ Ù ÏÔ Î ıâ ÎÂÊ Ï Ô ı ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÍÈÔÏÔÁ Ù ÙÈ ÂÙÂ Ì ıâè Î ÓÔÓÙ Ó ÙÂÛÙ, fiappleô ı ıìôïôáâ Ù ÂÛ ÔÈ ÈÔÈ ÙÔ Â ÙÔ Û. ÎfiÌ ı ÂÙ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Á Ú ÛÂÙ ÛÙ apple Ú ÚÙ Ì Ù ÁÈ Ó Ì ıâùâ appleâúèûûfiùâú ÁÈ ÙË ÁÚ ÌÌ ÙÈÎ, Ó ÁÚ ÂÙ ÙÔ ÛÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î ıâ ÎÂÊ Ï Ô ÏÏ Î È Ó Î ÓÂÙ appleèô  ÎÔÏÔ ÙÔ È ÛÌ Û ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ ÙÈ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Ì ıëûë appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÂÍÒÊ ÏÏÔ Î ıâ ÎÂÊ Ï Ô.  fiì ÛÙÂ Ï ÔÏÈÎ ÃÚÔÓÈ Î È Ï ÚfiÔ Ô ÂÏapple ÔÓÙ fiùè Û appleúôûê ÚÔ ÌÂ Ó È Ï Ô appleô ı Û ÔËı ÛÂÈ Ó Ì ıâùâ ÁÁÏÈÎ ÏÏ Î Ú ˆ Ó Á apple ÛÂÙ ٠ÙË ÁÏÒÛÛ Î È ÙÔÓ appleôïèùèûìfi ÙË. OÈ Û ÁÁÚ Ê ÙÔ È Ï Ô And don t forget! In the English class try to speak in English and don t be afraid to make mistakes! Mistakes can help you learn! be smart! Look out and listen for key words! use your glossary or a dictionary! ask your teacher or your classmates for help and make your own study plan to organize your ideas and thoughts. try to read books or magazines in English and never stop trying! 8 Unit 1: Back to school Back to school Today we ve got History, English... International School of Athens Hello. I m Andrew and this is my new school. Come in and meet my new friends and my teachers In this unit you will learn to: Describe your school and your classroom Talk about your timetable and school subjects Use numbers from 20 to 99 When I find a word I don t know Strategy corner - Vocabulary I ask my teacher for the Greek word I go home and look it up in a dictionary/my glossary I try to guess its meaning I can still understand the text, so it s OK Yes No When I revise and try to learn new words. I study from a dictionary/my glossary I read the texts in my book again and try to remember what the words mean I put the words into groups, it helps me remember It helps me to match words to pictures It helps me to translate in Greek Yes No 9 BACK TO SCHOOL Lesson 1 : A new student in class 1 Warm up 5 Look around your classroom. What is there? Can you make a list? 2 Listen, read and find Andrew is a new student in the school. Listen, read and find out: How many students are there in his class? Hi! I m Andrew and I m a new student in the school. I m in D class. I m from Oxford, England. My mother is English and my father is Greek. My new school is very nice. It s big with large, sunny classrooms, a large playground, a basketball court, a computer room and a music room. There are 25 students in my class. My teacher s name is Mrs Stathaki. You ve got 1 minute to find the secret word. It s Andrew s surname. Write the word:...then, count the letters and write down your score:... 10 LESSON 1 A new student in class 3 New words! 10 = ten 20 = twenty 30 = thirty 40 = forty 50 = fifty 60 = sixty 70 = seventy 80 = eighty 90 = ninety 4 Listen and sing Ten, twenty, thirty, forty Ooh, I want to have a party Fifty, sixty, seventy, eighty With Andrew, Sophia, Nick and Betty And another ten is ninety Come, my friends, come to my party! Ten, twenty, thirty, forty Ooh, I want to have a party Fifty, sixty, seventy, eighty With Andrew, Sophia, Nick and Betty And another ten is ninety Come, my friends, come to my party! 11 BACK TO SCHOOL 5 Read and write This is part of a survey on the number of pupils in Andrew s school for the school newspaper. Can you help Andrew and his classmates fill in the blanks? In the total, write words, not numbers. Class µ Total Boys Girls In our school (1) around the world. There are 6 Let s play! Break my code (1).... are children from many different countries from Can you break this code? boys and girls, in total. In ãclass there are (4) children, (5) A B C D 2 E F G H 3 I J K L 4 M N O P 5 Q R S T 6 U V W X 7 Y Z (2).... boys and Every letter has got a number. Look: e.g. A is 11, N is 42, W is (3).... (6) girls Now make a short message in the secret code. Dictate it to your classmate sitting next to you. Tell him/her to write it on a piece of paper. Can he/she break your code? LESSON 1 A new student in class 7 Listen and speak Andrew wants to meet some of his new friends at school but he doesn t know which their classrooms are. Listen to his friends talking about their classrooms. Can you help him find them? Write numbers in the boxes. Which of these classrooms do you like and why? Tell the class. a. b. c. 8 Speak and write Can you talk about your school now? What is there? Is there a playground, a basketball court, a music room, a computer room? How many classrooms are there? How many students are there in your class and how many teachers are there in the school? Write down your answers and use them to talk about your school to a pen friend (look at lesson 3 and see how you can find one) or a cousin who lives in Australia, Canada or the USA Remember! Affirmative Negative Interrogative Long form Short form Long form Short form Singular There is There s There is not There isn t Is there? Plural There are There re There are not There aren t Are there? 13 BACK TO SCHOOL Lesson 2: My timetable 1 5 Do you know the days of the week? What day is it today? What day is it tomorrow? What is your favourite day and why? On which days do you have English classes at school? Are they your favourite days, too? 2 Warm up Hello! It s me, Andrew, again! This is our timetable for this year. My favourite days are Tuesday and Wednesday. We ve got History and it s my favourite subject. I like it because we can learn about ancient Greece. What about you, Nick? Which is your favourite day? Have you got a favourite subject? Language Language Language Language Language Language Language Language Language Maths Name:... Andrew Marinellis Class:... D Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Maths History Maths Environmental Religious Studies Education Environmental Physical English Maths English Studies Education English Music History Physical Art Education Listen, read and find Andrew is talking to us about his school programme. Listen, read and find out: Why does Andrew like History? Well, my favourite day is Religious Environmental Environmental Art Music Education Studies Studies You ve got 1 minute to find the secret word. It s Nick s favourite day. Write the word:...then, count the letters and write down your score:... 14 LESSON 2 My timetable 3 New words! Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 4 Listen and sing Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, too Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, too Five days for school and two days to
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks