Aa Dženaaa

Description
llll

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 15

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    VODE BOSNE I HERCEGOVINE    SAVA Sava nastaje spajanjem Save Dolinke (koja izvire u dolini između  Triglava i slovensko-austrijske granice kod Kranjske Gore) i Save Bohinjke (nastaje izljevanjem iz Bohinjskog jezera kod mjesta  Ribčev Laz ) u blizini Lancova u Sloveniji,  a utječe u Dunav u Beogradu.  Jednim dijelom čini riječnu granicu između  Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i potom između Bosne i Hercegovine i  Srbije.  Važniji pritoci od izvora prema ušću:  *lijeve: Savinja, Sutla, Krapina, Lonja, Orljava, Bosut *desne: Ljubljanica, Krka, Kupa, Sunja, Una, Jablanica, Vrbas, Ukrina, Bosna     UNA Una je rijeka u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine . Una čini i veliki dio prirodne granice Hrvatske i BIH.  Na izvoru je planinska rijeka, a kako ide prema ušću, postaje ravničarska rijeka.   Ukupna dužina Une je oko 212 km.   Ušće je u mjestu  Jasenovcu, gdje se ulijeva u rijeku Savu . Najnovijim istraživanjima i ronjenjem u izvor Une dostignuta je dubina od 248 metara, ali dno nije pronađeno.  
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks