รอยต อในงานอาคาร A ถ ง Z - PDF

Description
รอยต อในงานอาคาร A ถ ง Z รอยต อเผ อการขยายต วค ออะไร รอยต อเผ อการขยายต ว ค อ พ นท ว าง พ นท เป ด ของว สด ท กชน ด ซ งเป นพ นท ระหว างงานท แบ งออกเป นสองส วน ใช ได ก บท กระด บความส ง ช วยให แต ละ องค ประกอบเคล

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 13 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รอยต อในงานอาคาร A ถ ง Z รอยต อเผ อการขยายต วค ออะไร รอยต อเผ อการขยายต ว ค อ พ นท ว าง พ นท เป ด ของว สด ท กชน ด ซ งเป นพ นท ระหว างงานท แบ งออกเป นสองส วน ใช ได ก บท กระด บความส ง ช วยให แต ละ องค ประกอบเคล อนต วได อย างอ สระเพ อหล กเล ยงไม ให เก ดการชนก น รอยต อเผ อการขยายต ว ม การแบ งขนาดตามการเปล ยนร ปท อาจเก ดข นของ ส งก อสร าง รอยต อเผ อการขยายต วต องยอมให ม การเคล อนต วตามแนวนอน แนวต ง และแนวขวาง ไม ว าจะเป นแบบมาตรฐานหร อแบบรองร บแรงส นจากแผ นด นไหว สาเหต ของการเคล อนต ว รอยแตกของคอนกร ต การขยายต วและการหดต วของโครงสร างคอนกร ต (ความแปรผ นของอ ณหภ ม ) การย บต วของโครงสร าง การเคล อนต วท วไปเน องจากสภาพแวดล อม (ลม การส นสะเท อน) แรงส นจากแผ นด นไหว รอยต อแนวนอน ว ธ การเล อกรอยต อเผ อการขยายต ว 1. ต าแหน งการใช งาน (พ น ผน ง ส วนหน าอาคาร เพดาน) 2. ช องเป ดเด ม 3. การเคล อนต วตามท คาดการณ 4. การจราจรตามท คาดการณ 5. จ าเป นต องเป นแบบก นน าหร อไม 6. ต ดต งแบบในต วหร อแบบต ดต งเสร ม 7. ประเภทการตกแต ง รอยต อแนวต ง 8. ความทนไฟ 9. ราคา การน าไปใช งาน จากการน าไปใช งานโดยอ ปกรณ ท ได ร บการร บรอง สามารถร บประก นได ว าร ปแบบของ เราเป นร ปแบบท ท นสม ย เราอย เค ยงข างค ณเพ อให ความช วยเหล อด านเทคน ค การตรวจสอบ และให ค าปร กษา ร ปแบบท ด การเล อกแบบตามเกณฑ ด านประส ทธ ภาพและความสวยงามเป นส งจ าเป นส าหร บความทนทานท ด ก อน หล ง ผล ตภ ณฑ ท สมบ รณ แบบส าหร บการแก ป ญหาท เช อถ อได ฝาครอบรอยต อ แบบย ดหย น ส าหร บป องก นและป ดรอยต อเผ อการขยายต ว (แบบเร ยบและแบบเข าม ม) ของส วนหน าอาคาร พ น ผน ง และเพดาน แบบย ดหย นในต วส าหร บการป ดรอยต อเผ อ การขยายต วอย างรวดเร วและประหย ด VEDAFEU C แบบเคเบ ล รอยต อส าหร บส วนหน าอาคาร ได ร บการทดสอบและร บรองอย างเป นทางการในส วน ของรอยต อส าหร บช องเป ดขนาด 10 ถ ง 200 มม. รอยต อทางเทคน คเพ อใช ในการป ดรอยต อส าหร บส วน หน าอาคาร ผน งและเพดาน VEDAFEU N แบบแผ น รอยต อเผ อการแตก ได ร บการทดสอบและร บรองอย างเป นทางการในส วน ของรอยต อส าหร บช องเป ดขนาด 840 มม. ท ม การเคล อนต ว +/- 50% ต ดต งแบบฝ ง ท าจากโลหะและต วแทรกแบบย ดหย น หร อท าจากพ ว ซ แบบร ดร วม รอยต อพ นแบบมาตรฐาน รอยต อเผ อการแตก รอยต อทางเทคน คแบบเข าม มท าจากอะล ม เน ยมและ ต วแทรกแบบย ดหย น ต ดต งแบบต ดกาว ท าจากโลหะและต วแทรกแบบ ย ดหย นหร อท าจากพ ว ซ แบบร ดร วม รอยต อพ นท จอดรถ รอยต อหล งคา รอยต อก นน าพ เศษส าหร บท จอดรถม เหล กเสร มและ ต วแทรกแบบย ดหย น รอยต อทางเทคน คเพ อใช ในการป ดรอยต อเผ อ การขยายต วของหล งคา รอยต อส าหร บพ นท ม ความย ดหย น แผ นก นน า รอยต อพ เศษส าหร บการใช ประโยชน ก บงานพ นท ม ความย ดหย น รอยต อส าหร บป ดคอนกร ต การขยายต ว ต วก นไฟลาม ผล ตภ ณฑ ส าหร บงานหลากหลายประเภท ค วบ นได ร ปแบบและช นส วนพลาสต กเพ องานอ ดเหล กเสร ม แนวนอนและแนวต ง อะล ม เน ยมท าร องก นล นหร ออะล ม เน ยมเสร มต วก นล น โค เน ทา กา รอ พ ส จน แล วจากท วโลก... โครงการท ประสบความส าเร จ: เนการา บร ไน ดาร สซาลาม ทางเด นของยาย าซ น ส ลต าน ฮ สซ นนาล บอลเก ยะห การอ างอ งการต ดต งของ Veda France: รอยต อเผ อการขยายต วส าหร บพ น ซ ร ส 446-b เราสร าง ผล ต และจ ดจ าหน ายผล ตภ ณฑ ท สมบ รณ แบบในส วนของรอยต อ มาตรฐานและรอยต อรองร บแรงส นจากแผ นด นไหวมาเป นเวลานานกว า 20 ป โดยครอบคล มผล ตภ ณฑ ด งต อไปน ฝาครอบรอยต อ รอยต อเผ อการขยายต ว รอยต อเผ อการแตก ระบบป องก น ไฟลาม เป นต น ท กษะความเช ยวชาญของเราเป นท ยอมร บจากท กสาขาอาช พ ท งสถาปน ก สถาบ น การศ กษา บร ษ ทท วไป และผ ร บเหมาก อสร าง รอยต อเผ อการขยายต ว ส าหร บใช ในแนวนอนและแนวต ง ผล ตภ ณฑ ท หลากหลายของเรา สามารถ ตอบสนองความต องการด านงานก อสร างท กชน ด ท งงานอาคารของร ฐหร อ เอกชน งานอาคารอ ตสาหกรรม งานอาคารพาณ ชย หร อบร การ เราได ม การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ๆ อย างต อเน องและผล ตภ ณฑ รอยต อแบบพ เศษส าหร บการใช ประโยชน ก บงานพ นท ม ความย ดหย น ส าหร บช องเป ดของรอยต อรองร บแรงส นจากแผ นด นไหวหร อไม ม ก ตามท ม ขนาดถ ง 200 มม. ฝาครอบรอยต อ ฝาครอบรอยต อแบบหน บท าจากอะล ม เน ยมหร อพ ว ซ ม ท กเฉดส ตามมาตรฐานส RAL ไม ว าจะเป นส ไม ส ทอง ส เง น ส บรอนซ ส ทองเหล อง และท กเฉดส พ เศษอ น ๆ ฝาครอบรอยต อแบบร ด แบบแทง แบบเจาะ ท ม ขนาดใหญ ถ ง 320 มม. ฝาครอบรอยต อแบบต ดกาว แบบพ บ ท าจากสแตนเลส ก ลวาไนซ อะล ม เน ยมหยาบ อะล ม เน ยมเคล อบ หร อเคล อบหนา 5/10 ถ ง 30/10 ระบบป องก นไฟลาม การใช งาน: รอยต อเผ อการขยายต ว ส วนบนของงานคอนกร ต ค วบ นได แผ นป ดผน ง เคเบ ล VEDAFEU C ได ร บการทดสอบและร บรองอย างเป นทางการในส วนของรอยต อส าหร บช องเป ดขนาด 10 ถ ง 200 มม. แผ น VEDAFEU N ได ร บการทดสอบและร บรองอย างเป นทางการในส วนของรอยต อส าหร บช องเป ดขนาด 840 มม. การเคล อนต ว +/- 50% การใช ประโยชน โรงเร ยน โรงพยาบาล ศ นย การค า อาคารอ ตสาหกรรมและท อย อาศ ย ท าอากาศยาน สถาน รถไฟ ศ นย ส นทนาการ ท จอดรถ เป นต น การร บประก น: การทดสอบและการควบค มตามข อก าหนดท ร บรองโดยห องปฏ บ ต การอย างเป น ทางการ (CSTB, Efectis, TÜV) ท าให เราสามารถร บประก นได ถ งมาตรฐานส งส ด (PV of ciels ส ทธ บ ตร ส ทธ บ ตรช วคราว) รายละเอ ยดว ธ ใช : สามารถด รายละเอ ยดว ธ ใช ได ทางออนไลน ท เว บไซต ของเรา เพ ยงคล กเล อกผล ตภ ณฑ ท ตรงตามท ค ณต องการ ท มงาน GV2 Veda France พร อมให ข อม ลหร อค าปร กษาท กประเภท GV2 VEDA FRANCE CS Roissy CDG Cedex ฝร งเศส โทรศ พท : +33 (0) โทรสาร: +33 (0) อ เมล: เว บไซต :
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks