การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT - PDF

Description
การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT นางว ล ยพรณ เสร ว ฒน ว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยขอนแก น พ.ศ การประเม

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 157 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT นางว ล ยพรณ เสร ว ฒน ว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยขอนแก น พ.ศ. 2555 การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล นางว ล ยพรณ เสร ว ฒน ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยขอนแก น พ.ศ. 2555 A SYSTEMATIC EVALUATION OF WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PROJECT MRS. WILAIPORN SEREEWATANA A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION GRADUATE SCHOOL KHON KAEN UNIVERSITY 2012 ว ล ยพรณ เสร ว ฒน การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล. ว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญา ด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยขอนแก น. อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ : รองศาสตราจารย ดร. ว โรจน สารร ตนะ, ดร.ด เรก วรรณเศ ยร บทค ดย อ การว จ ยเร อง การประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ม จ ดม งหมายเพ อส บค นหาข อม ลสารสนเทศเก ยวก บการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากลของ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระหว างป ตามองค ประกอบ 5 ด าน ค อ ด านบร บท ด าน ป จจ ยนาเข า ด านกระบวนการ ด านผลผล ต และ ด านผลกระทบ โดยใช ระเบ ยบว ธ ว จ ยแบบผสม (Mixed method) ระหว าง การว จ ยเช งส ารวจ (survey study) ประชากร ค อ โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) จ านวน 381 โรงเร ยน กล มต วอย าง จ านวน 191 โรงเร ยน เคร องม อท ใช เป นแบบสอบถามประมาณค า และ การว จ ยพห กรณ ศ กษา (multi-cases study)พ นท ในการศ กษา เป นโรงเร ยนมาตรฐานสากล 6 โรงเร ยน ใน 6 ภ ม ภาค เคร องม อท ใช เป น แบบส มภาษณ ท ม โครงสร าง และแบบสนทนากล ม ผ ให ข อม ลหล ก (informant) ในแต ละโรงเร ยน ประกอบด วย ผ บร หาร คร ผ สอน น กเร ยน ผ ปกครอง และคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ว เคราะห ข อม ลโดยการหาค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และ ว เคราะห เน อหา ผลการว จ ยสร ปได ด งน 1. ด านบร บท พบว า ว ตถ ประสงค ของโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากลท ม ความคาดหว งให น กเร ยน ม ความเป นเล ศว ชาการ ส อสารได อย างน อย 2 ภาษา ล าหน าทางความค ด ผล ตงานอย างสร างสรรค และร วมก น ร บผ ดชอบต อส งคมโลก ม ความเหมาะสม สอดคล องก บแนวนโยบายการจ ดการศ กษาเพ อม งส ค ณภาพในระด บ มาก แต ควรจะปร บเป นมาตรฐานสากลท งระบบ และทาท กระด บช น ท วประเทศ 2. ด านป จจ ยน าเข า พบว า คร ผ สอน ผ บร หาร และ ป จจ ยพ นฐานในโรงเร ยนมาตรฐานสากล ม ค ณภาพ อย ในระด บมาก แต คร ผ สอน และ ผ บร หารขาดความม นใจในการใช ภาษาอ งกฤษในการส อสาร ควร ปร บปร งให ม ห องเร ยนอ เล กทรอน กส ม ลต ม เด ย ท กกล มสาระ และอ นเตอร เน ต ความเร วส ง ท วประเทศ 3. ด านกระบวนการ พบว า การปฏ บ ต ตามแนวนโยบายการพ ฒนาโรงเร ยนส มาตรฐานสากลม การ ปฏ บ ต อย ในระด บมาก ด านการปฏ บ ต ตามองค ประกอบการบร หารค ณภาพ 7 หมวด ม การปฏ บ ต อย ในระด บ มาก และการจ ดการเร ยนการสอนเท ยบเค ยงมาตรฐานสากล ม การปฏ บ ต อย ในระด บ มาก และควรม การ แลกเปล ยนเร ยนร ด านการบร หารจ ดการท งในประเทศและต างประเทศ 4. ด านผลผล ต พบว า น กเร ยนโรงเร ยนมาตรฐานสากล ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด าน ความเป นเล ศ ว ชาการส อสารได อย างน อย 2 ภาษา ล าหน าทางความค ด ผล ตงานอย างสร างสรรค และร วมก นร บผ ดชอบต อ ส งคมโลก อย ในระด บมาก และ ม ก จกรรมท น กเร ยนและคร จ ดข นเพ อบร การส งคมด วยจ ตสาธารณะ อย าง หลากหลาย รวมถ งได ร บรางว ลจากการแข งข นในเวท ระด บชาต และนานาชาต มากข น 5. ด านผลกระทบ พบว า คร ม การว จ ยและพ ฒนาอย ในระด บปาน คร และน กเร ยนม เคร อข ายร วม พ ฒนาอย ในระด บปาน ผลส บเน องท เก ดข น โดยภาพรวม พบว า ผ บร หาร คร น กเร ยนได ร บเก ยรต บ ตร รางว ล และได ร วมก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ส าค ญต างๆ ในท กระด บเพ มข น ได ร บค ายกย องจากส อต าง ๆ และ จากช มชน ผ ปกครองพ งพอใจต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนมาตรฐานสากล ให ความไว วางใจและเห น ความสาค ญในการเตร ยมบ ตรหลานเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป 2558 ข ค Wilaiporn Sereewatana A Systematic Evaluation of World-Class Standard School Project. Doctor of Philosophy Thesis in Educational Administration, Graduate School, Khon Kaen University. Thesis Advisors: Assoc. Prof. Dr. Wirot Sanrattana, Dr. Derek Wannasian ABSTRACT The research titled A Systematic Evaluation of World-Class Standard School Project, aimed to search for information technology in implementation based on World-Class Standard School Project of the Office of Basic Education Commission, during , according to 5 factors as: the context, the input, the process, the product, and the impact by using Mixed method between the Survey Study including population as 381 World-Class Standard Schools and the samples of 191 schools, the instrument as Rating Scale, and the Multi-cases Study, the area of study including 6 World-Class Standard Schools in 6 Regions, the instruments using in this study including: the Structured Interview and focus group discussion. The informants in each school consisted of the administrators, teachers, students, parents, and school boards. Data were analyzed by using the Percentage, Mean, Standard Deviation, and Content Analysis. The research findings could be concluded as follows: 1. For context aspect, found that the objectives of World-Class Standard School Project with expectation that the students would have academic excellence, communicate at least 2 languages, be progressive in thinking, produce work task creatively, and collaborate in being responsible with world society, were appropriate as well as congruent with policy guidelines for Educational Management towards quality in High, level. But, they should be adjusted into World-Class Standard for the whole system, and performed in every level throughout the country. 2. For input factor, found that the teachers, administrators, and basic factors in World-Class Standard School including quality in High, level. But, both of teachers and administrators lacked of confidence in using the English Language for Communication. So, it should be improved by organizing the Multi-media Electronics Classrooms in every learning substance, and high speed internet throughout the country. 3. For process aspect, found that the practices following policy of development in World-Class Standard School, were in High, level. The practices following the quality management factor in 7 divisions, were in High, level. In addition, the instructional management comparing with World-Class Standard, the practices were in the Highest, level. The sharing in administration and management should be performed in both of national, and international level. 4. For product aspect, found that the students in World-Class Standard School, had desirable characteristics in academic excellence, could communicate at least 2 languages, were progressive in thinking, produced their work task creatively, and collaborated in being responsible for world society in High, level. Furthermore, there were various activities for social service with public mind organized by students and teachers. They also obtained more rewards from competition in national, and international stages. 5. For impact factor, found that the teachers conducted Research and Development in Moderate, level. Teachers and students had shared development network in Moderate, level. The occurred results, in overall, found that the administrators, teachers, and students received honor card and rewards. They also participated in major activities for sharing in every level more. They were praised from media and community. The students parents were satisfied with Educational Management of World-Class Standard School, as well as trusted on and gave an importance in preparing their offspring to enter into ASEAN Community in ง ว ทยาน พนธ เร องน ได ร บท นอ ดหน นการทาว จ ยจาก บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยขอนแก น ก ตต กรรมประกาศ ว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตเร องการประเม นเช งระบบโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล สาเร จลงได ด วยความอน เคราะห อย างด ย งจากรองศาสตราจารย ดร.ว โรจน สารร ตนะ และ ดร.ด เรก วรรณเศ ยร อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ท ได ท มเทท งแรงกาย แรงใจ อบรม ส งสอน และให ค าแนะน าในการปร บปร งส งท บกพร อง นามาซ งค ณภาพของว ทยาน พนธ รวมท งจ ดประกายแนวค ดทางการประเม นโครงการให แก ผ ว จ ย ผ ว จ ย ขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส งไว ณ โอกาสน ขอกราบขอบพระค ณคณาจารย ผ สอนประจ าโครงการปร ญญาเอกสาขาว ชาการบร หารการศ กษาท ก ท านท ได อบรม ให ว ชาความร ตลอดจนผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพศาล ส วรรณน อย ประธานกรรมการสอบ ว ทยาน พนธ รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ ดร.ประย ทธ ช สอน และดร. ร ต พร ภาธรธ วานนท คณะกรรมการสอบ ท ได ให คาแนะนาจนว ทยาน พนธ ม ความถ กต อง และสมบ รณ ย ง ขอกราบขอบพระค ณผ เช ยวชาญท กท าน ผศ.ดร ทว ช ย บ ญเต ม,ดร.น ชวนา เหล องอ งก ร, ดร.ศ ร วรรณ อาจศร, ดร.ส มฤทธ กางเพ ง, ดร.ศ ร ก ล นามศ ร และ ดร.ทว ศ ลป สารแสน ท กร ณาเส ยสละเวลาอ นม ค าย ง เพ อให ข อเสนอแนะในการตรวจสอบเคร องม อว จ ย จนได เคร องม อท ม ค ณภาพสาหร บการทาว จ ยในคร งน ขอบพระค ณคณะผ บร หาร คร น กเร ยน ผ ปกครอง และคณะกรรมสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยน มาตรฐานสากลท ใช เป นกล มต วอย างท กโรงเร ยน ท สละเวลาให ความร วมม อ ในการเก บรวบรวมข อม ลเป นอย างด รวมถ งให ความเมตตาผ ว จ ยเสม อนญาต ขอบพระค ณท านผ อานวยการล ข ต เพชรผล, ดร.จานงค แจ มจ นทรวงษ และท านอาจารย ล สดา กองค า ท สละเวลาอ นม ค าถ ายทอดความร ประสบการณ ให แก ผ ว จ ย ในการท าว ทยาน พนธ ในคร งน ตลอดจนเพ อนๆ หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต ท กท านท คอยให กาล งใจเสมอมา ขอขอบค ณ ค ณ Knut H. Olsen และล กๆ หลานๆท คอยช วยเหล อ สน บสน น และให ก าล งใจท ด ย ง เหน อส งอ นใดขอกราบขอบพระค ณแม ช ล าดวน ช ชวาลธาตร มารดาและนางอน ร กษ ชาตาด น องสาว รวมถ ง คณะคร โรงเร ยนบ านสงเป อยฮ องเด อท กท าน และผ ท ไม สามารถเอ ยนามได หมดในท น ท คอยห วงใย เป นพล งและ ก าล งใจ จนท าให งานประสบความส าเร จด วยด ค ณค าท งหมดท เก ดข นจากว ทยาน พนธ ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตเล มน ผ ว จ ยร าล ก และบ ชาพระค ณแก บ พการ ของผ ว จ ย และบ รพาจารย ท กท านท งท อย เบ องหน าและ เบ องหล งในการวางรากฐานทางการศ กษาและการบร หารการศ กษาให ก บผ ว จ ยต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น ว ล ยพรณ เสร ว ฒน สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ก บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ค คาอ ท ศ จ ก ตต กรรมประกาศ ฉ สารบ ญตาราง ฌ สารบ ญภาพ ฐ บทท 1 บทนา 1 1. ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 1 2. คาถามของการว จ ย 6 3. ว ตถ ประสงค การว จ ย 7 4. ขอบเขตของการประเม น 7 5. น ยามศ พท เฉพาะ 9 6. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 12 บทท 2 วรรณกรรม และงานว จ ยท เก ยวข อง กระบวนท ศน การประเม นโครงการทางการศ กษา ประเภทของแบบจาลองการประเม น การประเม นเช งระบบ ม ต การประเม นโครงการเช งระบบโรงเร ยนมาตรฐานสากล กรอบแนวค ดการประเม นเช งระบบ โครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล 96 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ร ปแบบท ใช ในการประเม น รายละเอ ยดของการดาเน นการว จ ย 99 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ตอนท 1 ผลการว เคราะห ข อม ลพ นฐานของผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 ผลการประเม นด านบร บท ตอนท 3 ผลการประเม นด านป จจ ยนาเข า ตอนท 4 ผลการประเม นด านกระบวนการ ตอนท 5 ผลการประเม นด านผลผล ต ตอนท 6 ผลการประเม นด านผลกระทบ 197 ซ สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 5 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks