A Roman Period iron tool find under the baseball park - Római kori vaseszköz-lelet a baseballpálya alatt

Description
A Roman Period iron tool find under the baseball park - Római kori vaseszköz-lelet a baseballpálya alatt

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business Management

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  AQUINCUMIFÜZETEK BTM Aquincumi Múzeum 2013 19   32 Bevezető   A BTM Aquincumi Múzeumának munkatársai 2012 májusában, Lassányi Gbr vezetésével fémkeres műszeres kutatást végeztek a III. kerületi Keled ut-ca egyik telkén, amelyet egy baseballpálya építéséhez kapcsolódó munkálatok tettek szükségessé. Ennek köszönheten nag menniségű fémlelet – többek között a mst bemtatsra kerül vasszerszmk – lttt napvilgt. (A műszeres ktatsról és a hozzá kapcsolódó feltárásról részle-tesebben lásd Lassányi Gábor cikkét jelen kötet 19–31. ldaln). A keres jelzését követ bnts srn a trgak mélsége és elhelyezkedése egy 2,5×2 m-es, észak-déli tájolású szonda nyitását tette indokolttá a depó körül annak érdekében, hogy a szer- szmk rétegtani helzete megismerhet -vé és dokumentálhatóvá váljon ( 1. kép ).  Jómagam, Lassányi Gábor felkérésének köszönheten, ekkr kapslódhattam be a szerszmlelet feltrsba és késbbi fel -dolgozásába, amelyért mind neki, mind az  Aqinmi Múzem a jelen ktatst el - segít mnkatrsainak ezútn is szeretnék köszönetet mondani.  A szerszámok bemutatása és értékelése  A két kapából, ásóból és baltából álló együttest a fanyelek eltávolítása után gon- Introduction  Experts at the Aquincum Museum of the Budapest History Museum carried out metal-detecting research on a plot in Buda-pest III, Keled Street in May 2012, under the supervision of Gábor Lassányi. The re-search was necessitated by works related to the construction of a baseball park. A large nmber f metal nds were brght t light, among them the iron tools presented below. (For more details about metal-detecting re-search and the excavation related to that, see the std b Gbr Lassni n page 19–31 in the present vlme.) Dring the exava -tion following the signal of the detector, the psitin f the nds reqired pening f a 2.5×2 m trench oriented northwest around the depot. The trench was opened so as to permit archaeologists to estimate the strati-graphic position of the tools ( Fig. 1 ) whih could then be observed and documented. I jined the exavatin f the tl nd and the analysis that followed at this point at the request of Gábor Lassányi. I would hereby like to express my gratitude to him and to the colleagues at the Aquincum Museum promoting this research. Presentation and evaluation of the tools  The two hoes, a spade and an axe that constituted the ensemble were buried A Roman Period iron tool fnd under the baseball park (Budapest III, Keled Street, Lrn.: 19622/4) Római kori vaseszköz-lelet a baseballpálya alatt (Budapest III. ker., Keled utca, Hrsz.: 19622/4)  33carefully, one placed upon the other, after removing their wooden haft. The fact that they were hidden suggests that in that pe-riod they represented some kind of value for their sometime owner, either as tools or as raw material. He, however, was not able to return to search for them when the danger of raid had been over, or simply ld nt nd them an mre amng the ruins. This must have been the reason be- hind hiding blk nds inlding irn tls in most of the cases, as it was pointed out by Róbert Müller concerning the ensem-ble discovered at Vindornyafok (MÜLLER 2012, 170).  Altogether, the four iron tools weighed 5.93 kg. They can be described as follows: Spade/shovel ( Fig. 2. 1. ): A large, thik, heavy object with a circular, funnel-shaped, open socket with thick walls, nar-rowing towards the blade. The shoulder is rounded and the trapezoid blade cut straight at the bottom. Its cross-section is nearly straight, thickening towards the dosan egymásra pakolva helyezték földbe.  A szerszámok elrejtésének ténye alapján kijelenthet, hg a kérdéses periódsban azk – hasznlati trgként vag ners - anagként – egarnt értékesek lehettek az egykori tulajdonos számára. A táma- dst követen aznban nem térhetett vissza azk felktatsra, vag egszerűen a romok között lehetetlenné vált megta-lálásuk. A vastárgyakat tartalmazó tömeg-leletek elrejtése legtöbbször erre az okra vezethet vissza, amelre nemrégiben a vindornyafoki lelet kapcsán Müller Ró- bert hívta fel a gelmet ( MÜLLER 2012, 170).  A négy vasszerszám együttesen 5,93 kg súlú vlt. Leírsk a következ:  1. Ásó/ásólapát ( 2. kép 1 ): Nagméretű, vasks, nehéz példn. Köpűje nittt, ke - rek tmetszetű, a penge felé tölséresen szűkül, fala vastag. Vlla saptt, sarkain lekerekített, a penge alul egyenesen le-vágott, trapéz alakú. Metszete csaknem egyenes, középen megvastagodik, de kü- 1. kép: A depólelet feltárás közbenFig. 1: The depot during the excavation  34middle part although there are no traces of a distinct ridge. The blade is slightly deformed with its left corner bent down when it was, perhaps, used as a pry. Inventr N.: 2012.7.2. Length: 41.6 cm, socket 14.8 cm; Width: shlder 20.8 m; Depth: sket wall 0.65 m, blade 1.8–1.1 m; sket 3.9×4.7 m; 2767 g Weeding hoe ( Fig. 2. 3 ): The pll is thick, quadrangular, with a slightly pro-truding edge as the result of the use of the tool. The eye is oval, rounded, slightly moved to the left of the central axis, be-cause the socket wall is thicker on one side. The socket wall was set up with pro-tuberant triangular lugs on both sides. The blade is curved downward, not evenly, but broken at the neck. The slightly curved blade expands markedly. The method of sharpening cannot be observed due to corrosion. The right corner of the blade is more worn. Inv. N: 2012.7.3. Length: 21.8 cm; Width: blade 14.3 m; pll: 3.9×4.5 m; Depth: pll 3.3 m, sket wall 1–1.35 m; blade 2.1–0.4 m; eye 2.6×3.3 cm; 1385 g Weeding hoe ( Fig. 2. 2 ): The pll is thick, quadrangular. The eye is oval, slight-ly moved to the left from the central axis, because the socket wall is thicker on one side. The socket wall was strengthened with slightly protuberant, rounded lugs. The blade, with a slightly convex cross-section, curves downward, broken. The straight-edged blade expands markedly. The method of sharpening cannot be ob-served due to corrosion. The right corner of the blade is worn in a semicircular area. Inv. N: 2012.7.4. lön gerincnek nincs nyoma. Pengéje kissé deformált, bal sarka lefelé hajlott, talán valaminek aláfeszíthették. Leltári szám: 2012.7.2.  H: 41,6 m, köpű 14,8 m; Sz: vll 20,8 m; V: köpűf. 0,65 m, penge 1,8–1,1 m; köpű 3,9×4,7 m; 2767 g  2. Irtókapa ( 2. kép 3 ): Fka vastag, nég -szögletes, amelynek pereme a használattól enhén kitüremkedett. Néllka vlis, lekerekített, a szerszám középtengelyé-hez képest kissé balra eltolt, amit az egyik nélfal nagbb vastagsga idézett el. A nélfalat ersen kiemelked, hrmszög alakú nyúlványokkal látták el. Pengéje lefelé ívelt, de inkább a nyaknál enyhén megtörve, mintsem egenletesen. Ersen kiszélesedik, éle enyhén íves. Az élezés módját a korrózió miatt nem lehet megál-lapítani. A penge jobb sarka kopottabb. Leltári szám: 2012.7.3. H: 21,8 cm; Sz: penge 14,3 cm; fok: 3,9×4,5 m; V: fk 3,3 m, nélfal 1–1,35 m; penge 2,1–0,4 m; néllk 2,6×3,3 cm; 1385 g 3. Irtókapa ( 2. kép 2 ): Fka vastag, nég - szögletes. Néllka vlis, a szerszm középtengelyéhez képest a nyéllyuk és a fok kissé balra eltolt, amit az egyik nyélfal nagbb vastagsga idézett el. A nélfalat enhén kiemelked, lekerekített núlv - nk ersítik. Pengéje lefelé enhén ívelt, letört; kissé dmbrú metszetű. Ersen kiszélesedik, éle egyenes. Az élezés módját a korrózió miatt nem lehet megállapítani.  A penge jobb sarka félkörívesen kopott. Leltári szám: 2012.7.4. H: 22,5 cm; Sz: penge 15,4 cm; fok: 3,35×3,8 m; V: fk 3 m, nélfal 1–1,35 m; penge 2,25–0,45 m; néllk 2,45×3,4 cm; 1432 g  35 2. kép: A feltárt szerszámok. 1. ásó (Ltsz. 2012.7.2.), 2–3. kapák (Ltsz. 2012.7.4. és 2012.7.3.), 4. balta (Ltsz. 2012.7.5.)Fig. 2: The excavated tools. 1. spade (Inv. No. 2012.7.2.), 2–3. hoes (Inv. No. 2012.7.4. and 2012.7.3.), 4. axe (Inv. No. 2012.7.5.)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks