A Q K p O. A5eX<j>oTT Ta:q MEyaX. «O 'Ayioq AHMHTPIO» ETOI A' TEYXOI r AilPIAIOI IOYNIOI 88 - ~ fj K800T - PDF

Description
99 ZOIKIAOI SOIVIdUV III Mv;,J 2OXA31,V 2OI3 A Q K p O «nocpockocx(o as, axaupocete, yioc xocjitjxcbaou Xiyo Kai 8oq jiou TEC; ^Tepouyisc; aou KCCI nape (i noc^i aou, ndcpe ji andcvou axa Souvdc, TI 9a

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 146 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
99 ZOIKIAOI SOIVIdUV III Mv;,J 2OXA31,V 2OI3 A Q K p O «nocpockocx(o as, axaupocete, yioc xocjitjxcbaou Xiyo Kai 8oq jiou TEC; ^Tepouyisc; aou KCCI nape (i noc^i aou, ndcpe ji andcvou axa Souvdc, TI 9a JIE J CXT) o Kdcfi-rioq!» K. A5eX j oTT Ta:q MEyaX fj K800T «O 'Ayioq AHMHTPIO» ETOI A' TEYXOI r AilPIAIOI IOYNIOI 88 - ~ rpa«eia HEPIOAIKOY TIOZE0 EAITIA 20 HANNINA THA ETHHA ZYNAPOMH 1. EacoTEpnou 5px E^UTEpiKOu SoAAapia 20 TspiJ. MapKa 40 AAAHAOFPA0IA - EITPA PEI ZYNAPOMEZ - EMBAIMATA renpnoz winasoymaz: TOU xp. TIOZE0 EAITIA 20 IfiANNINA AIAXEIPISTIKH EHITPOnH Mnaaouvai; Aayo; Taouyiac Ad(jnpoi; SrNTAKTIKH EIIITPOHH 1) flarmdq ABavdoioq TOU Xp., Icnpdq 2) Mnaoouvaq EAeuQepioq TOU A9. 3) KoAAidq ludvvnq TOU Bao., 4) Zuviou - T^ifja XTaupouAa TOU Bao., TurtOYpa poq 5) Kapcpn - KrrodKn EAevn TOU Iwdv. Nnruayuyoc, 6) Zlivioq Kuv)voq TOU Euay. ApYupoxdoq 7) KoAAioq Iud\Amq TOU Kuv., TunoYpdtpoq 8) nanayewpyiou AnjanTpioq TOU Xp., EpYoSnyoq 9. fkouijac AriMHTpioc TOU Kwv., Tunoypacpoc Eq w puAAo: Aenro^psia ano nivako TOU QEijjvnoTou piavoi) paq ^uypdcpou, reupyloo Ka^dKOU. XaT^onouAoq AAKMOZ TPIMHNH F1EPIOAIKH EKAOIH AAEAOOTHTAI MEfAAOnEPI- ZTEPIQTQN «O AFIOZ AHMHTPIO» EKAIAETAI AfiO TO AIOIKHTIKO IYMBOYAIO ai KOI Ai u6uv Tai AHO IYNTAKTIKH EHITPOnH it Ta YPanTa nou cpepouv -Tnv unoypaqin TOU ouyypa p^a annxouv ndvov Tiq anoipeiq TOU: Avwvuya dpspa 5ev 5Yi[aootsuovrai. T,a K i aeva 5sv ErttoTpetpovrai, 01 q utoypaq ieq (JET6 Tn xprton 'EnioTpE-qsovTai OTOuq 5iKaiouxouq TUV. 3 KUXJTCIC KpuoiciAAnc fscopyiou Xp. Mnaoiouva «ilapakaaw as, otiaupasts, yia xamlauoau. aiyo... KQI 5o? jjou TE? tptspouys? aou KOi naps JJE pa^i oou, naps fjs cmavou OTO fk uva, TI 6a ps ^arj o KOjjnop !... ME autoix TOU ; an'xauc TOU Kcb-ora KpuaTdAAn., and TO noin.ua «TO TAYPAHTO», apxi^ei THV nputn. aeaisa TO nspiosiko jac; AAKMOK (riepiotepi). 'OAoi [jag x Uil-l QKOUQEI n SiapaaEi, aaaoi noaad KOI daaoi Aiya, noiog r)tav o KUOTCK; KpuordAArig. A^i- , i ojjug TOV Kono va cpepou^e ^avd am. MVflMn MaC AiYa npdyjjata ano TH 4con KOI TO spyo TOU. f vviierjk TO 1867 OTO ZuppdKO rr\c, HnEipou ano ysvid paaxwv (Taondvnocov). 'HTOV yioc TOU Ar)un.Tpr) KpouaTdAArj (OUTO Eivai KOI TO sniesto TOU noi'ntri, aaad apyotepa GTHV A0iiva 6a TO aaad^ei as KpuoTaAAqc) KOI THC FiavvouAac, TO YEVOC VaAAiSa, GuyaTspa TOU l dkr) VaAAifia svog ano TOUC mo (JEydAou? ToiAiyKaSa; TQ^ FFivSou. O natepag TOU acpnoe Tig OTOVEC KOI ocrxo^nqn^ M TO Ejjnopio, apxn OT ^.uppdko KOI apydtepa OTO fidvveva. H uritspa TOU cpuuatikid OTOV o KcooTog r Tav 5u5 Ka XP V V- Ano OUTH vopnoe TO (japd^i autog KOI TO aaaa nai6id, nou nssavav and TO 1610 KOKO. Ano (jikpoc Aoinov, o KCOOTQC HTOV asuvatoc KOI J EK- 6r)Aa TO ar)ud5ia uia^ KOTapoAiig. O xam? TH? pava? TOU, TOU oroi- XIOE noau, n uritpid TOU cpaiveta: va \jr\v TOU cp p6n.k KOI TOOO KO- Aa, (jnopei 6 JUC KOI va TPJV a5ikou J - H ouoia navtu? ivai OTI o Kuarac, OEV TP) ^EXTHKE KOI n avti9 or autii 5n J OUPYno yia TO uikpo EuaiaeqTO KOI aassviko naisonouao TWV 6w5 Ka xpovwv EVO napanavw KariMO, nou SuaKoAsipE ir\i TOU. 6c«)6EKa XP VWV o Kworac; ^EI OTO x^pio TOU psaa a' sva ^. ITO B' TEUXO? TOU nepiosikou OTH. o Ai6a 4 and TEXVIKO Ad6oc TOU TunoypacpEiou SEV ypdcptrike n napakdtco Eiaaywyii- Ta ypacpsia TOU nspiosikou ppioikovtoj OTO 5p6(jo nou EXEI TO ovoua TOU TiavvitbTr] AoyoTEXvn TioaEcp EAiyiia. ZK (p9iika j Aoinov, apxi^ovtag JJE TOV EAiyd, va yvcopiaou[j \jtiaa and TO nepo5ik6 UEplKOU? HmipCOTE? AoyOTEXVE?. n ptpaaaov KaGoAou suxapioto. Ma i UE TH cpuaikr) TOU asuvajjia EPXETQI Twpa KQI n ot vaxwpia- O ncmpag TOU TOV naipvei OTQ l idvv va yia va ^ cpuy i and TH untpid TOU KOI napdaanaa va anouoaa i. i.to X pio o KpuordAAn? ix T A icbo i TO SHUOTIKO oxoaelo onou xpovoaoysitai KOI va EPUTIKO ^onaapa TOU no\r\jf\. $ iano p aa orrjv Td^n Mia auu.ua0n.tpid TOU, KI K ivn TO in OTO SdaKaAo KI o dacrkaaoc; TOV Tiuwprias u Tqv 5 UT AroTii ri Tiuwpia TOU ya- Aoindv ppiok Tai ora fidvv va u 5uo Ka' ora atqeia, TO XTIKIO KQI TO xam THC yava^ TOU. O npcbtog 5 v! 6r Aco6 i axoua, o XQM C THC Mava? TOU X n;5pdo i ndvw TOU TpO _l pd. ME TOV nqt pa TOU 5 V CpaiV TOI VQ CTUV5 6riK, yiqtj 6 V TOU auyxcopnas TO y yovoc OTI?avanavTp UTr)K yi' OUTO rjtav nd- VTO anotpapny J Vog. To (juaao TOU n Td i aav TH ueaiaaa 5w KI K I. Lra I iavv va napakoaou6 i rr\a axoaii ano TO u xpi TO axoaiko TO^ Ar)Aa5ii Tig T aa p g TO^EI; TOU EAAr)ViKou oxoa iou, KOI cpoitr a KQI atr)v npdjtr) Td^n TOU fu jva- aiou- ITO oxoa io j iv ndvta va 5 ia6 KOI 9QPKJU VO nai5i. FIOT 6 v 6nMioupYna KUKAo, r)tav anotpapnyuevo and T(\) KOI 6idpa- , EVTOTIKO. XTO XPOV Q THC Kpionc Tf C appwcmac; TOU, o nat pai; TOU TOV 6ico^ ano TO Fidvv va, TOV OT ia OTO pouvd KOVTO OTOV nannou TOU and TH (Java TOU, TOV apxitoiaiyko TdKn VaAAioa. L6u 0a auvyk VTpua i TO naouaio uaiko yia TO u A TriuaTd TOU ax TiKd u TOUC padxouc. TPJV n pio5o autf) X i apxio i n Pouu.av,Hcii nponaydv5a TOU MapyapiTt ) yia TOUI; paaxouc THC IlivSou. O KpuoTaAAriC M C VTOva 6viK c; napa5da ig, 5 v jnop i va TO x v ip i. 'Onwg cpaivetai ano TO ypacptd TOU avt 5pao, ano5 ikvuovtag nug oi padxoi Tpc ilivdou 6 V ivai Pouudvoi aaad yviiaioi 'EAAr V. lo 1886 o norritiic X i ETOIUH TH auaaoyii nou Sa TOV Kdv i yvw- OTO yia noiritr) KOI udaiato EGviKd noir Tii. Eivai «Ai owai TOU A- 6ou». Tov npdaoyo TOU EXEI ypdiusi OTIC 25 MapTiou TOU ano TH JOpq ii KOI TO CDOVTO nou KIVEITOI, ivai \Ha andvtnori PoupaviKii nponaydvsa. 9uui^ i nug n 'Hneipoc ivai y udtn ano 0viK C nopa56a ic. lo nointikd TOU pyo 0a Tunw i OTHV AOiiva Ta OVTJTUna cp0avouv TOV i5io xp vo OTrjv 'Hn ipo KOI CTKOpni^ovTai navtou. Oi loupkoi 6sv EpaSov TinoTE- 'ETOI o KwoTag.KpuaTdAAn,c; ii KaAiipa KpouoTaAn.?. Eyivs yvcoorog o' 6An TO.V 'rin ipo, aav 9viK6g Tn.g, acpou TO repiiexouevo TOU noirpatog TOU HTOV 0viK6- To 1887 o KcboTag SEV napakoaou9 i TO 0x A ' - Tov oav ypappateo a natpiwtikd otopoteia; KOI va aaxoaejtai OE Epdvoug yia natpicotikoug OKonoug. H (pn.pn TOU KpuoTdAAn cp9aa KOI CTOV EniKEcpaAtig Tqc PouuavtKne nponaydvsag, TOV nepitprj'm0 'MapyapiTn- e upno Aoinov KoAo va nd i orov notepa TOU KQI va?ntr O i TOV yuio TOU yia va TOV u.op pwa,i OTO PoufjaviKd axoaeia, Ta^ovTag TOU Aayouc u notpa- XEiAia. O natspac TOU Kwora, AnMJlTpnc, TOV 5iw axssov U.E Tig AEyovTdc TOU: «OuT TO 0KuAi you 5 V aou 5ivw». O Mapacpou E^avTAqaE 6An fou TQV npoorrdgsiia KOI Tqv unojjovn TOU, yia va ndp i TOV pixpo KCOOTO OTO BouKoupEaTi KOI SEV TO KaTacpEpE, niiy OTIC ToupKiKEg 'OpXEC KOI KOTdyyEiAE TOV noir)trj Kpu- OTdAAr] OTI epyaas EnavaoTaxiKO {3ii(3Aio. H KOTayyEAia TOU MapyapiTr] osiiynae Trjv ToupKiKn a0tuvo jia OTO oxoaeio nou epoitouoe o KpuoTdAAnc. ESw oi pioypdcpoi EXOUV noaad KOI 6id(popa. Sujjcpwvouv opwc 6Aoi ncog TOV KpuoxdAAri, nou ppiakovtav [iiaa otqv aibouaa THC SiSaoKaAiag TOV yautwas and TO X P a TrK ToupKiKHC aotuvouiag o ou jyaeritnc T u Tqv wpa nou o KoSnYnTiic u EVToAii TCOV ToupKwv tpuva^e TO ovopa TOU KWOTO KpuoTaAAn, o au(jpa9ntnc TOU ZTaudTng cpwva- ^E: Anwv. KOI in CTTOV KCOOTO va Kpuq T i KOTU ano TO epavia. Ano EKEivrj rt\i dpxicr va Kpu(3 Tai OE VTOuAdnE?, onitia KQI OE va nnydsi, pexpi nou o nat^pag TOU ]jn6p O va TOV cpuyosg- IJJEI OTHV Aeqva, u- Ta}jcpu a j VO at Toondvo. H n pin T ia TOU autq XapioE OTO v Opo KpuoTdAAr) sva cpcotootecpavo Soi^ag. To ovopd TOU akouotrjke o' oar) Tqv EAAdSa. 'Evag Kuvnynu vog noinjiig HTOV KQTI noau pojjavtiko. O KpuoTdAAn.? )9ao OTQV A9iiva TO f vapn TOU Eivai bveipa KOI 9iAo5o?i g. TOV 'wuo TOU EJXE n pao j vo TOV x padxiko Toppd KOI OTO 5?i TOU x^p' Kparouae TOU piaouoe EVTOVO HnsipwTiiKa, npoypa nou nspiyeao TCOV A9'nvaicov. Tov ikoita^av napd^evo xoi TOV ipw- VEUOVTOV yia Trj piaid TOU- And Tqv npwtn OTiyiiani KOTdAaps nco? 6co HTOV Evag^Evog, svag nspeiooktog. ITO.V apxn niot!jj ncog 9a n pvoua 6Ao TO EMn65ia, ncog 6a EUPIOKE Kdnou npootaoia. Ma Y Ad0Tn.K. Tp ig luliiou pdd3a 01 DiADii DiA srfisgpriu'o OBcbodAouni paisioxio 01 3cort -O. 'oxigoidsu 010 5oyUYYpun ADD i3opd3u DA i3ad3 bdid i LiAd3f rtov noi «Dgpr!ogjjs» p iiigoiid3u 010 nocpg 12X3 nou 53joDAd3Ano ouv Sliiliiou SpiocoAA DIU 3AiAg. uoliixpidx UypA3rl ADiU SOAIDUS o IDX Uyyoiond^ AOI DIJ 'OAIOU3 oictdit AOI 5UYYpiond o IDX D 3 JDd J DI loino AnoAdiDjj 'SsiUiou ioa3rl{od3i9dx 3noi pno 10 IDX IDA13 'Urlsyoij AOI IDX 'pridyau AOI 13X3 noi SnoypuiiAv' 'pildianadiq oiscbysgoykt) oic isyypjjoun DI ID I «pmij.oday» DI orlioi? 13X3 068L noi U^IOAV. Alii ID* *i3d)dda DA o^xsano 5nrlp 5UyypiDnd O boliadp noiadu puv Andsrili Awindin ACTI IQIAAIDU 01 oigi 01 Ano0noyoMD53 ioyo. -noi Ssgnouo 5ii i3d X3AnDDA DiA oicb -odioun Diri IDX pi3ynog Ud3inyD i Scoupx Dirt noi SnoiocoAA 5noi OLID 3fi3dnj UdliyMD oiu lox oyp ioi3aia 5od)pdAouni ADD noi lin) H noi 5Li(«)5 5Ui Spuoxo o ADiLi 5piny -3(bDdA3 U 3 Df -Dig IDM noi I1IUD O1D AD1AOA 3Y I odctoxsgcog 01 D131AJ 'UDlllOLl ALII 'noi 5Uw5 5Ui pisynog UypAsrl Ui 'Uyyp Alii nduiouoidriaodu DA DiA oo3ri DA? ADiU oisaodaouni OJL UyyoiondM AOI DiA DIAJ -ouni noi prsynog Ui OLID ADIAO^XDOI 09 ADIU DA ID I UriXodg DIP) IDAJ3 noi pidrip»od3rl oj_ -riyoli DILI DI DA[3 i ID ! 'pi3ynog LiAisiAngAD IDAIS DiAodAouni H 'DdsrlU ALII Z\- 5tv)? OL i3fi3ynov '!3id)3 iD 01 DA 5idnX pisynog UID ioi3axid DID -noiu3 AOI i3oiyd(bdd53 DA noi pisgpuoodu ALIID 5UyYpiDnd\ o Diri I3opd3ii 5oyp IM 3X53 nou oynoupioidrox prlnyx OID Di.DLiAd3n3 UypAsjAj noiadroaoudlj noi O'OcbDdAouni DAS o pisynog 3 iUdf) noi noiriuidiusadlj SUiUAbeDXi IDX noi 5pADidoX o 'noduripy fodnuj; o pxiy3i -orliitipda 01 raojxsano DA i3d3dourl DA oia irlnrh upilriox DA3 l3o!yd(b0d^3 DA!3U3dU IDX 5UlUllOU 5oypA3l1 5DA3 IDAJ3 I1Q l3f131oiu DA 39noyo io53-3iou RriinyDiDxAs AOI 09, A3g Uiny -3Ai3riquD noi UrlDAng noi bxiiliiou ALIID UIDJU U 'noi pind3 AOID Uiom U OAOIAI 'DA3 'DA3 ADAnjJDS 'nooddaddu noxialiyy3 noldllduoydxddl 3AID9J -3AD D9 HO 'DlDriLlOU 3d)DdA3 DQ I1O 'S^DgnOUO D9 HO DdJSAO DICTdU DI -noi Li^wisgms U odwi 1DAI3 Uiny 'OiDrlpxcdsrl 01 i3)pa?j DA DiA pis^nog oirl i3djj DA rausdij opalianx AOI UXni UdliyxD D iri noiadi i noi 53g uy3 10 w AD^OOQO IDX o^prgo DA noi Uu3oi ALII ADiAnoyiAD^3 noi jjorl 3X13 nou oiortlidx DI n^oi^ri 013; AOAprl I'DX D[3(hDdA Dugj DI OUD sonoadsuoad^ IDX sonoaidsu -px 09 npx no loiaoxopun noi 'DAbev AUID IDISAJA SngbAno 5«uo 'loyp i» 'pdnxoi 3D pdnxoi OUD 'ounopdu 3D 'oumopdu OUD _ J _ -irqv «tp6oua5a» 5quoai U i Tq M rq yia TOUC fsadxou? THC Hivoou, onou Tipoorra0 i va ano5ci ei OTI 01 padxoi dvai yvqmoi 'EAAq- V?. 'HTOV uia npoorra0 ia nou unqp TOua TOV HnsipwTiKd ans- A uy pwtikd aywva. OapdAAqAa KaTanidv Toi KOI j daaa n?oypaq qu,ata- Twpa ora6 ponoi i Ka0apd Tq yawaaa TOU. H 5qu.oTiKq TOU KpuordAAr) ivoi wvtavq KOI ouu pq, yioti rqv x& atocpia and TO OTOua TOU Aaoii- And jia nap iiynoir JJE TOV Aapp pyr] q uy i yprjyopa and T.rjv (36o ja6a KOI KOTacpi-pwi va nida i 5ouA i,d OTO EyKUKAonaiSiKd A - 4tKQ MndpT. TauTdxpova 5iopi? Tai undaanaog TUV ZEK. Ma KOI 6w H douaeid iva,i KOupaoTiKii KOI Ka0wc X i KAovioTEi rj uy ia TOU, TOU cpaiv Tai OKOMQ nio KoupaoriKn- KOI TOV Kaipd TOU Tuinoypaq) iou, ETOI KOI Twpa SouAeusi ZEVUXTOEI 6ia(3d?ovTac KOI ypdqjovrag. nviystai M oa atq con Tqg ABiivac xai vi(i 0 i Tqv avdykq va PYEI OTO unai- 0po. lou ivai dfacoc osuvoto va TO KOTavonoEi. AUTO TO dyxog nou VOTOU 5nuioupy i q ndaq, ivai ^EVO and Tq cpuoiq TOU v apou noiiqtq. Kai KO0wc q A6qva TOU q» p0qk TOCTO OKAqpd 6 V 6 Asi va Tqv KaTaAdp i daao, 0 A i va 5 puy i and Tqv aacpuktikq aim) coq. AuTq q npoandoerd TOU ouvsuaauevq xai UE Tqv KQTd- OTaaq Tqc uyeiac; TOU, yivetai Eva? nd og, sva^ Kaquo? via TO pouird KOI yia Tqv HnEipo. AUTO? o Kaqudc, ivai TO 5 UT po otoix io nou KaAunTEi Tqv noiqaq TOU KpuaTdAAq. Eivai svag pofjavtiikdc noiqtqc nou yup U i Tq ACiTpcooq Tq??uqc TOU 0TOV isaviko Kdajjo 'fcva xpovo [iua TO AyporiKa TOU o KpuaTdAAqg 5quoai U i TO nio TEAeio and TO Epya TOU: Tov «Tpayou5ioTq TOU xupiou Kai Tq? q yawaaa TOU X i ndp i TEAEidTqTa KOI o atixo? TOU aipeydbiaoto?. EKIJETOAAEUETOI aujjdaia TO OTOiX ia nou EX&I yia Tq urj TOU x^p'ou KOI Tqg otdvqc- AvanAd0 i TOU? QpuAou? KCH TIC napa5doi i!c KOI napouatd? i dijioya (Jia wv- Tavq EiKdva ME popavtikq E^apaq TOU ayanq j vou KOI napayicwvi- CTUEVOU Kdafjou nou jox0 i yia va KpaTqo i Tq uq TOU orq lo spyo unopdaaetai OTO I)iAa5 Acp io Aiiaywvia Jd- AuTq Tq popa EiaqyqTqc; Eivai o KAaaiKOpavqc 'AyyEAog BAdxoc. AEV unop i va av x0 i Tq dquotiicq yawaoa, EV pnopsi va Ppafteiiafi EVO «p pnao»- AVTinaAoc; TOU KpuaTdAAq Eivai o itpatqyqc u uia acrq javtq aua- Aoyq nou ayvoq0qk and Tqv npwtq orrypq: «Epu( KOI i]iuxn». EIXE oucoe; Eva u ydao na OV KTq ja, qtay ypaujjevq atqv KaQapEuouaa. KOI o padxoc iaqyq0qk KOI ppapeutqke q aofpavtq cruaaoyq }j Tq vekprj yawooa. ZTOV KpuoTdAAq KQI ndai va ; Enaivocj. Ki 6u.wc; o IpayouQiOTtic TOU Xtopiou KOI Tq itdvqcj KOTa ;! di}6qK and TO xp vo KOI KaTOTdxTqKE ata opiatoupyquata TIK veoeaaqvikqcj noiqoqcj, vw o « Epu(; KOI n Vuxn» TdcpqKE rao pa6 id KOI and Tqv apvqtikq opxaioaatpeia, TCOV OKOTaSiOTcov Tqc; tnoxne EKEivqt;. H anotpaaq npokdaeoe ayavaxtqaq o' 6Aov TOV KUKAO TCOV YpaupdTcov. H Kpiaq TOU « t iaa5 A p iou Araywviopou)) nou Tdao d6i- KH OTd0nK Yia T v KpuardAAn. TOU avoids ano avtispaor) EVQV daao EupuTEpo opi^ovta. 'Ouco^ HTCIV apyd, noau apyd. H akarjpn appwoteici ix npo5iaypdijj i TO uiaaov TOU- To xaaokaip! TOU 1893 o nointiic rraipvei d5 ia ano Tf] 6ouA id TOU KOI Kdv i va pakpivo To^iSi OTrjv ApKaSia, Tupi^ovTag ano Tqv d6 ia (ipiakei Tf v anoauoq TOU and TOU? ai5npo5pou.ouc;. 'Eva OKO- ja XTunqua rf]c, akaqpiic AOiivac; nou np6 aa poipaio. l Aiyo? andei KOI n appcoctteia TOU, oi aiuontiiaeit; 6ia6 xovtav n fm'a Tf v da- Aq. TOTE yia EipcovEia Tq? Tuxqe TOU, TOU qp& yia npwtq q opd KOI Eva KaAo, Eva TUXEPO. KEpSiat TO Aax^io apxaiotqtuv pax(J C- Ui 9'iAoii TOU cppovtiaav va TOV Si'U^ouv ano Tqv AQqva, EKEJVOC; 6- a6iacpopqa, anoktqas Tqv ijmxoaoyi'a TOU peaaoqdvatou. O TOU pouvoii peyaauvei KOI EVCO q KaTdaraoq TOU p usi, anocpaot^ei KOI cpsuyei yia Tqv K pku.pa. AAAd KQI SKEJ TO K 5 v TOV aqkcbv i KOI anocpaai^ei va ind i OTqv 'ApTa KOVTO OTqv a5 Acpq TOU rqv Mapia K. Baorcbiin. 'Hfrav outoc noau apyd. AEV qa nepioaotepo ano Evdprcrq 'uqva KQI OTIC 22 AnpiAq TOU 1894 n 0av Xwpig TiOTE va cp&da i OTO layanqpeva TQIU 3ouvd Tqt; FlivSou. A 1 E f» fj S 9 C Tq uakapia akid Tq? MHTpdC M U IQANNAZ A. KPOYITAAAH Mdva uou! qc KJ ohoc, uou XPU C HTOV o Art 0av c; OKOTEiviacev, yiv jjaupog, Kpuoc;. Ti u' cocp A i TOV Tdcpo aou, TOV pquo, sunpoc uou va (iaenco; 1 1 u« ocp Aouv TOO' ayosd TOU Koafjou, dnou ps AsinEi q atopyq KI q (jqtpikq KapSFa, OTOV cpiadki uqtpiko UE AsinEi KOI Gconsia; l i j wcpsasi uavouaa j/ou, OTO uviipa crou endvco va xiivco 6dKpua 0 ppd X Pk va a 6 ppdvw; Q Xdp! XdpE donaaxve! flou arouc eavdtoug ZKAqpE! rvtopi^eit; nou XTundg; Fvcopi^Ei? nou0 'Q fjiava! yea TOV Tdcpo aou OTEcpdvi Sdcpvqc KAdSou a' acpqaco. FfdpE, SE^E TO, ns? TO «EKia TOU *A5ou» K. KPYZTAAAHE H UTOPIA TOY XQPIOY IVIOY (SuvsxEia an6 TO nporjyoupevo) Ktov)vou A0av. Hannd, larpou 'ETCH EpaQav, aurai nou epeivav OTO xwpio, psxpi rcou eqxraaav 61 xwpiavoi Touq naaaiotepa nou EKJtaTpiarrjKav pe aitia TO nai5opd {»J- \ia TWV To6pKwv. Ha Touq 0appevouq 9rjoaupouq TOU xwpiou BdATiara 01 6inyi]oeiq AEVE ncoq eivai OTIJV TonoQeaia KaTaOijKi (euro TIJ AE&J KaTCUTTOJOTi, i\ nov 6pio TO 66pia nov rjtav, TOTE, KOI jiexpi TUJV rijiepaw TOU AArj - Ilaai4, ToVtoq 6aATicmv6q ^TOU xiopiou BdATiOTa). ApyoTEpa avdcpepav 01 Y^P VT01 naj^ Kdnou - Kdrtou, 66piOKav owapp^va \iipi\ raoavov yia va 6pouv Touq Grjoaupouq Touq naaiouq. 'lacuq KOI yia Tinore apxaioaoyikd eupijjiata. IToi6q va?6pei; H nspioxq eivai TeAEiioq avepaoraq ano apxaioaoyikii OKajjndvi). ESiii TeAeiwvei j\ yia TI^V rtputrj jietcudvriot) npoq TO 6- yvakjto, sni TCOV xpovojv TOU nai5opa^ujpatoq euro Touq ToupKOuq, KQ- TOUCUJV TOU xiopiou, ovo}iaco}i6vou TOTE BdATicTTQ. AuTi) rj ovopao4a BdA. TIOTQ np nei va exei TIJ pi^a Tijq arto TO BaAToq - saoq - pa^sjieva vepd. IIpaypanKd undpxouv Kaa of\]ie.pa 8uo TOiroGeoieq OTO xujpid ps \ia- ^sjieva vepd, ij jiia eivai rj KoiAd5a, Aei6d5i KdTia KOI i\j TO Aei6d6i ertdvaj. To psv Asi6d&i KdTOJ and TIJ OTiypi] nou ^raavav 01 6poxeq TO Xiv6raapo, yepi^e vepd KI rjtav jua OWOTII Aipvr) pexpi TIJV dvoi^i] nou oiyd - oiyd TO vepd cpeuyav and Tiq KaTa6d6peq nou f^tav KI ETOI c^avd KaAAiepyouvTav TO xajpacpia, cpuoika pdvo pe KaAapnoraa, o xpdvoq SEV enepve daarj onopd. To 5e Asi6d6i ndvaj, 6aATOTonoq, EXSI vepd KdTco and TIJV eit^dveia KOI ava6au?ouv aa 6puoouAeq i5ia darou avoiyouv 01 isiokti^teq xavtdkia. To OTI eivcsi 6dAToq qpafvetai KOI and TO 6n 6yaivouv KaAdpia, aav orouq ScsArouq yupw and TI) Ajlpvij TWV Fiavvivaiv. MdAiora oe opzopeva vepd and eicei nou avabau^ouv, OTO xavtokia, yiaaicouv KOI KOVOUV TO xpci)pata Tnq ipi5oq oav and iietpeaaio, nou raoavdv va undpxsi. AAAd noidq va ipd^ei va 6pei av undpxsi;, 01 si5ikeq KpaTiKEq unnpeaisq avn va 6yaivouv nayavid arrjv unaiopo yia ava^tt)or TOU unoyeiou naoutou TOU TOHOU paq, «nepi daawv pepipvouv KOI Tup6d^ouv» KOI npo navtdq 6ev rcapaasinouv EKeiva TO EKTOQ 65paq KOVTuAia, fjgeaa dpojq vdqepa nuiq TO 6iKaioAoyouv 01 SisuQuvrdSeq Touq KI akdpa 01 napandvw npoiordpevo:. 10 SuvexEia Tibpa yaa TI\V ovopaoia BdATioTa. Mexpi TWV npspajv pou 01 MiKponepiOTEpiioTeq anokoaouaav TO xiopid paq BaATiora KOI E- udq Touq KQTOiKOUq TOU BaATiarivouq. YndpXEi 5s KQI otftiepa pia Tono- SEoia OTO xobpo Tnq Mucpjfc FoTioraq, Kdiio and TO 6ouvd FpaSfiTOi npoq TO notdpi, nou AEYETQI OTO apneaia TO BaATioTivd r\d BaATionvd. AEYOVTQI ETOI yrati naaid amdq o xiopoq avfjks aii\a i\s Fd- Taora sixe rdno npoq TO 6ouv6 TOU xaipiou paq. Tiipa 10. ouvopa sivai OTT FKOiupa KQI TQ dpioav OTOV Koap6 TOU AAi^j - naoid nou nijyav KCU napanovegrjkav 01 xiopiovoji Kca efxav TaxTucouq TOOKiOjiouq pe rouq- FoTiOTivouq i6ia oriq 6ooKEq3 KI' ^jp0 Evaq a^iaijiqtouxoq TOU AArj - naaid, AEVE nwq ijpge o Aydq MouxouvTOUpnq KI, autdq Touq dpios yia ouvopa TOV VTIPE (8nAa5ij TIJ Fnoupa) KI, ETOU orapdirioav 01 KauydSsq JIETOtu TCOV 5uo xojpiwv KOI TO ouvopa and TOTE sivai opiorucd. Tibpa TI OJiEyivE TO xoapid, 6rav 01 ToupKoi avac^jtiioav Touq SIKOUC Touq; AEVE nwq 6y^K cpippdvi and TOV SouATdvo KOI TO xiapid KOTOorpdcpnKE }IE TII tpwtid avaokdq tnk an6 Ta 9 }i Aid TOU. STT) QEOTI OUTIJ, apydtepa noau, 01 anojieivavteq KdToiKOi EKapav ajinfiaia KI, Eixav npojieydan, yiati TO xwua ^Tav oroupvapamj KOI EuSoiciuiioav Ta a- pexpi TOJV njiepwv uaq, nou xdaaoav - ^npdoijkav and TTJ q uaoera xpdvia METO and ijqv npwiti KaTaorpoqpii TOU xwpiou and Touq ToupKouq^ 01 anojieivavteq OTOV nepioxifj TOU KdToiKOi?ava{ia^tbxTiiKav KI EKapav ouaopd Endvio OTO 6ouvd, onj onpepivfj GEOIJ nana'i-noyaa, EIVOI nfoto and Tnv npioti) Kopucpoypappi] TOU xcopio6, npoq TO MeydAa 6ouvd, TO FlfipioTEpi. Ki' ETOI Eivai oaiv andpspa nou 5sv cpaivstai an6 nouosvd am6i TIJ 5i]pdoia, nou n pvd i Twpa KOI nfipvaye and naaid o Snpooioc 8pdpoq, TO NT p6 vi TdTE, npo,q TIJ EOoaAia psow Zuyou TOU M Tod6ou KOI and EKEI npoq GeooaAovuci) KOI Kaiv)noAn, EKEI sykateotiioav xtopid yia TOV q)d6o TOJV ToupKtov. Fia apketd xpovucd Sidonipa EpEivav xoi and Touq ToupKouq oav ^ExaapEvoi, ETOI vdpi^av. EKEI Aorndiv nou ^ouoav ijouxa p Tiq cpapeaieq TUJV KOI TO vd Touq, ijp0 ndai 11 KaTaorpocp^. AUTIJ TII tpopd dxi and Touq ToupKouq. 6Eva KaAoKoipi napouaidorr Kav OTO 6ouvd, onq ordveq, ica^cptsq KOI npoondgiioav va Touq ndpouv TO npdgato, 01 TaondvijSEq avtiordqijkav KI' EKE! OTOV Kauyd KOI Tnv Tapaxf) JTOU KPOTIIOE, OKOTiiiaav EVOV and Touq KAeqyrsq, ioioq TOV KonETavio Touq. Oi undaoinoi Eqjuyav dnpaacroi, dxi povdxa and KAsipid pa KOI vtpomaopevoi yiaii Exaoav EVOV 5ucd Touq. Sir) 5iao Aa OTO niotpdcpa npoq TT BouAaKa undpxei EVQ pvrjpa, q aiv Tai OKopa owpdq and netpsq Kai xiopata pa^epfiva, 01 naarjoi TO AEyav pvijpa KI EKEI Tono9 Touoav TO pvi]pa TOU 11 'Yotepa and eva r\o xpdvia, TO KaAoKaipi naakwaav ndai K\ cpteq OTO 6ouvd, aaad TOUTI) ~ti\d ^Tav noaaoi KI' 0900 Touq apna-,av TO ^wvtavd touq, 01 TaopndvrjSEq KaT 6nKav ym aurrnpia OTO xujp
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks