ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management) - PDF

Description
ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management) ภว ต โลกว ทย * ป ณณว ชญ วงศ ว ว ฒนานนท ** *สาขาว ชาสารสนเทศทางส ขภาพ สถาบ นว ทยาศาสตร ส ขภาพ มหาว ทยาล ยรามค

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 25 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management) ภว ต โลกว ทย * ป ณณว ชญ วงศ ว ว ฒนานนท ** *สาขาว ชาสารสนเทศทางส ขภาพ สถาบ นว ทยาศาสตร ส ขภาพ มหาว ทยาล ยรามค าแหง **กล มงานเวชศาสตร ฟ นฟ โรงพยาบาลราชว ถ บทค ดย อ การว จ ยน เป นการศ กษาและพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล โดยใช ข อม ลว จ ยศ กษาท โรงพยาบาลกระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาครโดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล เพ อน าระบบท ได มาใช ในการบร หารจ ดการ ความเส ยงในโรงพยาบาลโดยระบบจะจ ด เก บรายงานอ บ ต การณ /ความเส ยงเพ อช วยให คณะ กรรมการบร หารความเส ยง ท มส ขภาพ ห วหน าหน วยงานและเจ าหน าท ในโรงพยาบาลใช บ นท ก รายงาน การท างานในป จจ บ น และน ามาว เคราะห ความต องการของผ ใช งาน เพ อท าการออกแบบและ พ ฒนาระบบ โดยโปรแกรมท พ ฒนาข นเป นโปรแกรมท ท างานในล กษณะ โปรแกรมประย กต เว บ ใช ระบบจ ดการฐานข อม ลมายเอสค วแอล โดยผ านระบบอ นเทอร เน ตในศ กษาทดสอบการใช งาน โปรแกรมได เล อกกล มต วอย าง ผ ใช งานซ งประกอบด วย พยาบาลว ชาช พ และเจ าหน าท อ น ๆ ท ปฏ บ ต งานเก ยวการบร หาร-จ ดการความเส ยงโรงพยาบาลจ านวน 30 คน เป นผ ทดลองใช ระบบ และ ประเม นผล จากความพ งพอใจของผ ใช ระบบ พบว าความพ งพอใจการใช งานระบบได ค าเฉล ย เท าก บ 3.85 ซ งแสดงถ งความพ งพอใจการใช ระบบอย ในระด บด การกระจายของคะแนน ของข อม ล พ จารณาจากค าคะแนนส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ซ งม ค าอย ประมาณ 0.79 แสดงว าคะแนนข อม ลม การ กระจายน อย น นค อกล มต วอย างส วนใหญ จะม ความพ งพอใจใกล เค ยงก น ค าส าค ญ: ความเส ยงโรงพยาบาล/โปรแกรมบร หารความเส ยง/การพยาบาลเพ อความปลอดภ ย/ ระบบฐานข อม ล/ ผ ใช งานระบบ/ ความพ งพอใจ ก าวท นโลกว ทยาศาสตร ป ท 13 (1): Abstract In this thesis, the researcher describes and evaluates the development of an information system for hospital risk management. This information system was developed and evaluated at Krathumbaen Hospital, Samut Sakhon province using data collected at the hospital. The purpose of developing this information system was to provide a mechanism whereby incident reports involving patient risk could be stored. Records such as these can be of use to the hospital s risk management committee, health team, department heads and hospital personnel. In designing and developing the information system, the researcher initially examined the present operational system and analyzed users needs. The program developed by the researcher involves a web-based application program utilizing a My Structured Query Language (MySQL) database management system accessed through the Internet. In order to test program use, the researcher selected a sample population consisting of 30 users who were professional nurses or other personnel engaged in hospital risk management. The satisfaction of users with the program was evaluated and it was found that members of the sample population evinced satisfaction with the system at the mean level of This means that user satisfaction with the system was exhibited at a good level. Considering score distribution, the researcher ascertained that the standard deviation value was approximately This means that the scores were not widely distributed across ranges, thereby indicating that most of the subjects under study displayed more or less the same degree of satisfaction with the program. Keywords: Hospital information system for risk/ Nursing for safety. /Database system/ User/ Complacency บทน า ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศม บทบาทต อการจ ดระบบงาน การบร หารงาน การเสนอรายงาน การประเม นความเส ยง การ สน บสน นการต ดส นใจในองค กรต าง ๆ อย าง มากมาย โดยน าข อม ลท จ ดเก บมาเป น ฐานข อม ล แยกประเภท แยกหมวดหม จ ด เร ยงล าด บ ประมวลผล แสดงรายงาน ให ก บ ผ ปฏ บ ต งานและผ บร หารได ใช ข อม ล สารสนเทศน น ซ งจะส งผลต อความส าเร จของ การปฏ บ ต และการบร หารงานได (ฐ ศแก ว ศร - สด, 2551) การปฏ บ ต การพยาบาลเป นการ ให บร การแก ประชาชนตลอด 24 ช วโมง การ บร การอาจม ความผ ดพลาด (error) ได ซ ง ความผ ดพลาดน อาจม ผลเป นอ นตรายต อ ก าวท นโลกว ทยาศาสตร ป ท 13 (1): ผ ร บบร การ ตนเอง เพ อนร วมงาน หน วยงาน และองค กรว ชาช พได การจ ดการทาง การ พยาบาลเพ อความปลอดภ ยเป นกระบวนการท ด แลท ง 3 ด าน ซ งประกอบด วย การจ ดการใน คล น กท เหมาะสม การบร หารความเส ยงท ด และการพ ฒนาค ณภาพ ต อเน อง ย ง กระบวนการจ ดการท สอดคล องก บการบร หาร ความเส ยงและม การพ ฒนา ค ณภาพต อเน อง ช วยส งเสร มให ผ ป วยปลอดภ ยเพ มมากข น (เพ ญจ นทร แสนประสาน และคณะ, 2549; ณ ฐดน ย ส งห คล วรรณ, 2554) การจ ดการทางการพยาบาล และการ ปฏ บ ต เพ อความปลอดภ ยน น การบร หารความ เส ยง ม ความส าค ญมากในงานบร การพยาบาล โดยท กฝ ายในท มส ขภาพต องค าน งในข นตอน การบร หารความเส ยง เน นความส าค ญในการ ช บ งส งท อาจเก ด ความเส ยง และด าเน นการ เพ อให เก ดความปลอดภ ย และลดการส ญเส ย ก อนท จะเก ดแก ผ ร บบร การ โรงพยาบาล กระท มแบน จ งหว ดสม ทรสาคร เป น โรงพยาบาลช มชนขนาดใหญ ม การด าเน น ก จการบร หารความเส ยงเป นก จกรรม ประจ าว นของแต ละหน วยท จะจ ดการก บความ เส ยงในขอบเขตงานของตน ม โครงสร างการ บร หารความเส ยง ม คณะกรรมการบร หาร ความเส ยง ม ค ม อการบร หารความเส ยง ม การ จ ดท าเป นระบบฐานข อม ลความเส ยง โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟต แอกเซส พบว า โปรแกรมด งกล าวย งไม สมบ รณ และใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอกซ เซล แสดง รายงานต าง ๆ ของการบร หารความเส ยง โรงพยาบาลเป นอ กโปรแกรม ซ งข อม ลไม ได ถ กจ ดเก บเป นฐานข อม ลเด ยวก น จากเหต ผลด งกล าจ งท าการศ กษาและ พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความ เส ยงโรงพยาบาล เพ อให ม ความสะดวก รวดเร ว ง าย ต อการจ ดเก บข อม ล การออก รายงาน และเพ อเพ มประส ทธ ภาพของการ บร หาร ความเส ยงโรงพยาบาล โดยให สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาด าน ค ณภาพของโรงพยาบาล (พ มพรรณ ส ขสว สด, 2551) ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อ การบร หารความเส ยงในโรงพยาบาล 2. เพ อประเม นความพ งพอใจการใช ระบบสารสนเทศการบร หารความเส ยงของ โรงพยาบาล ว ธ ด าเน นการว จ ย การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการ บร หารความเส ยงของโรงพยาบาล เป น งานว จ ยเช งพ ฒนา (research and development) ซ งท าการศ กษาและว เคราะห ออกแบบระบบ สารสนเทศเพ อการบร หารงานของระบบความ เส ยงของโรงพยาบาล กระบวนการพ ฒนาระบบสารสนเทศ โดยการวางแผนและจ ดกระบวนการในการ พ ฒนาระบบ ด งน ก าวท นโลกว ทยาศาสตร ป ท 13 (1): 1. การวางแผนระบบ ศ กษาระบบและว ธ การด าเน นงานท ปฏ บ ต งานอย ในป จจ บ น เพ อให ทราบ ระบบงานเด ม ขอบเขตของระบบงานท จะ พ ฒนา และรวบรวมความต องการของ ระบบ ใหม น าความต องการเหล าน นมาศ กษา ก าหนดข นตอนด งน เก บรวบรวมต วอย าง เอกสาร แบบฟอร ม รายงานต าง ๆ ของ ระบบงานเด ม ด งรายการต อไปน 1) แบบบ นท กรายการอ บ ต การณ / ความเส ยง 2) แบบฟอร มส วนบ นท กจากคณะ กรรมการบร หารความเส ยง 3) ร ปแบบรายงาน ผลจากการศ กษาท าให ทราบข อม ล ของระบบการบร หารความเส ยง เส นทาง การ น าเข าข อม ล การน าออกข อม ล และส ทธ ของ การใช ข อม ล และผ ใช งานในระบบ ศ กษาโครงสร างองค กรและบทบาท หน าท เพ อการบร หารจ ดการความปลอดภ ยใน โรงพยาบาล โครงสร างการบร หารความเส ยง โรงพยาบาล 2. การว เคราะห ระบบ จากการศ กษาระบบและว ธ การ ด าเน นงานท ปฏ บ ต งานอย ในป จจ บ น ก าหนด ข นตอนด งน ค นหารวบรวมผ ท เก ยวข อง ค นหาระบบงานย อย และการท างานต าง ๆ ของผ ท เก ยวข อง พบว า ระบบงานเด ม เป น ระบบงานท ไม ได ใช ระบบสารสนเทศแบบ ฐานข อม ลมาใช ภาพท 1 การรายงานอ บ ต การณ ระบบใหม ก าวท นโลกว ทยาศาสตร ป ท 13 (1): จากความต องการของระบบ สารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยง โรงพยาบาลในระบบใหม ด งภาพท 1 ได น า ระบบฐานข อม ลมาจ ดการระบบสารสนเทศ ม ผ ใช งาน ค อ บ คลากรในโรงพยาบาลบ นท ก ข อม ลความเส ยง เลขาน การคณะกรรมการ- บร หารความเส ยง โดยท าหน าท ด งน บ คลากรในโรงพยาบาล บ นท ก อ บ ต การณ /ความเส ยง เลขาน การคณะกรรมการความเส ยง ค นหา เร ยกด ทะเบ ยน ประเม นระด บความ ร นแรง บ นท กแบบแจ งหน วยงานท เก ยวข อง สร ปรายงาน เร ยกด รายงาน เจ าหน าท ห วหน าหน วยงาน (หน วยงาน ท ม) ร บแบบแจ ง ตอบกล บผลการ แก ไขเร ยกด รายงานสร ป หล งการส ารวจข อเท จจร ง น าความ ต องการมาว เคราะห โดยใช แผนภาพย สเคส (Use Case Diagram) ในการจ าลองความ ต องการของระบบใหม ด งภาพท 2 ภาพท 2 แผนภาพย สเคส ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล จากแผนภาพสามารถอธ บายระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารความส ยงโรงพยาบาลได ด งน 1) ม ระบบการบ นท กข อม ล อ บ ต การณ /ความเส ยง ของผ ใช งาน แบ ง ออกเป น 2 ระด บ ด งน ก าวท นโลกว ทยาศาสตร ป ท 13 (1): 1.1) เจ าหน าท ของโรงพยาบาล สามารถใช งานการบ นท ก การส บค นข อม ล ตามส ทธ ของผ ใช 1.2) ห วหน าหน วยงานสามารถ ใช งานการบ นท ก การส บค น การทบทวนผล ของผ ใช งานท กคนของหน วยงานต วเอง 2) ม ระบบการบร หาร ว เคราะห จ ดการข อม ลความเส ยงของโรงพยาบาลได ครอบคล มกระบวนการ ด งน 2.1) การประเม นระด บความ ร นแรงของความเส ยง ตามรายการในทะเบ ยน 2.2) การส บค นข อม ลตาม รายการความเส ยงของโรงพยาบาล พ มพ สร ป รายงาน 2.3) การแจ ง/ตอบกล บผลการ แก ไข ของหน วยงานท เก ยวข อง 3) ระบบสามารถจ ดท ารายงาน สารสนเทศได ถ กต องจากฐานข อม ลเด ยวก น 4) ม ระบบการร กษาความ ปลอดภ ยของข อม ล 3. การออกแบบระบบ น าผลล พธ การว เคราะห ระบบมา ออกแบบฟอร ม (forms) รายงาน (reports) และ ส วนประสานก บผ ใช (user interface) เพ อให ได ข อม ลตรงก บความต องการของระบบและม ความถ กต องมากท ส ด การโต ตอบระหว างผ ใช ก บระบบ เพ อให ข อม ลท น าเข าเป นข อม ลท ประมวลผลได ง าย การเร ยกใช ข อม ล และการ ด าเน นการอ นๆ ตามการท างานของระบบ 4. การท าให ระบบเก ดผล จากการว เคราะห ระบบและ ออกแบบระบบ และท าการเข ยนโปรแกรม ระบบสารสนเทศ โดยการสร างฐานข อม ลจาก มายเอสค วแอลโดยออกแบบฐานข อม ลช อ masterrm และใช พ เอชพ เป นภาษาในการเข ยน โปรแกรมโดยเข ยนเป นไฟล เช อมโยงก นใน โฟลเดอร 5. การปฏ บ ต งานและสน บสน นระบบ จากการต ดต งระบบบนเซ ร ฟเวอร ได ทดสอบการปฏ บ ต งานของระบบ สารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยง โรงพยาบาล สามารถท างานได อย างถ กต อง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks