รห ส ช อเร อง ผ แต ง/ส งก ด. ของเด กปฐมว ย A Development of Parents, Participation Program for Develop Preschooler s Reading Habit - PDF

Description
รายช อบทความท ร บเข าส ระบบ งานประช มว ชาการระด บชาต กล มศร อย ธยา คร งท 6 กล มการศ กษา (ED) รห ส ช อเร อง ผ แต ง/ส งก ด ED001 การพ ฒนาโปรแกรมการม ส วนร วมของผ ปกครองเพ อพ ฒนาน ส ยร กการอ าน ของเด กปฐมว

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 57 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายช อบทความท ร บเข าส ระบบ งานประช มว ชาการระด บชาต กล มศร อย ธยา คร งท 6 กล มการศ กษา (ED) รห ส ช อเร อง ผ แต ง/ส งก ด ED001 การพ ฒนาโปรแกรมการม ส วนร วมของผ ปกครองเพ อพ ฒนาน ส ยร กการอ าน ของเด กปฐมว ย A Development of Parents, Participation Program for Develop Preschooler s Reading Habit ED002 การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนท กษะกระบวนการทาง ว ทยาศาสตร และเจตคต ต อว ชาว ทยาศาสตร ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 เร อง กระบวนการด ารงช ว ตของพ ช โดยใช ร ปแบบการสอนแบบว ฏจ กร การเร ยนร 7 ข นก บร ปแบบการสอนแบบปกต A Comparison of Academic Achievement, Scientific Process Skills, and Attitudes Towards Science of Mathayomsuksa 1 on the topic, Maintenance of Plant Life Using 7E Learning Cycle and Regular Instructional Model ED003 ผลการพ ฒนาหล กส ตรสาระการเร ยนร เพ มเต มเร อง ผ กหวานบ านเรา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 3 The Development of Curriculum on PAK WAN BAN RAO Carrer and Technology Learning Strand for Matthayomsuksa 3 Student ED004 การพ ฒนาช ดก จกรรมเพ อพ ฒนาความสามารถในการใช กล ามเน อเล กของ เด กปฐมว ย The development of integrated activities sets for developing in abilities to use Small muscles of preschool children. ED005 การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนและเจตคต ต อว ชาว ทยาศาสตร ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 เร อง เซลล และส วนประกอบของเซลล โดยใช ว ธ สอนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนก บว ธ สอนแบบปกต Comparitive Study on The Academic Achievements and Attitudes Toward Science Class of Mathayomsuksa 1 Students บ ญไท เจร ญผล ภ ทราวรรณ จ นทร เนตร ภรภ ทร น ยมช ย พระนครศร อย ธยา สกาวร ตน แท นมณ พงศ ธร ล มป กฤตน ว ตร ว นว สาข ล จ วน อ จฉรา ใจเย น ท พว ลย ค าคง เนต เฉลยวาเรศ ศราศร ย วงษ ส วรรณ น ยม ทร พย ประเสร ฐ ประส ทธ ป ระชาต ก นตพ ฒน ก ตต อ ชวาลย on The Topic, Cell and Organelles Using Computer Assisted Instruction and Regular Teaching Method ED006 ผลการพ ฒนาท กษะการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร ด วยเทคน คการสอน แบบลงม อปฏ บ ต ของน กศ กษาในรายว ชาหล กการเข ยนโปรแกรม คอมพ วเตอร เบ องต น The development of Computer Programming Skills with Practical Teaching Techniques of Students in the Introductory Computer Programming ED007 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาโครงสร างข อม ลและอ ลกอร ท มด วยการ เร ยนร แบบร วมม อของน กศ กษาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการ จ ดการ Achievement Data Structure and Algorithms Courses with Collaborative Learning of Students, Business Computer Program, Faculty of Management Science, Thepsatri Rajabhat University ED008 การศ กษาป จจ ยเช งสาเหต ท ม ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษาใน สาขาว ชาการบ ญช คณะว ทยาการจ ดการ A Study of Causal Factors to Academic Achievement of Accounting Students at Faculty of Management Science Thepsatri Rajabhat University ED009 การสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง การจ ดสมด ลของสายงาน ผล ต โดยว ธ ของก ลบร ดจ และเวสเตอร The Creation of Computer Assisted Instruction on Line Balancing of Kilbridge and Wester's Method ED010 การสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง มลพ ษและภาวะมลพ ษ The Creation of Computer Assisted Instruction on Pollution and Contamination ED011 ป ญหาการใช ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศของน กศ กษา ในป การศ กษา 2556 The problems in using the office of Academic Resourses and Information technology of the Student; Thepsatri Rajabhat University, Academic year 2013 นฤมลวรรณ ส ขไมตร นฤมลวรรณ ส ขไมตร น นทนา แจ งสว าง ลล ลธร มะระกานนท ส ร สว สด จ งเจร ญน รชร โชต ว ฒ ประสพส ข สกล น นทศร ว ว ฒน ศร ส ภา นาคธน ED012 การพ ฒนาการเร ยนการสอนในรายว ชาระบบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศทางธ รก จ โดยใช ระบบการให ค าปร กษาด านการเร ยนการสอน แบบออนไลน Development of teaching a course in computer and information technology business. The system provides consulting Teaching Online ED013 ผลการพ ฒนาท กษะการใช งานโปรแกรมส าหร บงานเลขาน การด วย โปรแกรมMicrosoft Office ด วยเทคน คการสอนแบบลงม อปฏ บ ต ของ น กศ กษาในรายว ชาการจ ดการงานเลขาน การและธ รการด วยคอมพ วเตอร The development of applications for the Microsoft Office secretary with practical teaching techniques of Students in Management Secretarial and Administration by computer ED014 การศ กษาการปร บเปล ยนพฤต กรรมการเร ยนด านความม ว น ยและความ ร บผ ดชอบการส งงาน รายว ชา รศ การบร หารการพ ฒนา ของ น กศ กษาสาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร ช นป ท 2 หน วยการจ ดการศ กษา นอกท ต ง อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร Education on modification the studying behaviour of discipline and responsibility for sending jobs, Course RS Developing administration of student in Political and Administrative Science Branch, 2nd Year. Unit of Education Management outside Thepsatri Rajabhat University, Chibadan District, Lopburi ED015 ประส ทธ ผลการพ ฒนาการเร ยนการสอน ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา ด านท กษะทางป ญญาในรายว ชาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ Effectiveness of instructional development following Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF :HEd on cognitive skills in methodology research courses ED016 การพ ฒนาความสามารถในการอ าน ค ด ว เคราะห ต วเลขทางการเง น ของ น กศ กษาช นป ท 1 สาขาว ชาการจ ดการ โดยใช แบบฝ กห ดท กษะ The Development of ability reading think Analyzing Financial figures1st year students of Management Using skills practice ED017 การสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง บ คคล The Creation of Computer Assisted Instruction on Personality อรวรรณ แท งทอง อรวรรณ แท งทอง ก ต ญาภ ช ผาด ศศ ธร วช รป ญญาพงศ ศ ร ล กษณ ส ข มะ เบญจพร บ ญสยมภ ED018 การสร างบทเร ยนออนไลน การส อสารและระบบเคร อข าย Creating Learning Communication and Networking ED019 การพ ฒนาท กษะทางคณ ตศาสตร ให แก น กศ กษาในรายว ชาเศรษฐศาสตร จ ลภาค 1 สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ โดยการใช แบบฝ กท กษะ Development of Mathematics skills in Microeconomics 1 by using mathematics exercise for students in Business computer major. ED020 การเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนของน กศ กษา สาขาว ชาการบ ญช มหาว ทยาล ยราชธาน The Readiness to ASEAN Economic Community of Accounting Students from Ratchathani University ED021 การใช เฟสบ ค (facebook) และการสอนแบบโครงการ ในการเร ยนการ สอนรายว ชาส มมนาป ญหาการจ ดการ Group Communication on Facebook and Project Teaching in Seminar in Management Issue Study ED022 แรงจ งใจในการปฏ บ ต งานของคร และบ คลากรทางการศ กษา ว ทยาล ยในส งก ดอาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร Motivation of Teachers and Employees at Vocational Colleges in Singburi Province ED023 การพ ฒนาท กษะการค านวณและการเร ยนร ค าศ พท เทคน คโดยใช แบบฝ กห ดค านวณด วยโจทย ภาษาอ งกฤษส าหร บน กศ กษา สาขาการ จ ดการตลาด คณะว ทยาการจ ดการ A Development of Calculation Skills and Technical Terms Learning with English Calculation Exercises for Students in Marketing Management Major, Management Science Faculty, ThepsatriRajabhat University ED024 การใช เทคน คการฝ กปฏ บ ต เพ อการพ ฒนาผ เร ยนเร องการเข ยนโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร Usage Training Technique to Develop Student for Writing Program Microcontroller ED025 การประเม นหล กส ตรมาตรฐานสากลของโรงเร ยนพ ร ยาล ยจ งหว ดแพร A School Curriculum of Evaluation According to World Class Standard School of Piriyalai School Phrae อรวรรณ แท งทอง กรพ นธ กล นเกษร ดวงมณ วงศ สายตา เพ ญส ดา ท พย ส มณฑา มหาว ทยาล ยราชธาน เขม กา สงวนพวก ณ ฐสน นท บ วโฉม จ ราวรรณ สมหว ง จ ราวรรณ สมหว ง สนธยา ว นช ย เพชรบ รณ ณภ ทร เมฆอากาศ อ ตรด ตถ ED026 ป จจ ยเช งสาเหต ท ม อ ทธ พลต อผลการทดสอบทางการศ กษาแห งชาต ข น พ นฐาน (O NET) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 8 ราชบ ร Factors influencing the results of Ordinary National Educational Test (O Net) of Mathayomsuksa 3 students in schools affiliated with Ratchaburi Secondary Educational Service Area Office 8 ED027 ผลการจ ดการเร ยนร รายว ชาการตลาดระหว างประเทศ น กศ กษาหม เร ยน สาขาว ชาการตลาด เร องการเข ยนแผนการตลาดด วยว ธ การ เร ยนแบบร วมม อ Learning Outcomes in International Marketing Course of Students, from class group of , Marketing Major, in Writing Marketing plans with Cooperative Learning Activities ED028 การพ ฒนาพฤต กรรมและผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา โดยใช แผนการสอนแบบม ส วนร วม The Develop Learning Behavior and Academic Achievement of Students by Teaching Plan for Active Learning. ED029 ข นตอนส าหร บพ ฒนากระบวนการ เร ยน-เล น-ฝ กฝน ในการสอน คณ ตศาสตร Step for Developing the Process Learn Play Practice in Teaching Mathematics ED030 การพ ฒนาแบบฝ กท กษะรายว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ในช ว ตประจ าว น ส าหร บน กศ กษาช นป ท 1 ระด บปร ญญาตร ราช นคร นทร The Development of Supplementary Exercise of Mathematics and Statistics for Daily Life Course for Freshman Undergraduate Students in Rajabhat Rajanagarindra University ED031 แนวทางการน เทศภายในโรงเร ยนประถมศ กษา อ าเภอไพศาล ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครสวรรค เขต 3 A Guideline for Internal Supervision Of Primary School in Phi Salee District of Nakhon Sawan Primary Educational service Area Office 3 กฤษณะ โสข มา ป ญญ ศา ภ ม ผล เกศ น โสข มา หม บ าน จอมบ ง พ สราพร ข นสาคร ร งส พ ฒน ยงย ทธว ช ย พ ชร นทร เศรษฐ ช ยชนะ วไลย อลงกรณ ฯ ป ยะวด ก งมาลา ราช นคร นทร ชว นธร ร งร ตน นครสวรรค ED032 แนวทางการน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารสถานศ กษา ในอ าเภอไพศาล ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครสวรรค เขต 3 A Guideline For Information Technology Systems Of Manage Education In PhiSalee District Of Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3 ED033 แนวทางการบร หารงานบ คคลของของโรงเร ยนกล มโรงเร ยนร กษ หลวงพ อด า ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต 3 The guidelines of the management Rakluangphodam group school under Nakhon Sawan primary educational service office area 3 กล มมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร (HS) HS001 การเพ มศ กยภาพและยกระด บการจ ดการกล มว สาหก จช มชนจ งหว ดลพบ ร The enhancement of potential and managing for community enterprises Case study at Lopburi province HS003 ความส มพ นธ ระหว างค าน ยมเคร องส าอางเกาหล และพฤต กรรมผ บร โภคใน เขตอ าเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร The Relationship Between The Popular Korean Cosmetics and Consumer Behavior Amper Muang Lopburi. HS004 กรณ ศ กษาความพ งพอใจของผ บร โภคท ม ต อปลาส มฟ กในช มชน อ าเภอบ านหม จ งหว ดลพบ ร A case study of consumer satisfaction on pickled fish in area of Ban mee District Lopburi Province. HS005 แนวทางกลย ทธ ทางการตลาดขนมบ าบ น กรณ ศ กษา ธ รก จร านขนมบ าบ น มะพร าวอ อนแม ทองส ข อ าเภอท าเร อ จ งหว ดพระนครศร อย ธยา The Marketiing Strategy Reckless Sweets A Case of Reckless Coconut Candy Store Thongsuk Tharua Ayuthaya HS006 การบ รณาการการจ ดการห วงโซ อ ปทานน านมข าวโพด กรณ ศ กษา ธ รก จ ว สาหก จช มชนกล มน านมข าวโพด ต.ท าศาลา อ.ม อง จ.ลพบ ร Integrating the supply chain management, corn milk. A case study of community groups, Corn., Tasala. Used in Lopburi. HS007 การจ ดการความร ในการท าผล ตภ ณฑ ปลาส มของชาวบ านกล วย ต าบล บ านกล วย อ าเภอบ านหม จ งหว ดลพบ ร Knowledge Management in Sour Fermented Fish production ชาณ ตถ ร งร ตน นครสวรรค ฉว วรรณ เพ ชรคง นครสวรรค ฑ ชวงษ จ ลสว สด ศ ร นภา แย มวงษ ฑ ชวงษ จ ลสว สด ช ต มา ช ยฤทธ ปภ สราพร ก ลเม อง ย คลฉ ตร แก วโยธา ศรธนศ กด แสงว นช ย กรรณ การ กล บการะเกต อารยา ส งหนาท เท ยนถวาย หน ทอง บรรพต รณไพร ภาคภ ม ส ทธ วาน ช Ban Kluai, Ban Kluai sub-district, Ban Mi district,lopburi Province HS008 การม ส วนร วมในการก าหนดป จจ ยส วนประสมทางการตลาดของสมาช ก ว สาหก จช มชนเคร องจ กสาน ต าบลบางปลาม า อ าเภอบางปลาม า จ งหว ด ส พรรณบ ร Members Participation on Marketing Mix Strategy for Small and Micro Community Enterprises in Bang Pla Ma subdistrict, Bang Pla Ma district, Suphanburi province HS009 แนวทางการจ ดการห วงโซ อ ทานขาเค มด นสอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks