ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง - PDF

Description
ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง ส พจน วงศ คำล อ บทค ดย อ งานว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาค นคว า ว เคราะห หาป ญหาและสาเหต ท ก อให เก ด

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 20 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ศ กษาป ญหาการจ ดการว สด และอ ปกรณ ท ส งผลต อ งานก อสร างของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง ส พจน วงศ คำล อ บทค ดย อ งานว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาค นคว า ว เคราะห หาป ญหาและสาเหต ท ก อให เก ด ป ญหาในกระบวนการ การจ ดการว สด และอ ปกรณ งานก อสร าง ของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง ด านการวางแผนและควบค มการใช ท ร บผ ดชอบโดยฝ ายก อสร าง และด านการจ ด ซ อท ร บผ ดชอบโดยฝ ายจ ดซ อ ซ งทำการศ กษาจากโครงการก อสร างของห างฯ ท ดำเน นการแล ว เสร จต งแต เด อน มกราคม พ.ศ ถ ง ม ถ นายน พ.ศ จำนวนท งหมด 12 โครงการ ใช ว ธ ศ กษาค นคว า ด วยการว เคราะห หาป ญหาจากเอกสาร (Documentary Analysis) ท รวบรวมจากกระบวนการ การจ ดการว สด อ ปกรณ งานก อสร างของห าง ฯ นำมาว เคราะห หา ป ญหาท เก ดข น ด วยว ธ การว เคราะห ผลต างว สด ทางตรง (Material Variance Analysis) ซ งได แก ผลต างด านราคา (PriceVariance) เพ อสร ปหาป ญหาในด านการจ ดซ อ และผลต าง ด านปร มาณ (Quantity Variance) เพ อสร ปหาป ญหาด านการวางแผนและควบค มการใช จากน นทำการสร ปหาสาเหต ท ก อให เก ดป ญหาด วยว ธ การประช ม โดยการรวบรวมความค ดเห น และข อเสนอแนะ จากฝ ายท เก ยวข องในด านการวางแผนและควบค มการใช ได แก ผ ควบค ม งานและห วหน างานฝ ายก อสร าง จำนวน 5 คน และด านการจ ดซ อได แก ห วหน างานและ เจ าหน าท ฝ ายจ ดซ อจำนวน 6 คน ผลงานว จ ย จากการศ กษาโครงการก อสร างท งหมด 12 โครงการ พบว าเก ดป ญหาใน กระบวนการ การจ ดการว สด และอ ปกรณ งานก อสร างของห าง ฯ จำนวน 9 โครงการ ค ดเป น ร อยละ โดยแบ งเป นป ญหาในแต ละด าน ได แก ด านการจ ดซ อ หร อม การซ อท ไม อย ในเกณฑ มาตรฐาน จำนวน 7 โครงการ ค ดเป นร อยละ ด านการวางแผนและควบค ม การใช หร อ การใช ว สด และอ ปกรณ ของฝ ายก อสร างในปร มาณท มากกว าเกณฑ มาตรฐาน พบว าม จำนวน 2 โครงการ ค ดเป นร อยละ ส วนอ ก 3 โครงการ ค ดเป นร อยละ กล บพบว า ไม เก ดป ญหา ส วนสาเหต ท ก อให เก ดป ญหาในแต ละด าน ม ด งน ด านการจ ดซ อ พบว าป จจ ยสน บสน น ท ทำให ฝ ายจ ดซ อของห างฯ ซ อว สด และอ ปกรณ ในราคาท แพงกว า ราคามาตรฐาน ได แก การเล อกแหล งผ จำหน ายหร อร านค า การวางแผนการส งซ อ ข นตอน 78 RMUTT Global Business and Economics Review การตรวจร บ การส อสารและการประสานงานระหว างฝ ายจ ดซ อก บฝ ายก อสร าง รายละเอ ยด ด านค ณสมบ ต ของว สด อ ปกรณ และช วงเวลาในการดำเน นงานก อสร าง ส วนด านการ วางแผนและควบค มการใช พบว าป จจ ยสน บสน น ท ทำให ฝ ายก อสร างของห างฯ ใช ว สด และ อ ปกรณ ในปร มาณท ส งกว าปร มาณมาตรฐาน ได แก แบบและรายละเอ ยดของงาน ท กษะและ ฝ ม อของช าง สถานท จ ดเก บในหน วยงานก อสร างภาคสนาม ช วงเวลาในการดำเน นงาน ก อสร าง ข นตอนการร บ การเบ ก - จ ายในหน วยงานก อสร างภาคสนาม การส อสารและการ ประสานงานระหว างฝ ายจ ดซ อก บฝ ายก อสร าง ข อเสนอแนะในงานว จ ยคร งน แบ งตามกล มท คาดว าจะได ร บประโยชน ได แก กล มท 1. สำหร บห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง การควบค มต นท นของการดำเน นงานควร จ ดให ม หน วยกลางท ร บผ ดชอบโดยตรง ข นตอนของการดำเน นการก อสร างควรม การวางแผน เตร ยมความพร อมด านเอกสารท ใช ประกอบการก อสร างก อนเร มดำเน นงาน หน วยงาน ก อสร างภาคสนาม ควรม เจ าหน าท ประจำคล งว สด ร บผ ดชอบการเบ ก-จ าย การควบค มงาน ของผ ควบค มงาน หร อห วหน างานภาคสนามควรม การกระจายอำนาจและมอบหมายบทบาท หน าท ให ช ดเจน การประมาณราคาก อสร างของฝ ายท ร บผ ดชอบควรพ จารณาในเร อง สถานท ก อสร าง แหล งขายว สด หร อร านค า ช วงเวลาในการดำเน นการก อสร างและด ชน ราคาว สด ก อสร าง เป นต น ส วนกระบวนการของการจ ดซ อควรกำหนดเกณฑ มาตรฐานการค ดเล อกแหล ง ผ ขาย สรรหาแหล งผ ขายใหม ๆ หล กเล ยงการซ อขายแบบผ กขาด และควรจะประย กต ใช ว ธ การว เคราะห ผลต างว สด ทางตรงนำไปเป นเกณฑ ในการสร างแรงจ งใจ ว ดผลการปฏ บ ต งานของ ฝ ายท เก ยวข อง เพ อสามารถนำไปใช ต ดส นใจในเร องของรางว ลพ เศษ กล มท 2. สำหร บ ผ ร บเหมาและผ สนใจท วไป ท ต องการศ กษาและว เคราะห ผลต างว สด ทางตรงของงานก อสร าง ควรเป นผ ท ม พ นฐานและประสบการณ ในการทำงานด านงานก อสร าง จะช วยให การว เคราะห และแปลผลม ความเท ยงตรงหร อใกล เค ยงความเป นจร งมากท ส ด ส วนงานว จ ย หร อการศ กษา ค นคว าท เก ยวเน องในอนาคต ห างฯ ควรม การศ กษาค นคว าเร อง ศ กษาป ญหาการจ ดการ ด านแรงงาน ท ส งผลต องานก อสร าง ของห างห นส วนจำก ด แฟค 99 เอ นจ เน ยร ง และสำหร บ ผ สนใจควรม การศ กษาค นคว าฯ เร อง ศ กษาป ญหาและแนวทางการควบค มต นท นว สด อ ปกรณ งานก อสร าง ของผ ร บเหมาก อสร าง ขนาดย อม เป นต น Vol.4 No.1 July Abstract The objective of this independent research is to study research analysis of problems and the causes of problems in the process of materials and equipment management for construction projects of FAC99 Engineering Ltd., Part. on planning and control of the utilization which is responsible by construction division and on procurement which is responsible by procurement division by studying the completed construction projects of the firm from January 2006 to June 2007, totally 12 projects. The method of studying and research was done by analysis of documents obtaining from gathering the documents used in the process of materials and equipment management for the construction project of the firm. The documents were analyzed to find the problems arose by means of Material Variance Analysis which is the Price Variance in order to conclude about the problems of procurement, and Quantity Variance in order to conclude about the problems of planning and control of utilization aspect. Then, summarize about the causes of problems by means of holding the brainstorm meetings to collect opinions and recommendations from related divisions regarding planning and control of utilization of materials and equipment which are supervisors and construction foremen of 5 persons and on procurement which are the chief and procurement officers of 6 persons. The results of independent research from the study of totally 12 construction projects found that there were problems in the process of handling construction materials and equipment of the firm in 9 projects or 75% of all 12 projects. The problems can be divided into each aspect as follows: Procurement aspect which had purchasing problem of noncompliance to the acceptable standards in 7 projects or 58.33%. Planning and control of utilization aspect which had problem of using the materials and equipment more than stipulated standard criterion in 2 projects or 16.67% whereas the rest 3 projects or 25% turned out to have no problems at all. The causes of problems on each aspect are as follows: On procurement aspect was found that the causes or supporting factors which made the procurement division of the firm to purchase materials and equipment at higher prices than standard prices are sourcing of suppliers or shops, planning of purchasing, procedure of acceptance, communication and coordination between procurement division and construction division, details of specifications of 80 RMUTT Global Business and Economics Review materials and equipment and the time interval in conducting construction. On planning and control of utilization aspect it was found that the causes or supporting factors which made the construction division of the firm to use more materials and equipment than the stipulated standard are construction drawings and details of work, skills and ability of technicians, storage of inventory in the construction field, time interval of operating the construction, procedure of receiving and withdrawal in the field construction unit and communication and coordination between procurement and construction divisions. In this independent research, the researcher has recommendations dividing into groups expected to get advantages as follows:- Group 1) For FAC99 Engineering Ltd., Part. the important matters are cost control of operation of work should be handled by central unit which is responsible directly for it. The procedures of operating construction should have planning for readiness of documents to be used in the construction prior to commencing the project. The field construction unit should have an officer to control inventory of materials and is responsible for withdrawal of materials. Supervision of work of the supervisors or the chief of field work should distribute authority and assigned their roles and duty clearly. Cost estimation of construction for the division who is responsible should consider the following components: which are construction site, source of supplies or shops, time interval of operating construction and price index of construction materials and etc. In the process of procurement, standard criterion of suppliers should be stipulated and sourcing out for the new suppliers as well as avoiding monopoly trading. In addition, the firm can apply the method of Material Variance Analysis to be used to build up motivation and evaluate the operating results of related parties in order to give incentive to them. Group 2) For the contractor and general interested people there are important matters as follows:- the people who are interested in doing independent research by studying and doing analysis by means of Material Variance Analysis of construction work should have basic knowledge and understanding or having experience in construction work since it might cause affect on the results of analysis and wrong interpretation. Problems and causes obtained from this independent research are the results of management of FAC99 Engineering Ltd., Part only. The results of studying may be different depending on various factors of each organization. The interested people should only bring it to be used as guideline. Regarding research and related studying in the future on the part of Vol.4 No.1 July the firm there should be studying and research on Studying of problems on labor management which affects on the construction project of FAC99 Engineering Ltd., Part. and for interested people there should be studying and research on Studying of problems and concepts of controlling costs of materials and equipment for small contractors and etc. ความเป นมาและความสำค ญของป ญหา งานก อสร าง เป นงานท ม กระบวนการ ดำเน นงานท ต องใช ท กษะความร ความสามารถ ว ธ การ เทคน คการจ ดการ รวมถ งการวางแผน ในการจ ดสรรทร พยากรป จจ ยให เพ ยงพอก บ ความต องการ ภายใต ข อกำหนดของขอบเขต ของงาน งบประมาณ ระยะเวลาและค ณภาพ โดยการใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด (ส นต ช นาน ว ต วงศ 2549 : คำนำ) ม ประส ทธ ภาพส งส ด บนพ นฐานของต นท นใน การดำเน นงานท ต ำส ด และใช เวลาท น อยท ส ด การท จะทำให งานก อสร าง ในแต ละโครงการ ประสบผลสำเร จได ตามเป าหมายน นทร พยากร ทางด านว สด และอ ปกรณ ถ อว าเป นป จจ ย สำค ญป จจ ยหน ง ท จะส งผลต อกระบวนการ ในการดำเน นงานของงานก อสร างโดยตรง การเปล ยนแปลงหร อความผ นแปรท เก ยวก บ ว สด และอ ปกรณ ก อสร างจะก อให เก ดผลกระทบ ต องานก อสร างท นท (กว หว งน เวศน ก ล 2549 : 69) อาท เช น การวางแผนงานการจ ดส ง ว สด อ ปกรณ เข าหน วยงานก อสร างไม ท นตาม แผนงาน ภาวะการขาดแคลนว สด อ ปกรณ ท ต องใช ก อสร างตามความต องการของเจ าของ โครงการ ความล าช าในการจ ดส งของร านค า จำนวนว สด อ ปกรณ ท จ ดส งให ไม เพ ยงพอก บ ปร มาณงานท ต องทำ ความไม แน นอนของราคา ท ม การเปล ยนแปลงในอ ตราท ส งข นอย างรวดเร ว ว สด อ ปกรณ ท นำมาใช ม ค ณสมบ ต ท ไม ได ตาม มาตรฐาน ซ งจะเห นได จากการเป ดเผยของ บร ษ ทไทยผล ตภ ณฑ ย ปซ ม จำก ด (มหาชน) ท กล าวถ งเร องน ว า ป จจ บ นน ม แผ นย ปซ ม จากประเทศจ นท ม ค ณภาพต ำเข ามาทำตลาด ในประเทศไทยเพ มข น ในราคาท ต ำกว าราคา ตลาด และด วยค ณภาพท ไม ได มาตรฐาน จ ง อาจจะนำมาซ งความเส ยหายต อเจ าของโครงการ หร อเจ าของอาคารได (ว สด ตกแต งหน ภาษ ทะล กเข าไทย,สมาคมอ ตสาหกรรมไทย ฯ : หร อกรณ การใช ว สด ตกแต ง ผน งทนไฟ ท น ยมใช ในตลาดอาคารส ง ม การ ใช ว สด ผน งตกแต งทนไฟท ไม ได มาตรฐาน กรณ เก ดเพล งไหม จะทำให เก ดคว นพ ษและ เป นอ นตรายได (บร ษ ท บ.เอฟ.เอ ม.จำ ก ด : เป นต น ส งท กล าวมาข างต น ล วนแล วแต เป นเหต ท ส งผลกระทบต อการ ดำเน นงานก อสร างได ท งส น และจะส งผลต อ ไปย งความล าช าของการทำงานก อสร างตลอด ไปจนถ งการส งมอบงานไม ท นตามกำหนด ความต องการ อ นอาจเป นเหต นำมาซ งต นท น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks