971 Hejzi i Kralj Droge

Description
Hejzi i Kralj Droge

Please download to get full document.

View again

of 132
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 132

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   1   2   3 Gledis Harington imala je oko četrdeset godina ali je još uvek iz gledala dobro, čak veoma dobro. Bila je visoka stošezdeset i osam santimetara. I mala je providno plave oči i plavu kosu, malo prćast nos i pune, senzualn e usne. Duge i vitke noge, uzan struk i velike, čvrste grudi, dopunjavale su njen dobar izgled. Stajala je pred velikim ogledalom u spa vaćoj sobi kad je zazvonio tele fon. Na niskom stoćiću pred ogleda lom nalazilo se nekoliko desetina kutijica sa kremama, mirisima i sličnim ženskim potrepštinama Gledis se upravo doterivala jer je te večeri nameravala da izađe i da na Brodveju, u pozorištu »Barimur«, pogleda najnoviju dramu Teodora H. Grejća. »Smrt dolazi bez poziva«, no reski zvuk telefona ju je preki nuo u čisto ženskom uživanju negovanja i ulepšavanja sopstvenog tela. - Do đavola! —   promrsila je, ni malo ženstveno, i lenjo ustala sa meke stolice.  —    U ovoj kući nema nimalo mira. Ili ću se odseliti ili ću otkazati telefon.   Odšetala je do zida nasuprot pro zoru, na kome je bio pričvršćen tele fonski aparat i podigla slušalicu.  - Molim? - Gospođica Harington?   Glas je bio šaputav i jedva se čuo, kao da sagovornik govori iz velike daljine ili kao da je preko svoje slu šalice stavio presavijenu mara micu.  —   Ja sam, izvolite. Ko ste vi? Šta želite?    —    Da vas pozdravim, gospođice Harington    —   Da me pozdravite? Ne razumem! Ja..  —    Zbogom gospođice Harington! Sretan put u pakao!  Pre nego što je stigla bilo šta da odgovori, veliko prozorsko staklo se rasprsnulo i kiša meta ka uletela je u sobu. Munjevitom brzinom bacila se na tepih i otkotrljala se u hodnik. Meci su udarali u nameštaj razbijajući kristalne čaše u rega lima stakla na slikama, sijalice, ogledala.. ali su ipak najviše uda rali u zid pored telefona, upravo u ono mesto na kome se Gledis Harington do pre nekoliko trenutaka nalazila! Pucnji se nisu čuli jer je nepoz nati strelac najverovatnije na cevi svog oružja imao pričvršćen eliminator zvuka Oko kuće je bio veliki park pun drveća i grmlja i nepoznatom ubici n ije bi lo teško da se sakrije i da neopažen od suseda mirno ispali tride set ili četrdeset metaka u prozor kuće Gledis Harington.   Isto kao što je i počela, pucnjava je iznenadno i prestala  Gledis je otpuzala do dnevne sobe i drhtavom rukom podigla slu šalic u sa drugog telefonskog aparata   4 - Halo, policija! - Sedamdeset i deveta policijska stanica - odjeknuo joj je kraj uha miran i staložen glas. - Narednik Maligan. Izvolite. - Naredni č e... ja... na mene su upravo pucali i... - Samo polako, gospo đ o. Kako se zovete i gde se nalazite? Ko je pucao? - Zovem se Gledis Harington i nalazim se u svojoj kući.  - Adresa? - Makabi Strit broj 919. To je... - Znam gde je. Ko je pucao i kad? - Ne znam ko je to bio. Pucano je pre dva ili tri minuta. - U redu, gospo đ o Haring ton. Zaključajte se i ne izlazite iz kuće dok ne stignu policajci. Oni će biti kod vas za manje od pet minuta.  -  Još nešto, narednič e. Ja nisam gospo đa već gospođica. Neudata sam.  - U redu, izvinite. Nisam mogao da znam. Veza se prekinula. Gledis polako sp usti slušalicu i oprezno otpuza do stočića na kome su bile cigarete i upaljač. Još uvek se nije usudila da se uspravi. Drhta vom rukom je pripalila cigaretu. Kad je popušila do polovine ćula je lupanje na vratima. - Gospođice Harington! Gospođice Haringto n! Otvorite! Policija! Ugasila je nedopušenu cigaretu, otključala vrata i širom ih otvorila. N a pragu su stajala dva uniformisana policajca. Jedan je bio stariji, imao je oko pedeset godina, sedu kosu i okruglo, pošteno lice a drugi  je bio mladić od oko dv adeset i tri godine. - Ja sam narednik Harvi Vilkins a momak se zove Harold Berns. Da li ste vi zvali policiju? -  Jesam, uđite. Pucali su na mene.  - Ko je to učinio?  - Ne znam. Odvela ih je do sobe koja je ličila na bojno polje. Sve staklene površine bile su razbijene a nameštaj i zidovi izbušeni mecima. Telefonska slušalica visila je sa aparata pričvršćenog na zid. Narednik tiho zazviždi.  - Ovde mora biti da je bio pravi pakao! Gde ste se nalazili kad je počelo?  - Stajala sam ovde, pored zida i razgovarala telefonom. Narednik se zainteresova. - Vi ste nekog pozvali? - Ne! - odmahnula je glavom. -Telefon je zazvonio, podigla sam slu šalicu a neko mi je poželeo sretan put u pakao. Tada se raspršio ve liko prozorsko okno i meci su po čeli da udaraju svuda oko mene. Bacila sam se na tepih, otpuzala do druge sobe gde tako đ e postoji telefonski aparat i pozvala policiju. - Da li vam je sretan put u pa kao poželeo muškarac ili žena?  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks