หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร - PDF

Description
หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 106 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร างงานน าเสนอ 4. การแทรกสไลด และการลบสไลด 5. การบ นท กงานน าเสนอ จ ดประสงค การเร ยนร 1. จ ดประสงค ท วไป เพ อให เพ อให ม ความร ความเข าใจการใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน 2. จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ด านความร 1. บอกส วนประกอบของหน าจอและเคร องม อของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได อย างถ กต อง 2. บอกล กษณะของม มมองงานน าเสนอแต ละประเภทได อย างถ กต อง 3. บอกล าด บข นตอนของการสร างงานน าเสนอได อย างถ กต อง 4. อธ บายว ธ การสร างงานน าเสนอแบบงานน าเสนอเปล าและจากแม แบบได อย างถ กต อง 5. จ าแนกล กษณะของการสร างงานน าเสนอแบบงานน าเสนอเปล าและจากแม แบบได อย างถ กต อง 6. บอกเคร องม อท ใช ในการเพ มสไดล ได อย างถ กต อง 7. บอกค าส งหร อเคร องม อท ใช ในการลบสไลด ได อย างถ กต อง ด านท กษะ 1. เป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ใช งานได อย างถ กต อง 2. ย อ / ขยายหน าจอของสไลด ได อย างถ กต อง 3. สร างงานน าเสนอออกแบบด วยตนเองได อย างถ กต อง 4. สร างงานน าเสนอจากต นแบบได อย างถ กต อง 5. ปฏ บ ต การแทรกและลบสไลด ได อย างถ กต อง 6. บ นท กงานน าเสนอได อย างถ กต อง ด านค ณธรรม จร ยธรรม 1. ม ความพอประมาณ ม เหต ผล ม ภ ม ค มก น และม ความรอบร รอบคอบ ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย ส จร ต ขย น อดทน และม สต ป ญญาและก จน ส ยในการท างานท ละเอ ยดรอบคอบ หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (PowerPoint) ค าส ง จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว 1. ข นตอนใดในการเตร ยมงานน าเสนอควรกระท าเป นอ นด บแรก ก. การวางโครงร าง ข. ลงรายละเอ ยดเน อหา ค. การใส ข อความ ร ปภาพ ง. เตร ยมเอกสารประกอบการบรรยาย 2. PowerPoint เป นโปรแกรมส าหร บใช งานด านใด ก. เป นโปรแกรมท ใช ในงานม ลต ม เด ย ข. เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ ค. เป นโปรแกรมท ใช ท าตารางค านวณสถ ต ต างๆ ง. เป นโปรแกรมท ใช น าเสนอข อม ลเป นแผ นสไลด 3. ข อใดใช แสดงรายละเอ ยดต าแหน งของการพ มพ เช น หน า บรรท ด ของการพ มพ ก. แถบเมน ข. แถบสถานะ ค. แถบร บบอน ง. แถบช อเร อง 4. งานน าเสนอเปล า (Blank) เป นการสร างงานน าเสนอแบบใด ก. ไม ม การออกแบบใด ๆ ข. สร างงานน าเสนอแบบส ม ค. ม การออกแบบพ นหล ง ส ต วอ กษรในสไลด ง. สร างงานน าเสนอโดยการแทรกเส ยงอ ตโนม ต 5. ว ธ การเป ดงานน าเสนอโดยว ธ การใช แป นล ดค อข อใด ก. กดค ย F1 ข. กดค ย Ctrl+O ค. คล กเมาส ท ม มมอง ออก ง. คล กเมาส ท แฟ ม จบการท างาน 6. ข อใดค อค ณสมบ ต เด นของม มมองต วเร ยงล าด บภาพน ง ก. ม มมองแสดงรายละเอ ยดการบ นท กย อ ข. ม มมองท ใช แสดงงานน าเสนอให ก บผ ชม ค. ม มมองท แสดงข อความเพ ยงอย างเด ยว ง. ม มมองแสดงจ านวนสไลด ท งหมดในงานน าเสนอ 7. ถ าต องการเพ มเต มแก ไขในส วนเน อหาและห วข อของสไลด ควรก าหนดในม มมองใด ก. ม มมองปกต ข. ม มมองบ นท กย อ ค. ม มมอง ต นแบบ ง. ม มมองการน าเสนอภาพน ง 8. ข อใดกล าวถ กต อง ก. พ มพ ข อความลงสไลด โดยใช กล องข อความ ข. ช อเร องของสไลด ต องไม ม อ กขระพ เศษหร อส ญล กษณ ค. เร มสร างงานน าเสนอโดยการใช ค าส ง แฟ ม เพ ม ง. การก าหนดช อเร องของสไลด ต องม ความยาวไม เก น 25 ต วอ กษร 9. การสร างงานน าเสนอแบบใดเหมาะส าหร บผ ท ใช งานเร มต นและเร งร บ ก. สร างสไลด โดยใช แม แบบ ข. สร างสไลด โดยใช งานน าเสนอเปล า ค. สร างสไลด โดยใช ต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต ง. สร างสไลด โดยใช งานน าเสนอเปล าแบบอ ตโนม ต 10. หน าท ของแถบช อเร อง (Title Bar) ค อข อใด ก. แสดงช อไฟล เอกสาร ข. แสดงม มมองการพ มพ ค. แสดงสถานะการพ มพ ง. แถบเคร องม อร บบอน หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (PowerPoint) สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมส าเร จร ปท อย ในช ดของ Microsoft Office 2007 ซ งในป จจ บ นก าล งเป นท น ยมโดยท วไป ช วยท าให การน าเสนอผลงาน (Presentation) ใน ส าน กงาน ในห องเร ยน ในท ประช มหร อท อ น ๆ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเร าใจผ ชมหร อฟ ง และ ประหย ดเวลา สามารถเสนอผลงานในล กษณะม ลต ม เด ยได 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ร จ กก นด ว า ใช ในการสร างสไลด ส าหร บการ น าเสนองาน (Presenttation) ไม ว าจะเป นการแสดงบนจอภาพ ฉายโปรเจ คเตอร (Projector) ท ต อก บเคร อง คอมพ วเตอร เป นโปรแกรมท ม เคร องม อคอยอ านวยความสะดวกแก ผ ใช ท าให งานเก ดความน าสนใจย งข น โดยการใส ร ปภาพต าง ๆ เช น ภาพน ง ภาพเคล อนไหว เส ยง และว ด โอคล ป ฯลฯ 1.1 การเข าส โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint คล กป ม Start บนแถบทาสก บาร (Task bar) เล อก All Programs แล วเล อก Microsoft Office เล อกและ Click ท Microsoft Office - PowerPoint 2007 เร ยกโปรแกรมใช งาน ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม 2 3 4 รายละเอ ยดของส วนประกอบหล กของโปรแกรมม ด งน 1. ป มออฟฟ ศ (Office Button) ค อ ป มส าหร บการเร ยกเป ดเมน การใช งานพ นฐานของโปรแกรม 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access Toolbar) ค อ แถบค าส งด วน เก บป มค าส งท ใช งานบ อย ๆ และสามารถเพ มป มค าส งท ใช งานบ อย ๆ ไว ในแถบเคร องม อน ได 3. แถบช อเร อง (Title bar) เป นแถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท เป ดใช งานอย 4. แถบร บบอน (Ribbon) เป นแถบท รวบรวมค าส งต างๆ ของเมน หร อท ลบาร เพ อให ผ ใช เล อกใช งานง ายข น 5. พ นท สไลด ค อ พ นท ท ใช เพ อแสดงร ปภาพและเน อหาของสไลด 6. กรอบใส ข อความ ค อกรอบท ใช ส าหร บใส ข อความให ก บสไลด 7. แถบสถานะ (Status bar) แถบแสดงสถานะการท างานป จจ บ นบนหน าจอ 8. ม มมอง (View bar) แถบแสดงม มมองเอกสารในแบบต าง ๆ 1.3 สไลด (Slide) ในงานน าเสนอโดยท วไป จะม สไลด หลายสไลด ในสไลด แต ละสไลด จะม การจ ดเร ยงข อม ลท ต องการน าเสนอเพ อให การน าเสนอเป นไปตามว ตถ ประสงค การน าเสนอข อม ลด งกล าวม ได หลายร ปแบบ เช น ข อความ ร ปภาพ ตาราง กราฟ เป นต น 1.4 ม มมองเอกสาร โปรแกรม ไมโครซอฟต เพาเวอร พ อยต ม ม มมองส าหร บสร างงานน าเสนอท งหมด 7 ร ปแบบ ม มมองส าหร บเตร ยมต วน าเสนอประกอบไปด วย ปกต (Normal), เร ยงล าด บ (Slide Sorter) จะเป นม มมอง ในการแก ไขสไลด ส าหร บท าแม แบบ (masters) (Notes Page) และม มมองน าเสนองานค อ Slide Show ซ งม ล กษณะของม มมองด งต อไปน ม มมองปกต (Normal View) เป นม มมองพ นฐานในการท างานบนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ซ งสามารถ แก ไข เพ มเต มข อม ลต าง ๆ เช น ข อความ ร ปภาพ ซ งโปรแกรมจะแสดงม มมองน ข นมาก อนเสมอ เม อเป ด ข นมา โดยจะแบ งการท างานออกเป น 2 ส วน ค อ แบบ Outline (เค าร าง) และแบบ Slides (ภาพน ง) ม มมอง ม มมองต วเร ยงล าด บภาพน ง (Slide Sorter View) เป นม มมองท แสดงสไลด ท งหมดในงานน าเสนอ โดยจะแสดงสไลด ท งหมดต งแต แผ นแรก จนถ งแผ นส ดท าย ท าให เราสามารถจ ดเร ยงล าด บแผ นสไลด ท สร างเพ มหร อลบสไลด ได ง าย นอกจากน นย ง ใช เพ อตรวจสอบภาพรวมของงานก อนท จะน าไปใช จร งต อไป ม มมองการน าเสนอภาพน ง (Slide Show) เป นม มมองท ใช ในการแสดงผงงานให ก บผ ชม เหม อนก บการฉายแผ นสไลด โดยเราสามารถ เปล ยนไปย งสไลด ถ ดไป หร อเล อกกระโดดไปย งสไลด ท ต องการได เราอาจใช ม มมองน เพ อให แน ใจว า งานน าเสนอถ กต องเร ยบร อยด 2. ข นตอนการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น... เพ อช วยให การสร างงานน าเสนอเป นไปได อย างรวดเร ว และครบถ วนท งเน อหา องค ประกอบ และ ข อม ลประกอบต าง ๆ ครบถ วนสมบ รณ ควรจะม แนวทางในการสร างงานน าเสนอด งน 2.1 การวางโครงร าง... ก อนเร มเตร ยมงานพร เซนเตช น เราควรม ความช ดเจนในส งท ต องการส อสาร โดยศ กษากล ม ผ ฟ งว าม ล กษณะเช นไร การเร มเตร ยมงานน าเสนอโดยการวางโครงร าง จะท าให เก ดความช ดเจนเก ยวก บ งานท จะน าเสนอ และช วยให เราไม พลาดห วข อส าค ญท ต องส อสาร นอกจากน นการวางโครงร างย ง เปร ยบเสม อนแผนท ในการด าเน นเร อง ท าให เราม นใจได ว าการน าเสนอของเราจะได ผลล พธ ตรงตาม จ ดประสงค ท วางไว 2.2 การลงรายละเอ ยดเน อหา... หล งจากท เราได วางแนวทางในการน า เสนองานต งแต เร มจนจบแล ว ต อไปเป นการลง รายละเอ ยดในห วข อต างๆ โดยม งเน นท กล มผ ชมเป นหล กว าสไลด ของเราต องม เน อหา หร อร ปแบบการ น าเสนอแบบใดจ งเหมาะสม ซ งต องพ จารณาต งแต องค ประกอบต างๆ ท ใช ไม ว าจะเป น ภาพส และแนวการ น าเสนอเช น การบรรยายเช งว ชาการ ก ควรให โทนส ของสไลด สอดคล องก บเน อหาท เน นไปทางสาระและ ข อม ล 2.3 การใส ข อความ ร ปภาพ กราฟ ฯลฯ ในสไลด.... ในข นตอนน จะเป นการน าส งต างๆ ท เราต องการน าเสนอมาใส ในสไลด แต ละแผ น โดยเราอาจ ใช เวลานานพอสมควรในการตระเตร ยมข อม ลให ตรงและสน บสน นประเด น ท เราต องการน าเสนอ 2.4 ปร บแต งสไลด ให สวยงาม... หล งจากท เราได ใส ข อความท ต องการส อสารแล ว ต อไปเราจะต องท าการปร บแต งต วอ กษร ส ท ใช ก บสไลด และร ปแบบขององค ประกอบต างๆ ท แสดง เพ อให สไลด ด สวยงามและน าต ดตาม 2.5 เพ มความน าสนใจในขณะน าเสนอสไลด... ถ าเราใช คอมพ วเตอร ในการน าเสนอ สไลด ก สามารถน าเทคน คในการเปล ยนแผ นสไลด มาใช เพ มความน าสนใจให ก บการน า เสนอข อม ลได เช น การเล อนสไลด แผ นใหม มาจากจอภาพด านบน หร อให กราฟท แสดงด เหม อนก าล งเพ มข น 2.6 เตร ยมการน าเสนอจร งๆ... ก อนถ งเวลาท เราต องน าเสนอ ควรซ อมการพ ดให เข าก บแผ นสไลด ท เตร ยม โดยอาจม การจ บ เวลาเพ อจะได ทราบว าการบรรยายใช เวลาอย างเหมาะสมหร อไม 2.7 การเตร ยมเอกสารประกอบการบรรยายแจกผ ฟ ง... หล งจากท เราได ซ กซ อม จนพร อมน าเสนอสไลด ท ได จ ดท าไว แล ว ส งส ดท ายท ส าค ญก ค อ การ พ มพ เอกสารประกอบการบรรยาย การจ ดท าเอกสารแจกให ผ เข าฟ งจะท าให เขาไม ต องเส ยเวลาจดบ นท กส ง ท เราน าเสนอ แต ให เขาใช เวลาในการสนใจฟ งส งท เราต องการส อสารแทน 3. การสร างงานน าเสนอ ห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks