เอกสารหมายเลข แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ - PDF

Description
แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑)

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 7 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) เอกสารหมายเลข 1 การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ม แนวทางดาเน นการด งน ๑. การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ให เป นไปตามร ปแบบท กาหนดในเอกสารร ปแบบ/องค ประกอบของแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ท แนบมาพร อมน ๒. ช อประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ในแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ให ม ความสอดคล องตามร างแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 โดยท หน วยงานสามารถกาหนด กลย ทธ และต วช ว ด ข นใหม ได (ส วนประเด นย ทธศาสตร กาหนดใหม ไม ได ) เพ อเช อมโยงโครงการ/ก จกรรมของ หน วยงานก บประเด นย ทธศาสตร ซ งปรากฏอย ในร างแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ๓. ท กหน วยงานต องม ต วช ว ดเช งย ทธศาสตร ท สอดคล องตามร างแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 อย างน อย ๑ กลย ทธ ๔. การกาหนดต วช ว ดของหน วยงาน ม ล กษณะครอบคล มท กส วนราชการภายใน ด งน ๔.๑ ส วนราชการ ในสาน ก/สาน กงาน ก.ก. (กอง/สาน กงาน/สาน กงานเลาขาน การ) ต องม ต วช ว ดซ งเป น ภารก จเช งย ทธศาสตร หร อภารก จประจา อย างน อยส วนราชการละ ๑ ต วช ว ด ๔.๒ สผว.กทม. สลส.กทม. ต องม ต วช ว ดซ งเป นภารก จเช งย ทธศาสตร หร อภารก จประจา อย างน อยฝ าย/ กล มงานละ ๑ ต วช ว ด ๔.๓ สาน กงานเขต ต องม ต วช ว ดซ งเป นภารก จเช งย ทธศาสตร หร อภารก จประจา อย างน อยฝ ายละ ๑ ต วช ว ด ๕. เฉพาะม ต ท ๑ ด านประส ทธ ผลตามพ นธก จ (สาน กย ทธศาสตร และประเม นผลเป นผ ตรวจประเม น) ให ใส ข อความ ผลผล ต หร อ ผลล พธ ของภารก จเช งย ทธศาสตร และประจา ตามต วอย างใน ตารางท ๒ ๖. หน วยงานต องจ ดทาแผนฯ ตามค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ซ งจ ดทาโดย สาน กงาน ก.ก ๑ ว ธ การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร เพ อให การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร เป นไปในท ศทางเด ยวก น สาน กย ทธศาสตร และประเม นผลจ งได กาหนดว ธ การจ ดทาแผนฯ ของหน วยงาน ด งน ๑. แต งต งคณะกรรมการ/คณะทางานเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕ 9 ของหน วยงาน โดยม องค ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทางาน และดาเน นการ ตามท ระบ ไว ในค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต - ราชการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 8 ม ต ท ๑ ม ต ด านประส ทธ ผลตามพ นธก จ (กระบวนการวางแผน) ๒. ศ กษาร างแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ. ๒๕๕ 9 เพ อนาภารก จในความร บผ ดชอบ ของหน วยงานท ปรากฏในแผนด งกล าวไปจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕ 9 ของหน วยงาน ท งน ขอให หน วยงานศ กษาผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน วยงาน รวมท งโครงการต อเน อง ท ดาเน นการถ งป งบประมาณ พ.ศ เพ อสน บสน นให การจ ดทาแผนฯ ของหน วยงาน ป ๒๕๕ 9 ม ความต อเน อง และสอดคล องก บผลการดาเน นงานท ผ านมาของหน วยงาน ๓. ว เคราะห ผลการดาเน นการของหน วยงานท ผ านมา เพ อปร บปร งแก ไขจ ดอ อนและร กษา/พ ฒนาจ ดแข ง ในการดาเน นงานในป ท ผ านมา รวมท งศ กษาสถ ต และแนวโน มท เก ยวข อง เพ อการกาหนดกลย ทธ ต วช ว ด และเป าหมาย ท สอดคล องก บป จจ ยต าง ๆ ท เก ยวข อง และนาไปใช เป นพ นฐานในการดาเน นการตามข อ ๔ ๔. ว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) ดาเน นการตามหล กการว เคราะห SWOT ได แก การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และป ญหาอ ปสรรค/ส งค กคาม ซ งม ผลกระทบต อการดาเน นภารก จของ หน วยงานในช วงป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และนาไปใช เป นพ นฐานในการดาเน นการตามข อ ๕ ๕. กาหนดประเด นการแก ไขป ญหา/พ ฒนาและเป าหมายท จะดาเน นการให สาเร จในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยคาน งถ งงบประมาณ ทร พยากรบ คคล ว สด อ ปกรณ การบร หารจ ดการ ระยะเวลาท จะดาเน นการ รวมท งป จจ ยเส ยง หร อต วแปรท เก ยวข องท งท ควบค มได และควบค มไม ได ท งน การกาหนดต วช ว ดความสาเร จอาจเป นผลผล ตหร อผลล พธ ซ งต องสามารถว ดผลหร ออธ บายผลสาเร จได และแสดงว ธ ค ดคานวณอย างช ดเจนเป นร ปธรรม 6. กรณ ท หน วยงานยกโครงการ/ก จกรรมท ปรากฏอย ในร างแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ หน วยงานไม ต องเข ยนรายละเอ ยดของโครงการ/ก จกรรมตามตารางท 7 แต หากหน วยงานเข ยนโครงการ ข นใหม (ไม ม ปรากฏตามร างแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ. 2559) ขอให หน วยงานกรอกข อม ล ของโครงการ/ก จกรรมเหล าน นตามแบบฟอร มตารางท 7 เพ อส งให สาน กย ทธศาสตร ฯ โดยแนบมาพร อมก บแผนฯ ของหน วยงาน 7. ตรวจสอบความส มพ นธ เช อมโยงของข อ ๒-๕ หากพบว าม ส วนใดไม ม ความสอดคล องก นขอให ปร บปร ง ให ม ความสอดคล องส มพ นธ ก น 8. เข ยนยกร างแผนฯ ตามร ปแบบท กาหนด รายละเอ ยดด งปรากฏในส วนต อไป ๒ ร ปแบบ/องค ประกอบของแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงาน ส วนท ๑ - ปก - ว ส ยท ศน ของห วหน าหน วยงาน - คานา - สารบ ญ ส วนท ๒ บทสร ปสาหร บผ บร หาร ส วนท ๓ สาระของแผน บทท ๑ สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ บทท ๒ การข บเคล อนส เป าหมาย บทท ๓ ย ทธศาสตร การพ ฒนา บทท ๔ การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมาย ส วนท ๔ การนาแผนฯ ไปส การปฏ บ ต ตารางท ๑ ผ งแสดงความส มพ นธ ของว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตารางท ๒ ตารางแสดงแนวทางการดาเน นการของแผนฯ ตารางท ๓ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จเช งย ทธศาสตร ตามแผนปฏ บ ต - ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงาน ตารางท ๔ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จประจาตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงาน ตารางท ๕ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จในม ต ท ๒-๔ ตารางท ๖ ข นตอนการปฏ บ ต งานของโครงการ/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงาน ๓ คาอธ บาย ร ปแบบ/องค ประกอบของแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ปก : ประกอบด วย ช อแผน และช อหน วยงาน (ม ร ปภาพประกอบก ได ) คานา : เข ยนแนะนาหร อระบ เร องสาค ญของแผนฯ (โดยสร ป) ว ส ยท ศน ของห วหน าหน วยงาน : เป นข อความท แสดงว ส ยท ศน การพ ฒนาตามภารก จ (พ นธก จ) ท สาค ญของหน วยงาน ซ งจะดาเน นการให แล วเสร จภายในป งบประมาณ พ.ศ สารบ ญ : เข ยนระบ ช อบท/เร องท สาค ญและเลขหน า ท ปรากฏอย ในแผนฯ บทสร ปสาหร บผ บร หาร: เข ยนสาระของแผนฯ โดยย อหร อระบ เฉพาะส วนท สาค ญซ งคาดว าผ บร หารต องการทราบ ประมาณ ๑-๒ หน า อาจจะม ร ปภาพหร อกราฟประกอบหร อไม ก ได บทท ๑ สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพท วไป: อธ บายสภาพท วไปท เก ยวข องก บภารก จของหน วยงานโดยสร ป เช น สภาพพ นท ล กษณะของส งคม เศรษฐก จ ประชากร/กล มเป าหมายในความร บผ ดชอบ หน าท ความร บผ ดชอบ อ ตรากาล ง รายร บรายจ าย ฯลฯ การว เคราะห ประเม นสถานการณ : ว เคราะห ข อม ล สภาพแวดล อม สถานการณ (สถ ต ผลงานท ผ านมา ข อเท จจร ง หร อข อม ลจากรายงาน ผลการศ กษาว จ ย) ในอด ต ป จจ บ นและอนาคตท ม ผลกระทบต อการดาเน นงานตามหน าท ความ ร บผ ดชอบ และสร ปแนวทางท หน วยงานจะดาเน นการต อไปในป งบประมาณ ๒๕๕9 โดยม เหต ผลประกอบ (เพ อระบ สถานะ ความพร อม ป ญหา โอกาส ฯลฯ ของหน วยงานท จะนาไปส การกาหนดภารก จ/ประเด นต างๆ ท จะ ดาเน นการต อไป) บทท ๒ การข บเคล อนส เป าหมาย บทท ๒ : ระบ ว ธ ดาเน นการเพ อทาให บรรล เป าหมายของว ส ยท ศน ของหน วยงานตามขอบเขตท กาหนด ท งน ต อง สอดคล องก บการบรรล เป าหมายของว ส ยท ศน ของกร งเทพมหานครด วย โดยการเข ยนในเช งย ทธศาสตร เช น การ ข บเคล อนส ความน าอย อย างย งย น การข บเคล อนให กร งเทพมหานครม ความม นคงเข มแข ง เป นต น ว ส ยท ศน : ภาพท จะเก ดข นจากการดาเน นการต งแต เวลาเร มต น-ส นส ดแผน เน องจากขณะน หน วยงานม แผนปฏ บ ต ราชการประจาป (ส วนใหญ ไม ม แผนระยะ ๔ ป ) จ งขอให หน วยงานกาหนดว ส ยท ศน ป ๒๕๕9 ค อการ กาหนดเป าหมายส ดท าย/ส งส ดของผลส มฤทธ ของหน วยงานท จะเก ดข นจากการดาเน นโครงการ/ก จกรรมระหว างว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕8-๓๐ ก นยายน ๒๕๕9 ท งน หน วยงานอาจจะใช ว ส ยท ศน เด มท ม อย แล ว หร อกาหนดว ส ยท ศน ใหม ช วงระยะ ๒๕๕9 ๒๕๖0 ก ได โดยการว เคราะห ข อม ลแบบว เคราะห SWOT พ นธก จ : ค อห วข อ/ประเด นของภารก จในหน าท ความร บผ ดชอบท จะดาเน นการในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (เป นพ นธะส ญญาท จะดาเน นการให แล วเสร จภายในกาหนด) ประกอบด วย ๒ ส วน ค อ (๑) มาจากร างแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 โดยตรง และ (๒) หน วยงานกาหนดประเด นภารก จข นตามผลการว เคราะห ท ต องดาเน นการเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของหน วยงาน ๑.... ๒ ๓ ๔ ว ตถ ประสงค : ค อการตอบคาถามท ว า พ นธก จท กาหนดข นน นจะทาเพ อประโยชน อะไร จะระบ เป นรายห วข อ/ประเด นหร อหลายประเด นรวมก นก ได (กรณ ท ประเด นเหล าน นตอบว ตถ ประสงค เด ยวก น) ๑.... ๒ ๓ เป าหมายหล ก: ระบ ผลท จะเก ดข นจากการดาเน นการตามพ นธก จท กาหนดไว ในแผนฯ และขยายความของ ว ตถ ประสงค ให ช ดเจนข น หร อเข ยนแสดงผลผล ต/หร อผลล พธ ท จะเก ดข นจากการดาเน นการตามพ นธก จ ๑.... ๒ ๓ ต วช ว ด: ระบ ต วท ช ว ดผลการดาเน นการท สาค ญ ( Key Performance Indicator) ท จะใช ว ดในภาพรวมของแผนฯ โดยนาต วช ว ดท ปรากฏในร างแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 หร อหน วยงานกาหนดข นมา ว เคราะห และกาหน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks