บทท 9 การประเม นผลโครงการ - PDF

Description
บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 22 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท งสองม ความส มพ นธ ท ต องด าเน นการควบค ก น โดยการวางแผนโครงการ เป นก จกรรมของการก าหนดแนวทางการน าไปปฏ บ ต เพ อการบรรล ว ตถ ประสงค ส วนการประเม นผล โครงการเป นก จกรรมส ดท าย ในการพ จารณาผลการด าเน นงานเป นไปตามแผนท ก าหนดหร อไม แต ในระหว างการด าเน นโครงการน น โครงการอาจถ กผลกระทบท เก ดจากสภาวะแวดล อมท งภายนอก ท เป นป จจ ยท ควบค มไม ได และสภาวะแวดล อมภายในองค การท เป นป จจ ยท องค การสามารถควบค มได เก ดข น จ งอาจเก ดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงของป จจ ยจากสภาวะแวดล อม จนม ผลกระทบ ต อการด าเน นโครงการไม สามารถด าเน นงานตามแผนท ก าหนดไว ได นอกจากน ย งส งผลให โครงการ ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว อ กด วย ว ธ ท จะท าให ทราบว าผลการด าเน นงานเบ ยงเบน ออกไปจากแผนท ก าหนดไว หร อไม ค อ การก าก บ ต ดตามและตรวจสอบผลการปฏ บ ต งานท เก ดข น ด วยการเปร ยบเท ยบก บมาตรฐานท ก าหนดท เป นต วบ งช ถ งความส าเร จ สาเหต ท ต องท าการประเม นผลโครงการ เน องจากผ บร หารต องการทราบว าผลท ได ร บ จากการด าเน นโครงการไปแล วน นประสบความส าเร จตามท ม งหว งหร อไม ม ป ญหาอ ปสรรคอะไร ตอบสนองความต องการได เพ ยงใด ควรปร บปร งแล วด าเน นการต อไปหร อควรย ต โครงการ ซ ง เท าก บเป นการต ดส นค ณค าของส งท ด าเน นการไปแล ว นอกจากน การประเม นผลจะม ผลโดยตรง ต อความส าเร จของแผนงานโครงการต างๆ และย งส งผลทางอ อมหากการประเม นผลม ค ณภาพ ก จะท าให การบร หารงานตามแผนท ก าหนดม ค ณภาพไปด วย แต ถ าการประเม นผลขาดค ณภาพแล ว ย งสามารถก อให เก ดผลเส ยต อแผนงานท ก าหนดไว ได อ กด วย การประเม นโครงการสามารถด าเน นการได 3 ช วง ได แก ช วงเร มวางแผนโครงการท เป น ข นตอนของการประเม นความต องการของผ ร บบร การ การประเม นว ตถ ประสงค ของโครงการและ การประเม นความส มพ นธ ก บว ตถ ประสงค ของแผนโครงการ นอกจากน จะพ จารณาถ งความต องการ ด านปร มาณทร พยากรของโครงการอ กด วย ช วงท สอง ค อ ช วงของการด าเน นโครงการในระหว าง ด าเน นงานตามแผนโครงการ ผ บร หารโครงการจะท าการประเม นผลการด าเน นงานระหว างว ตถ ประสงค ก บผลท เก ดข นจากการด าเน นโครงการควบค ก นไป และช วงท สามเม อโครงการเสร จส นลงผ บร หาร โครงการก จะท าการประเม นผล เพ อทราบถ งว ตถ ประสงค ของโครงการก บผลท เก ดข นจากการด าเน นงาน ท าให ทราบผลล พธ และผลกระทบของโครงการท งท พ งปรารถนาและไม พ งปรารถนาเก ดข น 232 ความส าค ญของการประเม นผลโครงการ การประเม นผลเป นก จกรรมการว ดผลการด าเน นงานท ม งเน นความถ กต องท เป นอย จร ง ซ งความเท ยงตรงของการว ดหร อมาตรฐานของเคร องม อท ใช ว ด การว เคราะห เช งปร มาณจากคะแนน ท ว ดได การค นหาเกณฑ มาตรฐานเพ อน ามาใช เปร ยบเท ยบก บผลการด าเน นงานโครงการ ส าหร บผล การศ กษาจะน าไปใช ในการต ดส นใจและเป นทางเล อกในการปฏ บ ต การประเม นเป นการตรวจสอบและ ต ดตามผลงานท ได ประเม นแล ว กล าวอ กน ยหน งก ค อโครงการใดท ได ผ านการประเม นแล วก จะ ท าการประเม นอ กคร งเพ อด ว าเป นไปตามมาตรฐานหร อไม โดยม กระบวนการและเทคน คว ธ ส าหร บ อ างอ งผลการประม นอย างม ระบบ การด าเน นโครงการเป นการปฏ บ ต ตามแผนต งแต ข นตอนก อนเร มต นโครงการ ส าหร บ การประเม นผลการด าเน นโครงการจะกระท าได ก ต อเม อม การด าเน นงานตามแผนงานท ได วางไว การต ดตามก าก บงานจ ดเป นการประเม นการด าเน นโครงการในล กษณะหน ง แต แตกต างจากการประเม น ประเภทอ น ตรงท เป นการประเม นเพ อผล กด นให ม การด าเน นงานไปตามแผน ค อ จะม ท งการต ดตามผล การด าเน นงานและก าก บงานให เป นไปตามแผนท วางไว ส วนผลท ได จากการต ดตามและก าก บงาน สามารถใช เป นสารสนเทศในการต ดส นใจแก ไข และปร บปร งโครงการได เช นเด ยวก น ว ตถ ประสงค ประการหน งของการประเม นผลโครงการ ค อ เพ อให ได ข อม ลท จ าเป นแก ผ บร หาร ผ ปฏ บ ต และผ ร บบร การในการต ดส นใจเพ อปร บปร งเปล ยนแปลงโครงการให สามารถ บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดได มากย งข น ด งน นผ ประเม นผลควรให ความส าค ญต อกระบวนการ วางแผน การออกแบบการว จ ย และการว เคราะห ข อม ลเพ อการประเม นผล ท งน เพ อให ได มาซ ง ผลสร ปของการว จ ยท ม ความเท ยงตรงและความเช อถ อมากท ส ด นอกจากน ป จจ ยท ส าค ญอ กประการหน ง ค อ ล กษณะข อม ลท รวบรวมมาได ต องม ความถ กต องช ดเจน ม ความน าเช อถ อ และได ร บการยอมร บ ซ งต องอาศ ยกระบวนการเก บรวบรวมข อม ลท ม ค ณภาพ การประเม นโครงการม ล กษณะท ส าค ญ ค อ ม การจ ดเก บข อม ลท ใช ในการด าเน นโครงการ ในท กร ปแบบและท กข นตอน เพ อน ามาใช เพ อการว เคราะห และการต ดส นใจเก ยวก บโครงการ และ ม การน าสารสนเทศท ได ด งกล าวมาใช ในการปร บปร งแก ไขการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ เม อม การเก บรวบรวมข อม ลมาท าการว เคราะห เพ อต ดส นค ณค า ด งน นการประเม นผลจ งม ความส มพ นธ ก บระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคมศาสตร ไม ว าจะเป นการเก บรวบรวมข อม ลหร อการว เคราะห ข อม ลเพ อให การประเม นเป นระบบและม เหต ผลท ช ดเจนในการงานประเม นท น าสนใจ ค อ การประเม นสามารถ ท าได ในท กข นตอนของโครงการ เน องจากผลท ได จากการประเม นจะเป นสารสนเทศท ส าค ญต อ การต ดส นใจของผ ท เก ยวข องเพ อใช ในการปร บปร งโครงการอย างต อเน อง 233 ความหมายของการประเม นผลโครงการ น กว ชาการด านการประเม นผลได ให ความหมายของค าว าการประเม นผลโครงการ ด งน ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ (2547, หน า 2) กล าวว า การประเม นผลโครงการ หมายถ ง กระบวนการศ กษาแสวงหาความร ความเข าใจเก ยวก บการด าเน นโครงการว าเป นไปตามหล กเกณฑ และข นตอนต างๆ ท ได ก าหนดไว หร อไม ม ป ญหาและอ ปสรรคอะไร และบรรล ตามเป าหมาย ท ต องการหร อไม ม ผลกระทบในแง ม มต างๆ อย างไรท เก ดข นจากโครงการ ส โขท ยธรรมาธ ราช (2547, หน า 91) กล าวว า การต ดตามผลและประเม นผลโครงการ หมายถ ง การศ กษา ว เคราะห สภาพท เป นป ญหาอ ปสรรค ความก าวหน าหร อความส มฤทธ ผลของ โครงการ ตลอดจนผลกระทบท ส บเน องมาจากการปฏ บ ต โครงการท งทางตรงและทางอ อม ส าหร บ น ามาเป นข อม ลย อนกล บในการใช ปร บปร งแก ไขป ญหา อ ปสรรคท พ งเก ดข นจากการปฏ บ ต โครงการ และใช เป นเคร องม อส าหร บการบร หารของผ บ งค บบ ญชา ในการต ดส นใจท จะด าเน นโครงการใน ระยะต อไปหร อเป ดโครงการใหม ท ม ผลเก ยวเน องก บโครงการท ปฏ บ ต ในป จจ บ น ส โขท ยธรรมาธ ราช (2548, หน า 515) กล าวว า การประเม นผล หมายถ ง กระบวนการศ กษา ว เคราะห อย างถ องแท เก ยวก บป จจ ยน าเข า ก จกรรมต างๆ และผลล พธ ของแผนงานโครงการ เปร ยบเท ยบก บบรรท ดฐานหร อส งท ก าหนดไว ว าเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ซ ง บรรท ดฐานหร อส งท ก าหนดอาจจะเป นว ตถ ประสงค เป าหมาย นโยบาย มาตรการ หร องบประมาณ เป นต น ส ภาพร พ ศาลบ ตร (2547, หน า 223) กล าวว า การประเม นผล หมายถ ง กระบวนการในการ เก บรวบรวมและว เคราะห ข อม ลของการด าเน นโครงการและพ จารณาบ งช ให ทราบถ งจ ดเด น หร อ จ ดด อยของโครงการน นอย างม ระบบแล วต ดส นใจว าจะปร บปร งแก ไขโครงการน น เพ อด าเน นงาน ต อไปหร อจะย ต การด าเน นโครงการน นเส ย การประเม นผลโครงการ (Project evaluation) หมายถ ง การใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร เพ อให ได มาซ งสารสนเทศ อ นจะน าไปส การต ดส นใจ (Decision based) ทางการบร หารหร อ การว น จฉ ยค ณค า (Value based) ของโครงการท เก ดข นจากการปฏ บ ต (http://www.tu.ac.th) จากการท ม ผ ให ความหมายของค าว าการประเม นผลโครงการหลายๆ ท าน ด งน นผ เข ยน ม ความเห นว า การประเม นผลโครงการ หมายถ ง กระบวนการทางว ทยาศาสตร เพ อหาข อม ลท เป นจร ง เก ยวก บโครงการโดยการเก บรวบรวมข อม ลเก ยวก บว ตถ ประสงค การวางแผน การด าเน นการ และผลกระทบท เก ดข น เพ อเป นการก าหนดค ณค าหร อข อด ของโครงการด งกล าวว าด หร อไม อย างไร หร อเป นการค นหาว าผลส าเร จของก จกรรมจากการด าเน นโครงการท ก าหนดไว ว าสามารถ ประสบความส าเร จตรงตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ในแผนหร อไม 234 ว ตถ ประสงค และประโยชน ของการประเม นผลโครงการ การประเม นโครงการเป นกระบวนการท สามารถท าได เก ดข นในท กข นตอนของโครงการ เพ อให ได สารสนเทศท สามารถใช ในการพ จารณาการด าเน นงาน ซ งจะท าให การด าเน นงานเป นไปได อย างม ประส ทธ ภาพ ในทางตรงก นข ามผลการประเม นจะไม เก ดประโยชน หากผลการด าเน นโครงการ น นไม สามารถน าไปใช ในเวลาท เหมาะสม เช น การประเม นผลเม อโครงการส นส ดลง ผ ประเม นจะได เฉพาะสารสนเทศตอนส นส ดโครงการเท าน นและถ าผลการประเม นท ได แสดงว าโครงการไม ประสบ ความส าเร จ ผ ประเม นก จะไม สามารถเก บรวบรวมข อม ลย อนหล งไปย งช วงเวลาท ด าเน นงานจะได เพ ยงความค ดเห นของบ คคลท เก ยวข องเท าน น ซ งยากท จะย นย นความถ กต องของข อม ล นอกจากน ผ ประเม นจะไม ทราบว าเก ดอะไรข นในระหว างการด าเน นงาน โครงการจ ง ไม ประสบความส าเร จท าให ไม สามารถระบ ได อย างช ดเจนว าอะไรค อสาเหต ท ส าค ญ ส งเหล าน ไม เป นผลด ต อการด าเน นงานในป ถ ดไป การประเม นผลโครงการเป นกระบวนการท จะบ งช ถ ง ค ณค าหร อประส ทธ ภาพของส งท จะเป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หาร หร อผ ท เก ยวข อง ก บโครงการ ซ ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks