บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร - PDF

Description
บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร ไมโครซอฟเว ร ด เป นโปรแกรมท น ยมแพร หลายอย างมากในส าน กงาน เพราะเป น โปรแกรมท สามารถใช งานง าย และม ประส ทธ ภาพส ง และสามารถเร ยนร ได ง าย ทางบร ษ ท ไมโครซอฟต ได พ ฒนาโปรแกรมช

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 17 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร ไมโครซอฟเว ร ด เป นโปรแกรมท น ยมแพร หลายอย างมากในส าน กงาน เพราะเป น โปรแกรมท สามารถใช งานง าย และม ประส ทธ ภาพส ง และสามารถเร ยนร ได ง าย ทางบร ษ ท ไมโครซอฟต ได พ ฒนาโปรแกรมช ด ไมโครซอฟออฟฟ ต (microsoft office) มาหลายเวอร ช น จนถ งเวอร ช นล าส ดค อ microsoft office 2000 ซ งประกอบด วย ไมโครซอฟเว ร ด 2000 (microsoft word 2000) ไมโครซอฟเอ กเซล 2000 (microsoft excel 2000) ไมโครซอฟเพาว เวอร พอยท 2000 (microsoft powerpoint 2000) และไมโครซอฟแอคเซส 2000 (microsoft access 2000) 9.1 การเร ยกใช โปรแกรม ไมโครซอฟเว ร ด สามารถท าได ด งน ค อ 1. คล กท ป ม start ภาพท 9.1 หมายเลข 1 2. เล อกท program ภาพท 9.1 หมายเลข 2 3. เล อกโปรแกรม microsoft word ภาพท 9.1 หมายเลข 3 ผลล พธ ท ได หมายเลข ภาพท 9.1 แสดงการเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด 9-2 ก จกรรมท 1 น กศ กษาสามารถเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ดได อย างไร แนวการตอบ ศ กษาจากเน อหาการเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด 9.2 ส วนประกอบของไมโครซอฟเว ร ด ไทเท ลบาร (title bar ) แถบช อเร อง เป นส วนท ใช บอกถ งโปรแกรมและเอกสารท เร ยกใช งาน เมน บาร (menu bar ) แถบค าส ง เป นส วนท บรรจ ค าส งท จะต องใช ในโปรแกรมน นๆ ท ลบาร (tool bar ) แถบเคร องม อ เป นเคร องม อท อย ในร ปของไอคอนม ไว สะดวก เวอร ต คอล สกอร บาร (vertical scroll bar) แถบเล อนแนวต ง ฮอร ซอลทอล สกอร บาร (horizontal scroll bar) - แถบเล อนแนวนอน Title bar Menu bar Tools bar Cursor Horizontal Scroll bar Vertical Scroll bar ภาพท 9.2 แสดงส วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด ก จกรรมท 2 ส วนประกอบของไมโครซอฟเว ร ดม อะไรบ าง จงอธ บาย แนวการตอบ ศ กษาจากเน อหาส วนประกอบของไมโครซอฟเว ร ด การจ ดการเอกสาร เป นการด าเน นการเก ยวก บเอกสารด งต อไปน 1. การสร างเอกสาร (new) ม ข นตอนในการสร างได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล กท เมน แฟ ม(file) สร าง (new) 2. จะปรากฏไดอะล อก บล อค (dialog Box) ด งภาพท คล กเล อกท เอกสารเปล า (blank document) แล วคล กท ป ม ตกลง ภาพท 8.3 แสดงไดอะล อก บล อก การสร างเอกสาร ว ธ ท 2 คล กท ไอคอน (icon) 2. การบ นท กเอกสาร (save) ม ว ธ การบ นท กได 2 ว ธ ค อ ว ธ ท 1. เล อกท เมน แฟ ม (file) บ นท ก (save) หร อ แฟ ม (file) บ นท กเป น (save as) ในกรณ ท ต องการบ นท กแฟ มข อม ลโดยม การเปล ยนแฟ มข อม ล ภาพท 9.4 แสดงหน าต างการบ นท กข อม ล 2. เล อกแหล งท ต องการเก บแฟ มข อม ลในช อง บ นท กใน (save in) และ ต งช อแฟ มข อม ลในช อง ช อแฟ ม (file name) 3. คล กท ป ม บ นท ก (save) ว ธ ท 2 คล กท ไอคอน (icon) การเป ดเอกสาร (open) ว ธ ท 1 1. เล อกท เมน แฟ ม (file) เป ด (open) ผลล พธ ท ได ด งภาพท 9.5 ภาพท 9.5 แสดงหน าต าง ผลล พธ การคล กเป ด (open) 2. คล กเล อกแฟ มข อม ลท ต องการเป ด แล วคล กท ป ม เป ด (open) ว ธ ท 2 คล กท ไอคอน (icon) 4. การต งค าหน ากระดาษ ( page setup ) ม ว ธ การท าด งน 1. เล อกท เมน แฟ ม ( file ) ต งค าหน ากระดาษ ( page setup ) 2. จะปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) ด งร ป 9.23 ภาพท 9.23 แสดงหน าต าง การต งค าหน ากระดาษ ถ าต องการเปล ยนล กษณะการวางกระดาษจากแนวต ง (portrait) ให เป นแนวนอน (landscape) ให คล กท แท ปค าส งขนาดกระดาษ ( paper size ) ด งภาพท 9.24 ภาพท 9.24 แสดงการต งค าหน ากระดาษ 4. เม อก าหนดล กษณะของกระดาษท าการเร ยบร อยแล วให คล กท ป ม ตกลง (OK ) ก จกรรมท 3 ถ าน กศ กษาต องการปร บกระดาษให เป นแนวนอนสามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ศ กษาจากเน อหาการจ ดเอกสาร 9.4 การจ ดการข อม ล เป นการกระท าก บข อม ลในเร องต าง ๆ ด งน 1. การค ดลอก (copy) ค อการน าข อความหร อข อม ลจากท หน งไปอ กท หน ง ท าได 2 ว ธ ว ธ ท 1 1. เล อกข อความท ต องการจะค ดลอก 2. เล อกท เมน แก ไข (edit) ค ดลอก (copy) 3. ก าหนดต าแหน งของเคอร เซอร ท ต องการว ตถ ไปวาง 4. เล อกท เมน แก ไข (edit) วาง (paste) ว ธ ท 2 1. เล อกข อความท ต องการจะค ดลอก 2. เล อกไอคอนค ดลอก 3. ก าหนดต าแหน งของเคอร เซอร ท ต องการว ตถ ไปวาง 4. เล อกไอคอนวาง การเคล อนย าย (cut) ค อการเคล อนย ายข อม ลจากท หน งไปย งอ กท หน งท าได 2 ว ธ ว ธ ท 1 1. เล อกข อความท ต องการย าย 2. เล อกท เมน แก ไข (edit) ต ด (cut) 3. ก าหนดต าแหน งของเคอร เซอร ท ต องการน าว ตถ ไปวาง 4. เล อกท เมน แก ไข (edit) วาง (paste) ว ธ ท 2 1. เล อกข อความท ต องการย าย 2. เล อกไอคอน ต ด 3. ก าหนดต าแหน งของเคอร เซอร ท ต องการน าว ตถ ไปวาง 4. เล อกไอคอนวาง 3. การเปล ยนแบบอ กษร (font) ท าได 2 ว ธ ว ธ ท 1 1. เล อกท เมน ร ปแบบ(format) แบบอ กษร (fonts) ภาพท 9.6 แสดงหน าต างการเปล ยนแปลงอ กษร 2. เปล ยนแบบอ กษร ล กษณะแบบอ กษร ขนาดอ กษร ส อ กษร จากน น คล กท ป ม ตกลง (OK) ว ธ ท 2 คล กท ไอคอน (icon) เพ อเปล ยนแบบอ กษร (font) คล กท ไอคอน (icon) ขนาดอ กษร (font size) คล กท ไอคอน (icon) ท าต วหนา (bold) คล กท ไอคอน (icon) ท าต วเอ ยง (italic) คล กท ไอคอน (icon) ท าต วข ดเส นใต ( underline ) คล กท ไอคอน (icon) ใส ส อ กษร 4. การค นหาข อม ล (find) ข นตอนในการท า ด งน เล อกท เมน แก ไข (edit) ค นหา (find) 4.2 ปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) ด งร ป ภาพท 9.7 แสดงหน าต าง การค นหาข อม ล 4.3 พ มพ ค าท ต องการค นหาในช อง ส งท ค นหา (find what) 4.4 คล กท ป ม ค นหาต อไป (find next) จะปรากฏเป นแถบส ด าคล มค าท ต องการ ค นหาในเอกสาร 5. การแทนท ข อม ล (replace) 5.1 เล อกท เมน แก ไข (edit) แทนท (replace) 5.2 ปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) ด งร ป ภาพท 9.9 แสดงหน าต าง ค นหาและแทนท 5.3 พ มพ ค าท ต องเปล ยนในช องแทนท ด วย (find what) 5.4 คล กท ป ม แทนท ด วย (replace with) หร อป มแทนท ท งหมด(replace all) ก จกรรมท 4 ถ าน กศ กษาต องการบ นท กเอกสารลงบนแผ นด กส สามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ศ กษาจากเน อหาการจ ดการข อม ล การตกแต งเอกสาร เป นการตกแต งเอกสารท ม อย ได ด งต อไปน 1. การวาดร ปโดยใช แถบเคร องม อร ปวาด (Drawing) ซ งม เคร องช วยด งน หม นภาพ หร อว ตถ สามารถหม นว ตถ ได ท กท ศทาง วาดเส นตรง สามารถวาดเส นตรงในแนวต ง แนวนอน หร อแนวเฉ ยงได วาดล กศร วาดร ปส เหล ยม วาดร ปวงกลม วงร กล องข อความ ( text ) ท าข อความศ ลป ( wordart ) ส พ นหล งของว ตถ ( fill color ) ส เส นของว ตถ ( line color ) ส ต วอ กษร ( font color ) ล กษณะของเส น ( line style ) ล กษณะของเส นปะ ( dash style ) ล กษณะของเส นล กศร ( arrow style ) เพ มเงาให ก บว ตถ ท าภาพ 3 ม ต 2. การแทรกร ปภาพ วาดว ตถ ต าง ๆ ซ งสามารถวาดว ตถ ได หลายร ปแบบ 9-9 ว ธ ท 1 1. แทรก ( insert ) ร ปภาพ ( picture ) 2. เล อกภาพต ดปะ ( clip art ) จะปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) ของไมโครซอฟ ช บ แกลอร (microsoft clip gallery) ข นเพ อเล อกภาพท ต องการแทรกลง ในเอกสาร ภาพท 9.9 แสดงหน าต างเล อกร ปภาพ ต วอย าง 3. คล กท ป มแทรก (insert ) ก จะได ภาพแทรกลงในเอกสาร ว ธ ท 2 1. แทรก ( insert ) ร ปภาพ ( picture ) 2. เล อกจากแฟ ม (from file) จะปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) เพ อแทรกร ปภาพ 3. ล กซ อ น (look in) ค อ เล อกแหล งท เก บข อม ลภาพ ให คล กเล อกภาพ ท ต องการแทรก จากน นให คล กป ม แทรก ( insert ) 9-10 ภาพท 9.10 แสดงหน าต างการแทรกร ป ว ธ ท 3 1. แทรก (insert) ว ตถ (object) 2. จะปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) เพ อให เล อกว ตถ ต าง ๆ ท ต องการแทรกในเอกสารให คล กเล อกไมโครซอฟ ช บ แกลอร (microsoft clip gallery) ภาพท 9.11 แสดงหน าต างการแทรกว ตถ 3. คล กท ป ม ตกลง 4. จะปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) ของ microsoft clip gallery เพ อให เล อกภาพท ต องการแทรกในเอกสาร ให คล กเล อกภาพน น ๆ 5. คล กท ป ม แทรก (insert) 3. การแทรกส ญล กษณ (symbol) ว ธ ท 1 1. แทรก (insert) ส ญล กษณ (symbol) จะปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) เพ อเล อกส ญล กษณ ท ต องการแทรกหน าข อความ ภาพท 9.12 แสดงหน าต างส ญล กษณ 3. คล กในส ญล กษณ ท ต องการแทรกหน าข อความ 4. คล กท ป ม insert และ ป ม close ตามล าด บ ว ธ ท 2 1. ร ปแบบ (format) ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข (bullets and numbering) 2. จะปรากฏเป นไดอะล อก บล อค (dialog box) เพ อเล อกส ญล กษณ หร อ ต วเลขท ต องการแสดงหน าข อความ คล กเล อก ส ญล กษณ หร อต วเลขท ต องการแทรกหน าข อความ ภาพท 9.13 แสดงหน าต าง การเล อกส ญล กษณ - คล กท แถบค าส งบ ลเร ด (bulleted) ถ าต องการแทรกส ญล กษณ หน าข อความ - คล กท แถบค าส งน มเบอร (numbered) ถ าต องการแทรกต วเลขหน าข อความ 3. คล กท ป ม OK ว ธ ท 3 ใช ไอคอน (icon) บนแถบเคร องม อ 9-12 คล กเมาส ท เม อต องการแทรกต วเลขหน าข อความ คล กเมาส ท เม อต องการแทรกส ญล กษณ หน าข อความ 4. การใส หมายเลขหน า (page number) ว ธ ท 1 1. เล อกท เมน แทรก (insert) หมายเลขหน า (page number) 2. ในกรณ ท ต องการใส หมายเลขหน าโดยไม ได เร มจากหน าท 1 สามารถ คล กเล อกท ป ม ร ปแบบ (format) 3. เม อก าหนดหมายเลขหน าเร ยบร อยให คล กท ป ม ตกลง (OK) ว ธ ท 2 เล อกเมน ม มมอง (view) ห วกระดาษและท ายกระดาษ ( header and footer ) จะปรากฏเป นแถบเคร องม อด งภาพ 9.15 ภาพท 9.14 แสดงหน าต างการแทรกเลขหน า ภาพท 9.15 แสดงหน าต างห วกระดาษและท ายกระดาษ ก จกรรมท 5 ถ าน กศ กษาต องการแทรกร ปภาพสามารถท าได อย างไร แนวการตอบ ศ กษาจากเน อหาการตกแต งเอกสาร การสร างตาราง (Table) โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ดเป นโปรแกรมท สามารถพ มพ ตารางแทรกในข อความของ เอกสารได ม ว ธ จ ดการก บตารางได ด งน 1. การสร างตารางสามารถสร างได 2 ว ธ 1.1 วาดตารางเอง ม ข นตอนการท างานด งน ตาราง (table) วาดตาราง ( draw table ) หร อคล กท จะปรากฏเป นแถบเคร องม อของตารางและเส นขอบ ( table and border) เก ดข นด งภาพท 9.16 ภาพท 9.16 แสดงหน าต างแสดงตารางและเส นขอบ ให คล กท ต วช เมาส จะเป นร ปด นสอให แดกซ เมาส (drag mouse) วาดเส นกรอบของตาราง และ วาดเส นอ น ๆ ของตารางจนครบ * ถ าต องการให ต วช เมาส เป น ให คล กท ซ าอ กคร งหน ง ว ธ ท 2 1. ตาราง ( table ) แทรกตาราง ( insert table ) 2. จะปรากฏเป น dialog box เพ อก าหนดขนาดของตาราง ภาพท 9.17 แสดงหน าตาราง แทรกตาราง คล กท ป มตกลง (OK) ว ธ ท 3 สร างตารางโดยใช ไอคอน (icon) คล กท แล วแดกซ เมาส (drag mouse) คล มช องส เหล ยมเล ก ๆ เพ อก าหนดขนาดของตาราง ด งร ป ภาพท 9.19 แสดงการเล อกขนาดตาราง 3 แถว 3 คอล มน 2. การลบตารางบางส วน ท าได ด งน 2.1 คล กท ล กษณะของต วช เมาส จะเป นร ปยางลบ 2.2 แดกซ เมาส (drag mouse) ตรงบร เวณเส นของตารางท ต องการลบ ล กษณะ ของเส นตารางท ถ กลบจะเป นเส นท ม ส จางลง * ถ าต องการให ต วช เมาส เป น ให คล กท ซ าอ กคร งหน ง 3. การเพ มแถว ท าได ด งน 3.1 ท าแถบส ด าคล มแถวใดแถวหน ง โดยให ต วช เมาส เป นร ปล กศรเฉ ยงขวา 3.2 ตาราง ( table ) แทรกแถว ( insert row ) 4. ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks