ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) - PDF

Description
ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ ม

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 14 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ ม ได 4. สามารถประย กต ใช งานโปรแกรม Excel ให เข าก บล กษณะของงานด านต าง ๆ ได จากปฏ บ ต การท 8 ทาให เราได ร จ กหน าตาและความสามารถของโปรแกรม Excel มากข น แต โปรแกรม Excel ย งม เคร องม อท น าสนใจท ทาให เราสามารถนาไปประย กต ใช ก บงานด านต าง ๆ อ กมาก 1. ว ธ ใช งานส ตรของ Excel (ต อ) ฟ งก ช น IF ฟ งก ช น IF() เป นฟ งก ช นท ใช ในการกาหนดเง อนไข สามารถนาไปใช ได ในหลายสถานการณ ท น ยม ได แก นามาใช ในการคานวณเกรด เป นต น ร ปแบบการใช ค อ =IF ( logical_test, value_if_true, value_if_false ) logical_test เป นการตรวจสอบเง อนไขในเซลล ต าง ๆ ว าเป นจร งหร อไม เช น ตรวจสอบว า ข อม ลใน เซลล A5 ม ค ามากกว า 50 หร อไม เป นต น value_if_true ค อส งท จะให แสดง ถ าการตรวจสอบเง อนไขน นเป นจร ง value_if_false ค อส งท จะให แสดง ถ าการตรวจสอบเง อนไขน นเป นเท จ ในการตรวจสอบเง อนไขจะต องใช เคร องหมายการเปร ยบเท ยบด งน เคร องหมาย ความหมาย มากกว า น อยกว า = มากกว าหร อเท าก บ = น อยกว าหร อเท าก บ = เท าก บ ไม เท าก บ ต วอย างท 1 จะใช ในการต ดเกรดคะแนนว าผ านหร อไม ผ าน เง อนไขค อ ถ าคะแนนมากกว า 60 จะถ อ ว า ผ าน ข อม ลคะแนนท จะนามาต ดเกรด ม ด งน ร ปท 9-1 การตรวจสอบเง อนไขค อ คะแนนท ตาแหน ง B2 ม ค ามากกว า 60 หร อไม ถ ามากกว าจร ง ให แสดงท ตาแหน ง C2 เป น ผ าน ถ าไม จร งให แสดงท ตาแหน ง C2 เป น ไม ผ าน ด งน นสามารถเข ยนเง อนไขได เป น =IF(B2 60, ผ าน, ไม ผ าน ) เง อนไขท ต องการทดสอบ ส งท ต องการแสดงเม อเง อนไขเป นจร ง ส งท ต องการแสดงเม อเง อนไขเป นเท จ ด งน นทาการใส ส ตร IF ท ตาแหน งเซลล C2 ตามเง อนไขด งกล าว ร ปท 9-2 หล งจากน นทาการ Auto Fill ให ครอบคล มถ งตาแหน งเซลล C11 จะได ผลล พธ ด งร ปต อไปน ร ปท 9-3 ฝ กปฏ บ ต ด วยตนเอง ถ าเปล ยนเง อนไขเป น B2 =60 จะต องพ มพ ส ตรในตาแหน งเซลล C2 ใหม หร อไม ถ าเปล ยนจะต องแก ไขส ตรในตาแหน ง C2 อย างไร ต วอย างท 2 ถ าม การต ดหลายเกรด สามารถทาได โดยกาหนดเง อนไขซ อนเง อนไข การกาหนด เง อนไขเร มจากน อยไปก อน เม อตรวจสอบว าไม เป นจร งจ งตรวจสอบเง อนไขต อไปเร อย ๆ จนหมด ต วอย างต อไปน เป นการกาหนด 2 เง อนไข =IF(เง อนไขท 1,จร ง,IF(เง อนไขท 2,จร ง,เท จ)) จะเห นว า เม อตรวจเง อนไขท 1 คร งแรกถ าพบว าเป นจร งก จะแสดงผลและไม ตรวจสอบเง อนไขต อไป แต ถ าไม จร ง จะตรวจสอบเง อนไขท 2 ต อไป ถ าจร งจะแสดงผลค าจร ง แต ถ าไม จร งจะแสดงผลค าท เป นเท จ ต วอย างต อไปน เป นการกาหนด 3 เง อนไข =IF(เง อนไขท 1,จร ง,IF(เง อนไขท 2,จร ง,IF(เง อนไขท 3,จร ง,เท จ))) จะเห นว า เม อตรวจเง อนไขท 1 คร งแรกถ าพบว าเป นจร งก จะแสดงผลและไม ตรวจสอบเง อนไขต อไป แต ถ าไม จร ง จะตรวจสอบเง อนไขท 2 ต อไป ถ าจร งจะแสดงผลค าจร ง แต ถ าไม จร ง จะตรวจสอบเง อนไขท 3 ต อไป ถ าจร งจะแสดงผลค าจร ง แต ถ าไม จร งจะแสดงผลค าท เป นเท จ ถ าม เง อนไขท ต องพ จารณามากกว า 3 เง อนไข ก ให ทาในล กษณะเด ยวก น ข อส งเกต ถ าส งท ต องการให แสดงเป นข อความหร อต วอ กษร ให ใส ข อความหร อต วอ กษรน นอย ภายใน เคร องหมายคาพ ด ( ) เราใช หล กการด งกล าวข างต นสาหร บการต ดเกรดหลายเกรด สมมต ว าเกณฑ ในการต ดเกรด ม ด งน 0-50 F D C B A การตรวจสอบเง อนไขค อ คร งท 1 คะแนนน อยกว าหร อเท าก บ 50 หร อไม ถ าจร ง ให เกรดเป น F ถ าไม จร งตรวจสอบต อไป คร งท 2 คะแนนน อยกว าหร อเท าก บ 60 หร อไม ถ าจร ง ให เกรดเป น D ถ าไม จร งตรวจสอบต อไป คร งท 3 คะแนนน อยกว าหร อเท าก บ 70 หร อไม ถ าจร ง ให เกรดเป น C ถ าไม จร งตรวจสอบต อไป คร งท 4 คะแนนน อยกว าหร อเท าก บ 80 หร อไม ถ าจร ง ให เกรดเป น B ถ าไม จร ง ให เกรดเป น A (แสดงว า คะแนนท กาล งตรวจม ค ามากกว า 80 จ งควรได เกรดเป น A จ งไม จาเป นต องม การตรวจสอบเง อนไข ในคร งท 5 อ กแล ว) ด งน นจ งเข ยนเง อนไขได ด งน =if(b2 =50, F,if(B2 =60, D,if(B2 =70, C,if(B2 80, B, A )))) ร ปท 9-4 หล งจากน นทาการ Auto Fill ให ครอบคล มถ งตาแหน งเซลล C11 ซ งจะให ผลล พธ ด งร ปต อไปน ร ปท การสร างแผนภ ม โปรแกรม Excel ม แผนภ ม สาเร จร ปเตร ยมไว พร อมใช งาน ซ งม ด วยก นหลายประเภท เช น คอล มน เส น วงกลม แท ง เป นต น นอกจากน ย งสามารถปร บแต งเพ มเต มเพ อให แผนภ ม ให ด สวยงาม เช น สามารถใช ภาพประกอบหร อลวดลายพ นได ว ธ การสร างแผนภ ม ม ด งน 1. สร างข อม ลตามร ปข างล างน ร ปท คล กเซลล ใดเซลล หน งในบร เวณ A3:D7 เพ อระบ ขอบเขตของข อม ลท จะนามาจ ดทาแผนภ ม ข อม ลท จะ นามาใช ต องอย ในล กษณะตาราง 3. ไปท Insert (tab) - Charts (group) - Column - 2D Column - Clustered Column จะ ได แผนภ ม ด งร ป ร ปท สามารถสล บ row ก บ column โดยไปท Design (tab) - Data (group) - Switch Row/Column จะได ผลล พธ ด งร ป ร ปท หากต องการใส ช อ chart และรายละเอ ยดต างๆ ให ลองเล อกท Design (tab) - Chart Layouts แล วลองเล อก Layout 9 จะได ผลล พธ ด งร ป ร ปท สามารถใส ช อ Chart Title และ Axis Title ท งสองแกนได ตามความเหมาะสม 7. สามารถเปล ยนส หร อตกแต งล กษณะของแถบท แสดงข อม ลได หลายชน ด เช น เปล ยนส ทาให ส ท ต องการแสดงม การไล เฉดส หร อการใส ลวดลาย เป นต น ซ งสามารถทาโดยการ คล กเม าส ขวาท กราฟท ต องการ จะตกแต ง - Format Data Series สามารถตกแต งพ นหล งของ chart ได ด วยว ธ การเด ยวก นค อ คล กขวาบร เวณพ นหล ง - Format Chart Area... - Fill - Gradient fill จะได ผลล พธ ด งร ป ร ปท 9-14 เราสามารถเล อกให ส ท แสดงเป นการไล เฉดส ผ านการเล อกป าย Gradient โดยสามารถเล อก ท จะไล เฉดส เด ยว (One color) หร อสองส (Two color) และสามารถเล อกล กษณะการไล เฉดจาก Shading styles ถ าต องการใส ล กษณะของพ นผ วให เล อกป าย Texture แล วเล อกลายพ นผ วตามท ต องการ 3. การสร างแผนภ ม วงกลม การสร างแผนภ ม วงกลม ก ทาเช นเด ยวก บการสร างแผนภ ม คอล มน แต ม ข อระว งค อ การแสดงข อม ล ของแผนภ ม วงกลม จะม ข อม ลเพ ยง 2 ม ต เท าน น เช น ต วอย างยอดขายของพน กงานแต ละคน จะแสดง ท งหมด 3 เด อนภายในแผนภ ม วงกลมเด ยวก นไม ได ต องแยกแสดงเป นเด อน ๆ ในต วอย างต อไปน จะแสดงข อม ลยอดขายของพน กงานท ง 4 คน ในเด อนต.ค.-04 ซ งทาได ด งน 1. จากข อม ลเด ม ให ลากแถบสว างบร เวณข อม ลท จะนามาทาเป นแผนภ ม วงกลม ค อบร เวณ A3:B7 ด งภาพ ร ปท จากน นเล อก Insert (tab) - Charts (group) - Pie - 2-D Pie - Pie ผลล พธ ท ได จะปรากฏ ด งภาพต อไปน ร ปท เราสามารถเปล ยนส หร อใส ลวดลายต าง ๆ ให ก บข อม ลได โดยการทาเช นเด ยวก นก บการเปล ยนส หร อลวดลายของแผนภ ม คอล มน 5. ถ าต องการแสดงกราฟวงกลมในล กษณะ 3 ม ต เราสามารถเปล ยนแปลงได โดยการคล กเมาส ขวาท กราฟแล วเล อกเมน Change Chat Type - Pie - Pie in 3-D จะทาให ได ผลล พธ ด งร ปต อไปน ร ปท 9-25 ฝ กปฏ บ ต ด วยตนเอง 1. จงสร างข อม ลต อไปน แล วนามาสร างเป นแผนภ ม คอล มน และตกแต งให สวยงาม ร ปท จงสร างแผนภ ม วงกลมและตกแต งให สวยงาม เพ อแสดงข อม ลสถ ต ผ ป วยท ร บการร กษา ประจาเด อน มกราคม คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยบ รพา รห สประจาต ว...ช อ-สก ล... กล ม...คณะ...อาจารย ผ สอน... คาถามท ายปฏ บ ต การ 1. จากภาพเป นการจ ดสรรโบน สตามตาแหน ง ซ งถ าเป นพน กงานประจาจะได โบน สและถ าเป นพน กงาน Part Time จะไม ได โบน ส 1.1 ตาแหน งเซลล C8 ต องใส ส ตรอย างไรให ถ กต อง เม อท าการ Auto Fill ไปจนถ งตาแหน งเซลล C จากข อม ลเง นเด อนของพน กงาน จงตอบคาถามต อไปน 2.1 รายได รวมท งป ของพน กงานแต ละคนท เซลล G3 คานวณมาจากส ตร โบน สของพน กงานแต ละคน (เง อนไขการจ ายโบน สตามข อกาหนดด านล างท ให ไว ) ท เซลล H3 คานวณมา จากส ตร คานวณหาผ ม รายได ท งป ต ากว า 200,000 บาท เซลล G14 ได จากส ตร ถ าต องการหาผลรวมของโบน สท งหมดท ต องจ ายให ก บพน กงานท เซลล H13 ต องใช ฟ งก ช น...ในการคานวณ และร ปแบบการใช ค อ...
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks