- ตามแผนจานวน 9 เร อง ดาเน นการจานวน 9 เร อง 3. ความร ในพ นธก จการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงานการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2554 จากการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร โดย คณะกรรมการด าเน นงานการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยตามค าส งท 831/2554 ได จ ดท าแผนการจ ดการ จ ดการความร ประจ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 17 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงานการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2554 จากการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร โดย คณะกรรมการด าเน นงานการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยตามค าส งท 831/2554 ได จ ดท าแผนการจ ดการ จ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2554 ข น ม การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยท ครอบคล มพ นธก จในด านต าง ๆ รวมท งม การก าหนดบ คลากร กล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ยอย างช ดเจนตามประเด นความร ท ก าหนด จ านวน 74 เร องจาก 21 หน วยงาน และได ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร จ านวน 71 เร อง สร ป องค ความร ตามพ นธก จด งน 1. ความร ในพ นธก จด านผล ตบ ณฑ ต - ตามแผนจานวน 12 เร อง ดาเน นการจานวน 11 เร อง 2. ความร ในพ นธก จด านการว จ ย - ตามแผนจานวน 9 เร อง ดาเน นการจานวน 9 เร อง 3. ความร ในพ นธก จการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - ตามแผนจานวน 6 เร อง ดาเน นการจานวน 5 เร อง 4. ความร ในพ นธก จส บสานศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม - ตามแผนจานวน 6 เร อง ดาเน นการจานวน 5 เร อง 5. ความร ในพ นธก จการเพ มสมรรถนะการปฏ บ ต งาน - ตามแผนจานวน 42 เร อง ดาเน นการจานวน 41 เร อง หน วยงานภายในมหาว ทยาล ยได ม การด าเน นงานและจ ดโครงการและก จกรรมเพ อแบ งป นและ แลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตาม ประเด นความร ท ก าหนดและเผยแพร ไปส บ คลากรกล มเป าหมายรวบท งม การการรวบรวมความร ตามประเด น ความร ท ก าหนดท ม อย ในต วบ คคลและแหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบ โดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) ทางเว บไซต หน วยงาน บอร ดประชาส มพ นธ และเอกสารเผยแพร ต างๆ ได ม การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฎ บ ต ท ด ของ หน วยงานจ านวน 13 เร องจากท งหมด 22 เร อง เพ อให ม โอกาสเผยแพร ความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจากความร ท กษะ ของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด และสามารถนามาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง หน า 1 จากการดาเน นงานตามเกณฑ ในการประก นค ณภาพการศ กษาส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ว บ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ซ งมหาว ทยาล ยได ม การดาเน นงานตามเกณฑ ด งน 1. ม การก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของสถาบ น อย างน อยครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย o ท กหน วยงานดาเน นงานตามเกณฑ 2. ม การก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย อย างช ดเจนตามประเด นความร ท กาหนดในข อ 1 o ท กหน วยงานดาเน นงานตามเกณฑ 3. ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อ ค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 และเผยแพร ไปส บ คลากรกล มเป าหมายท กาหนด o ท กหน วยงานดาเน นงานตามเกณฑ 4. ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ 1 ท งท ม อย ในต วบ คคลและแหล งเร ยนร อ นๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) o ท กหน วยงานดาเน นงานตามเกณฑ 5. ม การนาความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง o ท กหน วยงานดาเน นงานตามเกณฑ หน า 2 แนวทางการพ ฒนาและข อเสนอแนะ 1. ผ บร หารหน วยงานควรให ความส าค ญและช วยผล กด นส งเสร มก จกรรมกระบวนการจ ดการความร ภายในหน วยงานท งร ปแบบทางการและไม เป นทางการ รวมท งระบบการให รางว ลและยกย องผ ถ ายทอดความร ภายในองค กรอย างเป นร ปธรรม 2. การบ งช ความร ควรให ม ความเหมาะสมก บและสอดคล องก บความต องการของหน วยงานเพ อ แก ป ญหาบ คลากรไม ให ความร วมม อ 3. หน วยงานต องแสวงหา ส งเสร ม ผล กด น ยกย อง ผ ม ความร และถ ายทอดประสบการณ จากการ ปฎ บ ต งานจร ง ให ก บ คลากรภายในหน วยงานอย างเป นร ปธรรม 4. คณะกรรมการการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ย จะต องวางระบบการบร หารจ ดการด านการ แสวงหา ส งเสร ม ต ดตาม สร ปผลความร เป นร ปแบบเอกสารในก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ของ หน วยงานให มากข น 5. ควรก าหนดให การถ ายทอดประสบการณ ของบ คลากรภายในหน วยงาน เป นผลงานท น ามา ประเม นผลการปฏ บ ต งานในการพ จารณาความด ความชอบ หร อต อส ญญาของบ คลากรอย างเป น ระบบและร ปธรรม 6. การบ งช ความร ของหน วยงานควรเร มโดยการบ งช ความร จากประสบการณ ของบ คลากรภายใน เพ อ ลดป ญหาการจ ดโครงการอบรมควรใช ว ทยากรภายนอกมาบรรยายให ความร จะท าให การบร หาร จ ดการช วงเวลาการจ ดโครงการกล มเป าหมายม ประส ทธ ภาพเพ มข น 7. ควรม การแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บแนวปฏ บ ต ท ด ของหน วยงานภายในระด บสาขาว ชา ระด บคณะ ระด บกอง ศ นย พ นท เพ อนาประสบการณ ตรงจากผ ปฏ บ ต มาเป นแนวทางในการพ ฒนาหน วยงาน 8. ควรจ ดทาระบบฐานข อม ลองค ความร ท ได จากการปฏ บ ต งานจร งของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย 9. ควรวางระบบการเช อมโยงองค ความร จากแนวปฏ บ ต ท ด และประสบการณ ตรงในการปฏ บ ต งานเพ อ รองร บการบร การว ชาการส ส งคมและพ ฒนาต อยอดเป นระบบผ เช ยวชาญของมหาว ทยาล ยต อไป หน า 3 กาหนดองค ความร ตามแผน กาหนดกล มเป าหมาย อย างช ดเจน ม การแบ งป นและ แลกเปล ยนเร ยนร ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร องค ความร ท ได ดาเน นการจร ง ม การนาความร ท ได มาปร บ ใช ในการปฏ บ ต งานจร ง รายงานผลการดาเน นงานการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2554 ตารางสร ปการดาเน นงานการจ ดการความร ของหน วยงาน ประจาป การศ กษา 2554 ลาด บ หน วยงาน คณะ 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม 5 เร อง 2 เร อง 1 เร อง 2 คณะเทคโนโลย การเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร 4 เร อง 2 เร อง 1 เร อง 3 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ 6 เร อง 6 เร อง 1 เร อง 4 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 เร อง 6 เร อง 1 เร อง 5 คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร 5 เร อง 5 เร อง 1 เร อง 6 คณะศ ลปศาสตร 5 เร อง 5 เร อง 1 เร อง 7 ว ทยาล ยการจ ดการ 2 เร อง 2 เร อง 1 เร อง สถาบ น/สาน ก 8 สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 5 เร อง 5 เร อง 1 เร อง 9 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 5 เร อง 5 เร อง 1 เร อง 10 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 10 เร อง 10 เร อง 2 เร อง 11 สาน กงานอธ การบด 24 เร อง 24 เร อง 11 เร อง หน า 4 ความร ในพ นธก จด านผล ตบ ณฑ ต รายงานผลการดาเน นงานการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2554 สร ปองค ความร ประจาป การศ กษา 2554 จาแนกตามพ นธก จ ลาด บ องค ความร หน วยงาน 1 ความร เก ยวก บการจ ดทาและพ ฒนาหล กส ตรตาม มาตรฐานค ณว ฒ ระด บชาต คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร ว ทยาล ยการจ ดการ 2 โครงการพ ฒนาหล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ตและ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร บ ณฑ ตศ กษาเทคโนโลย การเกษตร 3 การค ดภาระงานท ง 5 ด าน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ 4 ระบบกลไกพ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ Hand - On 5 โครงการสหก จศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 ความร เก ยวก บการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร 7 การจ ดทารายละเอ ยดของรายว ชา(มคอ.3)ตามกรอบ คณะศ ลปศาสตร มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 8 การว ดประเม นผลโดยใช การประเม นทางเล อก คณะศ ลปศาสตร 9 แผนการเร ยนตลอดหล กส ตร สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 10 ระบบการสอบค ดเล อกเข าศ กษาต อ ประจาป การศ กษา สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 11 การช แจงการเตร ยมความพร อมสหก จศ กษา สาน กสหก จศ กษา ความร ในพ นธก จด านการว จ ย ลาด บ องค ความร หน วยงาน 1 ป ญหาและความต องการช วยเหล อของอ ตสาหกรรมก งแช แข งขนาดย อมและขนาดกลางในเขตภาคกลางตอนล าง 3 จ งหว ด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม หน า 5 ความร ในพ นธก จด านการว จ ย รายงานผลการดาเน นงานการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2554 ลาด บ องค ความร หน วยงาน 2 โครงการการว จ ยทางการเกษตรเพ อการเผยแพร ในระด บ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร นานาชาต 3 การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ 4 การทาว จ ยในช นเร ยน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5 ความร เก ยวก บการบ รณาการงานว จ ยส การต พ มพ คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร 6 การบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอนและการบร การ คณะศ ลปศาสตร ว ชาการ 7 ข นตอนการเบ กจ ายเง นงานว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 8 ความร เก ยวก บระเบ ยบการต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยและ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แหล งต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย 9 แลกเปล ยนเร ยนร ฟ งบรรยายและประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง Action Reseach and Development of Reseach Designs ว ทยาล ยการจ ดการ ความร ในพ นธก จการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ลาด บ องค ความร หน วยงาน 1 ม คค เทศก อาสา คณะศ ลปศาสตร 2 การเข ยนใบเสนอขอโครงการบร การว ชาการ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 3 โครงการนาเสนอผลงานว ชาการทางการเกษตรเพ อการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร ต พ มพ 4 การบร การว ชาการแก ส งคมแบบม ส วนร วม คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ 5 โครงการประช มว ชาการระด บชาต เร องเทอร โมอ เล ก- ทร กส ในภ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks