9 αεε υπαιθ ετήσια έκθεση 10-2013

Description
1. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου Η κοινωνία εμπιστεύετα ι το σχολείο
 • 2. Βασικές διαδικασίες 1ου έτους εφαρμογής • Γενική Εκτίμηση (άπαξ) • Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) • Επιλογή και Διαμόρφωση Σχ. Δράσης (υποχρεωτική) • Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου (υποχρεωτική)
 • 3. Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου: • πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος του σχολικού έτους • εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ή την ολομέλεια του σχολείου • υποβάλλεται από τον Δ/ντή του σχολείου στο Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ • το α΄ έτος της εφαρμογής του θεσμού στηρίζεται / «ταυτίζεται» με την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου
 • 4. • Η ετήσια έκθεση της αξιολόγησης του σχολείου συμβάλλει : Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας της σχολικής μονάδας Στην παρακολούθηση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων Στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
 • 5. Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τις ενότητες: Ανάπτυξη & εφαρμογή των διαδικασιών της ΑΕΕ •Ετήσιος Προγραμματισμός •Γενική Εκτίμηση •Συστηματική Διερεύνηση •Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης Εκτιμήσεις των εκπ/κών από την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία Αξιολόγηση δεικτών ποιότητας του εκπ/κού έργου στο σχολείο
 • 6. Ετήσια Έκθεσ η
 • 7. Ετήσια Έκθεση
 • 8. Αξιολόγηση δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου Ετήσια Έκθεση
 • 9. Σύνδεση της Ετήσιας Έκθεσης με τα επόμενα βήματα της αυτοαξιολόγησης Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης αξιοποιούνται στον ετήσιο προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου
 • 10. Σύνδεση της Ετήσιας Έκθεσης με τα επόμενα βήματα της αυτοαξιολόγησης Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης αξιοποιούνται στον ετήσιο προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks