ท ศธ /808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น ม นาคม PDF

Description
ท ศธ /808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 29 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท ศธ /808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท ส งมาด วย คาส ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 ท ศธ 86/2557 ลงว นท ม นาคม 2557 ตามท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 โดยกล มน เทศต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา จะจ ดอบรมเพ อพ ฒนาบ คลากรด านไอซ ท ในช วงป ดภาค ภายใต ช อก จกรรมป ด เทอมเต มความร คร งท 11 ล กษณะของโครงการค อ ม การร บสม ครบ คลากรเข าร วมอบรมตามความสนใจ ลงทะเบ ยนค าใช จ ายอย างประหย ด และจ ดก จกรรมในช วงป ดภาคเร ยน เมษายน-พฤษภาคม 2557 โดย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 พ จารณาแล วเห นว าบ คลากรในส งก ดของท านตาม คาส งเป นบ คคลท ม ความร ความสามารถ จ งได แต งต งเป นคณะว ทยากร และให มาปฏ บ ต หน าในช วงว นเวลา ด งกล าว ท งน ไม ให กระทบภารก จสาค ญของทางโรงเร ยน จ งเร ยนมาเพ อพ จารณาอน ญาต ขอแสดงความน บถ อ (นายเช ดศ กด ศร สง าช ย) ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา โทร E:mail ผ ปฏ บ ต นายเทอดช ย บ วผาย โครงการส งเสร มความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร ก จกรรมป ดเทอมเต มความร คร งท 11 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 ระหว าง เมษายน-พฤษภาคม 2557 ท หล กส ตร ล กษณะของโปรแกรม จานวน/ว นเด อน/ป หล กส ตรท 1 PowerPoint ข นเทพ การใช โปรแกรม PowerPoint ข นเทพ เช น การสร างส อ การนาเสนอแบบม อ อาช พ การสร างช นงาน หล กส ตรท 2 Excel ช นเซ ยน การใช โปรแกรม Excel ข นเซ ยน เช น การสร างส ตรแบบต างๆ การจ ดการ excel ช ว ตประจาว น งานในหน าท คร หล กส ตรท 3 หล กส ตร การสร างส อ การ ต นด วยโปรแกรม คอมพ วเตอร หล กส ตรท 4 การสร างส อ Animation 2 D (Flash) หล กส ตรท 5 หล กส ตร การต ดต อ ว ด โอ หล กส ตรท 6 การจ ดการเร ยนร ด วย ส อด จ ท ล (Digital Contents) เป นการสร างช นงานภาพการ ต น ด วย โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อน าไปใช ประกอบส อในข นต อไป หล กส ตร การสร างส อ Animation 2 D (Flash) สามารถสร าง ว ท ศน เพ อการนาเสนอ งานในโอกาสต างๆ และสร างส อด วย ตนเองได เป นหล กส ตรท ให คร สามารถประย คใช โปรแกรมสาเร จร ป มาใช เป นส อการ เร ยนการสอน เช น YouTube 8-9 เมษายน 2557 (2 ว น) จานวน50 คน เมษายน 2557 (2ว น) จานวน50 คน เมษายน ว น จานวน 50 คน 1-3 พฤษภาคม ว น จานวน 50 คน 5-7 พฤษภาคม ว น จานวน 50 คน 8-9 พฤษภาคม ว นจานวน 50 คน คาส ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 ท 86 / 2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการดาเน นการ โครงการส งเสร มความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นเคร องม อในการเร ยนร (ก จกรรม ป ดเทอมเต มความร คร งท 11)... ตามท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 จะจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ก จกรรม ป ดเทอมเต มความร คร งท 11 ซ งเป นโครงการพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ดาเน นการเป นประจาท กป ดภาค เร ยนในช วงป ดภาคเร ยนน จะดาเน นการ ระหว างว นท เมษายน-พฤษภาคม 2557 เพ อให การด าเน นงานเป นไปตาม ว ตถ ประสงค จ งแต งต งคณะกรรมการดาเน นการ ด งน 1. คณะกรรมการอานวยการ 1. ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 ประธานกรรมการ 2. รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 ท ร บผ ดชอบกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา รองประธานกรรมการ 3. นายว เช ยร วงศ ก อม ศ กษาน เทศก กรรมการ 4. นายธ รด ษฐ วงษ ราช ศ กษาน เทศก กรรมการ 5. นายจ นทร สด ดอนเส ศ กษาน เทศก กรรมการ 6. นายพ ท กษ จ นทร เทศ ศ กษาน เทศก กรรมการ 7. นายจ ฬาร ตน เย นสว สด ศ กษาน เทศก กรรมการ 8. นายเสร ช งภ ย ศ กษาน เทศก กรรมการ 9. นางก ศล ชาป ญญา ศ กษาน เทศก กรรมการ 10. นางสาวเทพร ตน เสนาฤทธ ศ กษาน เทศก กรรมการ 11. นางอ ษณาพร ค มตะบ ตร ศ กษาน เทศก กรรมการ 12. นางจ ระภา ธรรมนาศ ล ศ กษาน เทศก กรรมการ 13. นางสาวสมถว ล ช เนตร ศ กษาน เทศก กรรมการ 14. นางร ชน ย อ ปร ง ศ กษาน เทศก กรรมการ 15. นางอาท ฐยา วรน ตย ศ กษาน เทศก กรรมการ 16. ดร.ว ช ย ก นหาชน ผ อานวยการกล มน เทศต ดตามฯ กรรมการและเลขาน การ 17. นายธนชาต มณ พ นธ ศ กษาน เทศก กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 18. ดร.ธนพร นฤนาทว ฒนา ศ กษาน เทศก กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 19. นายเทอดช ย บ วผาย ศ กษาน เทศก กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 20. ว าท ร.ท.ประสงค พรหมเมตตา ศ กษาน เทศก กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 21. นายช ยร ตน ศร เสน พน กงานราชการ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน าท ให คาปร กษา อานวยการให การอบรมประสบความสาเร จ ล ล วงตามว ตถ ประสงค 2. คณะกรรมการดาเน นการและว ทยากร 1. ดร.ว ช ย ก นหาชน ผ อานวยการกล มน เทศต ดตามและประเม นผลฯ ประธานกรรมการ 2. นายนายธนชาต มณ พ นธ ศ กษาน เทศก กรรมการ 3. ดร.ธนพร นฤนาทว ฒนา ศ กษาน เทศก กรรมการ 4. นายประเสร ฐ พ นห วสระ ผอ.โรงเร ยนบ านดอนปอแดง กรรมการ 5. นายจบเจน ทาส ลา คร โรงเร ยนบ านละว า กรรมการ 6. นายส รช ย พ มว ง คร โรงเร ยนบ านท งมน กรรมการ 7. นางศ ร ศ ลป ข มด วง คร โรงเร ยนบ านศ ลานาโพธ กรรมการ 8. นายอ ท ย ช ยนาฮ คร โรงเร ยนนาจานซ บสมบ รณ กรรมการ 9. นายไพบ ลย ชมภ โคตร คร โรงเร ยนบ านสวนหม อน กรรมการ 10. สตต.จานงค ชาล คาร คร โรงเร ยนบ านเม องเพ ย กรรมการ 11. นายอน นต ภ ชาดา คร โรงเร ยนบ านเม องเพ ย กรรมการ 12. นายว โรจน เปรมชยก ล คร โรงเร ยนบ านเก ง กรรมการ 13. นายสมพงษ ด นเจร ญ คร โรงเร ยนบ านก ดเช อก กรรมการ 14. นายคเชน นามม น คร โรงเร ยนสามหมอโนนท น กรรมการ 15. นางค ชร นทร ชมภ โคตร คร โรงเร ยนโนนเขวาประชาร กษ กรรมการ 16. นายร งตะว น ใจด คร โรงเร ยนบ านโนนพ นชาต กรรมการ 17. นางส ภาพร พรประไพ คร โรงเร ยนบ านภ เหล ก กรรมการ 18. นายศราว ธ เอกปร ญญา คร โรงเร ยนบ านว งเว นก ดหล ม กรรมการ 19. นายว รพงษ ผาพ มพ พน กงานราชการ โรงเร ยนอ ดมคงคาค ร เขต กรรมการ 20. นางรพ พรรณ ยอดส วรรณ คร โรงเร ยนบ านว งแสง กรรมการ 21. นายภ วเนศวร ศร ทอง คร โรงเร ยนโนนพะยอมพ ทยไพศาล กรรมการ 22 นายว ศร ต เพ ชรส ม วง คร อ ตราจ างโรงเร ยนบ านโนนสว าง กรรมการ 23. นางสาววาร นทร ท มขอน น กศ กษาฝ กประสบการณ ว ชาช พ กรรมการ 24. นางสาวพรท พย ท งถ ร น กศ กษาฝ กประสบการณ ว ชาช พ กรรมการ 25. นางสาวอ งอร พ เภก น กศ กษาฝ กประสบการณ ว ชาช พ กรรมการ 26. นายเทอดช ย บ วผาย ศ กษาน เทศก กรรมการและเลขาน การ 27. นายช ยร ตน ศร เสน พน กงานราชการ (ช วยราชการ) กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 28. นางสาวอน ตศรา เท ยบบ ญ คร พ เล ยงโรงเร ยนว ดจ นทร ประส ทธ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 29.นางสาวย วด ส ตนาโค คร พ เล ยงโรงเร ยนบ านหนองล มพ ก กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน าท ดาเน นการอบรม เป นว ทยากร พ ธ กร ตลอดการอบรม จ ดเตร ยมเอกสาร จ ดทาป ายช อ ว ฒ บ ตร การอบรม อานวยความสะดวกให แก ว ทยากร เพ อให การอบรมเป นไปอย างเร ยบร อย ประเม นผลการดาเน นการ 3. คณะกรรมการฝ ายสถานท อาหารและเคร องด ม 1. นายประเสร ฐ พ นห วสระ ผอ.โรงเร ยนบ านดอนปอแดง ประธานกรรมการ 2. นางส ภาพร พรประไพ คร โรงเร ยนบ านภ เหล ก กรรมการ 3. นางสาวอน ตศรา เท ยบบ ญ คร พ เล ยงโรงเร ยนว ดจ นทร ประส ทธ กรรมการ 4. นางสาวย วด ส ตนาโค คร พ เล ยงโรงเร ยนบ านหนองล มพ ก กรรมการ 5. นางรพ พรรณ ยอดส วรรณ คร โรงเร ยนบ านว งแสง กรรมการ 6. นางสาววาร นทร ท มขอน น กศ กษาฝ กประสบการณ ว ชาช พ กรรมการ 7. นางสาวพรท พย ท งถ ร น กศ กษาฝ กประสบการณ ว ชาช พ กรรมการ 8. นางสาวอ งอร พ เภก น กศ กษาฝ กประสบการณ ว ชาช พ กรรมการ 9. นายเทอดช ย บ วผาย ศ กษาน เทศก กรรมการ/เลขาน การ 10.นายช ยร ตน ศร เสน พน กงานราชการ (ช วยราชการ สพป.ขก 2) กรรมการ/ผ ช วยเลขาน การ 11.นายประหย ด ธ ธรรม น กการภารโรง กรรมการ/ผ ช วยเลขาน การ ม หน าท จ ดสถานท บร หารการใช สถานท ด และระบบคอมพ วเตอร ระบบแสงเส ยงเคร องอานวยความ สะดวก การจ ดทาอาหารและเคร องด มสาหร บผ เข าร บการอบรมและคณะกรรมการด าเน นงาน ให คณะกรรมการท ได ร บแต งต งท กท านปฏ บ ต หน าท ด วยความร บผ ดชอบและเอาใจใส เพ อให การดาเน นงาน เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ส ง ณ ว นท 14 เด อน ม นาคม พ.ศ (นายเช ดศ กด ศร สง าช ย) ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks