8.Teoria rolului social.pdf

Description
TEORIA ROLULUI SOCIAL ŞI STATUSULUI Reprezentanţi: R. Linton, R.K. Merton, G.H. Mead, T. Parsons † Ralph Linton (1893-1953)- a utilizat primul termenul de rol social † George Herbert Mead (1863-1931) – a accentuat importanţa îndeplinirii rolurilor sociale, fapt care conduce la formarea personalităţii prin învăţarea lor. † Definiţii: † Sillamy Norbert (1985: 271)- ceea ce trebuie să spună şi să facă un actor; conduită aşteptată de la o persoană al cărei statut îl cunoaştem. †

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  TEORIA ROLULUI SOCIAL Ş I STATUSULUI  Reprezentan ţ i : R. Linton, R.K. Merton, G.H. Mead, T. Parsons  Ralph Linton (1893-1953)- a utilizat primul termenul de rol social  George Herbert Mead (1863-1931) – a accentuat importan ţ a îndeplinirii rolurilor sociale, fapt care conduce la formarea personalit ăţ ii prin înv ăţ area lor.  Defini  ţ  ii:  Sillamy Norbert (1985: 271)- ceea ce trebuie s ă  spun ă   ş i s ă  fac  ă  un actor; conduit  ă  a ş teptat  ă  de la o persoan ă  al c  ă rei statut îl cunoa ş tem.  Marshall Gordon (2003:492)- scoate în eviden  ţă  a ş tept  ă rile sociale asociate anumitor statusuri, pozi   ţ  ii sociale ş i analizeaz  ă  manifestarea acestor a ş tept  ă ri  .  Chelcea Septimiu (1998:508)-un anumit comportament asociat unei pozi   ţ  ii sociale sau status social.   ROL SOCIAL:  -  orice persoan ă  posed ă   ş i î ş i asum ă  mai multe roluri sociale, diferite, în func ţ ie de vârsta  pe care o are (copil, tân ă r, adult, b ă trân), gen, situa ţ ie, context ; astfel, un copil se comport ă  diferit dac ă  este la joac ă  cu prietenii lui sau este cu mama la cump ă r ă turi sau este acas ă , la ş coal ă  etc.  reprezint ă  aspectul dinamic al statutusului social; de ex., abordarea structural ă  a rolului situeaz ă  mai întâi statusul ş i apoi îndatoririle, drepturile asociate pozi ţ iei.  -poate exprima:  un comportament efectiv,  o prescrip ţ ie normativ ă , adic ă  acele comportamente pe care le a ş teapt ă  ceilal ţ i de la subiectul care ocup ă  o pozi ţ ie social ă  determinat ă , un status social.  Nivele de manisfestare:  -la nivel de grup: exprim ă  norme, valori culturale; reprezint ă  un tip de conduit ă  prescris pentru to ţ i subiec ţ ii cu acela ş i status/pozi ţ ie social ă ;  -la nivel individual, personal – rolul se refer ă  la calit ăţ ile psiho-individuale.  Psihosociologii sunt interesa ţ i de modul în care se construiesc rolurile, dinamica lor precum ş i analiza interac ţ iunilor în care oamenii î ş i joac ă  rolurile; de aici accentul pus pe:  – asumarea de rol  : modurile în care oamenii î ş i asum ă  rolul altora,  – construirea rolului: subiec ţ ii î ş i construiesc propriul rol,  – schimbarea de rol: anticipeaz ă  r ă spunsurile altora la rolurile lor,  – interpretarea rolului  : subiectul î ş i joac ă  roul lui (Marshall Gordon , 2003:493).
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks