8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ - PDF

Description
บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 9 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค มตนเอง ว ส ยท ศน สภาวะผ นา การวางกลย ทธ ภาคร ฐ ศ กยภาพเพ อนาการปร บเปล ยน การสอนงานและการมอบหมายงาน การควบค มตนเอง 8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ สมรรถนะหล ก (Core Competencies) สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงาน (Functional Competencies) สมรรถนะทางการบร หาร (Managerial Competencies) ตาแหน งงาน ระบบแท ง ผ อานวยการกอง (ภายใน) ชานาญการพ เศษ ห วหน างาน ชานาญการ /ชานาญการพ เศษ เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ชานาญงานพ เศษ เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ชานาญงาน เจ าหน าท บร หารงานท วไป ชานาญงาน ว ศวกรโยธา เช ยวชาญพ เศษ ว ศวกรโยธา เช ยวชาญ ว ศวกรโยธา ชานาญการพ เศษ ว ศวกรโยธา ชานาญการ ว ศวกรโยธา ปฏ บ ต การ ว ศวกรไฟฟ า เช ยวชาญพ เศษ ว ศวกรไฟฟ า เช ยวชาญ ว ศวกรไฟฟ า ชานาญการพ เศษ ว ศวกรไฟฟ า ชานาญการ ว ศวกรไฟฟ า ปฏ บ ต การ Page 9 / 84 บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค มตนเอง ว ส ยท ศน สภาวะผ นา การวางกลย ทธ ภาคร ฐ ศ กยภาพเพ อนาการปร บเปล ยน การสอนงานและการมอบหมายงาน การควบค มตนเอง สมรรถนะหล ก (Core Competencies) สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงาน (Functional Competencies) สมรรถนะทางการบร หาร (Managerial Competencies) ตาแหน งงาน ระบบแท ง น กว ชาการโสตท ศนศ กษา เช ยวชาญพ เศษ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา เช ยวชาญ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการพ เศษ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ปฏ บ ต การ น กภ ม สถาป ตย เช ยวชาญพ เศษ น กภ ม สถาป ตย เช ยวชาญ น กภ ม สถาป ตย ชานาญการพ เศษ น กภ ม สถาป ตย ชานาญการ น กภ ม สถาป ตย ปฏ บ ต การ สถาปน ก เช ยวชาญพ เศษ สถาปน ก เช ยวชาญ สถาปน ก ชานาญการพ เศษ สถาปน ก ชานาญการ สถาปน ก ปฏ บ ต การ ช างเทคน ค ชานาญงานพ เศษ ช างเทคน ค ชานาญงาน 2 2Page 210 / ช างเทคน ค ปฏ บ ต งาน บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค มตนเอง ว ส ยท ศน สภาวะผ นา การวางกลย ทธ ภาคร ฐ ศ กยภาพเพ อนาการปร บเปล ยน การสอนงานและการมอบหมายงาน การควบค มตนเอง สมรรถนะหล ก (Core Competencies) สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงาน (Functional Competencies) สมรรถนะทางการบร หาร (Managerial Competencies) ตาแหน งงาน ระบบแท ง ช างไฟฟ า ชานาญงานพ เศษ ช างไฟฟ า ชานาญงาน ช างไฟฟ า ปฏ บ ต งาน ช างเคร องยนต ชานาญงานพ เศษ ช างเคร องยนต ชานาญงาน ช างเคร องยนต ปฏ บ ต งาน ช างเข ยนแบบ ชานาญงานพ เศษ ช างเข ยนแบบ ชานาญงาน ช างเข ยนแบบ ปฏ บ ต งาน ช างซ อมบาร ง ชานาญงานพ เศษ ช างซ อมบาร ง ชานาญงาน ช างซ อมบาร ง ปฏ บ ต งาน พน กงานข บรถ ปฏ บ ต งาน พน กงานบร การ ปฏ บ ต งาน Page 11 / 84 1. สมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร (Core Competency) ประกอบด วย 5 สมรรถนะ ค อ 1) บร การท ด (Service Mind) 2) การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ (Expertise) 3) การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และจร ยธรรม (Integrity) 4) การท างานเป นท ม (Teamwork) 5) การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) คาจาก ดความและความสามารถ 1) บร การท ด (Service Mind) ค าจ าก ดความ (Definition) ความต งใจและความพยายามของข าราชการในการให บร การต อประชาชน ข าราชการ หร อหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง 0 ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน 1 สามารถให บร การท ผ ร บบร การต องการได ด วยความเต มใจ ให การบร การท เป นม ตร ส ภาพ ให ข อม ล ข าวสาร ท ถ กต อง ช ดเจนแก ผ ร บบร การ แจ งให ผ ร บบร การทราบความค บหน าในการด าเน นเร อง หร อข นตอนงานต างๆ ท ให บร การอย ประสานงานภายในหน วยงาน และหน วยงานอ นท เก ยวข อง เพ อให ผ ร บบร การได ร บ บร การท ต อเน องและรวดเร ว 2 แสดงสมรรถนะท 1 และช วยแก ป ญหาให แก ผ ร บบร การ ร บเป นธ ระ ช วยแก ป ญหาหร อหาแนวทางแก ไขป ญหาท เก ดข นแก ผ ร บบร การอย าง รวดเร วไม บ ายเบ ยง ไม แก ต ว หร อป ดภาระ ด แลให ผ ร บบร การได ร บความพ งพอใจ และนาข อข ดข องใดๆ ในการให บร การไป พ ฒนาการให บร การให ด ย งข น 3 แสดงสมรรถนะท 2 และให บร การท เก นความคาดหว ง แม ต องใช เวลาหร อความ พยายามอย างมาก ให เวลาแก ผ ร บบร การเป นพ เศษ เพ อช วยแก ป ญหาให แก ผ ร บบร การ ให ข อม ล ข าวสาร ท เก ยวข องก บงานท กาล งให บร การอย ซ งเป นประโยชน แก ผ ร บบร การ แม ว าผ ร บบร การจะไม ได ถามถ งหร อไม ทราบมาก อนนาเสนอว ธ การในการให บร การท ผ ร บบร การจะได ร บประโยชน ส งส ด 4 แสดงสมรรถนะท 3 และเข าใจและให บร การท ตรงตามความต องการท แท จร งของ ผ ร บบร การได เข าใจ หร อพยายามทาความเข าใจด วยว ธ การต างๆ เพ อให บร การได ตรงตามความ ต องการท แท จร งของผ ร บบร การ ให คาแนะนาท เป นประโยชน แก ผ ร บบร การ เพ อตอบสนองความจาเป นหร อความ ต องการท แท จร งของผ ร บบร การ 5 แสดงสมรรถนะท 4 และให บร การท เป นประโยชน อย างแท จร งให แก ผ ร บบร การ ค ดถ งผลประโยชน ของผ ร บบร การในระยะยาว และพร อมท จะเปล ยนว ธ หร อข นตอนการ ให บร การ เพ อประโยชน ส งส ดของผ ร บบร การ เป นท ปร กษาท ม ส วนช วยในการต ดส นใจท ผ ร บบร การไว วางใจ สามารถให ความเห นท แตกต างจากว ธ การ หร อข นตอนท ผ ร บบร การต องการให สอดคล องก บความจาเป น ป ญหา โอกาส เพ อเป นประโยชน อย างแท จร งของผ ร บบร การ Page 18 / 84 2) การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ (Expertise) ค าจ าก ดความ (Definition) ความสนใจใฝ ร ส งสม ความร ความสามารถของตนในการปฏ บ ต หน าท ราชการ ด วยการศ กษา ค นคว า และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง จนสามารถประย กต ใช ความร เช งว ชาการและ เทคโนโลย ต างๆ เข าก บการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ 0 ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน 1 แสดงความสนใจและต ดตามความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตนหร อท เก ยวข อง ศ กษาหาความร สนใจเทคโนโลย และองค ความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน พ ฒนาความร ความสามารถของตนให ด ย งข น ต ดตามเทคโนโลย และความร ใหม ๆ อย เสมอด วยการส บค นข อม ลจากแหล งต างๆ ท จะเป น ประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ 2 แสดงสมรรถนะท 1 และม ความร ในว ชาการและเทคโนโลย ใหม ๆในสาขาอาช พของตน รอบร ในเทคโนโลย หร อองค ความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตนหร อท เก ยวข อง ซ งอาจม ผลกระทบต อการปฏ บ ต หน าท ราชการของตน ร บร ถ งแนวโน มว ทยาการท ท นสม ย และเก ยวข องก บงานของตนอย างต อเน อง 3 แสดงสมรรถนะท 2 และสามารถนาความร ว ทยาการ หร อเทคโนโลย ใหม ๆ มาปร บใช ก บการปฏ บ ต หน าท ราชการ สามารถนาว ชาการ ความร หร อเทคโนโลย ใหม ๆ มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต หน าท ราชการได สามารถแก ไขป ญหาท อาจเก ดจากการนาเทคโนโลย ใหม มาใช ในการปฏ บ ต หน าท ราชการได 4 แสดงสมรรถนะท 3 และศ กษา พ ฒนาตนเองให ม ความร และความเช ยวชาญในงาน มากข น ท งในเช งล ก และเช งกว างอย างต อเน อง ม ความร ความเช ยวชาญในเร องท ม ล กษณะเป นสหว ทยาการ และสามารถนาความร ไปปร บ ใช ได อย างกว างขวาง สามารถนาความร เช งบ รณาการของตนไปใช ในการสร างว ส ยท ศน เพ อการปฏ บ ต งานใน อนาคต 5 แสดงสมรรถนะท 4 และสน บสน นการทางานของคนในสถาบ นอ ดมศ กษาท เน นความ เช ยวชาญในว ทยาการด านต างๆ สน บสน นให เก ดบรรยากาศแห งการพ ฒนาความเช ยวชาญในองค กรด วยการจ ดสรร ทร พยากรเคร องม อ อ ปกรณ ท เอ อต อการพ ฒนา บร หารจ ดการให สถาบ นอ ดมศ กษาน าเทคโนโลย ความร หร อว ทยาการใหม ๆ มาใช ในการ ปฏ บ ต หน าท ราชการในงานอย างต อเน อง Page 19 / 84 3) การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และจร ยธรรม (Integrity) ค าจ าก ดความ (Definition) การด ารงตนและประพฤต ปฏ บ ต อย างถ กต องเหมาะสมท งตามกฎหมาย ค ณธรรม จรรยาบรรณแห งว ชาช พ และจรรยาข าราชการเพ อร กษาศ กด ศร แห งความเป นข าราชการ 0 ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน 1 ม ความส จร ต ปฏ บ ต หน าท ด วยความส จร ต ไม เล อกปฏ บ ต ถ กต องตามกฎหมาย และว น ยข าราชการ แสดงความค ดเห นตามหล กว ชาช พอย างส จร ต 2 แสดงสมรรถนะท 1 และม ส จจะเช อถ อได ร กษาคาพ ด ม ส จจะ และเช อถ อได แสดงให ปรากฏถ งความม จ ตส าน กในความเป นข าราชการ 3 แสดงสมรรถนะท 2 และย ดม นในหล กการ ย ดม นในหล กการ จรรยาบรรณแห งว ชาช พ และจรรยาข าราชการไม เบ ยงเบนด วยอคต หร อ ผลประโยชน กล าร บผ ด และร บผ ดชอบ เส ยสละความส ขส วนตน เพ อให เก ดประโยชน แก ทางราชการ 4 แสดงสมรรถนะท 3 และย นหย ดเพ อความถ กต อง ย นหย ดเพ อความถ กต องโดยม งพ ท กษ ผลประโยชน ของทางราชการแม ตกอย ในสถานการณ ท อาจยากลาบาก กล าต ดส นใจ ปฏ บ ต หน าท ราชการด วยความถ กต อง เป นธรรม แม อาจก อความไม พ งพอใจ ให แก ผ เส ยประโยชน 5 แสดงสมรรถนะท 4 และอ ท ศตนเพ อความย ต ธรรม ย นหย ดพ ท กษ ผลประโยชน และช อเส ยงของประเทศชาต แม ในสถานการณ ท อาจเส ยงต อความ ม นคงในตาแหน งหน าท การงาน หร ออาจเส ยงภ ยต อช ว ต Page 20 / 84 4) การทางานเป นท ม (Teamwork) ค าจ าก ดความ (Definition) ความต งใจท จะท างานร วมก บผ อ น เป นส วนหน งของท ม หน วยงาน หร อ สถาบ นอ ดมศ กษา โดยผ ปฏ บ ต ม ฐานะเป นสมาช ก ไม จ าเป นต องม ฐานะห วหน าท ม รวมท งความสามารถใน การสร างและร กษาส มพ นธภาพก บสมาช กในท ม 0 ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน 1 ทาหน าท ของตนใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks