(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก - PDF

Description
การห กลดหย อนและยกเว นหล งจากห กค าใช จ ายเก ยวก บ เง นบร จาคและรายช อสถานพยาบาล สถานศ กษา สถานสาธารณก ศล กองท นสว สด การภายในส วนราชการ และกองท นฯลฯ การห กลดหย อนเง นบร จาค ผ ม เง นได ม ส ทธ ห กลดหย อนเง

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การห กลดหย อนและยกเว นหล งจากห กค าใช จ ายเก ยวก บ เง นบร จาคและรายช อสถานพยาบาล สถานศ กษา สถานสาธารณก ศล กองท นสว สด การภายในส วนราชการ และกองท นฯลฯ การห กลดหย อนเง นบร จาค ผ ม เง นได ม ส ทธ ห กลดหย อนเง นบร จาคได เท าก บจำนวนเง นท ได บร จาคจร งในป ภาษ 2556 แต รวมก นต องไม เก นร อยละ 10 ของเง นได หล งจาก ห กค าใช จ ายและห กค าลดหย อนอ นๆ แล ว ค สมรสท ไม ม เง นได จะนำเง นท ตนบร จาคมาห กค าลดหย อนไม ได กรณ บร จาคเง นร วมก น โดยระบ ช อท งผ ม เง นได และค สมรสใน ใบเสร จร บเง นบร จาคแต ไม ได แยกจำนวนเง นไว ให ถ อว าบร จาคคนละคร ง กรณ บร จาคเง นร วมก น โดยระบ ช อบ คคลหลายคนในใบเสร จร บเง น บร จาคแต ไม ได แยกจำนวนเง นไว ให ถ อว าบร จาคคนละเท าๆ ก น กรณ ท จะห กลดหย อนเง นบร จาคได ได แก (1) บร จาคการก ศลสาธารณะ สำหร บเง นท บร จาคแก สถานพยาบาล สถานศ กษาและสถานสาธารณก ศล (ตามรายช อด านล างน ) (2) บร จาคสร างสวนสมเด จฯ สำหร บเง นท บร จาคแก คณะกรรมการ อำนวยการจ ดสร างสวนสาธารณะเพ อเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระศร นคร นทรา บรมราชชนน เน องในโอกาสพระชนมาย ครบ 80 พรรษา (3) บร จาคในโครงการปล กป าเท ดพระเก ยรต ฯ สำหร บเง นท บร จาค ให แก สำน กงานปล ดสำน กนายกร ฐมนตร สำน กนายกร ฐมนตร ในโครงการ ปล กป าเท ดพระเก ยรต เฉล มฉลองพระชนมาย ครบ 90 พรรษา น อมเกล าฯ ถวายแด สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน ในพ นท โครงการพ ฒนาดอยต ง จ งหว ดเช ยงราย (4) บร จาคในโครงการก อสร างพระมหาธาต เจด ย นภพลภ ม ส ร สำหร บเง นท บร จาคให แก กองท พอากาศ ในโครงการก อสร างพระมหาธาต เจด ย นภพลภ ม ส ร น อมเกล าฯ ถวายแด สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ เน องในโอกาสเจร ญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ (5) บร จาคให โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา สำหร บ เง นท บร จาคให กองท นเพ อโครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ป ภาษ 2556 (6) บร จาคให โครงการปล กป าถาวรเฉล มพระเก ยรต ฯ สำหร บเง นท บร จาคให กองท นปล กป าถาวรเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสทรงครองราชย ป ท 50 (7) บร จาคให โครงการอาคารเฉล มพระเก ยรต ฯ สำหร บเง นท บร จาค เพ อสมทบท นโครงการอาคารเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสทรงครองส ร ราชสมบ ต ครบ 50 ป ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร จ งหว ดนครราชส มา (8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก (9) บร จาคให โครงการร อยใจช วยเยาวชนไทยในภาวะว กฤต สำหร บ เง นท บร จาคเพ อสมทบท นโครงการร อยใจช วยเยาวชนไทยในภาวะว กฤต (10) บร จาคให โครงการโพธ ทองของชาวไทย สำหร บเง นท บร จาค เพ อสมทบท นโครงการโพธ ทองของชาวไทย (11) บร จาคให โครงการปล กป าชายเลนถาวรเฉล มพระเก ยรต สำหร บ เง นท บร จาคเพ อสมทบท นโครงการปล กป าชายเลนถาวรเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถในโอกาสทรงพระชนมาย 72 พรรษา (12) บร จาคให กองท นสว สด การภายในส วนราชการ สำหร บเง น ท บร จาคแก ส วนราชการท จ ดข นตามระเบ ยบสำน กนายกร ฐมนตร (13) บร จาคให กองท นส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ กองท นส งเสร มการจ ดสว สด การส งคม กองท นค มครองเด ก การก ฬาแห ง ประเทศไทย และกองท นผ ส งอาย (14) บร จาคเง นเพ อช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ย หร อภ ยธรรมชาต อ นท เก ดข นในประเทศไทยต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ เป นต นไป โดยม บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลหร อ น ต บ คคลอ นเป นต วแทนร บเง น ท งน ให เป นไปตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท อธ บด กรมสรรพากรประกาศกำหนด (ก) สถานสาธารณก ศล ซ งกฎหมายกำหนดให เป นองค การ สาธารณก ศลตลอดไป 1. สถานพยาบาลของทางราชการ หร อขององค การของ ร ฐบาล 2. สถานศ กษาของทางราชการ หร อขององค การของ ร ฐบาล 3. สถานศ กษา ท ต งข นตามกฎหมายว าด วยโรงเร ยนเอกชน โดยบร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลหร อน ต บ คคลอ น 4. สถานศ กษาท เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน ตาม กฎหมายว าด วยสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน 5. สภากาชาดไทย 6. ว ดวาอาราม (ข) สถานสาธารณก ศล ซ งกฎหมายกำหนดให เป นองค การ สาธารณก ศลแต อาจเพ กถอนได หากการดำเน นการไม เป นไป ตามหล กเกณฑ หร อค ณสมบ ต ท กระทรวงการคล งกำหนด 1. กองท นการก ศลสาราน กรมไทยสำหร บเยาวชนฯ (562) กองท นกำล งใจในพระดำร พระเจ าหลานเธอพระองค เจ าพ ชรก ต ยาภา (675) กองท นโครงการพ ฒนาส ขภาพพระสงฆ - สามเณร ให ย งย นแบบองค รวม (635) กองท นเง นช วยเหล อผ ประสบภ ยพ บ ต ภาคใต (176) กองท นเง นช วยเหล อผ ประสบสาธารณภ ยสำน กนายก ร ฐมนตร (444) กองท นท ป งกรภ ทรบ ตรในพระอ ปถ มภ พระเจ า วรวงศ เธอพระองค เจ าศร ร ศม พระวรชายา (668) กองท นพระเจ าหลานเธอพระองค เจ าส ร ภาจ ฑาภรณ (756) กองท นพระเจ าหลานเธอพระองค เจ าท ป งกรร ศม โชต (611) กองท นพ ฒนาเด กชนบท (13) กองท นพ ฒนาเด กในส วนกลางของกระทรวงศ กษาธ การ (18) กองท นพ ฒนาเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร (กพด.) (205) กองท นเพ อหม แพนด า (533) กองท นท ป งกรภ ทรบ ตรในพระอ ปถ มภ พระวรวงศ เธอ พระองค เจ าศร ร ศม พระวรชายา (668) กองท นลานก ฬาต านยาเสพต ดสำน กนายกร ฐมนตร (316) กองท นว นส อสารแห งชาต เฉล มพระเก ยรต (503) กองท นส งเสร มและสงเคราะห พลเม องด (523) ท นการก ศลสมเด จย า (6) ท นการก ศลสมเด จพระเทพฯ (312) เง นท นหม นเว ยนพ ฒนากฎหมาย (253) 2. กองท นสว สด การ กรมการขนส งทางบก (24) กรมการค าต างประเทศ (63) กรมการจ ดหางาน (65) กรมการแพทย (81) กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ (4) กรมชลประทาน (2) กรมตรวจบ ญช สหกรณ (61) กรมท ด น (50) กรมทร พย ส นทางป ญญา (7) กรมทร พยากรน ำ (22) กรมทร พยากรน ำบาดาล (82) กรมธนาร กษ (26) กรมธ รก จพล งงาน (21) กรมประชาส มพ นธ (51) กรมว ชาการเกษตร (83) กรมพ ฒนาการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อก (53) กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน (48) กรมการพ ฒนาช มชน (5) กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ (12) กรมราชท ณฑ (6) กรมโรงงานอ ตสาหกรรม (13) กรมส ขภาพจ ต (8) กรมประมง (33) กรมปศ ส ตว (45) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (43) กรมราชองคร กษ (47) กรมสรรพากร (44) กรมว ทยาศาสตร บร การ (29) กรมส งเสร มการเกษตร (34) กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม (72) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (25) กรมส งเสร มสหกรณ (27) กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช (91) กรมสน บสน นบร การส ขภาพ (92) กรมหม อนไหม (97) กรมอ ต น ยมว ทยา (20) กองท น 36 ป สำน กงบประมาณ (14) กองท นสว สด การกรมการปกครอง (90) กองท นสว สด การกรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ (99) กองท นสว สด การกรมค มประพฤต (76) กองท นสว สด การกรมทางหลวงชนบท (77) กองท นสว สด การกรมส งเสร มการส งออก (94) กองท นสว สด การ สมอ. (89) กองท นสว สด การ สศช. (78) กองท นสว สด การสำน กงานคณะกรรมการค มครอง ผ บร โภค (98) ข าราชการและล กจ างกระทรวงการต างประเทศ (23) เง นสว สด การกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม (62) เจ าหน าท กรมสว สด การและค มครองแรงงาน (64) เจ าหน าท ภายในส วนราชการสำน กงานสภาความม นคง แห งชาต (67) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (36) มหาว ทยาล ยท กษ ณ (9) 2 มหาว ทยาล ยมห ดล (49) มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ ร ร มย (16) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ (93) สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (56) สว สด การกรมทร พยากรธรณ (66) สว สด การกรมพ ฒนาท ด น (18) สว สด การกรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร (57) สว สด การสถาบ นน ต ว ทยาศาสตร (74) สำน กข าวกรองแห งชาต (69) สำน กงาน กปร. (11) สำน กงาน ก.พ.ร. (54) สำน กงานการปฏ ร ปท ด นเพ อเกษตรกรรม (95) สำน กงานก จการย ต ธรรม (79) สำน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว (96) สำน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา (60) สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (32) สำน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา (35) สำน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น (46) สำน กงานคณะกรรมการอ อยและน ำตาลทราย (55) สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (87) สำน กงานปรมาณ เพ อส นต (59) สำน กงานประก นส งคม (58) สำน กงานตำรวจแห งชาต (71) สำน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (86) สำน กงานปล ดกระทรวงการคล ง (3) สำน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและ ความม นคงของมน ษย (15) สำน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (37) สำน กงานพ ฒนาการก ฬาและน นทนาการ (17) สำน กมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหารแห งชาต (19) สำน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (68) สำน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม (70) สำน กงานปล ดกระทรวงพล งงาน (52) สำน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย (30) สำน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน (28) สำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ (41) สำน กงานปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม (42) สำน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น (85) สำน กงานเลขาธ การคณะร ฐมนตร (1) สำน กงานเศรษฐก จการคล ง (40) สำน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม (10) สำน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข (31) สำน กงานปล ดสำน กนายกร ฐมนตร (84) สำน กงานสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (80) สำน กงานอาหารและยา (73) สำน กงานอ ยการส งส ด (39) สำน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร (38) 3. คณะล กเส อแห งชาต (115) 4. โครงการก อสร างหอแก วม กดาหารเฉล มพระเก ยรต กาญจนาภ เษก (เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วฉลองส ร ราชสมบ ต ครบ 50 ป ) (288) โครงการแก วตาดวงใจเท ดไท 72 พรรษา มหาราช น (534) โครงการบรรเทาท กข ผ ประสบภ ยถวายเป นพระราชก ศล โดยค สมรสคณะร ฐมนตร (761) โครงการจ ดทำรายการโทรท ศน เฉล มพระเก ยรต พระบาท สมเด จพระเจ าอย ห ว 84 พรรษาใต ร มพระบารม (762) โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (โครงการ TO BE NUMBER ONE) (546) โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก (เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ฉลองส ร ราชสมบ ต ครบ 50 ป ) (299
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks