บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management - PDF

Description
บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management การจ ดการแฟ มข อม ล หน าท ส าค ญของระบบปฏ บ ต การ ค อ การจ ดการแฟ มข อม ล (File Management) ซ งเป นการช วยอ านวยความสะดวกแก ผ ใช งานในการเร ยกใช แฟ มข อม ลต างๆ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 54 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management การจ ดการแฟ มข อม ล หน าท ส าค ญของระบบปฏ บ ต การ ค อ การจ ดการแฟ มข อม ล (File Management) ซ งเป นการช วยอ านวยความสะดวกแก ผ ใช งานในการเร ยกใช แฟ มข อม ลต างๆ และทาให ผ ใช ม ความเป นอ สระจากอ ปกรณ ผ ใช งาน (User) สามารถเร ยกใช ค าส งเพ อด าเน นการต างๆ ก บแฟ มข อม ลได เช น สร างแฟ มข อม ล (Create), เป ดแฟ มข อม ล (Open) หร อลบ แฟ มข อม ล (Delete) แฟ มข อม ล (File) แฟ มข อม ล (File) หมายถ ง ส งท บรรจ ข อม ลต างๆ ไว ด วยก น โดยม การจ ด โครงสร าง และแต ละแฟ มข อม ลจะม ล กษณะเฉพาะหร อล กษณะประจ าของ แฟ มข อม ล เช น ช อแฟ มข อม ล ชน ดของแฟ มข อม ล ขนาดของแฟ มข อม ล โดย ล กษณะเหล าน จะเป นประโยชน ในการป องก น การร กษาความปลอดภ ย และ การควบค มการใช งานแฟ มข อม ล ในการอ างถ งต าแหน งท อย ของแฟ มข อม ล ผ ใช ไม จ าเป นต องอ างถ งเลขท อย เช ง กายภาย (Physical Address) ท บรรจ แฟ มข อม ลน นโดยตรง แต สามารถระบ ช อทางตรรกะของแฟ มข อม ล (Logical filename) ซ งเป นช อ แฟ มข อม ล สาหร บให ผ ใช เร ยกใช งานได อย างสะดวก แฟ มข อม ล (File) ระบบปฏ บ ต การจะเข ามาจ ดการส ง (map) จากแฟ มข อม ลเช งตรรกะไปย ง แฟ มข อม ลเช งกายภาพ รวมถ งการเร ยก system call เพ อสร างแฟ มข อม ล, ลบแฟ มข อม ล, อ าน/เข ยนแฟ มข อม ล ไดเรกทอร แฟ มข อม ล ไดเรกทอร (Directories) เป นท เก บรวบรวมช อของแฟ มข อม ล และข อม ลท สาค ญของแฟ มข อม ล โดยม ว ตถ ประสงค สาค ญค อ เพ มประส ทธ ภาพการท างานของระบบ และความ สะดวกส าหร บผ ใช ด วยการช วยให ผ ใช สามารถเข าถ งแฟ มข อม ลท ต องการได อย างรวดเร วมากข น รวมถ งช วยให ผ ใช สะดวกสบายในการใช แฟ มข อม ล ท งการต งช อแฟ มข อม ล การ จ ดกล มแฟ มข อม ลตามความต องการของผ ใช ไดเรกทอร แฟ มข อม ล โดยท วไป ไดเรกทอร ประกอบด วยข อม ลต างๆ ด งน o ข อม ลพ นฐาน (Basic information) เป นข อม ลพ นฐานท วไปของแฟ มข อม ล เช น ช อแฟ มข อม ล และชน ดของ แฟ มข อม ล o ข อม ลเลขท อย (Address information) เป นข อม ลเก ยวก บเลขท อย ของแฟ มข อม ล ได แก ต าแหน งเร มต นของ หน วยความจาสารองท เก บแฟ มข อม ลน, ขนาดของแฟ มข อม ล ไดเรกทอร แฟ มข อม ล o ข อม ลการควบค มการเข าถ ง (Access control information) เป นข อม ลท ระบบใช ในการควบค มการเข าถ งแฟ มข อม ลน นๆ เช น ช อ เจ าของแฟ มข อม ล ส ทธ ในการเข าถ งแฟ มข อม ล o ข อม ลการใช งาน (Usage information) เป นข อม ลเก ยวก บการใช งานแฟ มข อม ลน นๆ เช น ว นท ใช งานแฟ มข อม ล อาจเป นว นท ท าการสร างแฟ มข อม ล ว นท ท าการเข าถ งแฟ มข อม ลล าส ด ว นท ทาการแก ไขแฟ มข อม ลล าส ด ว นท ทาการเร ยกใช งานแฟ มข อม ลล าส ด ไดเรกทอร แฟ มข อม ล ต วอย างการนาไดเรกทอร ไปใช ในการดาเน นการก บแฟ มข อม ล o การค นหาแฟ มข อม ล (search) เม อผ ใช หร อโปรแกรมเร ยกใช แฟ มข อม ลใด ระบบต องค นหาแฟ มข อม ลน นจากไดเรกทอร o การสร างแฟ มข อม ล (create file) เม อม การสร างแฟ มข อม ลใหม ระบบต อง บ นท กล กษณะประจาและข อม ลต างๆ ของแฟ มข อม ลน น เพ มเข าไปในไดเรกทอร o การลบแฟ มข อม ล (delete file) เม อม การลบแฟ มข อม ล รายการของ แฟ มข อม ลจะต องถ กลบออกจากไดเรกทอร และเม อม การค นหาก จะไม พบ แฟ มข อม ลน อ กต อไป o การเปล ยนแปลงแฟ มข อม ล (update file) เม อต องการเปล ยนแปลงล กษณะ ประจ าต างๆ ของแฟ มข อม ล สามารถท าได โดยการเปล ยนแปลงรายการใน ไดเรกทอร ต วอย างโครงสร างของไดเรกทอร ต วอย างโครงสร างของไดเรกทอร oไดเรกทอร ระด บเด ยว (Single-level directory) oไดเรกทอร สองระด บ (Two-level directory) oไดเรกทอร แบบต นไม (Tree-structured directory) ไดเรกทอร ระด บเด ยว ไดเรกทอร ระด บเด ยว (Single-level directory) เป นไดเรกทอร ท ม โครงสร างง ายท ส ด โดยแฟ มข อม ลท กแฟ มจะถ กรวบรวมไว ในระด บเด ยวก น ท งหมด ทาให ไม สะดวกสาหร บระบบท ม ผ ใช หลายคน เน องจากผ ใช แต ละคนม แฟ มข อม ล จ านวนมาก และเป นแฟ มข อม ลหลากหลายชน ด เม อน ามาเก บรวมก นไว ใน ระด บเด ยวก น ทาให ไม สะดวกในการค นหาแฟ มข อม ลท ผ ใช ต องการ อาจเก ดป ญหาในการสร างแฟ มข อม ลม ช อเด ยวก บแฟ มข อม ลท ม อย แล ว เป นผล ให เก ดการเข ยนท บแฟ มข อม ลเด ม ทาให ข อม ลเด มเก ดส ญหายได ไดเรกทอร ระด บเด ยว ไดเรกทอร สองระด บ ไดเรกทอร สองระด บ (Two-level directory) เป นโครงสร างไดเรกทอร ท แก ไขป ญหากรณ ช อแฟ มข อม ลตรงก นของไดเรกทอร ระด บเด ยว โดยจะก าหนดให ผ ใช แต ละคน สามารถสร างไดเรกทอร ย อยของตนเอง (sub directory) โดยท แต ละไดเรกทอร ย อยอย ภายใต ไดเรกทอร ราก (root directory) เด ยวก น ด งน นภายในไดเรกทอร ย อยของผ ใช แต ละคน สามารถ กาหนดช อแฟ มข อม ลได ตามความต องการ อาจเก ดป ญหาในกรณ ท ผ ใช ม แฟ มข อม ลหลายประเภท เช น แฟ มข อม ลงานว จ ย (research.doc) แฟ มข อม ลคะแนน (score.xls) แฟ มข อม ลการสอน (lecture.ppt) การใช ไดเรกทอร สองระด บ ท าให แฟ มข อม ลท กแฟ ม ต องถ ก จ ดเก บในระด บเด ยวก น ไดเรกทอร สองระด บ ไดเรกทอร แบบต นไม โครงสร างไดเรกทอร สองระด บ แม จะแก ป ญหาความซ าซ อนของช อแฟ มข อม ลใน ระบบท ม ผ ใช หลายคนได แล ว แต ย งเก ดป ญหาในกรณ ท ผ ใช แต ละคนม แฟ มข อม ลจานวนมาก ไดเรกทอร แบบต นไม (Tree-structured directory) เป นการจ ด โครงสร างของไดเรกทอร โดยก าหนดให ผ ใช แต ละคนสามารถแยกกล มของ แฟ มข อม ลตามงานท ทา หร อตามความต องการ โดยท าการรวบรวมแฟ มข อม ลแต ละกล มไว ภายใต ไดเรกทอร ท แยกจากก น ค อ ให ม ไดเรกทอร ย อยภายใต ไดเรกทอร แฟ มข อม ลของผ ใช แต ละคนได ในการอ างถ งแฟ มข อม ล จาเป นต องระบ ท อย ของแฟ มข อม ลน นๆ ให ถ กต อง ไดเรกทอร แบบต นไม การจ ดระเบ ยบและการเข าถ งแฟ มข อม ล การจ ดระเบ ยบแฟ มข อม ล (File Organization) หมายถ ง การจ ด โครงสร างทางตรรกะของแฟ มข อม ล ท ได ม การรวบรวมระเบ ยนหร อเรคคอร ดไว ในแฟ มข อม ล เม อผ ใช ต องการใช ข อม ลเหล าน น ผ ใช ต องเข าถ งแฟ มข อม ลในร ปแบบท สอดคล องก บการจ ดระเบ ยบแฟ มข อม ลน นๆ โดยร ปแบบการเข าถ งแฟ มข อม ล o การเข าถ งแบบล าด บ (Sequential access) ซ งต องม การอ านข อม ลต งแต ต น ระเบ ยนแรกของแฟ มข อม ลจนกระท งถ งระเบ ยนข อม ลท ต องการ o การเข าถ งโดยตรง (direct access) ท ม การเข าถ งเลขท อย ระเบ ยนท ต องการ โดยตรง o การเข าถ งแบบส ม (random access) ท ม การใช ว ธ การต างๆ ในการหาต าแหน ง ของระเบ ยนท ต องการ โครงสร างระบบแฟ มข อม ล แฟ มข อม ลต องถ กจ ดเก บลงบนส อบ นท กข อม ล ส อท น ยมใช ค อ ด สก (disk) ในการออกแบบระบบแฟ มข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ และอานวยความสะดวกให แก ผ ใช ระบบปฏ บ ต การจ าเป นต องก าหนดให ระบบแฟ มข อม ลสามารถจ ดเก บและ เร ยกใช ข อม ลต างๆ ได ง าย โดยแบ งโครงสร างการท างานของระบบแฟ มข อม ลออกเป น 4 ระด บ แต ละ ระด บถ กออกแบบให ใช ค ณสมบ ต ของระด บท อย ต ากว าในการสร างค ณล กษณะ ใหม เพ อให ระด บท อย ส งกว านาไปใช งานต อไป การแบ งระด บของระบบแฟ มข อม ล Application Program ค อ โปรแกรมท นาไป ใช งาน เช น MS Word, Game Devices ค อ อ ปกรณ ท เก บข อม ล หร อแฟ ม ข อม ลถ กควบค มโดย Device Driver โครงสร างระบบแฟ มข อม ล I/O Control เป นระบบแฟ มข อม ลระด บล างส ด ท ประกอบด วย โปรแกรม ข บอ ปกรณ (device driver) และช ดค าส งเร องข ดจ งหวะ เพ อท าหน าท ส งผ านข อม ลระหว างหน วยความจาหล กและอ ปกรณ Basic File System ประกอบด วยคาส งท ส งให โปรแกรมข บอ ปกรณ ท าการ อ าน/เข ยนข อม ลบนอ ปกรณ File-organization Module ท าหน าท แปลงเลขท อย เช งตรรกะของบล อค เป นเลขท อย เช งกายภาพท บรรจ ข อม ล และท าหน าท จ ดการพ นท ว างของ อ ปกรณ Logical File System ม หน าท เช อมระบบปฏ บ ต การก บผ ใช ป องก น ข อม ล และร กษาความปลอดภ ยของข อม ล โครงสร างระบบแฟ มข อม ล เม อผ ใช ต องการเข าถ งอ ปกรณ ต างๆ (Devices) ด วยการเข ยนข อม ลลง อ ปกรณ หร ออ านข อม ลท ถ กจ ดเก บบนอ ปกรณ ต างๆ ผ ใช สามารถท าได ด วย การเร ยกใช โปรแกรมประย กต (Application program) ท ส งผ านความ ต องการของผ ใช ผ านไปตามระด บช นต างๆ ของระบบแฟ มข อม ล เพ อให ได งาน ตามท ผ ใช ต องการ เช น เม อโปรแกรมประย กต เช น โปรแกรมเอด เตอร ต องการสร างแฟ มข อม ล ใหม (create) โปรแกรมประย กต จะเข าไปท างานท ระด บของ Logical file system ด วยการอ านไดเรกทอร ของด สก และน าไปไว ท หน วยความจ า หล ก จากน นท าการเปล ยนแปลง (update) ไดเรกทอร ด วยการเพ มรายการ ใหม ท ประกอบไปด วย ล กษณะเฉพาะของแฟ มข อม ลท ต องการสร าง แล วจ ง บ นท กไดเรกทอร ท ถ กเปล ยนแปลงกล บลงด สก โครงสร างระบบแฟ มข อม ล จากน นท างานต อไปท ระด บของ Logical file system ด วยการเร ยก File-organization module ท จะแปลงเลขท อย เช งตรรกะของด สก บล อค เป นเลขท อย เช งกายภาพของด สก บล อค รวมถ งจ ดการหาท ว างบนด สก ข อม ลต างๆ จะถ กส งต อไปย งระด บ Basic file system ท เร ยกใช ค าส งท จะส งให โปรแกรมข บอ ปกรณ ท าการเข ยนข อม ลลงบนด สก บล อคในระด บ I/O Control system ต อไป การท างานระด บ I/O control จะต องม การเร ยกใช โปรแกรมข บอ ปกรณ และโปรแกรมข ดจ งหวะ เพ อให ระบบสามารถถ ายโอนข อม ลระหว าง หน วยความจาหล ก และด สก ด วยการเข ยนข อม ลท ต องการลงบนบล อคท ม อย จร งบนด สก ความเช อถ อได ของแฟ มข อม ล ระบบแฟ มข อม ลท ถ กใช งาน อาจเก ดการส ญหาย หร อเส ยหายด วยสาเหต ต างๆ อ นเน องมาจากฮาร ดแวร ซอฟต แวร ภ ยธรรมชาต อ บ ต เหต ระบบจาเป นต องสร างความเช อถ อได ของแฟ มข อม ลด วยการส ารอง (backup) แฟ มข อม ลไว ในหน วยความจาสารอง เช น ด สก ซ ด รอม เม อม ความเส ยหายเก ดข นก บแฟ มข อม ล สามารถนาเอาแฟ มข อม ลท ส ารองไว มา ใช งานต อไปได ด งน นถ าข อม ลม การเปล ยนแปลงบ อย จ าเป นต องส ารองแฟ มข อม ลบ อยๆ เช นก น เพ อให แฟ มข อม ลน นเป นป จจ บ นมากท ส ด ความเช อถ อได ของแฟ มข อม ล ในการส ารองข อม ลท งหมดของระบบอาจต องใช เวลานานมาก และใช พ นท หน วยความจาสารองขนาดใหญ ด งน นระบบต องพ จารณาว า จะท าการส ารองแฟ มข อม ลท งหมด หร อส ารองเฉพาะบางส วนของแฟ มข อม ล เท าน น หร ออาจพ จารณาให ม การบ บอ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks