หน วยท 8 การประย กต ใช โปรแกรมฐานข อม ลในงานธ รก จ การประย กต ใช โปรแกรม ฐานข อม ลในงานธ รก จ ระบบการบร หารงานบ คคล. ระบบการบร หารจ ดการ BC Shop - PDF

Description
หน วยท 8 การประย กต ใช โปรแกรมฐานข อม ลในงานธ รก จ ระบบการบร หารงานบ คคล การประย กต ใช โปรแกรม ฐานข อม ลในงานธ รก จ ระบบการบร หารจ ดการ BC Shop 186 หน วยท 8 การประย กต ใช โปรแกรมฐานข อม ลในงานธ รก จ สาระสาค

Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 25 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 8 การประย กต ใช โปรแกรมฐานข อม ลในงานธ รก จ ระบบการบร หารงานบ คคล การประย กต ใช โปรแกรม ฐานข อม ลในงานธ รก จ ระบบการบร หารจ ดการ BC Shop 186 หน วยท 8 การประย กต ใช โปรแกรมฐานข อม ลในงานธ รก จ สาระสาค ญ การประย กต ใช โปรแกรมฐานข อม ลในงานธ รก จ หน วยน ขอยกต วอย างระบบงานบ คคลหร อ ระบบงานบ คลากร ซ งเป นระบบท ม อย ในท กหน วยงานท งหน วยงานราชการและหน วยงานเอกชน และบร ษ ทหร อห างร านต าง ๆ โดยระบบงานน จะม การเก บบ นท กประว ต บ คคล ซ งเป นบ คลากรหร อ พน กงานของบร ษ ทหร อหน วยงานของร ฐ ระบบงานบ คคลหร อระบบงานบ คลากร จะม การจ ดเก บ ข อม ลเก ยวก บประว ต ของพน กงานข อม ลส วนต ว ประว ต การทางาน ประว ต การอบรม ซ งม ล กษณะ คล าย ๆ ก น สามารถนาไปประย กต ใช ในการพ ฒนาระบบจ ดการฐานข อม ลได ซ งน ท น จะใช ข อม ล บ คลากรของว ทยาล ยอาช วศ กษามหาสารมหาสารคามเป นต วอย าง ในการพ ฒนาระบบโดย ประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Access โดยม ขอบเขตการทางานของระบบประกอบไปด วย การ จ ดเก บข อม ล การส บค นข อม ลและรายงานข อม ลสารสนเทศต าง ๆ ท บ คลากรหร อผ บร หารต องการ ทราบเช น ว นบรรจ เง นเด อน ว นลาว นขาด ประว ต การอบรม ซ งเป นข อม ลพ นฐานท ต องม การ จ ดเก บในท กหน วยงานไม ว าจะเป นระบบธ รก จหร อระบบสารสนเทศในหน วยงานราชการ สาระการเร ยนร 1. การว เคราะห และออกแบบระบบบร หารงานบ คคล 2. การสร างตารางจ ดเก บข อม ล 3. การออกแบบโปรแกรม 4. การสร างฟอร มบ นท กข อม ลบ คลากร 5. การสร างฟอร มส บค นข อม ลด วย Option Group 6. การสร างรายงาน 7. การเข ยนโปรแกรมด วยมาโคร 8. การเข ยนโปรแกรมด วยVBA จ ดประสงค การเร ยนร 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ Bc Shop โดยศ กษาจากจากต วอย างระบบงานบ คคลได 2. ว เคราะห และออกแบบระบบบร หารจ ดการ BCShop ได 2. ประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Access ในการพ ฒนาระบบฐานระบบบร หารจ ดการ BC Shop ได 1. การว เคราะห และออกแบบระบบบร หารงานบ คคล ระบบงานบ คคลหร อระบบงานบ คลากร เป นระบบงานท เก ยวข องก บพน กงานหร อบ คลากร ในบร ษ ทหร อหน วยงานแต ละแห ง ม การจ ดเก บข อม ลเก ยวก บประว ต ส วนต ว ประว ต การศ กษา เง นเด อน การพ ฒนาตนเอง หร อการลาการขาดงาน ในระบบเก าเป นระบบท ประมวลผลด วยม อ ป ญหาท พบ เม อต องการใช ข อม ลเพ อการตรวจสอบการทางานเช น การควบค มการทางานของ เจ าหน าท การตรวจสอบผลงานในอด ต การประเม นประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน และการพ จารณา การเล อนข นเง นเด อน ข อม ลท จะนามาใช ในการพ จารณา ต องเส ยเวลาในการค นหา ป ญหาเหล าน ล วนเก ดจากการจ ดเก บข อม ล ด งน นจ งม การพ ฒนาระบบโดยใช ระบบจ ดการฐานข อม ลเข ามาช วย เพ อให การจ ดเก บข อม ลและค นหาข อม ลได สะดวกและรวดเร วข น 1.1 ว ตถ ประสงค 1. เพ อความสะดวกในการจ ดเก บข อม ลบ คลากร 2. เพ อความสะดวกในการค นหาข อม ลบ คลากร 3. เพ อความสะดวกในการแก ไขข อม ลบ คลากร 4. เพ อสะดวกในการจ ดทารายงานต าง ๆ 5. เพ อให ข อม ลจ ดเก บรวบรวมไว ท เด ยวก น 1.2 ขอบเขตของระบบงาน การจ ดเก บประว ต บ คลากร ระบบงานบ คลากรจะม การจ ดเก บประว ต ของบ คลากรและเจ าหน าท แต ละคน เพ อประโยชน ในการตรวจสอบและประเม นผล ข อม ลประว ต ประกอบด วยข อม ลต าง ๆ เช น ข อม ลส วนบ คคล,ประว ต การศ กษา, ตาแหน ง,อ นด บข นเง นเด อน แผนกท ส งก ด เง นเด อน, ว นบรรจ,ภาพถ ายของบ คลากร การจ ดเก บข อม ลการลา เป นการจ ดเก บข อม ลการลาประเภทต าง ๆ จ านวนว นท ลาและสาเหต และขาดงานจานวนว นท ลาในแต ละป จ ดเก บการอบรมส มมนาต าง ๆ ในแต ละป ของบ คลากรเก ยวก บการพ ฒนาตนเอง ในด านต าง ๆ ส บค นข อม ลบ คลากร เช น การค นหาบ คลากรท ม อ นด บ คศ.3ม จานวนก คน ว นท บรรจ ของบ คลากร และค นหารายละเอ ยดต าง ๆ ท ต องการเก ยวก บบ คลากร รายงานข อม ลต าง ๆ ของบ คลากรทางจอภาพและเคร องพ มพ ได เช น 187 188 รายงานข อม ลบ คลากรรายบ คคล,รายงานข อม ลบ คลากรแยกตามตาแหน ง 1.3 องค ประกอบของระบบ ระบบงานบ คลากรว ทยาล ยอาช วศ กษามหาสารคาประกอบด วย ข อม ลต าง ๆ ของบ คลากรท จะจ ดเก บไว ในฐานข อม ลประกอบด วย ข อม ลบ คลากร เป น การจ ดเก บประว ต บ คลากร เช น ข อม ลส วนต ว ประว ต การศ กษา ตาแหน ง แผนกท ส งก ด เง นเด อน ว นบรรจ ภาพถ ายของบ คลากร ข อม ลการลา เป นการจ ดเก บข อม ลว นท ลา ประเภทการลา จานวนว นลา ข อม ลการอบรมส มมนาต าง ๆ จ ดเก บข อม ลการอบรมและพ ฒนาตนเอง ในแต ละป ของบ คลากร โดยจ ดเก บ ว นเวลา สถานท และห วข อท เข าร บการอบรมหร อส มมนา 1.4 การออกแบบโครงสร างฐานข อม ล จากการว เคราะห ระบบจาก ขอบเขต และว ตถ ประสงค ของระบบงานน ามาออกแบบ โครงสร างให ก บฐานข อม ลโดยประกอบด วยตารางต าง ๆ ด งน ตาราง mvcpersonal ค อ ตารางหล กท ใช ในการจ ดเก บประว ต บ คลากร เช น ข อม ล ส วนต ว ประว ต การศ กษา ตาแหน ง อ นด บข นเง นเด อน แผนกท ส งก ด เง นเด อน ว นบรรจ ภาพถ ายของบ คลากร ซ งประกอบด วยรายละเอ ยดด งน ภาพท 8.1 โครงสร างตาราง mvcpersonal 189 กาหนดขนาดและประเภทของข อม ล ตาราง mvcpersonal ช อเขตข อม ล คาอธ บาย ชน ดข อม ล ขนาด หมายเหต code รห สบ คลากร Text 10 pname คานาหน า Text 10 fname ช อ Text 30 lname สก ล Text 30 Position ตาแหน ง Text 50 Nposition เลขท ตาแหน ง Text 10 Level อ นด บ Text 15 Salary เง นเด อน Number Integer edu ว ฒ การศ กษา Text 50 dept แผนก Text 50 dwork ว นท บรรจ number Integer mwork เด อนท บรรจ Text 25 ywork ป ท บรรจ Text 10 Add1 บ านเลขท Text 50 Add2 จ งหว ด Text 50 tel เบอร โทรศ พท Text 15 pic ร ปภาพ OLE Object ตาราง 8.1 การกาหนดขนาดและประเภทของข อม ล ตาราง mvcpersonal ตาราง Swork ค อ ตารางท ใช ในการจ ดเก บข อม ลการลาประเภทต าง ๆ ภาพท 8.2 โครงสร างตาราง Swork 190 กาหนดขนาดและประเภทของข อม ล ตาราง Swork ช อเขตข อม ล คาอธ บาย ชน ดข อม ล ขนาด หมายเหต Scode รห สบ คลากร Text 10 Stype ประเภทการลา Text 50 Sdate ว นท ลา Date/Time Short Date Reason สาเหต การลา Text 50 Unit จานวนว นลา Number Interger ตาราง 8.2 การกาหนดขนาดและประเภทของข อม ล ตาราง Swork ตาราง Seminar ค อ ตารางท ใช ในการจ ดเก บเข าร บการอบรมส มมนา ภาพท 8.3 โครงสร างตาราง Seminar กาหนดขนาดและประเภทของข อม ล ตาราง Seminar ช อเขตข อม ล คาอธ บาย ชน ดข อม ล ขนาด หมายเหต Secode รห สบ คลากร Text 10 title เร อง Text 50 Station สถานท Text 50 Datestart ว นท เร มต น Date/Time Short Date DateStop ว นเท ส นส ด Date/Time Short Date ตาราง 8.3 การกาหนดขนาดและประเภทของข อม ล ตาราง Seminar การสร างตารางจ ดเก บข อม ล นาโครงสร างฐานข อม ลท ได มาจากการว เคราะห และกาหนดขนาดประเภทของข อม ล มาสร างโดยข นตอนในการสร างให ทาตามข นตอนในหน วยท 4 เร องการสร างฐานข อม ลและ การสร าง บ นท ก และกาหนด Primary Key ให ก บตาราง หน า ซ งจะได ตารางตามท ออกแบบด งภาพท.. ภาพท 8.4 ตารางในฐานข อม ล MVCPERSONALSYSTEM ภาพท 8.5 การสร างความส มพ นธ ให ก บตารางในฐานข อม ล MVCPERSONALSYSTEM การออกแบบโปรแกรม 3.1 การออกแบบหน าจอ ระบบบร หารงานบ คคลจะประกอบด วยหน าจอหร อฟอร มท ใช ใน การเพ มข อม ลเก ยวก บรายละเอ ยดต าง ๆ ของบ คลากร การลา และ การอบรม ของบ คลากร หน าจอหน าแรกของระบบงาน ฟอร มช อ P1 ภาพท 8.6 การออกแบบหน าแรกของระบบงาน หน าจอในการเพ มข อม ลบ คลากร การลา การอบรมใน ฟอร ม app ภาพท 8.7 การออกแบบหน าจอเพ มข อม ล หน อจอในการส บค นข อม ล ฟอร ม namesearch ภาพ 8.8 การออกแบบหน าจอส บค นข อม ล การออกแบบหน าจอรายงานข อม ลบ คลากร ภาพท 8.9.การออกแบบหน าจอรายงานข อม ลบ คลกร การออกแบบเมน เมน ระบบการบร หารงานบ คคลประกอบด วยเมน แบบป มคาส งประกอบด วย หน าแรกของระบบงานช อ ฟอร ม P1 ภาพท 8.10 หน าแรกของระบบงานช อ ฟอร ม P เมน หล ก เป นเมน แบบป มคาส ง ช อ ฟอร ม menu ภาพท 8.11 เมน หล กหน าแรกของระบบงานช อ ฟอร ม menu เมน ส บค น ภาพท 8.12 เมน ส บค นช อฟอร ม msearch เมน รายงาน ภาพท 8.13 การออกแบบเมน ส บค นและเมน รายงาน การสร างฟอร มบ นท กข อม ลบ คลากร (form app) ภาพท 8.14 ฟอร ม app ใช สาหร บบ นท กข อม ลต าง ๆเก ยวก บบ คลากร ข นตอนการสร าง 1. คล กท Object ฟอร ม เล อกเมน สร าง ม มมองออกแบบ เล อกตาราง ท ต องการสร างฟอร ม ในท น ให เล อกตาราง mvcpersonal ภาพท 8.15 ข นตอนในการสร างฟอร ม app จะปรากฏหน าต างม มมองออกแบบฟอร ม ให เพ มส วนห วท ายฟอร มด ง ด งภาพ ภาพท 8.16 ม มมองออกแบบในการสร างฟอร ม app 3. คล กเล อก Control Tab Strip (ต วควบค มแท บ) แล ววาดในฟอร มด งภาพท.. ภาพ 8.17 หน าจอแสดงการวาด Control ต วควบค มแท บ (Tap Strip) คล กท ม มมอง ส วนห วท ายฟอร ม คล ก Label พ มพ ข อม ลบ คลากรว ทยาล ย อาช วศ กษา มหาสารคาม ในส วนห วฟอร มด งภาพท.. ภาพ 8.18 หน าจอแสดงการวาด Control ป ายคาอธ บาย (Label) 6. กาหนด Page แรกเป นใน Tab Strip เป น ประว ต ส วนต ว โดยคล ก Pageแรก คล กขวา เล อก ค ณสมบ ต (Property) จะปรากฏหน าต างค ณสมบ ต ของ Page พ มพ ข อความ ประว ต ส วนต ว ใน ช อ ข อความ ประว ต ส วนต ว จะปรากฏแทนท คาว า Page ด งภาพท ภาพ 8.19 แสดงข อความประว ต ส วนต วใน Page แรก กาหนดค ณสมบ ต ให ก บ Tab Stip ค อ ขนาดต วอ กษร ความส งและความกว างของ Tab Strip ตามท ต องการ ภาพ 8.20 แสดงการกาหนดความส ง ความกว าง ของ Tab Strip และ ร ปแบบ ขนาดต วอ กษร เม อต องการเพ ม Tab Strip หน าต อไปให คล กขวาท Tab Strip และเล อกคาส ง Insert Page ก จะได Tab Strip หน าถ ดไป โดยจะเป นหน าว าง ปรากฏ Page ตามด วยหมายเลข ด งภาพท 8.21 ภาพ 8.21 การเพ มหน าใหม ของ Tab Strip 200 กาหนดฟ ล ดจากตารางลงใน Tap Strip คล กเมน ม มมอง เล อกรายการเขตข อม ลด งภาพ จะปรากฏรายช อฟ ล ด เล อกฟ ล ดวางในฟอร มโดยการแดร กฟ ล ดท ต องการมาวางในหน า Tap Strip ภาพท 8.22 การเพ มฟ ล ดลงใน Tap Strip 7. การกาหนด Option Group คานาหน าให ก บฟอร ม app ภาพท 8.23 หน าต างการกาหนด Option Group 201 ข นตอนการสร างกาหนดข อม ลตามลาด บจากซ ายไปขวาบนลงล างด งภาพ ภาพท การกาหนด Option Group คานาหน าให ก บฟอร ม app ภาพท 8.24 การกาหนด Option Group คานาหน าให ก บฟอร ม app การกาหนด Combo box ในฟอร ม app ข นตอนการสร าง ภาพท 8.25 Combo box เล อกด ข อม ลบ คลกรตามรายช อ 1. คล กเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks