روش بررسي ويژه نوع کالمي و رواني آن قرار دارند )8-15( يک پنجم همراهان انتخاب شوند. ديدگاه همراهان بررسي شد. قس مت سوم و چهارم پرسشنامه توسط - PDF

Description
پاییز 3 شماره 2 دوره / قانوني پزشكي علمي مجله پژوهشی مراكز در پرستاران عليه محلكار خشونت ماهيت از بيماران همراهان درك تبريز درماني آموزشي- - *** داداشزاده عباس - **** زاده زمان وحيد - *** محجلاقدم

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 28 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
پاییز 3 شماره 2 دوره / قانوني پزشكي علمي مجله پژوهشی مراكز در پرستاران عليه محلكار خشونت ماهيت از بيماران همراهان درك تبريز درماني آموزشي- - *** داداشزاده عباس - **** زاده زمان وحيد - *** محجلاقدم عليرضا - ** رحماني آزاد - * بابايي نصيب * آوازه مرضيه ايران. تبريز تبريز پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده پرستاري ارشد كارشناسي *دانشجوي ايران. تبريز تبريز پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده علمي هيئت عضو پرستاري استاديار ** ايران. تبريز تبريز پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده علمي هيئت عضو پرستاري مربي *** ايران. تبريز تبريز پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده علمي هيئت عضو پرستاري دانشيار **** چکيده ماهيت که نشد يافت پژوهش ي قبلي متون در ميدانند. خود عليه محلکار خش ونت اعمال منابع مهمترين را همراهان پرس تاران هدف: و زمينه خشونت ماهيت از همراهان درک تعيين مطالعه اين هدف لذا باشد. داده قرار بررسي مورد همراهان ديدگاه از را پرستاران عليه محلکار خشونت بود. پرستاران عليه محلکار ابزار شدند. داده شركت مطالعه در س اده تصادفي روش با تبريز آموزش ي مراكز در همراهان از نفر 376 توصيفي مطالعه اين در بررس ي: روش دادهها تحليل و تجزيه جهت گرفت. قرار استفاده مورد تغييراتي ايجاد با که بود بهداشت جهاني سازمان شده تعديل پرسشنامه دادهها گردآوري گرديد. استفاده توصيفي آمار و 13( )ويرايش SPSS آماري افزار نرم از ) % )25 کالمي انواع ترتيب به را خش ونتها بيش ترين همراهان نمودند. گزارش را محلکار خش ونت مورد 19 همراهان مجموع در يافتهها: عامالن مهمترين همراهان فيزيکي و جنس ي کالمي خش ونتهاي مورد در نمودند. گزارش ) % )/3 فيزيکي و ) % )/5 جنس ي ( % )5/9 نژادي دريافت براي مدت طوالني انتظار و سالمتي با مرتبط نگراني پرسنل نامناسب برخورد خشونت بروز با مرتبط عوامل عمدهترين بودند. خشونت به مهاجم دعوت و کاري هيچ ندادن انجام نگهباني به اطالع آنان عليه خش ونت اعمال به پرس تاران واكنش عمدهترين همچنين بود. خدمات است. بوده آرامش مانند موارد از بسياري در شد مشخص همچنين و بود پرس تاران عليه محلکار خش ونت باالي ش يوع تاييدکننده پژوهش اين نتايج نتيجهگيري: با زيادي مشابهت مطالعه در كننده ش ركت همراهان درك خش ونت به پرستاران واکنش و خشونت انواع خش ونت عامالن خش ونت ش يوع دارد. زمينه اين در پرستاران قبلي گزارشات است. رسيده پژوهش در اخالق منطقهاي كميته تاييد به و شده پرداخت تبريز پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت توسط مطالعه اين بودجه ندارد. نويسندگان با منافعي تعارض مطالعه نتايج پرستاران همراهان محلکار خشونت کليدي: واژگان 1392/12/26 مقاله: تاييد 1392/9/19 مقاله: پذيرش جراحي داخلي گروه مامايي و پرستاري دانشكده شهيد بنياد روبروي جنوبي شريعتي خيابان انتهاي تبريز شرقي آذربايجان پاسخگو: نويسنده نمابر: تماس: شماره الكترونيك: پست مقدمه در مهم مس الهاي آنها همراه ان و بيم اران توس ط خش ونت اعمال پرسنل متوجه ويژه به که اس ت جهان سراس ر درماني سيس تمهاي با متعدد شغلي تنشهاي بر عالوه پرس تاران )1(. ميباشد پرس تاري مواجه نيز آنان خان واده اعضاي و بيماران با تعامل از ناش ي اس ترس مطالعات پرستاران عليه خشونت اعمال ميزان با رابطه در )2(. هس تند انگليسي پرستاران % 7 مطالعات اين اساس بر است. شده انجام زيادي محلکار در را خشونت انواع از يکي س اليانه سوئدي پرستاران % 59 و تايوان در پرس تاران از نيمي از بيش همچنين )3(. مينمايند تجرب ه 112 درك همراهان بيماران از ماهيت خشونت محلكار عليه پرستاران در مراكز آموزشي- درماني تبريز )( هنگكن گ )5( مص ر )6( و تركيه )7( هر س ال يك ي از انواع خش ونت را تجربه مينمايند. به طرز مشابهي بس ياري از پرستاران و حتي دانش جويان پرس تاري در ايران نيز در معرض انواع خشونت و به ويژه نوع کالمي و رواني آن قرار دارند )8-15( مهمترين عواملي كه اعمال خشونت عليه پرستاران را افزايش ميدهند ش امل عوامل مرتبط با پرس تاران و بيماران عوامل مرتبط با محلكار و عوام ل اجتماعي و فرهنگي هس تند که در اين بي ن عوامل مرتبط با بيم اران و اعضاي خانواده آنان از مهمترين مي باش ند) 16 (. اعمال خش ونت عليه پرستاران س بب ايجاد پيامدهاي مخربي نظير صدمات جس مي و رواني شده )17( و به عالوه سبب افزايش خطاهاي پزشکي كاهش كيفيت مراقبتهاي پرستاري و نيز افزايش نارضايتي شغلي در پرستاران ميگردد 18(.) 6 نکت ه مهم ي که در مطالعات گزارش ش ده اين اس ت ک ه تقريبا در اکثر مطالعات انجام ش ده در ساير کش ورها )2 2-( 6 19 و ايران )8-13 1( پرس تاران همراهان را مهمترين اعمال کنندگان خشونت عليه خود ميدانند. البته در مطالعات قبلي شيوع انواع مختلف خشونت محلكار و عوامل مؤثر در بروز آن تنها از ديد پرس تاران بررسي شده اس ت و ديدگاه عامالن اصلي خش ونت يعني همراه ان در اين زمينه بررسي نشده است. در واقع در مرور وسيع متون مطالعهاي يافت نشد که خش ونت محلكار عليه پرس تاران و عوامل مؤثر بر آن را از ديدگاه همراهان بررس ي نموده باش د. به اين دليل اهداف اين مطالعه عبارت بودند از: 1( تعيين شيوع انواع مختلف خشونت محلکار عليه پرستاران از دي دگاه همراهان 2( تعيين عامالن اعمال خش ونت محلکار عليه پرس تاران از ديدگاه همراهان 3( تعيين عوامل موثر بر بروز خش ونت محلکار عليه پرستاران از ديدگاه همراهان ( تعيين واکنش پرستاران به خشونت محلکار از ديدگاه همراهان. روش بررسي اين مطالعه توصيفي از خرداد تا شهريور سال 1392 در مراكز آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام شد. اين دانشگاه داراي 11 بيمارس تان آموزشي اس ت که از ميان آن ها 9 بيمارستاني كه داراي بخشه اي داخلي-جراحي مراقبتهاي وي ژه و اورژانس بودند جهت انجام اين مطالعه انتخاب شدند. جامعه اين پژوهش دربرگيرنده همراهاني بود كه در زمان انجام مطالعه جهت همراهي يكي از بستگان خود به محيط مطالعه مراجعه مينمودند. معيارهاي ورود عبارت بود از داش تن حداقل 18 س ال سن و همراهي حداقل به مدت 8 س اعت. حجم نمونه با توجه شيوع خشونت جنسي كه در مطالعه راهنما % 5/6 برآورد شد و بر اساس فاصله اطمينان %95 و % 5 خط اي معيار قابل قب ول برابر 25 نفر برآورد ش د که پس از محاسبه همبس تگي درون گروهي و اثر طرح اين حجم نمونه به نفر افزايش داده شد. روش نمونهگيري از نوع تصادفي ساده بود و يکي از محققين در هر بار مراجعه به محيطهاي مطالعه ي از همراهان را که واجد معيارهاي مطالعه بودند به صورت تصادفي انتخاب مينمود. سعيشد براي هر بخش هفتهاي يک بار نمونهگيري انجام شود و براي کاهش گزارش همزمان يک مورد خشونت در هر بار نمونهگيري يک پنجم همراهان انتخاب شوند. ابزار جمعآوري دادهها پرسش نامه س ازمان جهاني بهداشت بود كه با ايجاد تغييراتي براي بررس ي ديدگاه همراهان اس تفاده شد. بر اساس اهداف مطالعه اين پرسش نامه ش امل چهار قس مت بود: قسمت اول برخي مشخصات فردي- اجتماعي همراهان را بررسي مينمود. قسمت دوم ش يوع انواع مختلف خش ونت محلکار عليه پرس تاران و عامالن اين خش ونتها را از ديدگاه همراهان مورد بررسي قرار ميداد. قسمت س وم عوامل موثر بر بروز خش ونت محلکار عليه پرستاران را بررسي ميكرد و در قس مت چهارم واكنش پرس تاران به خشونت محلكار از ديدگاه همراهان بررسي شد. قس مت سوم و چهارم پرسشنامه توسط همراهاني تكميل گرديد كه خش ونت را مشاهده يا اعمال نموده بودند. رواي ي محتواي پرسش نامه توس ط نظرخواهي از 1 نف ر از اعضاي هيئت علمي دانش گاه علوم پزش كي تبريز انجام شد پايايي پرسشنامه با روش بازآزمايي بر روي 1 همراه به فاصله 5 روز انجام شد و ضريب همبستگي بين انواع خشونت و عوامل موثر بر بروز خشونت در دو دفعه بررسي تعيين شد. جه ت ش روع کار ابتدا تاييدي ه كميته منطقهاي اخ الق در پژوهش دانش گاه علوم پزشكي تبريز کسب شد و پس از كسب مجوزهاي الزم پرسش نامهها در بين همراهان واجد معيارهاي مطالعه توزيع شد. ابتدا به نمونهها اطمينان داده ش د كه تمام اطالعات آنان محرمانه ميباشد و سپس رضايت آگاهانه از آنها اخذ شد. به عالوه توضيح داده شد که فقط همراهاني که خشونت اعمال کرده بودند يا شاهد آن بودند قسمت سوم و چهار پرسشنامه را تکميل خواهند نمود. ممکن بود همراهان از گزارش خشونت اجتناب نمايند در نتيجه به گونهاي نمونهگيري شد تا همراهاني که ش اهد خشونت نيز بودهاند در مطالعه شرکت داده شوند. در مورد افراد كمسواد يا بيسواد دادهها با روش مصاحبه تكميل گرديد و در مورد افراد با سواد پرسشنامه توسط خود آنان تکميل شد. در طول انجام مطالعه از همراه بيمار براي شرکت در مطالعه دعوت شد که پرسشنامه 2 نفر به علت ناقص بودن از مطالعه خارج شد و در نهايت دادههاي 376 نفر وارد تجزيه و تحليل شد )ضريب مشارکت = 9 % (. جهت تجزيه و تحليل آماري دادهها از نرمافزار آماري SPSS )ويرايش 13( و آم ار توصيفي ش امل و ميانگي ن و انحراف معيار استفاده گرديد. يافتهها برخي مش خصات همراهان در جدول 1 گزارش ش ده است. هدف اول مطالعه تعيين ش يوع انواع مختلف خشونت محلكار عليه پرستاران از نصيب بابايي و همکاران 113 جدول 1- برخي مشخصات فردي- اجتماعي همراهان حاضر در مراكز آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز متغير جنس وضعيت تاهل وضعيت تحصيلي بخش باليني زير گروهها مرد زن مجرد متأهل مطلقه زير ديپلم ديپلم ليسانس فوق ليسانس داخلي جراحي ويژه اورژانس ديدگاه همراهان بود. همراهان در مجموع در طول مدت اقامت خود در بيمارس تان 19 مورد خش ونت عليه پرستاران را گزارش نمودند. اين همراهان بيش ترين خشونتها عليه پرستاران را به ترتيب انواع کالمي نژادي جنسي و فيزيكي گزارش نمودند )جدول 2(. هدف دوم مطالعه تعيين عامالن اعمال خشونت محلکار عليه پرستاران از دي دگاه همراه ان بود. در اي ن رابطه همراهان خ ود همراهان را بيش ترين گروه اعمال كننده خش ونتهاي فيزيكي كالمي و جنسي و بيماران را بيش ترين گروه اعمال كننده خش ونتهاي نژادي دانسته بودند )جدول 2(. هدف س وم مطالعه تعيين عوامل موثر بر بروز خش ونت محلکار عليه پرستاران از ديدگاه همراهان بود. همراهان عمدهترين عوامل مرتبط با بروز خشونت عليه پرستاران را برخورد نامناسب پرسنل درماني نگراني مرتبط با س المتي از طرف بيمار يا همراه بيمار و انتظار طوالني مدت براي دريافت خدمات بهداشتي دانستند )جدول 3(. هدف چهارم مطالعه تعيين واکنش پرس تاران به خش ونت محلکار از ديدگاه همراهان بود. همراهان گ زارش نمودند که عمدهترين واكنش پرس تاران اطالع به نگهباني انجام ن دادن هيچ کاري و دعوت مهاجم ب ه آرامش بود )ج دول (. تقريبا نيمي از همراه ان اظهار كردند كه هيچگونه اقدامي براي شناسايي علت حمله به پرستاران صورت نگرفته و تنها در دو مورد توسط پليس براي شناسايي علت حمله به پرستاران اقداماتي صورت گرفته بود. بحث با توجه به مرور بر متون وس يع انجام شده اين پژوهش جزء نخستين /7 59/3 29/8 69/1 1/1 2/7 5/3 2/2 /8 6/8 3/8 /8 13/ سن به سال ميانگين )انحراف معيار( )9/6( 3/7 دفعه همراهي ميانگين )انحراف معيار( )2/67( 2/81 طول مدت همراهي به ساعت ميانگين )انحراف معيار( )3/72( 39/6 جدول - 2 توزيع فراواني شيوع انواع خشونت محلکار عليه پرستاران و عامالن آنها در مراكز آموزشي-درماني دانشگاه علوم پزشکي تبريز از ديدگاه همراهان انواع خشونت فيزيكي كالمي جنسي نژادي 5/9 9/ /5 95/ / 75/ /3 95/ موارد خشونت* بلي خير 2/1 8 1/1 9/ 3 /8 بيمار 3 1/9 7 2/ 9 13/6 51 1/9 همراهان 7 1/1 /3 1 /3 16 /8 3 عامالن خشونت* همكاران 1/9 7 /5 2 / 15 /8 مديران 3 /3 1 2/1 8 /3 ساير 1 * در مورد اين گزينهها همراهان ميتوانستند بيش از يک گزينه را انتخاب نمايند 11 درك همراهان بيماران از ماهيت خشونت محلكار عليه پرستاران در مراكز آموزشي- درماني تبريز جدول 3- درک همراهان در زمينه عوامل مرتبط با خشونتهاي مشاهده شده نسبت به پرستاران در مراكز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز ج دول - ديدگاه همراه ان در مورد واكنش پرس تاران به خش ونت عليه آنان در مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرسنلي عوامل مرتبط نبود انگيزه و رضايت شغلي در پرستاران برخورد نامناسب پرسنل با بيمار يا همراهان 79 بلي 32/5 6/2 نوع واكنش 17/1 2/ 21/1 3/3 29/ وانمود كردند اتفاقي نيفتاده است اقدامي نكردند مهاجم را به آرامش دعوت كردند به مافوق خود گزارش كردند نگهباني را خبردار كردند 18/ /1 21 نبود برنامه آموزشي درباره پيشگيري از خشونت سعي كردند از خودشان دفاع كنند درخواست غرامت كردند 8/ 1 27/6 ضعف مديريت 3 پيگرد قانوني كردند 13/8 35/8 17 مديريتي نبود امكانات امنيتي به موقع نسبت پرستاران به بيماران * در برخ ي موارد همراهان نوع واکنش را گ زارش ننمودند و يا چند مورد را گزارش مينمودند محيطي اجتماعي بيماران و بستگان آنها شيفت هاي کاري فشرده پرستاران در دسترس بودن پرستاران نزديكي محلكار پرستاران به محل خشونت هزينههاي باالي خدمات بهداشتي درماني عدم رضايت بيمار از كيفيت خدمات ارائه شده انتظار طوالني مدت براي دريافت خدمات بهداشتي مصرف الكل يا دارو توسط بيمار يا همراه بيمار نا آشنا بودن بيماران و همراهان با وظايف پرستاران نگراني درباره سالمتي از طرف بيمار يا همراه بيمار مطالعاتي است که ماهيت خشونت محلکار عليه پرستاران را از ديدگاه همراهان بررسي نموده است و نتايج آن ميتواند در راستاي درک بهتر پديده خشونت محلکار عليه پرستاران استفاده شود. در راس تاي هدف اول مطالعه نتايج نش ان داد ک ه همراهان در طول م دت اقامت در بيمارس تان 19 مورد خش ونت عليه پرس تاران را گزارش نمودند که گوياي شيوع باالي خشونت محلکار عليه پرستاران ميباش د. به عالوه همراهان گزارش نمودند که
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks