รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร - PDF

Description
รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ผลการด าเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร 1)

Please download to get full document.

View again

of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 57 | Pages: 83

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ผลการด าเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร 1) หน วยงานข นตรงต อเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร 4 2) รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (นายว ชร นทร จอมพลาพล) 6 3) รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (นายสมพล วณ คพ นธ ) 11 4) รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (นายค มภ ร ด ษฐากรณ ) 18 5) รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (นายส ว จ กขณ นาคว ชระช ย) 34 6) รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (นายจเร พ นธ เปร อง) 44 7) รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (นางศ ภมาส น อยจ นทร ) 54 8) รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (นางพรรณน ภา เสร มศร ) 67 ส วนท 2 : ผลการใช จ ายงบประมาณ ส วนท 1 : ผลการดาเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของสาน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร รอบ 8 เด อน (ต งแต 1 ต ลาคม พฤษภาคม 2555) ด วยการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร รอบ 8 เด อน (ต งแต 1 ต ลาคม พฤษภาคม 2555) ได ส นส ดลง ส าน กนโยบายและแผน จ งได ประสานงานก บหน วยงานภายในให น าส งรายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ เพ อรวบรวม ว เคราะห และจ ดทารายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณในภาพ รอบ 8 เด อน ประกอบด วยเน อหา งานประจ า งานโครงการตามย ทธศาสตร และการใช จ ายงบประมาณ เพ อร บทราบผลความค บหน าการด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ท จะใช เป นข อม ลในการเร งร ดต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานและการใช จ าย งบประมาณให สามารถบรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของแผนตามท กาหนดไว ซ งผลการดาเน นงานสามารถสร ปผลได ด งน ผลการดาเน นงานท สาค ญ สร ปภาพรวมการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการเม อส นส ดการดาเน นงานรอบ 8 เด อน (ต งแต 1 ต ลาคม พฤษภาคม 2555) ของสาน กงานฯ ด งน 1. งานประจา ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ จานวน 21 สาน ก 1 กล มงาน 1 กล ม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ อย ระด บคะแนน งานโครงการตามย ทธศาสตร จานวน 49 โครงการ โครงการท ดาเน นการเป นไปตามแผนการด าเน นงาน (Gantt Chart) จานวน 34 โครงการ โครงการท ดาเน นการล าช า/ไม เป นไปตามแผนการด าเน นงาน (Gantt Chart) จานวน 15 โครงการ ได แก 1) โครงการพ ฒนาระบบการปฏ บ ต งานด านน ต บ ญญ ต และควบค มการบร หารราชการแผ นด น 2,007,000 บาท สาน กการประช ม 2) โครงการเฉล มพระเก ยรต มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ นวาคม ,000,000 บาท สาน กบร หารงานกลาง 3) โครงการเฉล มพระเก ยรต มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต 30,000,000 บาท สาน กบร หารงานกลาง พระบรมราช น นาถ 12 ส งหาคม ) โครงการเฉล มพระเก ยรต มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด จพระบรมโอรสาธ ราช 5,000,000 บาท สาน กบร หารงานกลาง สยามมก ฎราชก มาร 28 กรกฎาคม 2555 ประกอบด วย 3 โครงการย อย ด งน 5) โครงการปร บปร งพ นป กระเบ องเซราม กอาคารสงเคราะห บ านพ กข าราชการร ฐสภา 3,614,400 บาท สาน กร กษาความปลอดภ ย 6) ค าใช จ ายในการส งเสร มและเผยแพร ความร ความเข าใจในทางการเม องการปกครอง 48,927,900 บาท สาน กงานประธานสภาผ แทนราษฎร ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขแก ผ บร หารท องถ น 7) โครงการเตร ยมความพร อมในการจ ดต งสาน กงบประมาณร ฐสภา 6,000,000 บาท สาน กงานเลขาน การ ก.ร. * โอนไปโครงการศ กษาด งานต างประเทศ ฯ 800,000 บาท คงเหล อ 5,200,000 บาท 1 8) โครงการพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลของร ฐสภา 800,000 บาท สาน กงานเลขาน การ ก.ร. 9) โครงการพ ฒนาบร การห องสม ดด จ ท ล (Digital Library) 10,000,000 บาท สาน กว ชาการ 10) โครงการจ ดหาและปร บปร งระบบเคร อข าย ระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง 6,000,000 บาท สาน กสารสนเทศ ทดแทนระบบท เส อมสภาพ 11) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของ 21,780,000 บาท สาน กสารสนเทศ สมาช กสภาผ แทนราษฎร 12) โครงการพ ฒนาระบบสน บสน นการปฏ บ ต งาน (ระบบบร หารแผนงาน โครงการ งานคล ง 28,000,000 บาท สาน กสารสนเทศ และงบประมาณ) 13) โครงการก อสร างอาคารร ฐสภาแห งใหม (ค าชดเชยท ด นและส งก อสร าง) 468,864,100 บาท สาน กการคล งและงบประมาณ 14) โครงการจ ดทาแผนย ทธศาสตร ของสาน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร พ.ศ ,282,400 บาท สาน กนโยบายและแผน 15) โครงการต ดต งเคร องทวนส ญญาณและจ ดซ อว ทย ส อสาร 3,072,000 บาท สาน กร กษาความปลอดภ ย 3. การใช จ ายงบประมาณของสาน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ตามพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ ได ประกาศใช เม อว นท 9 ก มภาพ นธ 2555 ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ จานวน 4,595,977,100 บาท ซ งในรอบ 8 เด อน (ต งแต 1 ต ลาคม พฤษภาคม 2555) ท ผ านมา ส าน กงานฯ ได ม การโอนเปล ยนแปลง จ านวน 15,150,000 บาท คงเหล องบประมาณ จ านวนท งส น 4,580,827,100 บาท และได ม การใช จ ายงบประมาณ จ านวน 1,748,652, บาท ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณท กาหนดให ท งหมด คงเหล องบประมาณ จานวนท งส น 2,832,174, บาท ค ดเป นร อยละ ตารางเปร ยบเท ยบผลคะแนนการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ (งานประจา) ต งแต 1 ต ลาคม พฤษภาคม 2555 สาน ก ต.ค. ธ.ค. 54 เด อน ม.ค. 55 เด อน ก.พ. 55 เด อน ม.ค. 55 เด อน เม.ย. 55 เด อน พ.ค. 55 สาน กงานประธานสภาผ แทนราษฎร สาน กงานเลขาน การ ก.ร สาน กกฎหมาย สาน กกรรมาธ การ สาน กกรรมาธ การ สาน กกรรมาธ การ สาน กการคล งและงบประมาณ สาน กการประช ม สาน กการพ มพ สาน กความส มพ นธ ระหว างประเทศ สาน กนโยบายและแผน สาน กบร หารงานกลาง สาน กประชาส มพ นธ สาน กพ ฒนาบ คลากร สาน กภาษาต างประเทศ สาน กร กษาความปลอดภ ย สาน กรายงานการประช มและชวเลข สาน กว ชาการ สาน กสารสนเทศ สาน กองค การร ฐสภาระหว างประเทศ สถาน ว ทย กระจายเส ยงฯ กล มงานผ นาฝ ายค านในสภาผ แทนราษฎร กล มตรวจสอบภายใน ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บค าคะแนน ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการจาแนกตามสายงานบร หารของผ บร หารสาน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ด งน 1. หน วยงานข นตรงต อเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร จานวน 1 กล ม ค อ กล มตรวจสอบภายใน งานประจา กล มตรวจสอบภายใน ภารก จหล ก/ก จกรรมหล ก 1. ตรวจสอบการปฏ บ ต งานด านการเง นการคล งและ งบประมาณ (รายงานผลคร งส ดท ายเม อส นส ดไตร มาส 4 ภายใน ว นท 31 ต.ค. 2555) 2. ตรวจสอบผลการดาเน นงานโครงการ (รายงานผลคร งส ดท ายเม อส นส ดไตรมาส 4 ภายใน ว นท 31 ต.ค. 2555) 3. ตรวจสอบตามแผนการจ ดซ อ-จ ดจ าง (รายงานผลคร งส ดท ายเม อส นส ดไตรมาส 4 ภายใน ว นท 31 ต.ค. 2555) 4. ต ดตามและประเม นผลระบบการควบค มภายใน ของสาน กงาน (แบบ ปส.) ประจาป พ.ศ เป าหมาย แผน/ ผลการดาเน นงาน ระด บเฉล ย น าหน ก ระด บท ได หน วยน บ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ถ วงน าหน ก รวม ผล (Wi) (Smi) แผน ผล (Wi X Smi) คร ง 6 แผน เป าหมายรายป ผล คร ง 3 แผน เป าหมายรายป ผล แผน ผล คร ง 3 แผน เป าหมายรายป ผล แผน ผล คร ง 1 แผน เป าหมายรายป ผล แผน ผล จ ดทาแผนตรวจสอบ ประจาป พ.ศ คร ง 1 แผน เป าหมายรายป ผล W i = 1 รายป 1.39 รายเด อน แผนภ ม ผลการดาเน นงาน (งานประจา) 5 2. รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (นายว ชร นทร จอมพลาพล) หน วยงานภายใต กาก บด แล จานวน 2 สาน ก ด งน - สาน กการประช ม - สาน กรายงานการประช มและชวเลข งานประจา จานวน 2 สาน ก สาน กการประช ม ภารก จหล ก/ก จกรรมหล ก หน วยน บ เป าหมายรวม แผน/ผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. 1. การปฏ บ ต งานในด านเลขาน การ ของ ท ประช มสภาผ แทน ราษฎรและ ประช มร วมก นของร ฐสภา 2. การตรวจสอบ ว เคราะห และเสนอ ความเห นเก ยวก บร างกฎหมายท เสนอ ต อสภาผ แทนราษฎร 3. การตรวจสอบ ว เคราะห และเสนอ ความเห นเก ยวก บญ ตต ท เสนอต อสภา ผ แทนราษฎรและร ฐสภา 4. การตรวจสอบ ว เคราะห และเสนอ ความเห นต อสภาผ แทนราษฎรในการ พ จารณากระท ถาม 5. การตรวจสอบ ว เคราะห และเสนอ ความเห นเก ยวก บร างกฎหมายท ประชาชนเสนอ 6 ผลการดาเน นงาน แผน ผล คร ง 69 แผน เป าหมายรายป น าหน ก (Wi) ระด บท ได (Smi) ระด บเฉล ยถ วง น าหน ก (Wi X Smi) ผล ฉบ บ 60 แผน เป าหมายรายป ผล เร อง 80 แผน เป าหมายรายป ผล เร อง 400 แผน เป าหมายรายป ผล กระท 4 แผน เป าหมายรายป ผล ภารก จหล ก/ก จกรรมหล ก หน วยน บ เป าหมายรวม แผน/ผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. 7 ผลการดาเน นงาน แผน ผล - ศ กษาว เคราะห และดาเน นการร าง ร าง 4 แผน เป าหมายรายป พ.ร.บ. ท ผ ม ส ทธ เล อกต งร วมก น ผล เข าช อเสนอ การตรวจสอบเอกสารประกอบการ ช ด 48,000 แผน - 12,000 12,000 - เป าหมายรายป เข าช อเสนอกฎหมาย ผล - 173,965 12,000 12,000 48, ,965 - การจ ดทาบ ญช รายช อเพ อส งไปป ด ประกาศ 24, ,965 คร ง 4 แผน เป าหมายรายป ผล น าหน ก (Wi) ระด บท ได (Smi) ระด บเฉล ยถ วง น าหน ก (Wi X Smi) 6. งานธ รการในห องประช ม ร อยละ ปร บปร งอ ตราส วนการต ง คร ง 20 แผน เป าหมายรายป กรรมาธ การ ผล จ ดทาบ ตรลงคะแนนเส ยงของ บ ตร 15 แผน สมาช กสภาผ แทนราษฎร ผล ประสานงานก บหน วยงานผ มาช แจง คร ง 20 แผน ในท ประช มสภา ผล ผลการตรวจสอบว เคราะห และ เร อง 40 แผน เป าหมายรายป เสนอความเห นในการพ จารณา ผล ร บทราบรายงานผลการดาเน นงาน ของหน วยงานท เสนอมาตามกฎหมาย การจ ดทาหน งส อน ดประช มและ ระเบ ยบวาระการประช มสภา ผ แทนราษฎร และการประช มร วมก น ของร ฐสภา คร ง 70 แผน เป าหมายรายป ผล W i = 1 รายป 3.79 รายเด อน 4.45 สาน กรายงานการประช มและชวเลข ภารก จหล ก/ก จกรรมหล ก หน วยน บ เป าหมายรวม แผน/ผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. 1. งานจ ดทาบ นท กการประช มสภา ผ แทนราษฎรและการประช มร วมก นของ ร ฐสภา 2. งานจ ดทาบ นท กการออกเส ยงลงคะแนน สมาช กสภาผ แทนราษฎรและสมาช กร ฐสภา 3. งานจดและจ ดทารายงานก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks